Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:8121

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-11-2018
Datum publicatie
27-11-2018
Zaaknummer
C/13/656756 / KG ZA 18-1194 MvW/MB
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding. Curatoren in faillissement Slotervaartziekenhuis handelen niet onrechtmatig jegens medisch specialisten. Vordering uitstel voor voorbereiding bieding afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
GZR-Updates.nl 2018-0479
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/656756 / KG ZA 18-1194 MvW/MB

Proces-verbaal van mondelinge uitspraak van 9 november 2018

in het kort geding van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [eiser sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

4. [eiser sub 4],

wonende te [woonplaats] ,

5. [eiser sub 5],

wonende te [woonplaats] ,

6. [eiser sub 6],

wonende te [woonplaats] ,

7. [eiser sub 7],

wonende te [woonplaats] ,

8. [eiser sub 8],

wonende te [woonplaats] ,

9. [eiser sub 9],

wonende te [woonplaats] ,

10. [eiser sub 10],

wonende te [woonplaats] ,

11. [eiser sub 11],

wonende te [woonplaats] ,

12. [eiser sub 12],

wonende te [woonplaats] ,

13. [eiser sub 13],

wonende te [woonplaats] ,

14. [eiser sub 14],

wonende te [woonplaats] ,

15. [eiser sub 15],

wonende te [woonplaats] ,

16. [eiser sub 16],

wonende te [woonplaats] ,

17. [eiser sub 17],

wonende te [woonplaats] ,

18. [eiser sub 18],

wonende te [woonplaats] ,

19. [eiser sub 19],

wonende te [woonplaats] ,

20. [eiser sub 20],

wonende te [woonplaats] ,

21. [eiser sub 21],

wonende te [woonplaats] ,

22. [eiser sub 22],

wonende te [woonplaats] ,

23. [eiser sub 23],

wonende te [woonplaats] ,

24. [eiser sub 24],

wonende te [woonplaats] ,

25. [eiser sub 25],

wonende te [woonplaats] ,

26. [eiser sub 26],

Wonende te [woonplaats] ,

27. [eiser sub 27],

wonende te [woonplaats] ,

28. [eiser sub 28],

wonende te [woonplaats] ,

29. [eiser sub 29],

wonende te [woonplaats] ,

alsmede de overige eisers vermeld op de inleidende dagvaarding tot en met

43. [eiser sub 43],

wonende te [woonplaats] ,

(waarbij in totaal sprake is van 41 eisers, de nummers 32 en 33 zijn er tussenuit gevallen)

eisers bij dagvaarding op verkorte termijn van 7 november 2018,

advocaat mr. C. Ravesteijn te Amsterdam,

tegen

1. de naamloze vennootschap

CMS DERKS STAR BUSMANN N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. MARC VAN ZANTEN

in hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap Slotervaartziekenhuis B.V.,

wonende te Amsterdam,

3. de naamloze vennootschap

PRICEWATERHOUSECOOPERS N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

4. [gedaagde sub 4] (in de dagvaarding abusievelijk aangeduid als [gedaagde sub 4] ),

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaten mrs. G.A.J. Boekraad en P.W. den Hollander te Amsterdam,

en

de naamloze vennootschap

ZILVEREN KRUIS ZORGVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Utrecht,

voegende partij aan de zijde van gedaagden,

advocaten mrs. T.R.M. van Helmond en L.J.J. Kerstens te Amsterdam.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank ter behandeling van een vordering in kort geding. Tegenwoordig zijn mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, en mr. M. Balk, griffier. Na uitroeping van de zaak verschijnen, voor zover hier van belang:

- aan de zijde van eisers (hierna ook: de specialisten): [eiser sub 29] (eiseres sub 29) met mr. Ravesteijn;

- aan de zijde van gedaagden (hierna ook: de curatoren c.s.): mr. M. van Zanten (gedaagde sub 2), mr. M. de Groot (eveneens curator in het faillissement van het Slotervaartziekenhuis), mrs. Boekraad en Den Hollander;

- aan de zijde van de voegende partij (hierna: Zilveren Kruis) mrs. T.R.M. van Helmond en L.J.J. Kerstens, advocaten te Amsterdam.

Ter zitting was ook aanwezig en is als informant gehoord [naam informant] (verbonden aan het Isala ziekenhuis Zwolle). Hij en [naam professor] (verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum) zijn door de Minister van VWS tijdelijk bij het Slotervaartziekenhuis gedetacheerd ten behoeve van een zorgvuldige overdracht van de patiëntenzorg en bewaking van veiligheid en kwaliteit.

Aan het begin van de zitting is de incidentele vordering van Zilveren Kruis tot voeging in de procedure aan de zijde van gedaagden behandeld. De specialisten hebben bezwaar gemaakt tegen deze voeging, aangezien Zilveren Kruis volgens hen als crediteur van het Slotervaartziekenhuis de aanleiding is geweest tot het faillissement en de zorgplicht van Zilveren Kruis in dit geding geen onderwerp van geschil is. Enig belang van Zilveren Kruis zou dan ook ontbreken. Deze bezwaren zijn verworpen, op grond van de overweging dat in dit kort geding geen oordeel wordt gegeven over het verleden, maar Zilveren Kruis bij de uitkomst van dit geding wel degelijk een belang heeft in het kader van haar zorgplicht voor de bij haar aangesloten verzekerden.

De specialisten en de curatoren c.s. hebben producties in het geding gebracht en partijen hebben over en weer het woord gevoerd, onder meer aan de hand van de door de raadslieden overgelegde pleitnotities die aan het dossier zijn toegevoegd. De raadsman van de curatoren c.s. heeft ter zitting aanvullend op de producties een gedeelte van een brief voorgelezen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die de curatoren in de avond van 8 november 2018 hebben ontvangen.

De behandeling van de zaak is gesloten en vervolgens is mondeling uitspraak gedaan. Daarvan is ingevolge artikel 30p lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dit proces-verbaal opgemaakt.

De voorzieningenrechter heeft de volgende uitspraak gedaan:

1 De gronden van de beslissing

1.1.

De specialisten vorderen in dit kort geding dat de curatoren c.s. wordt gelast om de verdere uitvoering van verkoop en overdracht van activa van het Slotervaartziekenhuis op te schorten tot uiterlijk 19 november 2018. De achtergrond van deze vordering is dat de specialisten stellen nog enige tijd nodig te hebben om zelf met een bieding te komen. De curatoren c.s. en Zilveren Kruis voeren verweer en hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vordering.

1.2.

Voorop wordt gesteld dat het een bijzondere en betreurenswaardige situatie is dat er door het faillissement van het ziekenhuis voor zoveel mensen onduidelijkheid bestaat. Positief is dat alle partijen te kennen hebben gegeven dat voor hen het belang van goede patiëntenzorg voorop staat.

1.3.

De vraag die in dit kort geding voorligt is of sprake is van onrechtmatig handelen van de curatoren jegens de specialisten. Daarbij moet worden getoetst of een redelijk handelend en redelijk bekwaam curator in de gegeven omstandigheden de beslissing kon nemen om niet in te gaan op het verzoek van de specialisten om meer tijd te krijgen in het biedingsproces. Het belang van de specialisten bij hun vordering is dat zij hun bieding aan de curatoren willen voorleggen, waarvoor zij stellen vanwege de samenstelling van de groep meer tijd nodig te hebben dan nu het geval is.

1.4.

Een belang dat de specialisten in hun kielzog meevoeren is het belang van de patiëntenzorg, dat voor iedereen voorop staat. Geconstateerd wordt dat de curatoren, [naam informant] , het Zilveren Kruis en de Inspectie allen menen dat het in het belang van de patiënten is dat er geen extra tijd wordt genomen voor het biedingsproces. De specialisten zien dat anders, maar de argumenten die de anderen hebben genoemd worden breed gedragen en zijn overtuigend.

1.5.

Voor zover de belangen van het personeel in het geding zijn, is voorshands onvoldoende duidelijk dat sprake is van één te benoemen gemeenschappelijk belang. Er zijn meerdere belangen aan de orde, maar ook voor het personeel staat het belang van de patiëntenzorg voorop en dat lijkt bij een verder uitstel van de biedingen niet het meest gediend, zoals uit het voorgaande voortvloeit.

1.6.

Het belang van andere bieders staat tegenover het belang van de specialisten en verzet zich ertegen dat er uitstel wordt verleend, aangezien zij tot nu toe van de gestelde termijnen zijn uitgegaan.

1.7.

Opgemerkt wordt nog dat de specialisten onvoldoende inzichtelijk hebben gemaakt waarom zij – in elk geval tot het moment van dagvaarden – geen indicatieve bieding hebben gedaan.

1.8.

Alles overziende is de conclusie dat het handelen van de curatoren niet onrechtmatig is jegens de specialisten en voldoet aan het onder het bij 1.3 genoemde

toetsingskader.

1.9.

Dit leidt tot de slotsom dat de vordering jegens alle gedaagden zal worden afgewezen. Bij deze uitkomst hoeft op de formele verweren ten aanzien van de andere gedaagden dan de curatoren, niet nader te worden ingegaan.

1.10.

Als de in het ongelijk gestelde partij worden de specialisten veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van de curatoren c.s. en Zilveren Kruis.

2 De beslissing

De voorzieningenrechter

2.1.

weigert de gevraagde voorziening;

2.2.

veroordeelt de specialisten in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van de curatoren c.s. en Zilveren Kruis, voor elk van hen begroot op:

– € 626,- € 626,- aan griffierecht en

– € 626,- € 980,- aan salaris advocaat;

2.3.

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzieningenrechter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Coll. MvG