Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:821

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-02-2018
Datum publicatie
16-02-2018
Zaaknummer
CV 16-32761
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vergelijkingswebsite Overstappen.nl heeft een foto op haar website geplaatst zonder voorafgaande toestemming. Nu Overstappen.nl de auteursrechten heeft geschonden moet zij stockfotografiebureau Masterfile 290 euro betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

rolnummer: CV 16-32761

vonnis van: 15 februari 2018

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

1. Masterfile Corporation een vennootschap naar het recht van Canada,

gevestigd te Toronto,

2. Mediapro Mediamarketing GmbH, een vennootschap naar het recht van Oostenrijk,

gevestigd te Wenen,

nader gezamenlijk te noemen Masterfile (enkelvoud),

gemachtigde: mr. H. Maatjes,

eisers.

t e g e n

Overstappen.nl Home Service B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen Overstappen.nl,

procederende bij haar indirect bestuurder [naam indirect bestuurder] .

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  dagvaarding van 1 november 2016 met producties;

 • -

  conclusie van antwoord met producties;

 • -

  instructievonnis van 29 december 2016;

 • -

  conclusie van repliek met producties;

 • -

  mondelinge conclusie van dupliek;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Masterfile Corporation (eiseres onder 1) beheert een website genaamd masterfile.com waarop zij fotografische werken aanbiedt, die tegen een vergoeding door een afnemer kunnen worden gedownload. Een van de aldus aangeboden fotografische werken betreft “ [naam foto] ” gemaakt door [naam] , een divisie van Jurek Photography Incorporated. [naam] heeft bij overeenkomst het exploitatierecht op dit werk overgedragen aan Masterfile Corporation, waaronder begrepen het optreden tegen auteursrechtinbreuken.

1.2.

Masterfile Corporation heeft aan Mediapro Mediamarketing GmbH (eiseres sub 2) een exclusieve licentie verstrekt om in Europa tegen auteursrechtinbreuken op fotografische werken waarvan zij (Masterfile Corporation) het exploitatierecht heeft verkregen, op te treden.

1.3.

Overstappen.nl heeft op 18 juni 2013 de onder 1 bedoelde afbeelding gedownload van een andere site dan masterfile.com en op haar eigen website geplaatst, zonder dat zij daarvoor toestemming had van Masterfile.

1.4.

Bij brief van 3 oktober 2016 heeft de huidig gemachtigde van Masterfile, mr. Maatjes, aan Overstappen.nl geschreven dat zij heeft geconstateerd dat Overstappen.nl de onder 1.1 bedoelde foto zonder de vereiste toestemming heeft openbaar gemaakt en daarmee inbreuk heeft gemaakt op de op dat werk rustende auteursrechten van Masterfile en de fotograaf. Zij sommeert Overstappen.nl om een vergoeding te betalen van € 5.380,00 inclusief een bedrag van € 500,00 voor juridische kosten. Kort na ontvangst van deze brief heeft Overstappen.nl de betreffende afbeelding van haar site verwijderd.

1.5.

Bij e-mail van 4 oktober 2016 heeft Overstappen.nl aan mr. Maatjes verzocht om overlegging van de overeenkomst tussen de fotograaf en Masterfile. Voorts betwist Overstappen.nl de hoogte van het in rekening gebrachte bedrag. Zij schrijft dat de vergoeding bij gebruik van de toepasselijke opties ten hoogste € 290,00 kan bedragen.

Vordering en verweer

2. Masterfile vordert om Overstappen.nl te veroordelen tot betaling van € 1.340,00 met wettelijke rente en met veroordeling van Overstappen.nl in de werkelijke proceskosten in de zin van artikel 1019h RV.

3. Masterfile stelt hiertoe dat Overstappen.nl het auteursrecht van de maker heeft geschonden door zonder toestemming diens foto “ [naam foto] ” op haar site te plaatsen. Masterfile is op grond van een exclusieve overeenkomst met de maker onder meer overeengekomen dat zij tegen inbreuken op het auteursrecht kan optreden. Dat betekent dat zij recht heeft op schadevergoeding ter hoogte van het bedrag dat zij aan Overstappen.nl in rekening zou hebben gebracht indien Overstappen.nl wel toestemming had gevraagd, verhoogd met een opslag naar een percentage van 100% van de reguliere vergoeding, dit omdat het niet aantrekkelijk mag worden gemaakt om een inbreuk achteraf te herstellen door het betalen van het gangbare tarief. Bovendien worden er kosten gemaakt voor opsporen van inbreuk en inschakelen van derde partijen daarvoor. Met die partijen zijn forfaitaire vergoedingsafspraken gemaakt, reden waarom de opslag als forfaitair percentage is aangemerkt. Masterfile heeft zich na haar eerste sommatie aan Overstappen.nl bereid verklaard om een lagere vergoeding in rekening te brengen, aldus Masterfile.

4. Overstappen.nl voert verweer en voert daartoe aan dat Masterfile onvoldoende heeft gesteld om ervan uit te mogen gaan dat zij voor wat betreft het auteursrecht op de afbeelding rechthebbende is. Subsidiair voert zij aan dat Masterfile de licentievergoeding onjuist, want met gebruik van onjuiste variabelen, heeft berekend. Toepassing van de juiste variabelen leidt tot een vergoeding van maximaal € 290,00 en niet van € 670,00. De door Masterfile gehanteerde vergoedingen zijn bovendien niet marktconform. Voor een opslag van 100% bestaat geen rechtsgrond. Er is sprake van uitlokking door Masterfile, omdat de afbeeldingen zonder belemmeringen van haar site zijn te downloaden. Voor het betalen van werkelijke proceskosten is hoe dan ook geen grond, aldus Overstappen.nl.

Beoordeling

5. Niet wordt betwist dat de afbeelding waar het in deze procedure over gaat op de site van Masterfile wordt aangeboden. Gelet daarop heeft Masterfile met het overleggen van (relevante) delen van de overeenkomst tussen haar en [naam] voldoende onderbouwd gesteld om ervan uit te mogen gaan dat zij op eigen naam tegen inbreuken op het auteursrecht op de betreffende foto mag optreden. De enkele uitgesproken twijfel van de zijde van Overstappen.nl is onvoldoende om dit anders te zien. Dit meest verstrekkende verweer wordt daarom verworpen.

6. Het gestelde gebruik van bovengenoemde foto door Overstappen.nl is niet in geschil. Daarmee staat de schending van het auteursrecht door Overstappen.nl vast. Dat betekent dat Overstappen.nl in beginsel gehouden is om de schade die Masterfile door die schending heeft geleden te vergoeden. Partijen verschillen van mening hoe hoog die schade is en hoe hoog het bedrag is dat Overstappen.nl daarvan zou moeten vergoeden.

7. Overstappen.nl heeft als verweer gevoerd dat Masterfile zich schuldig maakt aan uitlokking. Dit verweer wordt aldus begrepen dat doordat Masterfile onvoldoende maatregelen neemt om verspreiding van haar afbeeldingen tegen te gaan, het voor Overstappen.nl, die het van een andere site dan die van Masterfile heeft gedownload, niet voldoende duidelijk was dat op de betreffende afbeelding auteursrechten rustten. Dit zou van invloed moeten zijn op de hoogte van een eventuele vergoeding.

8. Geoordeeld wordt dat met het zonder nader onderzoek downloaden en gebruiken van een op het internet circulerende foto Overstappen.nl het risico heeft genomen dat op die foto auteursrecht rustte. Onvoldoende is gesteld om ervan uit te kunnen gaan dat de kopie van de foto zoals door Overstappen.nl van een andere site dan die van Masterfile is gedownload daar bewust door Masterfile zelf is geplaatst om overtreding uit te lokken. Het enkele feit dat foto’s zonder meer illegaal (zonder watermerk) van de site van Masterfile zelf kunnen worden gedownload, zoals onbetwist is gesteld, en daardoor makkelijker kunnen worden verspreid is, gelet op de belangen die Masterfile zegt te behartigen, zeker merkwaardig, maar onvoldoende om van uitlokking te kunnen spreken. Deze gang van zaken is dus niet van invloed op de hoogte van de eventueel door Overstappen.nl te betalen schadevergoeding.

9. Om de door Masterfile geleden schade te kunnen vaststellen dient deze te worden begroot op een wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de geleden schade. In dit geval betekent dat dat Masterfile tenminste recht heeft op een bedrag aan schadevergoeding gelijk aan de vergoeding die Overstappen.nl aan Masterfile had moeten betalen indien zij voorafgaand aan de plaatsing van de foto toestemming daarvoor van Masterfile had gevraagd. Het verweer van Overstappen.nl dat deze vergoeding niet hoger kan zijn dan een vergoeding op basis van marktconforme tarieven wordt verworpen. Het staat Masterfile in beginsel vrij om haar eigen prijzen te bepalen, dus ook om hogere prijzen dan concurrenten te hanteren. Alleen al daaruit volgt dat een onbetaalde plaatsing leidt tot een schade die gelijk is aan het bedrag dat Masterfile in rekening zou hebben gebracht indien toestemming zou zijn gegeven. Dit zou alleen anders kunnen zijn indien de door Masterfile gehanteerde tarieven voor plaatsing van een foto in geen enkele redelijke verhouding meer zouden staan tot de tarieven van haar concurrentie. Daarvoor is evenwel onvoldoende gesteld.

10. Over de hoogte van het bedrag dat Masterfile volgens de door haarzelf gehanteerde criteria in rekening zou hebben gebracht verschillen partijen van mening. Niet in geschil is dat voor de hoogte van dat bedrag de door Masterfile op haar site aanwezige RM Price Calculator moet worden gebruikt en wel door in deze calculator de juiste waarden in te voeren onder meer met betrekking tot de grootte van de afbeelding, alsmede aard, omvang en duur van het gebruik. Beide partijen hebben de hoogte van de vergoeding met behulp van deze calculator berekend en elk een uitdraai van deze berekening als productie overgelegd. Daarbij komt Masterfile uit op een bedrag van € 670,00 en Overstappen.nl op een bedrag van € 290,00. Het verschil tussen beide berekeningen is gelegen in de ingevoerde waarde van de variabelen image Size en Duration.

11. Voor wat betreft de grootte van de afbeelding (image Size) geldt volgens door Masterfile overgelegde, door Overstappen.nl niet betwiste, voorbeelden dat de calculator de keuze biedt tussen Button or Icon en Up to Full Page. Uit een door Masterfile overgelegde uitdraai van de betreffende webpagina van Overstappen.nl is te zien dat de foto in kwestie samen met nog twee foto’s van gelijk formaat en bijbehorende teksten op één pagina was geplaatst. Te zien valt dat de drie foto’s tezamen ruimschoots minder dan de helft van de pagina vullen. Gelet daarop is het zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, onduidelijk hoe Masterfile voor wat betreft het formaat van de foto in kwestie tot keuze Up to Full Page is kunnen komen. Gelet daarop wordt geoordeeld dat uitgegaan moet worden van de door Overstappen.nl gemaakte enige andere mogelijke keuze Button or Icon.

12. Voorts blijkt uit productie 4 van Masterfile dat voor wat betreft de keuze van de variabele Duration (duur van het gebruik) er onder meer de mogelijkheid is van Up to 3 years en Up tot 5 years. Daartussenin zit geen tussenstap. Masterfile is van de laatste optie uitgegaan en Overstappen.nl van de eerste. Nu de schending iets meer dan drie jaar heeft geduurd, waarna de afbeelding op sommatie van Masterfile direct is verwijderd, is voor wat betreft vaststelling van de hoogte van de schade de eerste optie reëler dan de tweede. Voor de berekening van de hoogte van de schade wordt dus uitgegaan van de optie Up to 3 years.

13. Dat betekent dat voor de hoogte van het bedrag dat Masterfile in rekening had mogen brengen indien toestemming was gevraagd uitgegaan wordt van de door Overstappen.nl uitgevoerde berekening die uitkomt op € 290,00, nu die uitkomst bij de door Overstappen.nl gebruikte variabelen op zichzelf niet door Masterfile wordt betwist. Dat betekent voorts dat dit bedrag in ieder geval toewijsbaar is als schadevergoeding.

14. Masterfile vordert een verhoging van de schadevergoeding van 100% van het reguliere tarief, door haar opslag genoemd. Uit haar stelling dat de opslag gerechtvaardigd is omdat het niet aantrekkelijk gemaakt moet worden om een auteursrechtinbreuk achteraf te herstellen door het betalen van het gangbare tarief, kan worden opgemaakt dat zij deze opslag ziet als een boete. Een dergelijke boete kent het Nederlands schadevergoedingsrecht bij onrechtmatige daad evenwel niet, dus op deze grond is het bedrag aan opslag niet toewijsbaar.

15. Een hogere schadevergoeding dan onder 13 genoemd is dan ook alleen toewijsbaar indien vast komt te staan dat deze schade daadwerkelijk door Masterfile is geleden. Zij dient daarvoor feiten en omstandigheden te stellen.

16. Masterfile heeft in dat verband gesteld, kennelijk subsidiair, dat zij kosten maakt voor het opsporen van inbreuk en daartoe derde partijen inschakelt. Deze stelling heeft zij echter niet nader uitgewerkt, zodat hieraan voorbij wordt gegaan.

17. Het bovenstaande betekent dat Masterfile onvoldoende heeft gesteld om aanspraak te kunnen maken op een hogere vergoeding dan hierboven onder 13 reeds vastgesteld.

18. Nu slechts een beperkt deel van de vordering is toegewezen is er aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren aldus, dat elk der partijen de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Overstappen.nl tot betaling aan Masterfile van:

- € 290,00 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 10 oktober 2016 tot aan de voldoening;

compenseert de proceskosten aldus dat elk der partijen de eigen kosten draagt.

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.