Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:3300

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-05-2018
Datum publicatie
18-05-2018
Zaaknummer
6466578 CV EXPL 17-26388
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een vrouw die een auto huurde en daarmee betrokken was bij een ongeluk hoeft het autoverhuurbedrijf niet ruim € 1.600,- aan schade te betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6466578 CV EXPL 17-26388

vonnis van: 15 mei 2018

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Diks Autoverhuur B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

nader te noemen: Diks

gemachtigde: Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

t e g e n

[gedaagde]

gevestigd te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. J. El Haddouchi

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 6 november 2017, met producties;
- antwoord;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 10 april 2018. Voor Diks zijn verschenen [naam schadebehandelaar] (schadebehandelaar) en dhr. [naam boekhouder] (boekhouder). [gedaagde] is verschenen met haar gemachtigde. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Op 19 januari 2017 heeft [gedaagde] van Diks een auto gehuurd, zijnde een
Kia Picanto met kenteken [kenteken] .

1.2.

Op de overeenkomst tussen partijen zijn de algemene voorwaarden van Diks van toepassing. In de algemene voorwaarden is onder meer het volgende bepaald:

- artikel 8 lid 1:
Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor zorg te dragen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. (…)

- artikel 8 lid 8:
In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

- artikel 9 lid 4:
In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
- hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; (…)
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken; (…)
- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraak van derden; (…)

- artikel 9 lid 5:
Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
- melding te doen bij de politie;
- zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen; (…)

- artikel 11 lid 2:
Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

1.3.

Partijen zijn een maximaal eigen risico van € 300,00 per schadegeval overeengekomen.

1.4.

Op 19 januari 2017 is [gedaagde] met de auto tegen een voorligger (hierna: de tegenpartij) aangereden.

1.5.

Blijkens de factuur van 20 januari 2017 heeft [gedaagde] de auto op
20 januari 2017 dag geretourneerd. Er is bij de inname van de auto geen nieuwe schade geconstateerd. Diks heeft de door [gedaagde] betaalde waarborgsom van
€ 250,00 terugbetaald.

1.6.

Bij brief van 27 januari 2018 heeft Diks aan [gedaagde] het volgende geschreven:
Uw voertuig was betrokken bij een aanrijding. De tegenpartij stelt ons aansprakelijk voor de schade.
Stuurt u ons zo snel mogelijk uw schadeformulier
In de bijlage ziet u de gegevens die wij van de tegenpartij hebben ontvangen. Met uw schadeformulier kunnen we controleren of de tegenpartij het formulier nog heeft veranderd nadat u het samen invulde.
Stuur ons ook het schadeformulier als u vindt dat u niet schuldig bent
Zonder het schadeformulier kunnen we namelijk niet bekijken wat er is gebeurd. Misschien betalen we dan de schade aan de tegenpartij, terwijl dat niet nodig is.

1.7.

Bij brieven van 30 januari 2017 en 13 februari 2017 heeft Diks [gedaagde] wederom verzocht een schadeformulier op te sturen.

1.8.

Bij brief van 3 juli 2017 heeft Diks [gedaagde] gesommeerd om een bedrag van
€ 1.643,53 te betalen. Diks stelt dat dit bedrag betrekking heeft op de reparatiewerkzaamheden aan de auto van de tegenpartij en dat de (verzekeraar van) de tegenpartij dat bedrag bij Diks in rekening heeft gebracht.

1.9.

[gedaagde] is niet overgegaan tot betaling.

Vordering en verweer

2. Diks vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 1.643,54 aan hoofdsom;
b. € 246,53 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 6,75 aan rente, berekend tot 4 september 2017;
d. rente over € 1.643,54 vanaf 4 september 2017;
e. de proceskosten.

3. Diks stelt hiertoe – kort gezegd – dat [gedaagde] in strijd heeft gehandeld met bovengenoemde bepalingen uit de algemene voorwaarden, waardoor sprake is van wanprestatie. [gedaagde] heeft de aanrijding en de schade niet gemeld aan Diks. Evenmin heeft [gedaagde] een schadeformulier ingediend, ondanks verzoeken daartoe, en haar medewerking verleend aan het onderzoek van de verzekeraar van Diks naar de autoschade van de tegenpartij. Diks verkeerde aldus in een nadelige bewijspositie in de verzekeringskwestie met de tegenpartij. Op grond van het voorgaande heeft Diks de schade van de tegenpartij als gevolg van de aanrijding ten bedrage van € 1.643,54 moeten betalen, aldus Diks.

4. [gedaagde] voert gemotiveerd verweer. Zij voert – kort gezegd – aan dat geen sprake was van een voor haar kenbare of waarneembare schade of defect aan de auto, laat staan dat de schade (een kleine scheur in de voorbumper) had kunnen leiden tot verergering van de schade of de defecten. Aan de door Diks gestelde overtreding van artikel 9 lid 4 en 5 van de algemene voorwaarden is geen rechtsgevolg verbonden. Verder merkt [gedaagde] op dat zij met Diks een eigen risico van € 300,00 per schadegebeurtenis is overeengekomen, welk bedrag zij reeds aan Diks heeft betaald.

Beoordeling

5. Ter beantwoording ligt voor of [gedaagde] gehouden is om de door Diks gestelde autoschade van de tegenpartij te vergoeden. Diks beroept zich daarbij op de bovengenoemde algemene bepalingen.

6. De schade zoals bedoeld in artikel 8 van de algemene voorwaarden heeft betrekking op de huurauto van Diks en niet op autoschade van derden als gevolg van een aanrijding waarbij de huurauto betrokken is. Om die reden kan het beroep van Diks op artikel 8 van de algemene voorwaarden als grondslag van de onderhavige vordering (autoschade van de tegenpartij) niet slagen.

7. Diks stoelt haar vordering verder op artikel 9 lid 4 en 5 van de algemene voorwaarden. Kort gezegd verwijt Diks [gedaagde] het niet melden van de aanrijding, het niet overleggen van een schadeformulier en het niet meewerken aan het onderzoek van de verzekeraar van Diks naar de autoschade van de tegenpartij. Voormelde bepalingen ontberen echter een rechtsgevolg in de algemene voorwaarden. Reeds gelet hierop kan het beroep van Diks op artikel 9 lid 4 en 5 van de algemene voorwaarden haar evenmin baten.

8. Voor zover Diks heeft bedoeld te stellen dat zij geen verweer kon voeren in het kader van de verzekeringskwestie met de verzekeraar van de tegenpartij, omdat [gedaagde] tekort is geschoten in haar verplichting op grond van artikel 9 van de algemene voorwaarden door de onder 1.6. en 1.7. genoemde brieven onbeantwoord te laten en Diks evenmin heeft voorzien van een schadeformulier, zodat Diks de volledige door de tegenpartij gestelde autoschade heeft moeten vergoeden, is deze stelling onvoldoende concreet en onderbouwd. Over de toedracht van het ongeval zoals die door de tegenpartij aan de schadevordering ten grondslag is gelegd, is weinig bekend. In dit verband heeft Diks bovendien nagelaten om het vereiste causale verband tussen het nalaten van [gedaagde] en de gestelde autoschade van de tegenpartij nader toe te lichten en is een bewijsaanbod van Diks op dit punt achterwege gebleven.

9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gevorderde bedrag van € 1.643,54 niet voor toewijzing in aanmerking komt. De gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten treffen hetzelfde lot.

10. Bij deze uitkomst van de procedure wordt Diks veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Diks in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot worden op € 300,00 aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F.A. van Buitenen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.