Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:3549

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-05-2018
Datum publicatie
28-05-2018
Zaaknummer
EA 18-195
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vernietiging ontslag op staande voet, niet onverwijld gegeven, ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen, eenmalige fout van werknemer niet ernstig genoeg; niet moedwillig, meteen toegegeven, excuses gemaakt en voorts een vlekkeloos en lang dienstverband

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-0630
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht – team kanton

zaaknummer: 6721827 EA VERZ 18-195

beschikking van: 14 mei 2018

func.: 364

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

[verzoeker]

wonende te [woonplaats]

verzoeker, nader te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. M.H. Godthelp

t e g e n

de naamloze vennootschap Holland Casino N.V.

gevestigd te Hoofddorp

verweerster, nader te noemen: Holland Casino

gemachtigde: mr. S.J. de Jong

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[verzoeker] heeft op 12 maart 2018 een verzoek ingediend tot (primair) vernietiging van het hem gegeven ontslag op staande voet met nevenverzoeken. Holland Casino heeft op
16 maart 2018 een verweerschrift ingediend met daarin (onder meer) een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Op 17 april 2018 is de zaak mondeling behandeld. [verzoeker] is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Voor Holland Casino zijn verschenen [naam 1] en
[naam 2] , eveneens bijgestaan door de gemachtigde. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht, waarbij beide gemachtigden gebruik hebben gemaakt van een pleitnota.

Beschikking is bepaald op heden.

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[verzoeker] , geboren op [geboortedatum] 1974, is op 26 juli 1999 in dienst getreden bij Holland Casino. De laatste functie die hij vervulde, was die van croupier. Het salaris bedroeg laatstelijk (volgens [verzoeker] ) € 3.374,52 bruto per maand, exclusief vakantiegeld en toeslagen. [verzoeker] was werkzaam aan de zogenaamde ‘high limit’ tafels, waarbij relatief hoge bedragen worden ingezet.

1.2.

In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst is opgenomen:
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het voor de werknemer verboden, direct of indirect, mededelingen tegenover derden te (laten) doen aangaande werkgever en/of gasten van werkgever alles in de meest ruime zin van het woord. Door de enkele niet-nakoming van deze geheimhoudingsverplichting verbeurt werknemer (..) een (..) boete van fl. 10.000,- per overtreding, onverminderd een mogelijk ontslag op staande voet van werknemer. (..)

1.3.

Ook in de personeelsgids is een bepaling opgenomen over het waarborgen van de privacy van de gasten en over gevoelige informatie van gasten die nooit met derden mag worden besproken, zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

1.4.

[verzoeker] was vanaf 23 december 2017 arbeidsongeschikt vanwege een gebroken sleutelbeen.

1.5.

Op 30 december 2017 heeft een klant, verder aan te duiden als de heer [naam klant] , bij Holland Casino geklaagd dat informatie over hem naar buiten was gekomen via een werknemer van Holland Casino.

1.6.

[verzoeker] heeft op 14 januari en/of 15 januari 2018 in het kader van zijn re-integratie werkzaamheden bij Holland Casino verricht, waaronder het toezicht houden bij de roulettetafel en het begeleiden van een stagiaire.

1.7.

[verzoeker] is op 18 januari 2018 uitgenodigd voor een gesprek met de afdeling Security & Responsible Gaming van Holland Casino (verder: SRG). In het daarvan opgemaakte verslag, waarin [verzoeker] wordt aangeduid met A en de vragensteller met V, is onder meer opgenomen:
(..)
V: Wat bespreek je met je broer over Holland Casino?

A: Op zich niets bijzonders. Nu u ernaar vraagt kan het zijn dat ik het vorige maand wel eens met hem over een gast heb gehad die regelmatig in de High Limit Area speelt. Ik weet even niet hoe deze gast heet. Ik weet wel dat deze gast ook bij de [organisatie] werkt in Amsterdam. Mijn broer en de gast kennen elkaar, niet heel goed meer van hallo en doei. Mijn broer en de gast lossen elkaar wel eens af op een [locatie] . Ik heb het daar met de gast wel eens over gehad. De gast weet dus dat dit mijn broer is. Ik weet niet of ik de naam van de gast heb genoemd. Ik heb het met betrekking tot deze gast niet over gewonnen of verloren geldbedragen gehad met mijn broer. Ik denk dat ik het met mijn broer één keer over deze gast heb gehad.

V: Ken jij de gast [de heer [naam klant] ]?

A: Ja nu u zijn naam noemt komt deze mij bekend voor inderdaad. Dat moet de gast zijn waarover ik met mijn broer sprak vorige maand.
(..)
V: De heer [ [naam klant] ] heeft een klacht ingediend bij Holland Casino waarbij jouw naam is genoemd. Waar zou deze klacht overgaan denk jij?
A: Ik schrik daar heel erg van. Ik begrijp echt wel dat dat geen goed nieuws is. Ik kijk ervan op dat mijn broer contact met de heer [ [naam klant] ] heeft gezocht en het over ons gesprek heeft gehad met hem. Dat er ook bedragen zijn genoemd welke verloren zouden zijn door de heer [ [naam klant] ] kijk ik van op. Ik heb het volgens mij niet over bedragen gehad. (..)

1.8.

[verzoeker] is na het gesprek geschorst omdat hij ervan werd verdacht de privacy van een gast te hebben geschonden.

1.9.

Op 22 januari 2018 heeft SRG een gesprek gehad met de heer [naam klant] In het daarvan opgemaakte verslag, waarin de heer [naam klant] wordt aangeduid met A en de vragensteller met V, is onder meer opgenomen:
(..)
A: Ik zal u eerst vertellen dat ik werkzaam ben als [functie] in de regio Amsterdam. Op eerste Kerstdag was ik aan het werk toen ik gebeld werd door een collega van een andere [locatie] . Hij vertelde mij dat hij verhalen over mij had gehoord die werden verteld door een andere collega. Die collega vertelde tegen iedereen dat ik vaak Holland Casino bezoek en met grote bedragen speelt. (..)

V: Werden er ook specifiek bedragen genoemd.

A: Ja, helaas wel. Er is een bedrag van [weggestreept] euro genoemd. (..)

V: Kent u de persoon/collega die deze informatie vertelde binnen de [organisatie] ?

A: Ja, die ken ik. Zijn naam is [naam broer] . Ik weet dat zijn broer als croupier in Holland Casino Amsterdam werkt, maar zijn voornaam ken ik niet. (..)
V: Hoe goed ken je deze croupier?

A: Ik speel wel eens bij hem aan tafel. (..) Hij is een aardige man en ik mag hem graag. Ik vind het alleen onvoorstelbaar dat hij de informatie buiten Holland Casino brengt. (..)

V: Om wat voor details gaat dat dan?

A: Er werden specifieke bedragen genoemd. (..)

1.10.

Op 22 januari 2018 heeft Holland Casino opnieuw met [verzoeker] gesproken. Na dat gesprek is [verzoeker] op staande voet ontslagen, wat hem bij brief van 23 januari 2018 is bevestigd. De in de brief genoemde dringende reden was dat [verzoeker] zich, in strijd met het bij Holland Casino geldende beleid, schuldig had gemaakt aan het verstrekken van privacygevoelige informatie over een gast aan derden.

1.11.

[verzoeker] heeft tegen het ontslag geprotesteerd en zich beschikbaar gehouden voor het verrichten van werkzaamheden.

Het geschil

2. [verzoeker] verzoekt de kantonrechter primair, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking, het ontslag op staande voet te vernietigen en Holland Casino – kort gezegd – te veroordelen tot doorbetaling van het loon en toelating van [verzoeker] tot de gebruikelijke en bedongen werkzaamheden op straffe van een dwangsom. Mocht wel sprake zijn van een dringende reden, dan verzoekt [verzoeker] hem een transitievergoeding toe te kennen. Subsidiair, voor het geval hij besluit te berusten in de opzegging, verzoekt [verzoeker] Holland Casino te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding van € 32.592,87, een billijke vergoeding van € 106.667,52 bruto en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 17.777,92 netto.

3. Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag – kort weergegeven – dat geen sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet en dat het ontslag voorts niet onverwijld is gegeven. [verzoeker] heeft voor wat betreft de dringende reden gesteld dat hij niet bewust de privacy van de heer [naam klant] heeft geschonden. [verzoeker] heeft aan zijn broer overigens over de hoogte van de inzetten door de heer [naam klant] niets gezegd. Het was een slip of the tongue en niet meer dan dat. [verzoeker] is daarbij van mening dat Holland Casino, als zij zo fel reageert op schending van privacy en geheimhouding, zelf onvoldoende heeft gedaan om haar medewerkers tegen dit soort versprekingen te beschermen en dat ze hen beter had moeten trainen. In de arbeidsovereenkomst, die [verzoeker] aan het begin van zijn dienstverband heeft getekend, is een geheimhoudingsbeding opgenomen en wordt verwezen naar de personeelsgids. Daarna is [verzoeker] nooit aan privacy of geheimhouding herinnerd of voor schending daarvan gewaarschuwd. Verder wijst [verzoeker] op het feit dat hij altijd goede beoordelingen heeft gehad. Die goede beoordelingen, het feit dat het een slip of the tongue was en het feit dat Holland Casino heeft verzuimd regelmatig aandacht te vragen voor het omgaan met gevoelige informatie, maken volgens [verzoeker] dat geen sprake is van een dringende reden.

4. Los daarvan moet volgens [verzoeker] het ontslag worden vernietigd omdat het niet onverwijld is gegeven. Tussen het moment van de klacht en het eerste gesprek van Holland Casino met [verzoeker] liggen immers 19 dagen. Holland Casino kan derhalve niet volhouden dat zij met de nodige voortvarendheid te werk is gegaan. Dat in de tussenliggende periode onderzoek is gedaan is niet gebleken. Tussen de klacht en het uiteindelijke ontslag op staande voet liggen zelfs 23 dagen, zodat van een onverwijld gegeven ontslag niet kan worden gesproken. Dat geldt nog meer nu Holland Casino een grote onderneming is en 24 uur per dag geopend is. Holland Casino kan evenmin volhouden dat de arbeidsongeschiktheid van [verzoeker] in de weg stond aan hoor en wederhoor, nu het ging om een gebroken sleutelbeen. Een en ander volgt tevens uit jurisprudentie, aldus [verzoeker] .

5. Holland Casino voert aan – samengevat – dat werknemers van Holland Casino wel degelijk doordrongen zijn van hun verplichting om informatie over gasten geheim te houden. Dat men discreet moet zijn volgt ook uit dagelijks terugkerende handelingen. Dat het geheimhoudingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst uit 1999 doet niet af aan de geldigheid van het beding. De schending van de geheimhoudingsplicht in een organisatie waarbij de privacy van derden een essentieel onderdeel is kwalificeert volgens Holland Casino als een dringende reden voor ontslag, waarbij zij verwijst naar een aantal uitspraken. Holland Casino benadrukt dat naast de privacy van een klant, haar imago in het geding is op het moment dat de geheimhoudingsplicht wordt geschonden. De persoonlijke omstandigheden die [verzoeker] aanvoert wegen voorts niet op tegen de aard en ernst van het handelen dat [verzoeker] wordt verweten.

6. Voor wat betreft de onverwijldheid voert Holland Casino aan dat vanwege zijn arbeidsongeschiktheid een gelegenheid om met [verzoeker] te spreken zich eerst voordeed op 18 januari 2018. Holland Casino wilde voorkomen dat zij [verzoeker] moest sommeren naar het werk te komen, omdat zij hem in dat geval op de hoogte moest brengen van de reden voor het gesprek en het risico bestond dat [verzoeker] dan zijn broer en de heer [naam klant] zou benaderen. Verder heeft de klacht van de heer [naam klant] eerst in de week na 30 december 2017 zijn weg naar boven gevonden, waarna intern overleg is gevoerd, onder andere met het hoofdkantoor. Daarna is besloten met [verzoeker] te gaan praten. Omdat voor kantoorpersoneel andere werktijden gelden dan voor medewerkers in de speelzaal, was er geen eerdere mogelijkheid dan 18 januari 2018. Omdat Holland Casino eerst de heer [naam klant] wilde spreken en deze pas op 22 januari 2018 beschikbaar was is [verzoeker] vier dagen later ontslagen. Daar komt bij dat pas op die dag een tot ontslag bevoegde persoon aanwezig was. Vanwege deze bijzondere omstandigheden voldoet het ontslag ondanks het aantal dagen dat gelegen is tussen de klacht en het ontslag volgens Holland Casino aan de eis van onverwijldheid.

7. Voor het geval Holland Casino niettemin wordt veroordeeld tot wedertewerkstelling van [verzoeker] vraagt zij het opleggen van een dwangsom af te wijzen dan wel deze te matigen tot nihil. Ook ten aanzien van de loonbetalingen verzoekt Holland Casino matiging tot nihil.

Tegenverzoeken Holland Casino

8. Holland Casino verzoekt ex artikel 7: 677 lid 2 BW [verzoeker] te veroordelen tot het betalen van de gefixeerde schadevergoeding van € 18.017,68. Verder verzoekt Holland Casino voorwaardelijk – voor het geval het ontslag op staande voet wordt vernietigd – dan wel onvoorwaardelijk – als nog niet op de vernietiging van het ontslag wordt beslist – de arbeidsovereenkomst (voorwaardelijk) te ontbinden op zo kort mogelijke termijn, op grond van verwijtbaar handelen dan wel op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

9. Holland Casino stelt dat de schending van de op [verzoeker] rustende geheimhoudingsplicht kwalificeert als verwijtbaar handelen, zodanig dat van Holland Casino niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Voorts stelt Holland Casino dat [verzoeker] er blijk van heeft gegeven een essentieel onderdeel van het werk, te weten discretie, niet serieus te nemen. Bij dit alles ligt herplaatsing volgens Holland Casino niet in de rede. Nu het handelen van [verzoeker] is te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen, heeft hij geen recht op een transitie- of billijke vergoeding, aldus Holland Casino.

Beoordeling verzoeken [verzoeker]

10. Ter zitting heeft [verzoeker] meegedeeld dat hij bij zijn primaire verzoek blijft. Het gaat in deze zaak daarom om de vraag of de opzegging door Holland Casino moet worden vernietigd en of Holland Casino moet worden veroordeeld tot doorbetaling van loon en wedertewerkstelling.

10. [verzoeker] stelt niet alleen dat geen dringende reden bestond voor het ontslag op staande voet, hij stelt eveneens dat het ontslag niet onverwijld is gegeven. Vast staat dat tussen de aanleiding voor het ontslag op staande voet, te weten de klacht van de heer [naam klant] , en het ontslag zelf, 23 dagen zijn verstreken. Dat is, ook wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat een werkgever enig respijt wordt gegeven voordat daadwerkelijk tot ontslag wordt overgegaan, niet onverwijld te noemen. Over het algemeen geldt dat een werkgever voortvarend te werk moet gaan wanneer hij een onderzoek wenst in te stellen, de werknemer wil horen, intern overleg wil voeren en eventueel juridisch advies wenst in te winnen. Dat heeft Holland Casino onvoldoende gedaan.

10. De door Holland Casino daarvoor aangevoerde reden, namelijk dat zij [verzoeker] op het moment dat hij op de werkvloer aanwezig was wilde uitnodigen voor een gesprek, is niet zwaarwegend genoeg om het tijdsverloop te rechtvaardigen. Ten eerste was [verzoeker] reeds op 14 januari 2018 en/of op 15 januari 2018 op de werkvloer, zodat op dat moment het gesprek met [verzoeker] had kunnen worden gevoerd. Holland Casino heeft [verzoeker] die dagen echter gewoon laten werken, zonder hem voor een gesprek uit te nodigen. Verwacht had mogen worden, nu Holland Casino stelt dat ze de klacht zeer hoog opnam, dat zij ervoor had gezorgd dat er op dat moment iemand aanwezig was die de klacht met [verzoeker] had kunnen bespreken. Er was na 30 december 2017 voldoende tijd, en Holland Casino is geen kleine onderneming, om op 14 januari 2018 een daartoe bevoegde persoon aanwezig te hebben.

10. Daarnaast had Holland Casino, als zij de klacht zo dringend vond dat zij hierin aanleiding zag voor een ontslag op staande voet, [verzoeker] meteen nadat ze kennis nam van de klacht, kunnen uitnodigen voor een gesprek zonder expliciet te benoemen waarover het gesprek ging. Dan wel had Holland Casino het onderwerp van gesprek wel mee kunnen delen, nu de kans klein wordt geacht dat [verzoeker] – die in het gesprek op 18 januari 2018 zijn fout meteen heeft toegegeven – voorafgaand aan dat gesprek zijn verklaring zou (kunnen) afstemmen met zowel zijn broer als met de heer [naam klant]

10. Tot slot had Holland Casino voortvarender kunnen optreden door eerst met de heer [naam klant] te praten en daarna met [verzoeker] , zodat het risico dat hij de heer [naam klant] zou benaderen niet meer aan de orde was. Onduidelijk is gebleven waarom Holland Casino deze gang van zaken niet heeft gevolgd.

10. Gezien het voorgaande is naar het oordeel van de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet onverwijld opgezegd, zodat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven.

10. Het verzoek tot vernietiging van de opzegging wordt daarom toegewezen. De vraag of het handelen van [verzoeker] een dringende reden oplevert, kan hiermee (in het kader van dit verzoek) in het midden blijven. Omdat de opzegging wordt vernietigd, duurt de arbeidsovereenkomst voort en heeft [verzoeker] recht op loon en tewerkstelling. De vorderingen van [verzoeker] die hierop zien worden daarom eveneens toegewezen. Voor matiging van het loon dan wel de dwangsommen, met als reden dat Holland Casino ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt, is geen plaats, alleen al omdat – zoals uit het hiernavolgende blijkt – dat verzoek wordt afgewezen.

10. De gevorderde wettelijke verhoging van artikel 7:625 BW en de wettelijke rente zullen ook worden toegewezen, waarbij de wettelijke verhoging zal worden beperkt tot 25%.

Beoordeling verzoeken Holland Casino

18. Aangezien het ontslag op staande voet wordt vernietigd, is de voorwaarde voor het subsidiaire verzoek van Holland Casino tot onvoorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vervuld, zodat aan de behandeling daarvan wordt toegekomen.

18. Holland Casino stelt ten eerste dat [verzoeker] , met het schenden van de privacy van de heer [naam klant] , verwijtbaar heeft gehandeld zodat de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] moet worden ontbonden.

18. Vast gesteld wordt dat [verzoeker] een flinke fout heeft gemaakt door tegen zijn broer te beginnen over een klant en diens bezoeken aan het casino. [verzoeker] had zijn mond niet voorbij mogen praten, wat ook duidelijk is neergelegd in de arbeidsovereenkomst en de personeelsgids. Dat het imago van Holland Casino (onder meer) afhankelijk is van de wijze waarop met klanten en hun privacy wordt omgegaan behoeft geen betoog.

18. Dat betekent echter nog niet dat een redelijke grond bestaat voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarbij weegt onder meer mee dat niet is komen vast te staan – desgevraagd heeft Holland Casino laten weten dat dat voor haar ook niet relevant was – dat [verzoeker] bedragen heeft genoemd, en dat op zich een ieder toegang heeft tot het casino en daar anderen kan en zal tegenkomen.

18. Voorts speelt mee dat [verzoeker] meteen heeft toegegeven dat hij fout zat, dat hij het niet moedwillig heeft gedaan, dat hij direct de ernst van het incident heeft ingezien en zijn excuses heeft aangeboden. Dat gevoegd bij zijn bijna 20-jarige dienstverband dat verder vlekkeloos is verlopen, maken dat het voorval niet zodanig is dat van Holland Casino niet gevergd kan worden het dienstverband met [verzoeker] voort te zetten. Daarbij wordt opgemerkt dat Holland Casino kennelijk ook andere, minder vergaande maatregelen kent die getroffen kunnen worden wanneer een medewerker een gedraging heeft begaan die niet (arbeidsrechtelijk) ongestraft kan blijven. [verzoeker] heeft ter zitting erkend dat wanneer een (tijdelijke) maatregel (niet zijn salaris betreffende) wordt opgelegd, hij daarvoor begrip heeft.

18. Holland Casino stelt voorts dat verstoorde verhoudingen zijn ontstaan, nu [verzoeker] discretie niet serieus neemt. Als hiervoor overwogen heeft [verzoeker] bij eerste ondervraging direct toegegeven dat hij fout zat en heeft hij ingezien dat het een serieuze fout betrof. Los van de verder ontbrekende toelichting dat de verhoudingen als gevolg van het incident zodanig zijn verstoord, dat van Holland Casino in redelijkheid niet kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten, heeft Holland Casino dan ook onvoldoende onderbouwd dat [verzoeker] discretie in zijn werk voor Holland Casino over het algemeen niet serieus neemt. Ook op deze grond kan het verzoek van Holland Casino niet slagen.

18. Dat betekent dat het verzoek van Holland Casino wordt afgewezen.

18. De proceskosten komen voor rekening van Holland Casino, nu zij in het ongelijk wordt gesteld.

BESLISSING

De kantonrechter:

op de verzoeken van [verzoeker] :

vernietigt de opzegging van de arbeidsovereenkomst van 22 januari 2018;

veroordeelt Holland Casino tot betaling aan [verzoeker] van € 3.374,52 bruto per maand, zo nodig te vermeerderen met vakantiegeld en toeslagen, aan loon vanaf 22 januari 2018, te vermeerderen met de wettelijke verhoging met een maximum van 25% en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 maart 2018 tot aan de dag van de gehele betaling;

veroordeelt Holland Casino om [verzoeker] binnen drie dagen na betekening van deze beschikking toe te laten tot de overeengekomen werkzaamheden, onder verbeurte van een dwangsom van € 500,- per dag dat Holland Casino nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 50.000,-;

wijst het anders of meer verzochte af.

op de verzoeken van Holland Casino:

wijst de verzoeken af;

op beide verzoeken:

veroordeelt Holland Casino in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [verzoeker] begroot op:
salaris € 600,00
griffierecht € 476,00
-----------------
totaal € 1.076,00
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Holland Casino tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat de beschikking is betekend en Holland Casino niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan de beschikking heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.V. Ulrici, kantonrechter en op 14 mei 2018 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier, mr. T.C. van Andel.

De griffier De kantonrechter