Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:6993

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20-09-2018
Datum publicatie
05-10-2018
Zaaknummer
7111909 KK EXPL 18-707
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Een ex-werknemer van BigData Republic, een dienstverlenend bedrijf op het gebied van softwareontwikkeling, heeft zijn relatiebeding niet overtreden. Dat heeft de kantonrechter bepaald. BigData Republic stelde dat de ex-werknemer het relatiebeding overtrad doordat hij contact had met klanten van BigData Republic.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-1125
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7111909 KK EXPL 18-707

vonnis van: 20 september 2018

vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

de besloten vennootschap BigData Republic B.V.

gevestigd te Nieuwegein

eiseres

nader te noemen: BigData

gemachtigde: mr. Y.H. Dissel

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. E.K.W. van Kampen

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 7 augustus 2018 heeft BigData een voorziening gevorderd.

Ter terechtzitting van 6 september 2018 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Namens BigData is verschenen de heer [naam 1] (chief executive) alsmede de gemachtigde. [gedaagde] is eveneens verschenen, samen met zijn gemachtigde. [gedaagde] heeft op voorhand een conclusie van antwoord ingediend, alsmede aanvullende producties en ook van BigData zijn voorafgaand aan de zitting nog producties ontvangen. Partijen hebben hun standpunten toegelicht mede aan de hand van ter zitting overgelegde pleitaantekeningen. Na verder debat is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1. Als uitgangspunt geldt het volgende.

1.1.

BigData is een onderneming die zich bezighoudt met dienstverlening op het gebied van data- en software gedreven oplossingen, waartoe zij onder meer trainingen organiseert en personeel detacheert bij haar klanten. Tot haar klantenbestand behoren onder meer Heineken, ING en Ahold.

1.2.

[gedaagde] is op 20 oktober 2015 bij BigData in dienst getreden in de functie van commercieel manager. Zijn arbeidsovereenkomst bevat een relatie- en non-wervingsbeding waarvan de tekst, voor zover relevant, luidt aldus:
“12.1 Werknemer zal gedurende een periode van 18 maanden na het einde van zijn dienstbetrekking, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden, noch ook anderszins (zakelijk) contact te zoeken of te hebben met relaties van Werkgever, een en ander voor zover de te verrichten werkzaamheden (geacht kunnen worden te) behoren tot het werkterrein van Werkgever.
12.2 Onder relaties van Werkgever dienen in dit verband te worden verstaan natuurlijke personen en rechtspersonen en met hen gelieerde ondernemingen, die te eniger tijd persoonlijk en/of zakelijk, direct dan wel indirect, contact hebben gehad met Werkgever. Als relaties dienen voorts te worden verstaan zowel (eind)klanten als “contracting parties” door wier bemiddeling/tussenkomst Werknemer voor (eind)klanten van Werkgever heeft gewerkt.
12.3 Na beëindiging van het dienstverband is het Werknemer verboden gedurende een periode van 30 maanden Werknemers van Werkgever direct of indirect te bewegen hun dienstverband met Werkgever te beëindigen en/of deze Werknemers in dienst te nemen.
(…)
12.5 Bij overtreding van één of meer der bepalingen in dit artikel genoemd (…), zal Werknemer jegens Werkgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000,- (…) per overtreding (…).”

1.3.

Partijen hebben op 16 februari 2018 een beëindigingsovereenkomst getekend uit hoofde waarvan het dienstverband van [gedaagde] met ingang van 1 maart 2018 wordt beëindigd. Omtrent het voornoemde relatiebeding bepaalt deze overeenkomst:
“De in de arbeidsovereenkomst opgenomen post-contractuele verplichtingen (waaronder het non-wervings- en boetebeding) blijven na de Einddatum onverkort van kracht met uitzondering van het relatiebeding en het boetebeding voor zover betrekking hebbende op het relatiebeding. Voor het relatiebeding geldt dat dit beding zal worden beperkt tot 12 maanden en onder relaties in de zin van artikel 12.2 van de arbeidsovereenkomst zal worden verstaan natuurlijke personen en rechtspersonen en met hen gelieerde ondernemingen die betaalde diensten hebben afgenomen voor de datum van ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst en/of met wie de Werkgever voor de datum van ondertekening een offertetraject heeft lopen. (…).”

1.4.

Voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband hebben partijen gesproken over een, door [gedaagde] voor BigData, nieuw op te zetten label BDA waarin [gedaagde] door middel van aandelenparticipatie wenste deel te nemen. In een app-wisseling tussen [gedaagde] en [naam 1] over dit voorstel van [gedaagde] , noemt [gedaagde] ook nog een plan b en c, daaruit bestaande dat hij met zijn BDA plan naar een andere organisatie/investeerder kan gaan of iets anders voor zichzelf kan starten. Partijen hebben over het label geen overeenstemming bereikt.

1.5.

Kort na de beëindiging van het dienstverband tussen partijen heeft [gedaagde] op LinkedIn het volgende bericht geplaatst:
“Big news: Vanaf vandaag mag ik officieel aankondigen dat ik als managing partner een nieuwe BV ben gestart onder de vlag van Xebia en GodataDriven. Erg trots om onderdeel te zijn van zo’n professionele organisatie.”

Voorts heeft hij op zijn LinkedIn-profiel vermeld dat hij vanaf maart 2018 managing partner en co-founder is van Xccelerated. Dit is later aangepast naar chief accelerator.

1.6.

Op 8 maart 2018 heeft [gedaagde] [bedrijf] opgericht.

1.7.

Omstreeks mei 2018 heeft [gedaagde] het volgende bericht op LinkedIn gedeeld:
“Omdat we per 1 augustus op zoek zijn naar 12 nieuwe collega’s mag ik cadeaubonnen weggegeven in het kader van ‘recommend-a-friend’. We zijn op zoek naar junior data scientists en junior big data engineers die per 1 augustus bij Xccelerated starten met onze bootcamp om vervolgens bij klanten als Heineken en ING aan de slag gaan. Ken je iemand die op zoek is naar de eerste of tweede stap in zijn carrière (0,5-2 jaar werkervaring of stage) en een relevante master heeft? Tag deze persoon en wanneer hij/zij bij ons start, ontvang je een cadeaubon naar keuze ter waarde van € 300,-? Meer informatie vindt je op http://xccelerated.io of stuur mij een mailtje via [e-mailadres] .”

1.8.

Drie werknemers van BigData, met wie [gedaagde] ook heeft samengewerkt, zijn eind juni 2018 door een recruiter, [naam 2] , benaderd om voor Xccelerated te komen werken.

1.9.

Xccelerated heeft recent deelgenomen aan een pitch voor Heineken.

1.10.

Bij brief van 29 juni 2018 heeft BigData [gedaagde] gesommeerd tot nakoming van de postcontractuele verplichtingen en tot betaling van de helft van, volgens haar, onmiddellijk opeisbare boetes ter hoogte van € 25.000,- vanwege het contact hebben of zoeken door Xccelerated met ING en Heineken.

1.11.

Op 6 juli 2018 is door Xebia Consultancy Services BV en Snowland BV de besloten vennootschap Xccelerated BV opgericht (hierna: Xccelerated) , die ook personeel detacheert en volgens haar website ook trainingsprogramma’s aanbiedt op het gebied van big data en data science.

1.12.

Volgens een door [gedaagde] overgelegde salarisspecificatie van de maand juli 2018 van Xebia Nederland BV, waarvan de inhoud voor een deel is weggelaten, is hij per 5 maart 2018 bij Xebia Nederland BV in dienst in de functie van business unit manager.

1.13.

[naam 3] , werkzaam voor Ahold, heeft desgevraagd aan BigData per sms bericht dat [gedaagde] volgens haar enige tijd geleden op haar voicemail stond, maar dat zij niet heeft teruggebeld. Deze ‘verklaring’ heeft [naam 3] , na door de gemachtigde van [gedaagde] hierover te zijn aangeschreven, ingetrokken, althans heeft zij bij mail van 29 augustus 2018 aan de gemachtigde van [gedaagde] bericht dat [gedaagde] geen voicemailbericht heeft ingesproken.

1.14.

[naam 4] , werkzaam bij Heineken International, en [naam 5] , werkzaam bij ING, hebben desgevraagd schriftelijk verklaard geen contact te hebben gehad met [gedaagde] nadat hij bij BigData uit dienst is getreden.

1.15.

[naam 6] , werkzaam bij Digital Source, het recruitmentbureau dat de werknemers van BigData heeft benaderd, heeft schriftelijk verklaard geen expliciete opdracht van [gedaagde] of Xccelerated te hebben gehad voor het werven van werknemers van Bigdata, alsmede dat zij in opdracht van Xccelerated alle contacten met deze werknemers heeft verbroken.

Vordering

2. BigData vordert (kort weergegeven) dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad:

2.1.

te gebieden het contact zoeken of hebben met relaties van BigData op hetzelfde werkterrein als BigData te staken of gestaakt te houden totdat definitief in een bodemprocedure is beslist omtrent de (on)toelaatbaarheid van die handelwijze;

2.2.

te gebieden het benaderen van werknemers van BigData teneinde hen te bewegen het dienstverband met BigData te beëindigen en/of in dienst te nemen te staken en gestaakt te houden totdat in een bodemprocedure is beslist over de (on)toelaatbaarheid van die handelwijze;

2.3.

te gebieden aan BigData een voorschot te betalen ter hoogte van € 60.000,- op de boetes;

2.4.

te veroordelen tot betaling aan BigData van de wettelijke rente;

2.5.

dan wel iedere andere voorziening te treffen die noodzakelijk wordt geacht;

2.6.

alles onder verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3. BigData stelt hiertoe, wederom zeer verkort weergegeven, dat [gedaagde] feitelijk achter de oprichting en activiteiten van Xccelerated zit, en dat Xccelerated contact heeft gehad met klanten van BigData, waaronder ING, Heineken en Ahold. Zo heeft Xccelerated meegedaan aan dezelfde pitch voor Heineken, die uiteindelijk door BigData is binnengesleept. Hiermee heeft [gedaagde] zijn relatiebeding met BigData geschonden en boetes verbeurd. Ook heeft hij via Xccelerated en een werving- en selectiebureau opdracht gegeven tot het benaderen van werknemers van BigData, hetgeen een schending van het non-wervingsbeding inhoudt en waardoor hij eveneens boetes heeft verbeurd. BigData heeft groot belang bij nakoming van deze bedingen nu Xccelerated een concurrent van haar is.

4. [gedaagde] voert gemotiveerd verweer, hetgeen zo nodig bij de beoordeling aan de orde zal komen.

Beoordeling

5. In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen dan wel of de vorderingen van BigData in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd. Het navolgende behelst dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

6. Vooropgesteld wordt dat [gedaagde] de door BigData gestelde overtredingen van het relatiebeding gemotiveerd heeft weersproken en dat direct contact tussen [gedaagde] enerzijds en ING, Heineken en Ahold anderzijds gelet op de schriftelijke verklaringen van medewerkers van deze ondernemingen, onvoldoende aannemelijk is geworden. Hetzelfde geldt voor de gestelde overtreding van het non-wervingsbeding. Voor zover de verklaring van [naam 6] voor meerdere uitleg vatbaar is, zoals BigData heeft betoogd, dient daarvoor nadere onderzoek te worden verricht waarvoor in deze procedure naar zijn aard geen plaats is.

7. Bigdata stelt aanvullend dat [gedaagde] en Xccelerated met elkaar vereenzelvigd dienen te worden nu [gedaagde] daar feitelijk de touwtjes in handen heeft, dit naar buiten toe ook zo heeft geventileerd en hij reeds voor het beëindigen van de dienstbetrekking met BigData binnen haar organisatie over zijn plannen voor het oprichten van deze onderneming heeft gesproken. [gedaagde] ontkent vorenstaande met uitzondering van het LinkedIn bericht en profiel hetgeen volgens hem berust op onhandigheid en, zo begrijpt de kantonrechter hem, grootspraak. Hij wijst er voorts op dat hij niet behoort tot de oprichters van Xccelerated, formeel in dienst is van Xebia Nederland BV en slechts bij Xccelerated is gedetacheerd maar geen eindverantwoordelijkheid draagt.

8. De indirect bestuurders/aandeelhouders van Xccelerated, [naam 7] en [naam 8] hebben verklaard dat alleen zij (eind)verantwoordelijk zijn voor het handelen van Xccelerated. Desondanks zijn er aanwijzingen dat de rol en de verantwoordelijkheid van [gedaagde] binnen Xccelerated groter is dan [gedaagde] wil doen geloven. Deze grotere rol lijkt te volgen uit de onder 1.5 geciteerde berichten op zijn LinkedIn-profiel. Ook heeft [gedaagde] op de zitting toegelicht dat hij de eerste was die vanuit Xebia voor Xccelerated ging werken, dus wordt ervan uitgegaan dat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de oprichting en de ontwikkeling van Xccelerated. Dat deze rol zo groot is, dat de contacten die Xccelerated heeft gelegd met relaties van BigData aan [gedaagde] persoonlijk toegerekend kunnen worden, is in deze procedure onvoldoende aannemelijk geworden. Zo hebben zowel de contactpersoon van ING als van Heineken verklaard dat zij al langer samenwerken met Xebia en dat zij daarbij contact onderhielden met [naam 8] . Dat [gedaagde] bij het leggen van contacten met deze klanten enige rol heeft gehad, kan niet worden vastgesteld. Datzelfde geldt voor de poging tot het rekruteren van medewerkers van BigData. De medewerker van het recruitmentbureau heeft immers verklaard dat zij dit op eigen initiatief heeft gedaan. Of het handelen van Xccelerated valt onder de werking van het relatie- en non-wervingsbeding van [gedaagde] komt bovendien mede aan op de uitleg van deze bedingen en de bedoeling die partijen daarbij hebben gehad. Dit alles verdient een nader onderzoek waar deze procedure geen ruimte voor biedt.

9. Gelet op vorenstaande wordt geoordeeld dat thans onvoldoende aannemelijk is dat reeds sprake is geweest van overtredingen van het relatie- en non-wervingsbeding, noch dat hiervoor in de nabije toekomst dient te worden gevreesd. De vorderingen van BigData worden daarom afgewezen.

10. BigData wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

weigert de gevorderde voorziening;

veroordeelt BigData in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 400,- aan salaris van de gemachtigde;

veroordeelt BigData in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 50,- aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat BigData niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

Aldus gewezen door mr. C. Kraak, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 september 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.