Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:8692

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-12-2018
Datum publicatie
18-12-2018
Zaaknummer
C/13/656152 / KG ZA 18-1131 FB/MB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Misleidende vergelijkende reclame pensioenregelingen. Vordering tot rectificatie toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PJ 2019/85
PR-Updates.nl PR-2018-0157
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/656152 / KG ZA 18-1131 FB/MB

Vonnis in kort geding van 5 december 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FELIXX.(R) PENSIOEN & HR CONSULTANTS B.V.,

gevestigd te Bussum,

2. [eiseres sub 2]

[eiseres sub 2] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseressen bij dagvaarding van 6 november 2018,

advocaat mr. Chr.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROAMBT ADVIES B.V.,

gevestigd te Maastricht,

gedaagde,

advocaat mr. C. Wildeman te Amsterdam.

1 De procedure

Ter zitting van 14 november 2018 hebben eiseressen, hierna gezamenlijk Felixx c.s. en afzonderlijk Felixx en [eiseres sub 2] , na wijziging van eis overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte akte, gesteld en gevorderd overeenkomstig de eveneens in kopie aangehechte dagvaarding. Gedaagde, hierna PROambt, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen, althans tot aanpassing daarvan. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat is de behandeling van de zaak pro forma aangehouden, aanvankelijk tot 21 november 2018, om partijen in de gelegenheid te stellen een schikking te beproeven. Bij fax van 27 november 2018 heeft de raadsman van Felixx c.s. meegedeeld dat dit niet is gelukt en vonnis gevraagd. Vonnis is bepaald op heden.

Ter zitting waren aanwezig, voor zover hier van belang:

aan de zijde van Felixx c.s.: [naam 1] (hierna: [naam 1] )en [naam 2] met mr. Alberdingk Thijm en zijn kantoorgenote mr. E. Janssen;

aan de zijde van PROambt: [naam 3] (hierna: [naam 3] ) en mr. Wildeman.

2 De feiten

2.1.

Felixx is een pensioenadviesbureau. Zij adviseert onder meer werkgevers, tussenpersonen pensioen, accountants, belastingadviseurs en ondernemingsraden. Felixx werkt samen met [eiseres sub 2] , een ander pensioenadviesbureau. Directeur van [eiseres sub 2] is [naam 1] .

2.2.

In 2013 heeft [naam 1] een ‘Generatieregeling’ ontwikkeld, dat wil zeggen een regeling die werkgevers kunnen hanteren voor oudere werknemers, waarbij werknemers in de vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-leeftijd met gebruikmaking van (deeltijd-) pensioen en een parttime dienstverband, minder kunnen gaan werken. [eiseres sub 2] adviseert werkgevers over deze regeling. Felixx stelt zogenaamde persoonlijke werknemersrapporten op waarin de regeling individueel wordt doorgerekend.

2.3.

PROambt is ook een pensioenadviesbureau, voor werkgevers en werknemers bij de overheid, in het onderwijs, in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Directeur van PROambt is [naam 3] . PROambt treedt op als adviseur voor het FNV, over onder meer, het “Generatiepact” dat het FNV oudere werknemers aanbiedt, eveneens een regeling waarbij oudere werknemers met gebruikmaking van (deeltijd-)pensioen en een parttime dienstverband minder kunnen gaan werken.

2.4.

PROambt en Felixx en [eiseres sub 2] zijn concurrenten van elkaar.

2.5.

[naam 1] en [naam 3] hebben in het verleden met elkaar samengewerkt. In oktober 2015 is deze samenwerking geëindigd.

2.6.

Op 16 februari 2018 heeft PROambt een nieuwsbrief uitgebracht, waarin de volgende tekst is opgenomen (hierna ook: het artikel):

GeneratiePact versus GeneratieRegeling (…)

Met enige regelmaat komen er alternatieven voor het GeneratiePact voorbij. Recent ook weer bij een decentrale overheid. Reden genoeg om de verschillen tussen beide regelingen diepgaand te analyseren. Deze GeneratieRegeling gaat uit van 50 % werken, met 60 % salaris en 100 % pensioenopbouw in combinatie met 100 % vervroeging van het ouderdomspensioen. Terwijl het GeneratiePact uitgaat van

50 % werken, 70 % salaris en 100 % pensioenopbouw al dan niet in combinatie met deeltijdpensioen. De conclusies laten zich als volgt samenvatten :

Tot de AOW-datum is de GeneratieRegeling altijd beter met een stijgend netto inkomen, omdat 60 % salaris wordt gecombineerd met 100 % pensioenuitkering. Wel wordt de doelgroep daardoor om fiscale redenen beperkt tot werknemers van 63 jaar en ouder. Omdat het ouderdomspensioen maximaal “naar voren wordt gehaald", gaat dit uiteraard ten koste van het levenslange ouderdomspensioen vanaf de AOW-datum.

Vanaf de AOW-datum zijn er enorme verschillen met het GeneratiePact:

• Bij € 2500 salaris is het bruto pensioen bij het GeneratiePact € 410 per maand hoger dan bij de GeneratieRegeling. Netto levert dat € 300 per maand meer pensioen op.

• Bij € 3500 salaris is het bruto pensioen bij het GeneratiePact € 551 per maand hoger dan bij de GeneratieRegeling. Netto levert dat € 381 per maand meer pensioen op.

• Bij € 4500 salaris is het bruto pensioen bij het GeneratiePact € 696 per maand hoger dan bij de GeneratieRegeling Netto levert dat € 319 per maand meer pensioen op.

• Bij € 5500 salaris is het bruto pensioen bij het GeneratiePact € 842 per maand hoger dan bij de GeneratieRegeling. Netto levert dat € 313 per maand meer pensioen op.

Over alle salarisgroepen is het levenslange pensioen bij het GeneratiePact circa €328 netto per maand hoger dan bij de GeneratieRegeling. De contante waarde hiervan bedraagt € 72.000 netto!!!

Ik zou deze GeneratieRegeling in combinatie met 100% pensioenvervroeging - als professioneel adviseur - uitsluitend durven te adviseren aan een alleenstaande terminaal zieke, die heeft namelijk een groot belang op de korte termijn en geen enkel belang bij de langere termijn. Er zijn overigens slimmere tussenoplossingen , waarbij de netto pensioenschade aanzienlijk kleiner is!

Wilt u verder sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met [naam 3] (…)

2.7.

De in 2.6 geciteerde inhoud van de nieuwsbrief is ook gepubliceerd op de website www.proambt.nl/actueel/165-generatiepact-versus-generatieregeling/.

2.8.

In een brief van 9 mei 2018 aan leden werkzaam bij (de logistieke afdeling van de supermarkt) Jumbo heeft de FNV over de aan die werknemers aangeboden Garantieregeling van Felixx c.s. het volgende geschreven:

De Generatieregeling van Jumbo legt de lasten eenzijdig bij de werknemer, die zijn levenslange pensioen volledig moet vervroegen. Jumbo biedt slechts een compensatie van 20% a 25% van de inkomensachteruitgang. In de markt is een compensatie van 40% a 50% van de inkomensachteruitgang meer gebruikelijk. Uit berekeningen blijkt dat per saldo de werknemer de rekening betaalt.

(…)

De Generatieregeling (…) zorgt voor een tijdelijke verhoging van het netto inkomen. Maar na de AOW-leeftijd kost dit je enorm veel geld. Op termijn kan je € 70.000,- tot € 75.000,- netto mislopen! Jumbo schermt met “goed werkgeverschap”, maar trek uit bovenstaande informatie vooral je eigen conclusie!

2.9.

Bij brief van 26 juli 2018 heeft Felixx c.s. aan PROambt verzocht het artikel uit de nieuwsbrief te rectificeren, aangezien deze volgens Felixx c.s. onjuistheden bevat.

2.10.

Bij brief van 24 september 2018 heeft Felixx c.s. aan PROambt verzocht, en haar gesommeerd, om de – volgens Felixx c.s. onjuiste en misleidende – uitingen over de Generatieregeling van Felixx c.s. te staken en gestaakt te houden en een rectificatie te zenden aan de FNV-leden die de brief van 9 mei 2018 hebben gekregen, alsook om die rectificatie te plaatsen in de nieuwsbrief en op de website.

2.11.

Nadat verdere correspondentie heeft plaatsgevonden tussen (de - toenmalige - gemachtigden van) partijen heeft de (huidige) raadsvrouw van PROambt bij e-mail van 13 november 2018 aan Felixx c.s. een voorstel gedaan voor het verspreiden van een rectificatietekst. In deze e-mail staat ook dat PROambt het artikel na de sommatie van 26 juli 2018 van de website heeft gehaald en dat het niet meer (digitaal) beschikbaar is, dat PROambt bereid is de rectificatietekst naar hetzelfde (klanten)bestand te sturen aan wie de nieuwsbrief met het aanvankelijke artikel is gezonden, en dat zij Google zal verzoeken de link met het artikel uit haar index te verwijderen.

3 Het geschil

3.1.

Felixx c.s. vordert, samengevat, na wijziging van eis, veroordeling van PROambt:

I. tot het plaatsen van een rectificatie op de wijze en met de inhoud als vermeld bij I. i) tot en met iii) in het petitum in de akte wijziging van eis;

PROambt voorts te bevelen:

II. om de beweringen als gedaan in haar nieuwsbrief van 16 februari 2018, althans beweringen van diezelfde strekking, te staken en gestaakt te houden;

III. om onmiddellijk, althans binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis, de nieuwsbrief van 16 februari 2018 van internet te verwijderen en verwijderd te houden;

IV. om binnen vijf werkdagen na de betekening van het vonnis door een deurwaarder door opmaking van een proces verbaal van constatering, op kosten van PROambt, te laten vaststellen naar welke personen en entiteiten zij de nieuwsbrief van 16 februari 2018 heeft gestuurd en tegenover wie zij de uitlatingen heeft gedaan, met overlegging van een afschrift van dit proces-verbaal aan de raadsman van Felixx c.s.;

V. om onmiddellijk, althans binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis, haar eerstvolgende nieuwsbrief met daarin de rectificatie te sturen naar alle personen en entiteiten naar wie zij de nieuwsbrief van 16 februari 2018 heeft gestuurd, alsmede naar [naam 4] van de FNV, onder gelijktijdige overlegging van een afschrift daarvan aan de raadsman van Felixx c.s.;

VI. om Google onmiddellijk, althans binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis, op deugdelijke wijze te verzoeken om links naar de daar genoemde webpagina uit haar index te verwijderen, zodat deze niet meer zichtbaar zal zijn via de zoekmachine, met overlegging van de afschriften van dit verzoek aan de raadsman van Felixx c.s.;

dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Felixx c.s. in de proceskosten, de nakosten en de wettelijke rente over deze kosten.

Met betrekking tot de vordering onder IV heeft Felixx c.s., nu PROambt onder meer op grond van privacyoverwegingen bezwaar maakt tegen overleggen van een lijst met gegevens van degenen naar wie haar neuwsbrief is verzonden, ter zitting verklaard er ook mee akkoord te zijn als de deurwaarder verklaart dat de nieuwsbrief met rectificatie is verzonden aan iedereen die ook de aanvankelijke nieuwsbrief heeft gekregen.

3.2.

PROambt voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Anders dan PROambt heeft bepleit, heeft Felixx c.s. bij de gevraagde voorzieningen een spoedeisend belang. De nieuwsbrief met het artikel dateert weliswaar van februari 2018, maar voldoende aannemelijk is dat het effect van de daarin gestelde mededelingen nog na-ijlt. Ook de omstandigheid dat PROambt op de valreep (na de dagvaarding, maar nog voor de zitting) een aanbod tot rectificatie heeft gedaan, neemt het spoedeisend belang bij de voorzieningen niet weg, nu partijen het (onder meer) over de inhoud daarvan niet eens zijn geworden.

4.2.

Uitgangspunt is dat het verspreiden van misleidende reclame onrechtmatig is. Dat geldt ook voor vergelijkende reclame als deze misleidend is of niet op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van goederen en/of diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt.

Vergelijkende reclame is evenmin toegestaan als daarbij de goede naam van de ander wordt geschonden of als de reclame kleinerende uitlatingen bevat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent. Felixx c.s. hebben zich daartoe beroepen op de artikelen 6:194 en -194a van het Burgerlijk Wetboek (BW. In artikel 6:196 BW is geregeld dat de rechter op vordering van de benadeelde naast een verbod op het doen van dergelijke uitlatingen, ook een rectificatie kan opleggen.

4.3.

Felixx c.s. heeft terecht gesteld dat het artikel misleidende en jegens haar ontoelaatbare vergelijkende reclame bevat. Niet in geschil is dat de uitingen in het artikel reclame zijn, namelijk mededelingen in de uitoefening van de commerciële activiteit van PROambt, ter bevordering van de verkoop van haar diensten. Verder wordt weliswaar de naam van Felixx c.s. niet genoemd in het artikel, maar voor de doelgroep van de Nieuwsbrief zal duidelijk zijn dat ‘De Generatieregeling’ gaat om de regeling die zij aanbiedt die concurreert met ‘Het generatiepact’ van PROambt.

Het verweer van PROambt dat het zou gaan om een neutraal verhaal waar aan de hand van twee voorbeelden in abstracto twee regelingen worden vergeleken, gaat niet op.

4.4.

In het artikel is te lezen dat het Generatiepact veel aantrekkelijker is dan de Generatieregeling. PROambt heeft echter ter zitting erkend dat in de vergelijking wordt uitgegaan van ongelijke situaties, namelijk de situatie dat iemand zijn pensioen laat uitkeren na zijn 68e levensjaar (regeling Proambt) en de situatie waarin dat al daarvóór gebeurt (Felixx c.s.). Uiteraard heeft een eerdere ingangsdatum van het pensioen gevolgen voor de hoogte daarvan na de AOW-leeftijd, omdat de periode waarover het pensioen wordt uitgesmeerd bij een eerdere ingangsdatum, langer is.

Eveneens onjuist is dat PROambt in haar vergelijking ervan uitgaat dat bij de Generatieregeling van Felixx c.s. er maar één mogelijkheid zou zijn, namelijk 50% werken, 60% salaris, 100% pensioenopbouw in combinatie met vervroegd pensioen. PROambt miskent daarmee dat ook in de Generatieregeling tal van opties mogelijk zijn en dat in de adviezen van Felixx c.s. een “advies op maat” kan worden gegeven.

Daarnaast is van belang dat als alle relevante factoren op dezelfde wijze worden ingevuld (leeftijd en burgerlijke staat van de werknemer, ingangsdatum pensioen, percentage deeltijdwerken en mate van beloning), de financiële uitkomsten voor de betrokken werknemer in beide regelingen hetzelfde zijn. In het artikel komt dat niet tot uiting, integendeel. De vergelijking die leidt tot de conclusie dat het Generatiepact in de regel voordeliger is dan de Generatieregeling is dus niet op objectieve wijze verricht en heeft een misleidend karakter.

4.5.

Verder heeft Felixx c.s. terecht gesteld dat de mededeling in het artikel dat PROambt de Generatieregeling alleen zou adviseren aan alleenstaande terminale patiënten een kleinerende, nodeloos grievende uitlating is over de diensten van Felixx c.s., die haar reputatie kan aantasten. Dat voor een terminale patiënt een regeling waarbij het pensioen zo vroeg mogelijk ingaat, daadwerkelijk te verkiezen valt, maakt dat niet anders omdat de doelgroep niet tot zulke patiënten is beperkt en de daaraan verbonden associatie niet positief is.

4.6.

Felixx c.s. heeft er belang bij dat de mededelingen uit het artikel door middel van een rectificatie zo snel mogelijk worden rechtgezet. Weliswaar is het artikel na de sommatie van 26 juli 2018 van de website van PROambt verwijderd, maar Felixx c.s. heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de effecten van de uitlatingen nog merkbaar zijn. Dat valt niet alleen op te maken uit de in 2.8 vermelde brief van de FNV aan haar bij Jumbo werkzame leden, maar is door Felixx c.s. ook geïllustreerd met een voorbeeld over haar gesprekken met de FNV kadergroep Gemeente Amsterdam, waarin de Generatieregeling als onaantrekkelijk wordt bestempeld op basis van berekeningen die lijken overeen te komen met die uit het artikel, zoals valt af te leiden uit de als productie 20 van Felixx c.s. overgelegde e-mailcorrespondentie.

4.7.

PROambt heeft in de mail van 13 november 2018 een aanbod tot het publiceren van een rectificatie gedaan, maar partijen verschillen van mening over de tekst en de opmaak daarvan, alsook over de vraag waar deze moet worden geplaatst.

In dit verband wordt de visie van PROambt gedeeld dat als vuistregel kan worden gehanteerd dat de rectificatie wat omvang en indringendheid betreft op gelijke wijze moet worden gedaan als de onrechtmatige uiting zelf (zie ook gerechtshof Amsterdam 21 september 2006, rolnummer 651/06).

In dit licht wordt met een rectificatie in de eerstvolgende nieuwsbrief die, gedurende een periode van tenminste vier weken daarna, onder het gelijknamige kopje ‘nieuwsbrief’ te vinden moet zijn op de website van PROambt, voldoende aan de belangen van Felixx c.s. tegemoet gekomen, met dien verstande dat die nieuwsbrief niet later dient te verschijnen dan binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis en in elk geval dient te worden toegezonden aan iedereen aan wie de nieuwsbrief met het artikel is verstuurd.

4.8.

Met betrekking tot de inhoud zal de rectificatie moeten luiden zoals hierna in het dictum vermeld. Anders dan PROambt heeft bepleit, bestaat aanleiding om daarin ook op te nemen dat PROambt ten onrechte heeft gesteld dat beide regelingen diepgaand zijn geanalyseerd. De tekst in het artikel: “Reden genoeg om de verschillen tussen beide regelingen diepgaand te analyseren” doet de gemiddelde lezer immers, wederom anders dan PROambt heeft gesteld, veronderstellen dat een dergelijk analyse heeft plaatsgevonden, terwijl dat niet het geval was (zie in 4.4). Ook de mededelingen over de ‘enorme verschillen’ na de AOW-leeftijd moeten worden rechtgezet, aangezien deze verschillen zich niet voordoen als de ingangsdatum van een eventueel vervroegd pensioen dezelfde is en onjuist is dat Felixx c.s. maar één soort regeling zouden adviseren of mogelijk maken. PROambt hoeft echter in de rectificatie niet – zoals Felixx c.s. wel vordert – te vermelden dat zij ten onrechte heeft nagelaten te vermelden een commercieel belang te hebben bij haar positieve advies over het GeneratiePact. PROambt heeft in het artikel daarover geen onjuiste mededelingen gedaan en partijen hebben allebei een commercieel belang bij hun adviespraktijk.

4.9.

De veroordeling tot de voornoemde rectificatie is weliswaar een beperking van de uitingsvrijheid van PROambt, maar deze is voorzien bij wet (zie in 4.2) en in een democratische samenleving noodzakelijk in het belang van de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. Voorts is zij in de gegeven omstandigheden niet disproportioneel. De vorderingen onder I en V zullen dan ook worden toegewezen, met inachtneming van het voorgaande.

4.10.

Anders ligt dat bij het gevorderde onder II. PROambt heeft terecht aangevoerd dat toewijzing daarvan zou neerkomen op een verbod vooraf van uitlatingen van PROambt. PROambt heeft het artikel immers al verwijderd. Op dit moment bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat PROambt bij gelijk blijvende feiten en omstandigheden de omstreden uitingen zal herhalen of het artikel opnieuw zal plaatsen. Voor een verbod voor de toekomst bestaat vooralsnog geen aanleiding. De vordering onder II zal dan ook worden afgewezen.

4.11.

Bij de vordering onder III heeft Felixx c.s. geen belang, omdat daaraan al is voldaan.

4.12.

De vordering onder IV zal worden opgevat zoals ter zitting besproken, dat wil zeggen dat PROambt binnen vijf werkdagen na de verzending van de nieuwsbrief op haar kosten een verklaring van een deurwaarder (proces-verbaal) dient te overleggen aan Felixx c.s., waarin wordt bevestigd dat de nieuwsbrief met de rectificatie aan dezelfde partijen is toegezonden als aan wie de nieuwsbrief van 16 februari 2018 is verstuurd. De (gewijzigde) vordering zal in deze vorm worden toegewezen. PROambt heeft verklaard dat zij, afgezien van de nieuwsbrief en de veronderstelde uitlatingen jegens medewerkers van de FNV, de uitingen niet tegenover anderen heeft gedaan. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat deze verklaring niet klopt. Voor een veroordeling om daarover informatie te verschaffen, bestaat daarom geen grond.

4.13.

De vordering onder VI is wel toewijsbaar. PROambt heeft daartegen geen verweer gevoerd.

4.14.

De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna in de beslissing vermeld.

4.15.

Hoewel PROambt in haar e-mail van 13 november 2018 een voorstel heeft gedaan waarmee op belangrijke punten aan de vorderingen van Felixx c.s. werd tegemoet gekomen, kan niet worden gezegd dat dit kort geding op die grond onnodig was. De vordering en het aanbod verschilden daarvoor teveel van elkaar en bovendien heeft PROambt zich, niettegenstaande het aanbod, op het standpunt gesteld dat zij niet onrechtmatig heeft gehandeld. Thans wordt anders geoordeeld.

4.16.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal PROambt worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt PROambt om in haar eerstvolgende nieuwsbrief, die zij uiterlijk binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis dient te verspreiden, op de gebruikelijke wijze, in ieder geval door – gedurende een periode van tenminste vier weken – plaatsing op haar website onder het daarvoor bestemde kopje, zonder enige toevoeging de volgende rectificatie op te nemen, in dezelfde opmaak en ook overigens op gelijke wijze als (het artikel in) de nieuwsbrief van 16 februari 2018 was geplaatst, met de volgende inhoud:

RECTIFICATIE artikel “GeneratiePact versus GeneratieRegeling”

Op 16 februari 2018 heeft PROambt een nieuwsbrief gepubliceerd getiteld “GeneratiePact versus GeneratieRegeling”. Daarin concludeert PROambt dat haar pensioenregeling voor oudere werknemers “GeneratiePact” voordeliger is dan de pensioenregeling “Generatieregeling” van concurrenten Felixx en Gezond naar Pensioen. De vergelijking die PROambt tussen beide regelingen heeft gemaakt is niet objectief, controleerbaar en representatief, maar gebaseerd op onjuiste aannames over de Generatieregeling.

Ten onrechte heeft PROambt gesteld dat beide regelingen diepgaand zijn geanalyseerd. Onjuist is dat de GeneratieRegeling uit moet gaan van het ‘maximaal naar voren halen” van het ouderdomspensioen. Uit de vergelijking volgt ook niet dat er vanaf de AOW-leeftijd enorme verschillen zijn met het GeneratiePact. Ten onrechte heeft PROambt gesteld deze regeling uitsluitend te durven “adviseren aan een alleenstaande terminaal zieke.” Deze laatste uiting is bovendien nodeloos grievend en doet afbreuk aan de eer en goede naam van Felixx en Gezond naar Pensioen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat PROambt hierdoor onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Felixx en Gezond naar Pensioen en PROambt veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie.

5.2.

gebiedt PROambt om de nieuwsbrief met de rectificatie overeenkomstig het bepaalde in 5.1 op de dag van plaatsing te verzenden naar alle personen en entiteiten naar wie zij de nieuwsbrief van 16 februari 2018 heeft gestuurd, alsmede naar [naam 4] van de FNV, onder gelijktijdige overlegging van een afschrift daarvan aan de raadsman van Felixx c.s.;

5.3.

gebiedt PROambt om binnen vijf werkdagen na de verzending van de onder 5.2 genoemde nieuwsbrief met de rectificatie, door een deurwaarder in een proces-verbaal van constatering, op kosten van PROambt te laten vaststellen of deze is verzonden naar – in ieder geval – dezelfde personen en entiteiten aan wie zij de nieuwsbrief van 16 februari 2018 heeft gestuurd, met overlegging van een afschrift van dit proces-verbaal aan de raadsman van Felixx c.s.;

5.4.

beveelt PROambt om binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis aan Google op deugdelijke wijze te verzoeken om links naar webpagina https://www.proambt.nl/actueel/165-generatiepact-versus-generatieregling/ uit haar index te verwijderen, zodat deze niet meer zichtbaar zal zijn via de zoekmachine, met overlegging van een afschrift van dit verzoek aan de raadsman van Felixx c.s.;

5.5.

veroordeelt PROambt om aan Felixx c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag (een deel van een dag daaronder begrepen) dat zij niet of niet geheel aan (een van) de hiervoor uitgesproken geboden voldoet, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt;

5.6.

veroordeelt PROambt in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Felixx c.s. begroot op:

- € 98,01 aan explootkosten

- € 626,- aan griffierecht en

- € 980,- aan salaris advocaat,
vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien PROambt deze niet

binnen veertien dagen na heden heeft voldaan;

5.7.

veroordeelt PROambt in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op

€ 157,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt,

vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien PROambt deze niet binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis heeft voldaan;

5.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.B. Bakels, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 december 2018.1

1 type: MB coll: EB