Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:6633

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-09-2018
Datum publicatie
21-09-2018
Zaaknummer
6787623 CV EXPL 18-7192
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

My Greatest Party (MGP) moet betalen voor de taarten die een taartenbakker heeft geleverd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6787623 CV EXPL 18-7192

vonnis van: 11 september 2018

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres in conventie, verweerster in reconventie

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. M.B.G. Stevens

t e g e n

1. de besloten vennootschap My Greatest Event B.V.

gevestigd te Diemen

2. [gedaagde 2] , h.o.d.n. My Greatest Party

wonende te [woonplaats]

gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie

nader te noemen: afzonderlijk “My Greatest Event” respectievelijk “My Greatest Party”, gezamenlijk: “My Greatest Event c.s.”

procederend bij: [gedaagde 2]

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:

- dagvaarding van 22 maart 2018, met producties;
- conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie;

- aanvullende conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie, met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 14 augustus 2018. Namens [eiseres] is de gemachtigde verschenen, vergezeld door twee belangstellenden. Namens My Greatest Event c.s. is verschenen mevrouw [gedaagde 2] , vergezeld door haar partner. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

In conventie en reconventie

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

[eiseres] heeft zich toegelegd op de productie en verkoop van exclusieve (bruids)taarten en andere zoetigheden.

1.2.

My Greatest Event c.s. organiseert in binnen- en buitenland feestelijke evenementen, variërend van kinderfeestjes tot grootschalige bruiloften en andere feesten.

1.3.

My Greatest Event c.s. heeft ten behoeve van haar klanten verschillende bestellingen bij [eiseres] geplaatst. [eiseres] heeft deze bestellingen aan My Greatest Event c.s. geleverd.

1.4.

De kosten van de door haar gemaakte en aan My Greatest Event c.s. geleverde producten heeft [eiseres] middels verschillende facturen bij My Greatest Event c.s. in rekening gebracht.

1.5.

My Greatest Event c.s. heeft, ondanks herhaalde aanmaning daartoe, een aantal facturen onbetaald gelaten.

Vordering en verweer

In conventie

2. [eiseres] vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

ten aanzien van My Greatest Party

veroordeling tot betaling van:

a. € 1.741,34 aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 2 mei 2018 tot de algehele voldoening;
b. € 314,19 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 68,86 aan rente, berekend tot 2 mei 2018;

ten aanzien van My Greatest Event

veroordeling tot betaling van:

d. € 1.764,84 aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 2 mei 2018 tot de algehele voldoening;

e. € 264,67 aan buitengerechtelijke incassokosten;

f. € 67,29 aan rente, berekend tot 2 mei 2018;

ten aanzien van My Greatest Event c.s.

g. veroordeling tot betaling van de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3. [eiseres] stelt dat My Greatest Event c.s. diverse bestellingen bij haar heeft geplaatst en dat zij deze bestellingen aan My Greatest Event c.s. heeft geleverd. Voor de door haar gemaakte en geleverde producten heeft zij My Greatest Event c.s. diverse facturen toegezonden. Ondanks dat My Greatest Event c.s. nooit bezwaar heeft gemaakt tegen deze facturen, de producten conform afspraak zijn geproduceerd en bezorgd en My Greatest Event c.s. nooit heeft geklaagd over de kwaliteit en/of levering van de betreffende producten, heeft My Greatest Event c.s. een aantal facturen onbetaald gelaten. My Greatest Event c.s. dient de openstaande facturen alsnog te voldoen. Aangezien zij incassomaatregelen heeft moeten treffen ter verkrijging van de openstaande bedragen, is My Greatest Event c.s., naast de hoofdsom en rente, tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, aldus [eiseres] .

4. My Greatest Event c.s. heeft verweer gevoerd. Op hetgeen zij naar voren heeft gebracht zal hierna worden ingegaan, voor zover dat voor de beoordeling van belang is.

In reconventie

5. My Greatest Event c.s. vordert in reconventie veroordeling van [eiseres] tot betaling van een bedrag ter hoogte van de door haar geleden schade.

6. My Greatest Event c.s. stelt dat zij met [eiseres] afspraken heeft gemaakt die [eiseres] niet is nagekomen. Deze afspraken bestaan er concreet uit dat [eiseres] een beperkt aantal foto’s van de door haar gemaakte producten online mocht plaatsen en dat [eiseres] bij die foto’s de naam van My Greatest Event c.s. diende te vermelden. Daarnaast was het [eiseres] niet toegestaan om via social media of anderszins in contact te treden met klanten van My Greatest Event c.s. en mocht [eiseres] haar bestelbus met daarop reclame van [eiseres] niet plaatsen in het zicht van de klanten van My Greatest Event c.s. Omdat [eiseres] zich niet (geheel) heeft gehouden aan die afspraken, heeft My Greatest Event c.s. schade geleden. My Greatest Event c.s. is omzet misgelopen, omdat een aantal van haar (voormalige) klanten rechtstreeks bij [eiseres] producten heeft besteld en de verwachting is dat meer van haar klanten overstappen naar [eiseres] . Daarnaast is [eiseres] groter en bekender geworden door toedoen van My Greatest Event c.s. Zij heeft meer volgers op social media gekregen door onder andere het gebruik van door My Greatest Event c.s. betaalde foto’s en doordat zij via social media – op indirecte wijze – in contact is getreden met klanten van My Greatest Event c.s. De omvang van de totaal door My Greatest Event c.s. geleden schade als gevolg van de handelswijze van [eiseres] is niet eenvoudig vast te stellen, aldus My Greatest Event c.s.

7. [eiseres] heeft verweer gevoerd. Op hetgeen zij naar voren heeft gebracht zal hierna worden ingegaan, voor zover dat voor de beoordeling van belang is.

Beoordeling

In conventie

8. In conventie vordert [eiseres] betaling van een zestal facturen ter zake van door haar gemaakte en aan My Greatest Event c.s. geleverde producten. Ten aanzien van deze facturen heeft My Greatest Event c.s. aangevoerd dat zij de facturen onbetaald heeft gelaten, omdat [eiseres] zich niet heeft gehouden aan de tussen hen gemaakte afspraken.

9. Het verweer van My Greatest Event c.s. slaagt niet. Daartoe wordt het volgende overwogen. Voor zover het juist is dat [eiseres] zich niet heeft gehouden aan de tussen partijen gemaakte afspraken, hetgeen door [eiseres] wordt betwist, brengt dit niet mee dat My Greatest Event c.s. bevrijd is van haar betalingsverplichting jegens [eiseres] . [eiseres] heeft in opdracht van My Greatest Event c.s. de producten waarop de openstaande facturen betrekking hebben gemaakt en aan My Greatest Event c.s. geleverd. Nu My Greatest Event c.s. niet heeft aangevoerd dat [eiseres] hierin is tekortgeschoten, dient My Greatest Event c.s. de openstaande facturen te voldoen. Dit betekent dat de door [eiseres] gevorderde hoofdsom toewijsbaar is.

10. De gevorderde rente over de hoofdsom alsmede de buitengerechtelijke incassokosten worden als niet weersproken eveneens toegewezen.

11. My Greatest Event c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten in conventie belast. De hierover gevorderde rente is niet toewijsbaar.

In reconventie

12. In reconventie vordert My Greatest Event c.s. een – niet geconcretiseerd – bedrag aan schade. De kantonrechter begrijpt de stellingen van My Greatest Event c.s. aldus, dat zij zich op het standpunt stelt dat zij door de handelswijze van [eiseres] klanten en daarmee inkomsten is misgelopen en [eiseres] haar daarom een bedrag aan inkomensschade verschuldigd is. Daarnaast dient [eiseres] , althans zo begrijpt de kantonrechter, haar een vergoeding te betalen, omdat [eiseres] My Greatest Event c.s. oneerlijk heeft beconcurreerd door onder meer het gebruik van haar goodwill. [eiseres] heeft daarmee volgens My Greatest Event c.s. onrechtmatig gehandeld.

Inkomensschade

13. Ten aanzien van de inkomensschade heeft My Greatest Event c.s. aangevoerd dat [eiseres] – in strijd met de gemaakte afspraken – via social media klanten van My Greatest Event c.s. heeft benaderd. Haar klanten hebben vervolgens rechtstreeks bij [eiseres] producten afgenomen, waardoor My Greatest Event c.s. inkomsten is misgelopen.

14. [eiseres] heeft uitdrukkelijk betwist dat zij – via social media – in contact is getreden met klanten van My Greatest Event c.s. om zo te bewerkstelligen dat deze klanten rechtstreeks bij haar producten zouden afnemen. Ter onderbouwing van haar standpunt verwijst [eiseres] naar e-mailberichten van 10 en 11 april 2017. Uit deze e-mailberichten volgt dat [eiseres] is benaderd door een potentiële klant met het verzoek of zij voor haar een zogenoemde sweettable kan maken. [eiseres] schrijft in haar e-mail van 11 april 2017 dat de sweettable is gemaakt door My Greatest Event c.s. en dat de klant daarom contact dient op te nemen met My Greatest Event c.s. voor een offerte.

15. De kantonrechter oordeelt als volgt. My Greatest Event c.s. stelt dat [eiseres] haar klanten via social media heeft benaderd met de bedoeling om vervolgens rechtstreeks aan die klanten producten te leveren. Het ligt op de weg van My Greatest Event c.s., mede gelet op de gemotiveerde betwisting door [eiseres] , om haar stelling concreet met feiten en/of omstandigheden te onderbouwen. Een dergelijke concrete onderbouwing, bijvoorbeeld welke klanten zijn overgestapt naar [eiseres] , wanneer dit heeft plaatsgevonden en welke omzet zij daardoor is misgelopen, heeft My Greatest Event c.s. niet gegeven. Dit brengt mee dat de vordering van My Greatest Event c.s., voor zover die ziet op de inkomensschade, als onvoldoende onderbouwd wordt afgewezen. Voor nader onderzoek door bewijslevering is bij gebreke van andere gestelde feiten en/of omstandigheden geen plaats.

Oneerlijke concurrentie

16. Ten aanzien van de vordering op grond van oneerlijke concurrentie heeft My Greatest Event c.s. gesteld dat [eiseres] groter en bekender is geworden door toedoen van My Greatest Event c.s. Volgens My Greatest Event c.s. had [eiseres] zich eerst slechts toegelegd op de productie en verkoop van (bruids)taarten en is zij nadien – net als My Greatest Event c.s. – andere zoetigheden gaan produceren en verkopen. Verder is [eiseres] groter en bekender geworden door op social media gebruik te maken van de door My Greatest Event c.s. betaalde foto’s. [eiseres] heeft het design van My Greatest Event c.s. gekopieerd en is daarmee een concurrent van haar geworden. Als zij van tevoren had geweten dat hun samenwerking zo zou uitpakken, was zij niet met [eiseres] in zee gegaan, aldus My Greatest Event c.s.

17. [eiseres] betwist dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens My Greatest Event c.s. Volgens haar is er sprake van een vrije markt, waarin het haar vrij staat om zaken met wie dan ook te doen. Zij heeft zich daarbij echter wel gehouden aan de tussen partijen gemaakte afspraken. De door My Greatest Event c.s. betaalde foto’s heeft zij met toestemming van My Greatest Event c.s. gebruikt, aldus [eiseres] .

18. De kantonrechter stelt voorop dat in het handelsverkeer concurrentie geoorloofd is en dat alleen wanneer de grenzen van de eerlijke concurrentie worden overschreden, sprake zou kunnen zijn van onrechtmatigheid. Partijen hebben dan ook een ruime marge om elkaar concurrentie aan te doen. Dat [eiseres] net als My Greatest Event c.s. naast (bruids)taarten ook andere zoetigheden is gaan verkopen, is in een vrije markteconomie geoorloofd. Dat de producten van [eiseres] veel gelijkenissen vertonen met de producten van My Greatest Event c.s., hetgeen [eiseres] overigens niet heeft betwist, maakt bij afwezigheid van andere bijkomende omstandigheden niet dat [eiseres] grensoverschrijdend handelt. De omstandigheid dat klanten van My Greatest Event c.s. mogelijk zijn overgestapt of nog gaan overstappen naar [eiseres] , kan invloed hebben op de omzet van My Greatest Event c.s. Dat betekent echter niet dat [eiseres] daarmee onrechtmatig jegens My Greatest Event c.s. heeft gehandeld, omdat deze omstandigheid inherent is aan het systeem van een vrije markteconomie. Dit kan anders zijn als [eiseres] actief (substantieel en stelselmatig) klanten van My Greatest Event c.s. benadert om rechtstreeks bij haar producten af te nemen. In een dergelijk geval kan er wel sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Dat hiervan sprake is, heeft My Greatest Event c.s. echter, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, onvoldoende onderbouwd.

19. De stelling van My Greatest Event c.s. dat [eiseres] groter en bekender is geworden door het gebruik van de door My Greatest Event c.s. betaalde foto’s, leidt evenmin tot het oordeel dat er sprake is van oneerlijke concurrentie door [eiseres] . My Greatest Event c.s. heeft immers niet betwist dat zij deze foto’s aan [eiseres] ter beschikking heeft gesteld zonder daar een vergoeding voor te vragen. Dat [eiseres] de foto’s is gaan gebruiken en hierdoor mogelijk bekender is geworden op social media, kan dan ook niet aan [eiseres] worden tegengeworpen.

20. Nu niet is gebleken van het oneerlijk beconcurreren van My Greatest Event c.s. door [eiseres] , is dit deel van de vordering van Greatest Event c.s. evenmin toewijsbaar.

21. My Greatest Event c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten in reconventie belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

veroordeelt My Greatest Party tot betaling aan [eiseres] van:

- € 1.741,34 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 2 mei 2018 tot aan de voldoening;

- € 314,19 aan buitengerechtelijke incassokosten;

- € 68,86 aan rente;

veroordeelt My Greatest Event tot betaling aan [eiseres] van:

- € 1.764,84 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 2 mei 2018 tot aan de voldoening;

- € 264,67 aan buitengerechtelijke incassokosten;

- € 67,29 aan rente;

In reconventie:

wijst de vordering af;

In conventie en reconventie:

veroordeelt My Greatest Event c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op:
exploot € 115,03
salaris € 450,00
griffierecht € 226,00
-----------------
totaal € 791,03
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt My Greatest Event c.s. hoofdelijk tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en My Greatest Event c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F.A. van Buitenen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 11 september 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.