Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:133

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-01-2018
Datum publicatie
21-03-2018
Zaaknummer
CV 17-9377
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Auteursrecht, is een foto een werk, geen professionele fotograaf of commercieel belang, geen schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht - kanton

zaaknummer: 5915605 CV EXPL 17-9377

vonnis van: 15 januari 2018

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de stichting Stichting tot behoud van de oldtimer caravan

gevestigd te Apeldoorn

eiseres, nader te noemen: De Stichting

gemachtigde: mr. Q.J.A. Meijnen

t e g e n

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Constructam Caravan Club

gevestigd te Hengelo

gedaagde, nader te noemen: CCC

procederende bij H.L. Wynia, voorzitter

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  de dagvaarding van 3 april 2017 met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  het instructievonnis van 12 juni 2017;

 • -

  de conclusie van repliek met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek met een productie;

 • -

  akte uitlating producties van De Stichting;

 • -

  antwoord akte van CCC ;

 • -

  de rolmededeling van 23 oktober 2017;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1.1.

CCC is in augustus 2003 opgericht en houdt zich volgens de beschrijving in het handelsregister bezig met het organiseren van bijeenkomsten voor leden en belangstellenden, waarbij contacten kunnen worden gelegd en kennisoverdracht kan plaatsvinden ten aanzien van bouw, herstel en onderhoud van de Constructam-caravan, onder andere middels lezingen en demonstraties. CCC maakt gebruik van een website.

1.2.

De Stichting is in februari 2009 opgericht en houdt zich volgens de beschrijving in het handelsregister bezig met het verwerven, verzamelen, het in stand houden en het verhuren van klassieke en/of unieke caravans. De Stichting maakt eveneens gebruik van een website.

1.3.

In juni 2016 heeft CCC op haar website de volgende foto van een Constructam T390 caravan geplaatst (verder: de foto):

1.4.

De Stichting heeft CCC in juli en augustus 2016 brieven en vervolgens e-mails gestuurd en daarin aanspraak gemaakt op een vergoeding voor het volgens De Stichting zonder toestemming gebruiken van de foto. CCC heeft niet op deze brieven en e-mails gereageerd.

1.5.

Ook op een sommatiebrief van 6 maart 2017 met inhoud van gelijke strekking heeft CCC niet gereageerd.

Het geschil

2. De Stichting vordert te verklaren voor recht dat CCC inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op de foto door deze zonder toestemming van De Stichting te hebben openbaar gemaakt en verspreid via haar website. De Stichting vordert tevens te verklaren voor recht dat CCC inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van De Stichting door de foto zonder de naam van De Stichting als auteursrechthebbende te publiceren op haar website en vordert CCC te verbieden de foto openbaar te maken en/of te verspreiden zonder haar toestemming. Tot slot vordert De Stichting CCC te veroordelen tot betaling van € 600,- aan schadevergoeding wegens inbreuk op de auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van De Stichting, met veroordeling van CCC in de werkelijk door De Stichting gemaakte proceskosten, op het moment van dagvaarden begroot op € 3.510,-.

3. De Stichting stelt hiertoe dat zij in juni 2016 heeft geconstateerd dat CCC op de website [Website De Vereniging] een door de voorzitter van De Stichting gemaakte en op haar eigen website geplaatste foto openbaar heeft gemaakt en verveelvoudigd, terwijl hiervoor geen toestemming was verleend. De Stichting heeft getracht het probleem met CCC op te lossen en heeft per aangetekende brief aanspraak gemaakt op een vergoeding voor de gebruikte foto. CCC heeft echter nergens op gereageerd.

4. CCC voert aan dat de foto waarover het gaat na de sommatie van De Stichting in juli 2016 door haar webbeheerder van de website is gehaald. Voorts voert zij aan dat, als de stelling van De Stichting al juist is dat haar voorzitter de foto heeft gemaakt, wat CCC betwist, de voorzitter en niet De Stichting zich op auteursrechtelijke bescherming kan beroepen. Overigens ontbreekt het bewijs dat de gewraakte foto toebehoort aan De Stichting en is ook van verminking van de foto geen sprake. De vordering moet volgens CCC alleen al om deze redenen worden afgewezen, maar los daarvan voert zij nog aan dat de foto niet voldoet aan de criteria die relevant zijn voor auteursrechtelijke bescherming. Van een persoonlijk karakter of een persoonlijk stempel blijkt helemaal niet en evenmin kan worden vastgesteld dat de maker van de foto creatieve keuzes heeft gemaakt, de voorstelling heeft uitgekozen alsmede de kadrering, de belichting, scherptediepte en dat hij de foto heeft bewerkt. Ten slotte voert CCC aan dat – als al wordt aangenomen dat De Stichting de rechthebbende is van de foto en dat de foto auteursrechtelijke bescherming verdient – er vanwege het ontbreken van commercieel belang geen sprake is van schade.

Beoordeling

Inbreuk

5. Aanvankelijk heeft CCC betwist dat De Stichting dan wel haar voorzitter de maker is van de foto. Tegenover de nadere toelichting bij repliek heeft CCC (bij dupliek) onvoldoende nader betwist dat de voorzitter de foto heeft gemaakt, zodat daarvan wordt uitgegaan. Onbetwist is verder gebleven dat de foto is gemaakt door de voorzitter in zijn hoedanigheid als voorzitter van De Stichting en ten behoeve van De Stichting. Het maken van de foto dient dan ook aan De Stichting te worden toegerekend.

6. Vaststaat dat de foto op de website van CCC heeft gestaan. Om schadeplichtig te zijn in auteursrechtelijke zin is noodzakelijk dat op de foto auteursrecht rust, hetgeen De Stichting stelt maar CCC gemotiveerd betwist. Het auteursrecht kan slechts gelden met betrekking tot materiaal, zoals een foto, dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Een intellectuele schepping is een eigen schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen (HvJ EU 01-12-2011, ECLI:EU:C:2011:798).

7. De Stichting heeft voldoende onderbouwd dat de foto een oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel draagt, onder meer vanwege de creatieve keuzes die de voorzitter heeft gemaakt bij het nemen van de foto, zoals de kadrering, de belichting, de keuze voor een bepaalde hoek en de keuze ten aanzien van de zogenoemde scherptediepte. Verder is onweersproken gebleven dat sprake is van herkenbaarheid van optische kenmerken, waaronder het atelier van De Stichting, de vlag en het huisnummerplaatje van De Stichting. Vastgesteld wordt dat de foto daarmee oorspronkelijk is en een uitdrukking vormt van de persoonlijkheid van de maker. Dat betekent dat op de foto auteursrecht rust.

8. De Stichting heeft in dat geval op grond van artikel 1 Auteurswet (hierna: Aw) als auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van De Stichting, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen, maar dat laatste is gesteld noch gebleken. Voorts komt De Stichting als auteursrechthebbende op grond van artikel 25 lid 1 sub a Aw het recht toe op vermelding van haar naam als maker bij de foto.

9. Gezien het voorgaande staat voldoende vast dat de foto zonder toestemming van De Stichting en zonder vermelding van haar naam als maker in juni 2016 op de website is geplaatst en daarmee openbaar is gemaakt. Gelet daarop is sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van De Stichting en daarmee van onrechtmatig handelen van CCC jegens De Stichting. Eventueel ontbreken van kwade opzet aan de zijde van CCC doet hieraan niet af en ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. Dat de foto geen commercieel belang heeft, zoals CCC aanvoert, maakt voor de inbreuk evenmin verschil.

Schade

10. De vraag is dan of de door De Stichting geleden schade redelijkerwijs kan worden begroot op het door haar gevorderde bedrag. De Stichting heeft haar schade begroot op een bedrag van € 600,-, welk bedrag CCC gemotiveerd heeft weersproken.

10. De Stichting heeft voor de begroting van haar schade aangeknoopt bij de volgens haar gebruikelijke licentievergoeding en de leveringsvoorwaarden van de Fotografen-Federatie. Gelet op het feit dat de foto niet is gemaakt door een professionele fotograaf en geen commercieel belang is gemoeid met de foto – dat is althans gesteld noch gebleken – kan niet worden ingezien dat het genoemde tarief een redelijke prijs is voor het publiceren van de foto. Gelet verder op de soort foto, de (beperkte) tijd die de foto op de website van CCC heeft gestaan, het feit dat CCC heeft geprobeerd de foto van haar website te verwijderen en het feit dat partijen in onderhavig geding niet zozeer op zakelijk gebied actief zijn, maar clubs (vereniging/stichting) zijn die zich bezig houden met een(zelfde) liefhebberij, wordt geoordeeld dat onvoldoende is komen vast te staan dat De Stichting door de publicatie van de foto op de website van CCC schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag wordt dan ook afgewezen.

10. De verklaringen voor recht en het verbod op verspreiding van de foto worden gezien het voorgaande wel toegewezen.

10. Gezien de uitkomst van de procedure worden de proceskosten gecompenseerd, op die wijze dat iedere partij de eigen kosten draagt. De vraag of de door De Stichting gevorderde kosten ex artikel 1019h Rv evenredig zijn behoeft derhalve geen bespreking.

BESLISSING

De kantonrechter:

verklaart voor recht dat CCC inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op de T390 foto van De Stichting door deze zonder toestemming van De Stichting te hebben openbaar gemaakt en verspreid via de website van CCC ;

verklaart voor recht dat CCC inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van De Stichting door de T390 foto zonder de naam van De Stichting als auteursrechthebbende te publiceren op haar website;

verbiedt CCC de T390 foto van De Stichting openbaar te maken en/of te verspreiden zonder toestemming van De Stichting;

compenseert de proceskosten, op die wijze dat elk van de partijen de eigen kosten draagt;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. L. van Berkum, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter