Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:8611

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-12-2018
Datum publicatie
07-12-2018
Zaaknummer
6470511 CV EXPL 17-26616
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een bruidegom hoeft 1200 euro minder te betalen voor zijn alcoholvrije huwelijksdiner dan was overeengekomen. Tijdens het diner werd – tegen de afspraken in – alcoholvrij bier geschonken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2019/16
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6470511 CV EXPL 17-26616

vonnis van: 6 december 2018

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser in conventie

verweerder in reconventie

nader te noemen: [eiser]

procederend in persoon

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horecapa B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie

nader te noemen: Horecapa

gemachtigde: van der Hoeden/Mulder Gerechtsdeurwaarders

VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in de hoofdzaak


Op 12 juli 2018 is een tussenvonnis gewezen. Vervolgens heeft Horecapa gediend van dupliek in conventie en van repliek in reconventie met producties. [eiser] heeft daarop een akte uitlating producties genomen. De daarbij gevoegde producties blijven buiten beschouwing, nu Horecapa daarop niet heeft kunnen reageren en de inhoud van de producties niet van belang is voor de te nemen beslissing. De zaak staat thans weer voor vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

in conventie en in reconventie

1. Voor een overzicht van de vaststaande feiten wordt verwezen naar rechtsoverweging 1.1 tot en met 1.5 in het tussenvonnis.

het geschil

2. [eiser] vordert in conventie dat de overeenkomst tussen partijen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad gedeeltelijk zal worden ontbonden en dat hij van enige verplichting uit hoofde van die overeenkomst zal worden ontslagen, met veroordeling van Horecapa in de proceskosten.

3. Daartoe voert [eiser] aan dat Horecapa is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst tot het verzorgen van het bruiloftsdiner van [eiser] en zijn bruid. Anders dan was afgesproken, heeft Horecapa namelijk de tafels en stoelen zodanig in het restaurant geplaatst dat er slechts 30 cm ruimte was tussen de stoelen in aangeschoven positie. Door de beperkte loopruimte tussen de rijen stoelen was de brandveiligheid niet gewaarborgd en kon het bruidspaar niet langs alle tafels lopen. Er is gebruikgemaakt van terrasstoelen, die zo breed waren, dat sommige van de 214 gasten aan een hoek van een tafel moesten zitten. Sommige terrasstoelen waren besmeurd met vogelpoep. Overeengekomen was, dat de in het restaurant aanwezige banken zouden worden vervangen door stoelen. Dat is niet gebeurd. Gasten die slecht ter been zijn zoals de vader en grootvader van de bruid, hadden moeite om hun zitplaats te bereiken.

4. Horecapa heeft hem onjuiste informatie gegeven omtrent de mogelijkheid om beamerschermen te plaatsen die vanuit de gehele ruimte zichtbaar zouden zijn. Nadat [eiser] de overeenkomst had ondertekend bleek dat niet mogelijk te zijn.

5. Hoewel uitdrukkelijk is overeengekomen dat de bruiloft om medische redenen volledig alcoholvrij zou zijn, heeft Horecapa bier geschonken. Dat leidde tijdens het diner tot veel onrust en onzekerheid bij [eiser] en zijn bruid, en nadien bij haar ook tot allergische symptomen. [eiser] is ten slotte niet te spreken over de wijze waarop Horecapa de gemaakte afspraken heeft ontkend en zijn klachten heeft weggewuifd.

6. [eiser] betoogt dat het diner door deze tekortkomingen aan de zijde van Horecapa niet de overeengekomen uitstraling en beleving (heeft) geboden. Bij brief van 26 juni 2017 heeft [eiser] zijn klachten opgesomd en de overeenkomst gedeeltelijk ontbonden. Hij stelt dat zijn verplichting om het restant van de factuur van Horecapa te betalen met deze ontbindingsverklaring is komen te vervallen.

7. Horecapa betwist de vordering en eist op haar beurt in reconventie dat [eiser] zal worden veroordeeld tot betaling van het nog openstaande deel van haar vordering à € 3.445,76 met wettelijke rente sedert 8 juni 2017, buitengerechtelijke kosten à € 568,19 en de proces-kosten. Ten aanzien van de verschillende klachten voert Horecapa het volgende aan:

8. De installatie en het gebruik van beamers maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen, zodat zij daarvoor niet verantwoordelijk is. Horecapa heeft [eiser] in contact gebracht met Licht & Geluid Oostzaan en verder geen bemoeienis met de uitvoering van de wensen van [eiser] in dit verband gehad.

9. Er is, zoals afgesproken, tijdens het diner geen alcohol geschonken. Zoals blijkt uit de gespecificeerde drankenbon hebben gasten wel Amstel 0.0%, Wieckse 0.0% en Radler 0.0% gedronken, maar geen maltbier of ander alcoholhoudend bier.

10. Het is wel mogelijk dat niet alle 214 gasten ideaal gepositioneerd waren, maar dat levert geen tekortkoming op die consequenties zou moeten hebben. Horecapa betwist dat een onveilige situatie heeft bestaan en dat er geen loopruimte was tussen de tafels. De bediening kon, zelfs met volle dienbladen, alle gasten goed bereiken.

11. Ook betwist Horecapa dat zij heeft toegezegd dat de in het restaurant aanwezige banken zouden worden verwijderd. Haar is niet bekend dat gasten die slecht ter been zijn het midden van de tafels niet konden bereiken. Daar is tijdens het diner niet over geklaagd.
Tijdens het diner is evenmin geklaagd over vuile terrasstoelen, zodat zij niet in de gelegenheid is geweest om daar iets aan te doen. Er was ook geen ruimtegebrek aan de tafels. Het is [eiser] zelf geweest die voor aanvang van het diner de terrasstoelen, die door de zaal verspreid aan de tafels stonden, zo heeft laten verplaatsen dat alle terrasstoelen bij elkaar stonden. Noch over de aanwezige banken, noch over de ruimte aan de tafels is tijdens het diner geklaagd.

12. Horecapa stelt dat, voor zover al sprake is van enig tekortschieten aan haar kan, dit van zo geringe betekenis is geweest dat een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst niet aan de orde is. Zij vordert dan ook in reconventie betaling van haar factuur van 24 mei 2017 à € 3.445,76.

de beoordeling


in conventie en in reconventie

13. De vorderingen over en weer lenen zich voor gezamenlijke beoordeling.

13. Het geschil tussen partijen komt in de kern neer op de vraag of het huwelijksdiner van [eiser] en zijn bruid op 20 mei 2017, alles in aanmerking nemend, zoveel minder van kwaliteit is geweest dat het redelijk is dat de tegenprestatie van [eiser] lager zal zijn dan het bedrag van € 16.000,- dat tussen partijen is overeengekomen.

13. Voor wat betreft de klachten over de beamerschermen is niet gebleken dat Horecapa een opdracht heeft aanvaard om te zorgen dat er beamerschermen zodanig zouden kunnen worden geplaatst en operationeel zouden zijn, dat er vanuit de gehele ruimte zicht op was. Horecapa heeft [eiser] in contact gebracht met Licht & Geluid Oostzaan en zich er verder niet mee bemoeid. Het had op de weg van [eiser] gelegen om met Licht & Geluid Oostzaan af te stemmen of hetgeen hij wenste uitvoerbaar was. De enkele mededeling van de zijde van Horecapa, dat dit wel zou kunnen, is in dat licht onvoldoende om de verantwoordelijkheid bij haar te leggen.

13. De foto’s die [eiser] heeft overgelegd tonen een zaal met lange tafels, die dicht op elkaar staan, waaraan een groot gezelschap zit te eten. Tussen de rijen stoelen is weinig loopruimte, dus dat zal enig ongemak hebben opgeleverd, zowel voor bruidspaar en gasten als voor de bediening. De kantonrechter ziet echter niet in dat Horecapa daarvan een verwijt treft. Horecapa heeft [eiser] een plattegrond gestuurd, waarop de tafels waren ingetekend en hij had kunnen bedenken dat het bij een zittend diner voor 214 mensen behoorlijk vol zou zijn in de IJkantine. Of de brandveiligheid in gevaar is geweest, is gelukkig een theoretische kwestie gebleven, waaraan in dit geschil geen betekenis toekomt.

13. [eiser] beroept zich op zijn e-mail van 6 mei 2017 aan Horecapa waarin hij schrijft:
Eerder hadden we gesproken over lange tafels. Mede omdat wij in de veronderstelling waren dat de banken zouden blijven staan gingen wij uit van tafels van acht, maar dat is niet nodig als we enkel met stoelen werken.
Ook als hieruit wordt afgeleid dat is overeengekomen dat, indien lange tafels zouden worden gebruikt, de banken zouden worden verwijderd, kan [eiser] niet worden gevolgd in zijn visie dat de aanwezigheid van banken een ernstige tekortkoming van Horecapa oplevert, vooral nu niet is gebleken dat de gasten, bij het uitsluitend gebruik van stoelen in plaats van de banken, meer ruimte zouden hebben gehad. Aannemelijk is, dat het voor oudere mensen wat lastig kan zijn om naar het midden van een bank aan een eettafel te komen, maar niet is aangevoerd waarom zij een zitplaats op het midden van een bank hebben gekozen en niet aan de overzijde van de tafel op een stoel konden zitten.

13. Het is niet zorgvuldig van Horecapa geweest om vuile terrasstoelen neer te zetten. Dat is echter een tekortkoming die ter plaatse kon worden rechtgezet en ook daaraan komt geen bijzondere betekenis toe.

13. Ten slotte komt de kantonrechter toe aan het verwijt dat Horecapa bier heeft geschonken, hoewel [eiser] uitdrukkelijk heeft bedongen dat de bruiloft geheel alcoholvrij zal zijn. Uit de offerte blijkt dat is aangeboden: frisdrank, sapjes, koffie en thee op nacalculatie. De discussie tussen partijen of er in het geschonken ‘0/0%-bier’ nu wel of geen miniem percentage alcohol zit, kan verder onbesproken blijven, nu op zichzelf niet is betwist dat ‘0/0%-bier’ buiten de overeenkomst valt. Uit de drankenbon blijkt dat in totaal 61 0.0%-dranken zijn geschonken. Daardoor is Horecapa tekortgeschoten in de nakoming van de opdracht. De kantonrechter gaat voorbij aan de betwiste stelling dat [eiser] bruid na het diner last had van allergische symptomen nu daarvan niet is gebleken, maar neemt wel aan dat bruid en bruidegom flink zijn geschrokken toen zij meenden te zien dat een aantal van hun gasten bier dronk. Ook is aannemelijk dat zij daardoor een schaduw op hun bruiloft hebben ervaren, die is te wijten aan de onoplettendheid van Horecapa of de gebrekkige instructie aan het personeel. Dat levert een meer dan geringe tekortkoming aan de zijde van Horecapa op, die in conventie een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, te weten tot 7,5 % van de overeengekomen som rechtvaardigt.

13. In reconventie zal [eiser] worden veroordeeld om het restant van de factuur, verminderd met 7,5% van het totaal, ofwel (€ 3.445,76-€1.200,-) € 2.245,76 te betalen, alsmede de niet betwiste wettelijke rente en incassokosten over het toe te wijzen bedrag.

In conventie en in reconventie

21. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gcompenseerd.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

ontbindt de overeenkomst tussen partijen voor zover daaruit thans nog een verplichting van [eiser] voortvloeit tot betaling van meer dan € 2.245,76;

In reconventie

veroordeelt [eiser] tot betaling aan Horecapa van:

  • -

    € 2.245,76 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente
    vanaf 8 juni 2017 tot aan de voldoening;

  • -

    € 400,86 aan buitengerechtelijke incassokosten inclusief BTW;

in conventie en in reconventie

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr E.D. Bonga-Sigmond, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 6 december 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.