Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:3415

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
16-03-2018
Datum publicatie
24-05-2018
Zaaknummer
6189474 / CV EXPL 17-17263
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Labrooms.com heeft een kast op maat laten maken. De kast is uiteindelijk niet geplaatst. De vordering heeft geen betrekking op het plaatsen van de kast waardoor Labroom.com gehouden is de vordering van de eiseres te voldoen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: 6189474 / CV EXPL 17-17263

vonnis van de kantonrechter van 16 maart 2018 in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

gemachtigde: mr. J.L. Veenstra,

t e g e n

de besloten vennootschap

LABROOMS.COM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gemachtigde: mr. M. Ellens.

Partijen worden hierna [eiseres] en Labrooms.com genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 20 juli 2017, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  het tussenvonnis van 13 oktober 2017, waarbij een comparitie van partijen is

bepaald; en,

- de brief van 29 januari 2018 van de gemachtigde van [eiseres] , met producties.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] verricht inrichtingswerkzaamheden voor derden.

2.2.

Labrooms.com verzorgt workshops en verhuurt ruimtes aan derden waarin kan worden gewerkt.

2.3.

Labrooms.com huurde een kantoorruimte van The Secret Lab B.V. (The Secret Lab), een aan haar gelieerde vennootschap. The Secret Lab huurde die ruimte op haar beurt van een derde. In oktober 2016 heeft Labrooms.com mondeling opdracht aan [eiseres] gegeven om deze kantoorruimte in te richten.

2.4.

[eiseres] heeft een plan opgesteld voor de inrichting, waaronder de aanschaf van meubels. De kosten hiervoor zijn begroot op € 32.563,52 inclusief BTW. Een deel van deze begroting (namelijk € 13.048,64 inclusief BTW) betreft kosten voor het door een leverancier van [eiseres] ontwerpen, maken en plaatsen van een kast. Labrooms.com heeft mondeling akkoord gegeven op dit plan en deze begroting.

2.5.

Op 7 november 2016 heeft [eiseres] een voorschotfactuur ter hoogte van

€ 10.485,86 inclusief BTW voor de te verrichten inrichtingswerkzaamheden aan Labrooms.com gestuurd. Labrooms.com heeft op 28 december 2016 een bedrag van € 2.000,00 aan [eiseres] betaald. Het overige deel van de factuur is onbetaald gebleven.

2.6.

De kast is op enig moment geleverd aan Labrooms.com. Tijdens de inrichtingswerkzaamheden is een vloer gesloopt. Hierbij is een waterleiding geraakt en is er waterschade ontstaan. De inrichtingswerkzaamheden zijn daarna in overleg met Labrooms.com stopgezet. De kast is uiteindelijk niet geplaatst.

2.7.

Op 1 februari 2017 heeft [eiseres] een eindfactuur van € 6.838,92 inclusief BTW met vervaldatum van 3 maart 2017 aan Labrooms.com gestuurd. Deze factuur is onbetaald gebleven.

2.8.

Op 6 maart 2017 heeft [eiseres] een bedrag van € 11.192,50 inclusief BTW betaald aan de leverancier van de kast.

2.9.

Op 2 mei 2017 schrijft de heer [naam directeur] ( [functie] van Labrooms.com) het volgende per e-mail aan de [partner eiseres] (de partner van [eiseres] ): “Hebben jullie nog wat aan de houten kast onderdelen? Deze kunnen eventueel volgende week worden opgehaald. En nee dit is geen verzoek om korting.” In reactie hierop schrijft de [partner eiseres] dezelfde dag het volgende per e-mail: “@ [naam directeur] , er kan zeker volgende week iemand langsrijden om de kasten op te pikken, wat is een goed moment hiervoor? Ik wil ze best tegen materiaalprijs overnemen om zo voor alle betrokkenen de pijn een beetje te verzachten.” De kast wordt vervolgens opgehaald door de [partner eiseres] .

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Labrooms.com veroordeelt tot betaling aan haar van:

 1. € 15.324,78, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 maart 2017;

 2. € 928,25 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de datum van dagvaarding;

 3. de proceskosten; en,

 4. e nakosten van de tenuitvoerlegging van het te wijzen vonnis.

3.2.

Aan deze vordering legt [eiseres] – samengevat – het volgende ten grondslag. [eiseres] heeft opdracht gekregen om inrichtingswerkzaamheden te verrichten en meubels aan te schaffen. De kosten hiervoor zouden € 32.563,52 inclusief BTW bedragen. In overleg met Labrooms.com is de opdracht niet afgemaakt. De tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten bedragen € 17.324,78 inclusief BTW. Van dat bedrag is € 2.000,00 betaald. [eiseres] vordert nakoming van de verbintenis tot betaling van het overige deel van € 15.324,78.

3.3.

Labrooms.com betwist de hoogte van het gevorderde geldbedrag voor zover dit verband houdt met de kosten van de kast. Verder doet Labrooms.com een beroep op verrekening en stelt hiertoe dat de vloer onder verantwoordelijkheid van [eiseres] is gesloopt en hierdoor waterschade is ontstaan. De verhuurder van de ruimte heeft de kosten van herstel van € 4.285,00 bij The Secret Lab in rekening gebracht. Strikt genomen is The Secret Lab geen partij bij de overeenkomst met [eiseres] , maar vanwege de onderlinge relatie zou deze schade toch verrekend moeten worden met haar vordering op Labrooms.com. Subsidiair zou het vereiste van wederkerigheid wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid in dit geval niet moeten gelden. Daarnaast heeft Labrooms.com € 9.000,00 á € 10.000,00 exclusief BTW (negen à tien boekingen van € 1.000,00 exclusief BTW) aan omzet misgelopen omdat zij door de waterschade drie maanden later van start is gegaan. Ook deze schade moet verrekend worden met de vordering van [eiseres] op Labrooms.com.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

kosten van de kast

4.1.

Partijen zijn het erover eens dat [eiseres] recht heeft op betaling van het aan haar verschuldigde loon voor de verrichte werkzaamheden en vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Van het gevorderde bedrag wordt € 4.132,28 niet betwist. Partijen zijn het niet eens over een deel van de hoogte van de kosten van de kast van € 11.192,50.

4.2.

[eiseres] stelt dat Labrooms.com in heeft gestemd met het leveren van de kast voor € 13.048,64. De kosten van het plaatsen van de kast zijn niet in rekening gebracht. De in mindering gebrachte kosten voor het plaatsen komen weliswaar niet exact overeen met de overgelegde begroting, maar deze begroting is vooraf door de leverancier opgesteld. Uiteindelijk heeft de leverancier € 11.192,50 in rekening gebracht voor de kast minus de plaatsingskosten. Dit bedrag heeft [eiseres] betaald en aan Labrooms.com doorbelast. Verder heeft Labrooms.com de kastmaterialen om niet aan [eiseres] afgegeven. Er is niet afgesproken dat de kostprijs van de kastmaterialen in mindering zou worden gebracht. [eiseres] heeft één keer bereidheid getoond de kastmaterialen tegen kostprijs over te nemen, maar dit heeft niet geleid tot overeenstemming.

4.3.

Labrooms.com betwist dat alle kosten voor het plaatsen van de kast niet in rekening zijn gebracht. Volgens de door [eiseres] overgelegde begroting zou de kast in totaal € 13.048,64 kosten, waarvan € 3.176,25 aan kosten voor het plaatsen. Daarnaast zijn de kastmaterialen met een kostprijs van € 1.524,60 teruggenomen en zou dit in mindering gebracht worden. Verder moeten de transportkosten van € 453,75 in mindering gebracht worden omdat deze kosten niet zijn gemaakt. Het totale verschuldigde bedrag voor de kast komt dan uit op € 7.894,04, aldus Labrooms.com.

4.4.

De kantonrechter overweegt als volgt. De kosten van de kast à € 13.048,64 zijn vooraf als onderdeel van de begroting ter goedkeuring aan Labrooms.com voorgelegd. Na het akkoord heeft [eiseres] de leverancier verzocht om de kast te leveren. De kast is afgeleverd bij Labrooms.com, maar niet geplaatst. Hiervoor heeft de leverancier uiteindelijk € 11.192,50 in rekening gebracht. Dit bedrag is ook door [eiseres] betaald. Deze kosten zijn dus daadwerkelijk gemaakt en moeten dan ook, overeenkomstig de tussen partijen gemaakte afspraak (zie 4.1.) worden betaald door Labrooms.com. Dat er enig verschil bestaat tussen de in de begroting opgenomen plaatsingskosten en de uiteindelijke kosten maakt de daadwerkelijk door [eiseres] gemaakte kosten niet anders. Daarnaast volgt uit de omstandigheid dat de kast bij Labrooms.com is opgehaald al dat de transportkosten zijn gemaakt. Dit houdt in dat Labrooms.com gehouden is ook de transportkosten te betalen.

Ten aanzien van de kostprijs van de kastmaterialen geldt het volgende. Uit de overgelegde e-mails volgt dat van de zijde van [eiseres] een voorstel is gedaan om de kastmaterialen tegen kostprijs over te nemen (zie 2.9). De kastmaterialen zijn daarna aan [eiseres] afgegeven. Hieruit blijkt een aanvaarding van het voorstel. Dit betekent dat partijen wel degelijk overeenstemming hebben bereikt over het overnemen van de kastmaterialen tegen kostprijs. Volgens [eiseres] bedraagt de kostprijs van de kastmaterialen € 1.524,60. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de gevorderde kosten van de kast. Gelet op het voorgaande is Labrooms.com gehouden om het bedrag van € 9.667,90 aan [eiseres] te vergoeden. Samen met het onbetwiste deel van de vordering van € 4.132,28, ligt de vordering van € 13.800,18 voor toewijzing gereed.

beroep op verrekening

4.5.

Verder is tussen partijen in geschil of Labrooms.com schade heeft geleden door toedoen van [eiseres] en of deze schade verrekend kan worden met de vordering van [eiseres] op Labrooms.com.

4.6.

[eiseres] betwist dat de gestelde schade aan haar kan worden toegerekend en dat Labrooms.com schade heeft geleden. Zo zijn de gestelde kosten voor het herstel van de vloer door de verhuurder aan The Secret Lab in rekening gebracht en niet aan Labrooms.com. Hierdoor is ten aanzien van deze schade niet voldaan aan het vereiste van de wederkerigheid. Verder is de gestelde misgelopen omzet niet onderbouwd, aldus [eiseres] .

4.7.

Naar het oordeel van de kantonrechter slaagt het beroep op verrekening niet. Ten aanzien van de gestelde schade inzake de kosten van herstel aan de vloer van € 4.285,00 geldt dat het beroep op verrekening strandt op het gebrek aan wederkerig schuldenaarschap (artikel 6:127, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, hierna: BW): de schade is geleden door een andere partij en kan daarom in beginsel alleen door die partij worden verhaald. Niet valt in te zien waarom niet aan dit vereiste hoeft te worden voldaan vanwege ‘de onderlinge relatie’ van partijen. Ook valt niet in te zien waarom het vereiste van wederkerigheid in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Verder is onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de start van Labrooms.com drie maanden is vertraagd, dat de gestelde vertraging aan [eiseres] is toe te rekenen en dat Labrooms.com hierdoor omzet heeft misgelopen.

conclusie

4.8.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van [eiseres] op Labrooms.com van € 13.800,18 wordt toegewezen en dat het beroep van Labrooms.com op verrekening wordt afgewezen.

wettelijke rente

4.9.

[eiseres] vordert de wettelijke rente vanaf 3 maart 2017 (vervaldatum eindfactuur) over de vordering van € 13.800,18. Labrooms.com betwist dat de wettelijke rente deugdelijk is aangezegd en dat Labrooms.com in verzuim is. Ook is de wettelijke rente vanaf een onjuiste datum gevorderd en kan deze daarom niet worden toegewezen, aldus Labrooms.com

4.10.

De kantonrechter overweegt dat op grond van artikel 6:119, eerste lid, van het BW de wettelijke rente kan worden toegewezen over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening van de verschuldigde geldsom in verzuim is geweest. Een aanzegging van deze rente is niet vereist. De kantonrechter stelt vast dat de vervaldatum van de eindfactuur 3 maart 2017 is. Labrooms.com is dan ook vanaf 4 maart 2017 in verzuim. Nu de kantonrechter op grond van rechtspraak van de Hoge Raad het mindere van hetgeen wordt gevorderd mag toewijzen (zie bijvoorbeeld het arrest van 5 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1945), wordt de gevorderde wettelijke rente vanaf 4 maart 2017 toegewezen.

buitengerechtelijke incassokosten

4.11.

[eiseres] maakt aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van € 928,25 vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 20 juli 2017, de datum van dagvaarding. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. Voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten op grond van het Besluit is volgens rechtspraak van de Hoge Raad niet relevant welke incassohandelingen zijn verricht, als deze maar zijn verricht (zie bijvoorbeeld het arrest van 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405). De kantonrechter stelt vast dat [eiseres] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Zo heeft de gemachtigde van [eiseres] op 6 juni 2017 en 14 juli 2017 Labrooms.com aangemaand tot betaling en een poging gedaan tot het treffen van een schikking. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is, omdat niet de gehele vordering wordt toegewezen, echter hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief. De kantonrechter zal het bedrag dan ook toewijzen tot het wettelijke tarief.

4.12.

In plaats van de door [eiseres] gevorderde handelsrente (artikel 6:119a van het BW) over de buitengerechtelijke incassokosten, wordt de wettelijke rente (artikel 6:119 van het BW) toegewezen vanaf 20 juli 2017. Buitengerechtelijke incassokosten moeten namelijk worden aangemerkt als vermogensschade (artikel 6:96, tweede lid, aanhef en onder c, van het BW). De wettelijke handelsrente heeft echter uitsluitend betrekking op verplichtingen tot betaling uit handelsovereenkomsten. Een verplichting tot vergoeding van schade kan daartoe niet worden gerekend (zie bijvoorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:40).

proceskosten

4.13.

Labrooms.com wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan zijde van [eiseres] worden begroot op € 1.155,21 bestaande uit:

 • -

  € 85,21 aan explootkosten;

 • -

  € 470,00 aan griffierecht; en,

 • -

  € 600,00 aan salaris gemachtigde (2,0 punten x tarief van € 300,00 per punt).

nakosten

4.14.

Ook wordt Labrooms.com veroordeeld in de nakosten, op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

veroordeelt Labrooms.com tot betaling aan [eiseres] van € 13.800,18, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het BW, over het toegewezen bedrag vanaf 4 maart 2017 tot aan de dag van algehele betaling;

5.2.

veroordeelt Labrooms.com in de buitengerechtelijke incassokosten, aan de zijde van [eiseres] begroot op € 913,00, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het BW vanaf 20 juli 2017 tot de dag van algehele betaling;

5.3.

veroordeelt Labrooms.com in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] begroot op € 1.155,21, te voldoen binnen veertien dagen na heden;

5.4.

veroordeelt Labrooms.com in de nakosten ter hoogte van € 100,00 aan salaris gemachtigde, te vermeerderen met de explootkosten van betekening van het vonnis, in het geval betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden;

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; en,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y. Moussaoui, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2018.