Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:4237

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-06-2018
Datum publicatie
22-06-2018
Zaaknummer
6440374 CV EXPL 17-25171
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een man die op de website van Tickets4U 8 kaartjes voor een evenement in de Heineken Music Hall had besteld, hoeft deze niet te betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2018/568
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht – team kanton

zaaknummer: 6440374 CV EXPL 17-25171

vonnis van: 18 juni 2018

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Tickets4U B.V.

gevestigd te Zaandam

eiseres, nader te noemen: Tickets4U

gemachtigde: K.W.A. van der Meer, gerechtsdeurwaarder

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde, nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  dagvaarding van 10 oktober 2017 met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord met producties;

 • -

  de aanvullende conclusie van antwoord met producties;

 • -

  het instructievonnis;

 • -

  de conclusie van repliek met een productie;

 • -

  de conclusie van dupliek met producties;

 • -

  de akte uitlating producties van Tickets4U;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.:

1.1.

[gedaagde] heeft op 15 oktober 2014 om 22.47 uur op de website van Tickets4U gegevens ingevuld in verband met een (eventuele) koop van acht tickets voor het evenement Hardwell Presents Revealed Recordings @ ADE – Heineken Music Hall Amsterdam op 16 oktober 2014. De kaarten kostten € 40,00 per stuk. Daar kwamen nog verzend- en servicekosten bij.

1.2.

Tickets4U heeft bij e-mail van 15 oktober 2014 om 22.51 uur aan [gedaagde] bericht:
Bedankt voor uw bestelling.
U heeft er voor gekozen de tickets als e-tickets te willen ontvangen. Zodra het volledige bedrag d.m.v. iDEAL voldaan is, zorgen wij ervoor dat u zo spoedig mogelijk de tickets voor het concert/evenement ontvangen heeft. (..) Wanneer uw betaling met iDEAL mislukt kunt u deze hervatten in het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website. (…)

1.3.

Bij brieven van 24 november 2014 en 11 maart 2015 heeft Tickets4U [gedaagde] aangemaand voor het openstaande bedrag van € 328,50.

1.4.

Op 20 mei 2016 heeft de gemachtigde van Tickets4U aan [gedaagde] een ingebrekestelling verzonden. In maart 2017 en april 2017 zijn opnieuw aanmaningen gestuurd.

Het geschil

2. Tickets4U vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 328,50 aan hoofdsom;
b. € 49,28 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. contractuele rente van 0,5% per maand dan wel subsidiair wettelijke rente over
€ 328,50 vanaf de verzuimdatum;
d. de proceskosten.

3. Tickets4U stelt hiertoe, samengevat, dat [gedaagde] op 15 oktober 2014 op haar website een bestelling van acht kaarten heeft geplaatst, maar de daarvoor verschuldigde kosten niet heeft voldaan. Tickets4U heeft de kaarten niet aan een derde kunnen verkopen en heeft daardoor schade ex artikel 6: 74 BW geleden ter hoogte van de hoofdsom. Tickets4U legt een overzicht over van de bezoeken van [gedaagde] aan de website van Tickets4U en schermafdrukken van het algemene bestelproces van Tickets4U. Hieruit volgt volgens Tickets4U dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. [gedaagde] heeft aan de aanmaningen geen gevolg gegeven, zodat Tickets4U genoodzaakt was haar vordering uit handen te geven. [gedaagde] is dan ook buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

4. [gedaagde] voert aan dat hij nooit de intentie heeft gehad om 8 tickets et kopen. Hij wilde weten of er 8 tickets beschikbaar waren zodat hij dit kon doorgeven aan vrienden. [gedaagde] heeft daarom op de website van Tickets4U slechts gezocht naar informatie over het genoemde evenement, waaronder de kosten van de kaarten en de extra kosten. Hiervoor moest hij een aantal stappen doorlopen. Dat heeft [gedaagde] overigens onder een foutieve naam en adres gedaan. Daarna kreeg hij een bericht dat er tickets waren gereserveerd. De volgende ochtend heeft hij meteen gebeld om de bestelling te annuleren. Ook heeft hij dezelfde dag een klachtenbrief gestuurd, waarop hij eerst op
2 juni 2016 een reactie kreeg. [gedaagde] heeft de tickets niet betaald en heeft de tickets ook nooit ontvangen. [gedaagde] betwist de vordering, nu hij nooit de intentie heeft gehad de tickets te kopen. Hij wilde slechts weten of ze beschikbaar waren. [gedaagde] heeft vervolgens elders drie tickets gekocht. [gedaagde] voert voorts aan dat niet is voldaan aan artikel 6: 230v BW en verwijst tot slot naar de diverse op internet te vinden klachten over Tickets4U.

Beoordeling

5. [gedaagde] betwist allereerst dat hij het bestelproces geheel heeft doorlopen. Tickets4U heeft ter toelichting van haar stelling dat dat wel het geval is, stukken overgelegd, waaronder een uitdraai van de bezoeken van [gedaagde] aan de website van Tickets4U en uitdraaien van het bestelproces in het algemeen.

6. Dat het bestelproces zo is ingericht als Tickets4U met de uitdraaien aantoont, heeft [gedaagde] niet weersproken. Uit de webpagina van de uitdraaien die is aangeduid met 11 volgt dat eerst moet worden gekozen voor een betaalwijze (stap 4), alvorens kan worden doorgeklikt om de order te bevestigen. De webpagina die is aangeduid met 12 toont een overzicht van de bestelling, waaronder het aantal kaarten, de prijs per stuk en de overige kosten (stap 5). Door te klikken op ‘order bevestigen’ wordt de order verzonden, zoals ook in de uitleg erboven is vermeld. Uit de uitdraai van de bezoeken van [gedaagde] volgt dat hij alle stappen heeft doorlopen, op die van stap 2 na. De nadere toelichting daarop van Tickets4U, die inhoudt dat [gedaagde] zijn adresgegevens reeds had ingevuld bij stap 1 zodat stap 2 niet meer nodig is, heeft [gedaagde] niet betwist, zodat daarvan wordt uitgegaan.

7. Voldoende vast staat daarom dat [gedaagde] de benodigde stappen van het bestelproces heeft doorlopen en dat derhalve tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Dat een overeenkomst is aangegaan is vervolgens bevestigd met de onder 1.2 genoemde
e-mail, die [gedaagde] ook heeft ontvangen. De omstandigheid dat [gedaagde] de bestelling heeft geplaatst onder een andere naam brengt geen verandering in het oordeel dat een overeenkomst tussen hem en Tickets4U tot stand is gekomen. Het is immers niet in geschil dat [gedaagde] degene is die het bestelproces heeft doorlopen. Evenmin doet het feit dat [gedaagde] de tickets niet heeft betaald, af aan de totstandkoming van de overeenkomst.

8. [gedaagde] voert echter terecht aan dat Tickets4U niet heeft voldaan aan de eisen van artikel 6: 230v lid 3 BW. Daarin is bepaald dat het elektronische bestelproces op zodanige wijze moet zijn ingericht dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien de aanvaarding geschiedt door gebruik van een knop of soortgelijke functie, is volgens het artikel aan de vorige zin voldaan, indien bij het plaatsen van de bestelling in niet voor misverstand vatbare termen en op goed leesbare wijze blijkt dat de aanvaarding een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede «bestelling met betalingsverplichting» wordt aangemerkt als een dergelijke ondubbelzinnige verklaring, aldus nog steeds de tekst van artikel 6: 230v lid 3 BW.

9. Uit de door Tickets4U overgelegde uitdraai van de website volgt niet dat aan de hiervoor onder 8 vermelde wettelijke vereisten is voldaan. Op de webpagina aangeduid met nummer 12, betreffende stap 5, is te lezen: Hieronder staat een overzicht van uw bestelgegevens. Controleer of deze gegevens juist zijn. U kunt wijzigingen aanbrengen door op ‘vorige’ te klikken. Als u op ‘order bevestigen’ klikt, zal de order verzonden worden. Daarna worden de gegevens en de kosten van de tickets weergegeven, gevolgd door de knop ‘order bevestigen’. Nergens in het bestelproces wordt vermeld dat het bevestigen van de order, hetgeen gelijk is te stellen aan het plaatsten van een bestelling, een betalingsverplichting meebrengt. Tickets4U heeft in reactie op het beroep door [gedaagde] op het bepaalde in artikel 6:230v BW geen verdere toelichting gegeven dan dat zij heeft verwezen naar de hiervoor aangehaalde tekst en de opgesomde gegevens in afbeelding 12. Daarmede heeft Tickets4U niet voldoende aangevoerd om aan te nemen dat is voldaan aan het vereiste dat [gedaagde] het aanbod niet kon aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk was gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhield.

10. [gedaagde] komt gelet op het voorgaande – en nu in artikel 6: 230v lid 3 BW voorts is bepaald dat een overeenkomst die in strijd met lid 3 tot stand komt, vernietigbaar is – een beroep op vernietiging toe. Daarmee zijn de verplichtingen uit de overeenkomst komen te vervallen. De vordering van Tickets4U wordt dan ook afgewezen.

11. Tickets4U wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast aan de zijde van [gedaagde] . De wet biedt geen steun voor vergoeding van de door hemzelf aan de zaak besteedde tijd, waarvoor [gedaagde] € 132,50 vordert. Aan [gedaagde] zal wel een bedrag van € 50,00 worden toegekend aan overige kosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Tickets4U in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 50,00.

Aldus gewezen door mr. M.E.B. Terwee, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 juni 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter