Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:1181

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-03-2018
Datum publicatie
11-04-2018
Zaaknummer
C/13/627280 / HA ZA 17-386
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij een teler van orchideeën is schade aan planten ontstaan. De teler wil dat haar verzekeraar de schade vergoedt. De teler voert aan dat de schade is veroorzaakt door een probleem met de reinigingsinstallatie van de voedingsunit. Op basis van de verzekering is de schade alleen gedekt als de schade is ontstaan door een beschadiging van de voedingsunit zelf. De rechtbank beslist dat volgens de verzekeringspolis de schade die is ontstaan door een beschadiging aan de reinigingsunit niet is gedekt. De definitie van de voedingsunit omvat niet die reinigingsinstallatie. De schade is daarom niet gedekt en de vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/627280 / HA ZA 17-386

Vonnis van 14 maart 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SO NATURAL B.V.,

gevestigd te Bleiswijk ,

eiseres,

advocaat mr. A.J. van Steenderen te Rotterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.

gevestigd te Amsterdam,

als gevolmachtigde vertegenwoordiger van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG,

gevestigd te Wiesbaden (Duitsland),

gedaagde,

advocaat mr. T.J. Dorhout Mees te Zwolle.

Partijen zullen hierna SO en Gartenbau genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 7 april 2017,

 • -

  de akte houdende overleggen producties van SO, met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties,

 • -

  het tussenvonnis van 18 oktober 2017, waarin een comparitie van partijen is gelast,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 31 januari 2018, met de daarin genoemde stukken,

 • -

  de reactie van 9 februari 2018 van mr. Dorhout Mees op het proces-verbaal.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3.

Mr. Dorhout Mees wijst in voormelde reactie van 9 februari 2018 op een verschrijving in het proces-verbaal. Het proces-verbaal zal verbeterd worden gelezen.

2 De feiten

2.1.

SO teelt bedrijfsmatig op verschillende locaties orchideeën (phalaenopsis). De phalaenopsis groeit in omstreeks 65 weken uit tot een volwaardige plant en wordt om de vier tot zes dagen voorzien van water. SO heeft tot medio 2015 via een chloordioxide-apparaat chloordioxide(gas) toegevoegd aan het water in de beregeningsinstallatie. Chloordioxide wordt gevormd door het mengen van natriumchloriet (merknaam Purogene) en zoutzuur.

2.2.

SO heeft een verzekeringsovereenkomst gesloten met Delta Lloyd Schadeverzekering als vertegenwoordiger van de risicodragend verzekeraar de Duitse verzekeraar Gartenbau-Versicherung.

2.3.

De polisvoorwaarden houden – voor zover voor dit geschil relevant – in:

ARTIKEL 1

ALGEMENE INFORMATIE

[…]

ARTIKEL 1.3

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENINSTANTIES

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. […]

ARTIKEL 2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

[…]

ARTIKEL 2.13

VOEDINGSUNIT

Het digitaal (computer-) gestuurde doseersysteem van voedingsstoffen, o.a. bestaande uit computer, pompen, elektromotoren, mengmestbakken, kranen, leidingen en druppelaars, inclusief de hierop aangesloten meet- en regelapparatuur.

ARTIKEL 3

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

[…]

Gedekte gebeurtenissen

Uit de omschrijving in de polis blijkt dat de verzekering geschiedt naar één of meer van de navolgende rubrieken.

Rubriek F

[…]

Schade veroorzaakt door een afwijking van de gewenste hoeveelheid, samenstelling en/of temperatuur van het voedingswater door een hierna vermelde gebeurtenis.

ARTIKEL 3.22

UITVALLEN VAN DE VOEDINGSUNIT EN/OF STROOMVOORZIENING

Het plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren door een materiële beschadiging van:

- de voedingsunit, ook als gevolg van doorbranden en/of oververhitten van de elektromotoren;

- de elektrische stroomvoorziening.

ARTIKEL 3.32

AANVULLENDE VERPLICHTINGEN RUBRIEKEN D T/M F

Voor zover de Rubrieken D, E en/of F zijn meeverzekerd is verzekerde tevens verplicht te zorgen dat:

- alle afwijkingen van ingestelde- of vaste waarden of niveaus waarvoor de dekking geldt worden gedetecteerd, gealarmeerd en geregistreerd;

- de beveiligingsapparatuur en alarminstallatie ingeschakeld blijft en deze regelmatig, minimaal lx per week, op bedrijfszekerheid wordt beproefd;

- alarmsignalen terstond door minimaal 1 persoon worden ontvangen, om vervolgens adequaat te kunnen handelen;

[…]

en met betrekking tot Rubrieken E en F te zorgen dat:

- na inbedrijfstelling van, reparatie, onderhouds- of servicebeurt aan de belichtings- en/of verduisteringsinstallatie (Rubriek E) en aan de voedingsunit (Rubriek F) alle door de gebruiker ingestelde waarden worden vastgelegd en er daarna ten aanzien

van de voedingsunit (Rubriek F) gedurende 3 uren extra controle wordt gehouden op de juiste werking;

en met betrekking tot Rubriek F te zorgen dat de volgende gegevens automatisch worden vastgelegd:

1 alle door de gebruiker ingestelde waarden en ook wijzigingen met datum en tijdstip;

2 alle gemeten waarden van pH, EC en totale hoeveelheid toegediend voedingswater over een periode van minimaal 24 uur voorafgaande aan de schadegebeurtenis;

3 de berekende (streef-) en gemeten waarden, de reden en het tijdstip op het moment van een storing en/of alarmering.

ARTIKEL 5
SCHADE

ARTIKEL 5.1

VERPLICHTINGEN

1. Schademeldingsplicht

Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden.

[…]

ARTIKEL 5.2

VERLIES VAN RECHTEN EN VERJARING

Sanctie bij niet nakomen verplichtingen

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een of meer van de hierboven en / of elders in deze voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft benadeeld.

[…]

2.4.

Op 31 juli 2015 heeft SO schade – bestaande uit planten die achterblijven in groei, planten met minder wortels en planten met rode bladpunten – gemeld bij Gartenbau. Gartenbau althans Delta Lloyd heeft [naam expertisebureau 1] onderzoek laten doen naar de uitval bij de teelt. [naam expertisebureau 1] heeft twee rapporten van respectievelijk 14 september 2015 en 8 december 2015 opgemaakt. Tussen partijen is gedebatteerd over de dekkingsvraag en de oorzaak van de schade. In opdracht van SO heeft [naam expertisebureau 2] een rapport opgesteld. Dat rapport van 11 mei 2016 houdt – voor zover voor dit geschil relevant – in:

Ontsmetting chloordioxide

In alle bedrijven wordt chloordioxide aan het gietwater toegevoegd voor het ontsmetten van de beregeningsinstallatie. Dit ontsmetten is noodzakelijk voor het voorkomen van algengroei en bacteriegroei in de leidingen. Een en ander ter voorkoming van bacterie en schimmelziekten in het gewas. Tevens moeten de leidingen worden schoon gehouden ten behoeve van een gelijkmatige toediening van de voedingsstoffen.

De ontsmetting met chloordioxide wordt algemeen toegepast in de teelt van phalaenopsis. Het ontsmettingsmiddel wordt separaat aangeleverd als natriumchloriet NaClo2 en zoutzuur (Hcl). Een kant en klaar product leveren is niet mogelijk vanwege ontploffingsgevaar.

Het natriumchloriet (merknaam in het onderhavige gevat Purogene) en het zoutzuur worden door middel van afzonderlijke pompjes met een pulserende werking in een speciaal mengapparaat (mengkamer) in het onderhavige geval van het merk Lenntech ter plaatse bij elkaar gevoegd in een door de leverancier aangegeven verhouding. Hierdoor ontstaat een chemische reactie waarin chloordioxidegas wordt gevormd en middels de pulserende werking aan het gietwater wordt toegevoegd.

De door SO Natural gebruikte apparatuur is van het merk Lenntech. In alle vestigingen stonden in 2014 en deels in 2015 apparaten van dit merk opgesteld, behalve aan de [locatie 4] te [plaats] . Hier staat een apparaat van het merk Tristel opgesteld. Dit apparaat werd ook door Lenntech geleverd en geinstalleerd. Medio 2015 werd deze apparatuur door een ander merk, te weten Prominent vervangen, omdat de Lenntech apparaten te veel mankementen vertoonden, waardoor het vertrouwen in deze apparaten werd verloren.

Gevolgen van onjuiste werking van de doseerapparatuur

Indien de verhouding Purogene en Hcl niet correct is in de mengkamer, bijvoorbeeld ten gevolge van een calamiteit/defect in de installatie kan het voorkomen, dat een overdosis of pure chloriet in het systeem wordt geinjecteerd. Indien zulks het gevat is worden de planten door chloriet aangetast met schade tot gevolg.

[…]

Analyse van waarnemingen cg gebeurtenissen op de diverse locaties.

a. [locatie 2] te [plaats] .

Bijgaand een analyse vanaf februari 2013 t/m augustus 2015

Uit de analyse blijkt, dat in week 35 van 2014 een reactievat (mengkamer) scheurt. Dit vat wordt door Lenntech vervangen.

Week 45, van 2014, blijkt de purogene pomp niet goed te werken, De purogene pomp pompt gedeeltelijk purogene terug in het vat en ongecontroleerd in het reactievat. Het pentabloc wordt gereviseerd.

Het pentablok is een onderdeel van de pulserende pomp unit en zorgt voor een gecontroleerde tegendruk in de pomp waardoor te allen tijde een gelijke hoeveelheid vloeistof per puls wordt afgegeven. Bij het wegvallen van de tegendruk is de capaciteit van de pomp per puls verschillend en de hoeveelheid afgegeven product onbetrouwbaar.

In week 48 van 2014 wordt geconstateerd, dat de verhouding chloriet en Hcl niet juist is. De pentabloc behuizing van de purogene pomp blijkt defect. Deze wordt vervangen om de verhouding weer op orde te krijgen.

In week 13 van 2015 blijkt dat de plantengroei redelijk en de kleur van de planten over het algemeen goed is in de afdeling 3 t/m 6. In afdeling 1 en 2 (oudste planten) blijft het gewas iets achter in ontwikkeling.

In week 13 van 2015 scheurt het pentabloc van de purogene pomp. Het buitenwerk van het pentabloc wordt vervangen. Voorts blijkt de slang van de purogene vanaf het pentabloc naar het reactievat lek. Deze slang wordt vervangen.

In week 15 van 2015 (na 2 weken) worden rode bladpunten zichtbaar. Bij sommige rassen kwam er een rode/koperkleurige gloed op het blad. Aanvankelijk werd gedacht dat dit werd veroorzaakt door de bemesting, echter later toen het schadebeeld aan de bladeren duidelijker werd, kwam men tot de conclusie dat dit was veroorzaakt door onjuist functioneren van het Lenntech apparaat ten gevolge van het gescheurde pentabloc in week 13, waardoor een onjuiste verhouding chloride was toegevoegd.

Deze constatering was in week 23 in het kweekbedrijf aan de [locatie 1] in [plaats] , alwaar de planten vanaf de [locatie 2] naartoe waren geplaatst. Via de Bark leverancier werden foto’s van dit schadebeeld verzonden naar mr. [naam 1] te [plaats] ( [land] ). Direct werd door de specialist aldaar geconstateerd dat dit het beeld van chloride schade was (zie bijgaand mailbericht waarvan de inhoud voor zich spreekt).

b. [locatie 1] te [plaats]

Bijgaand de analyse vanuit de teeltregistratie.

Hieruit blijkt, dat in week 12 van 2014 door Lenntech de mengkamer werd vervangen vanwege lekkage.

In week 34 van 2014 blijkt de laagniveau meting van de purogene pomp kapot te zijn. Deze wordt vervangen.

In december 2014 krijgen de pompjes een volledige revisie. Alle membranen en injectieventielen worden vervangen.

In week 1 van 2015 blijkt een pentabloc lek te zijn. Het pentabloc wordt gereviseerd.

In week 6 van 2015 blijkt de vlotter van de zoutzuurpomp (HCl) te blijven hangen. Dit wordt door Lenntech verholpen.

Vanaf week 17/18 wordt geen chloordioxide meer gedoseerd om de oorzaak te achterhalen. De aanvankelijke achtergebleven planten herstellen zich. In week 19 wordt weer chloordioxide gedoseerd, echter de wortelkwaliteit neemt af zodat hiermee wordt gestopt in week 23. In week 24 wordt tijdens een test geconstateerd dat de zuurpomp van de CLO2 installatie lucht zuigt. Dit moet de oorzaak geweest zijn dat in de weken 19 t/m 22 alleen purogene (natriumchloriet) over de planten is gegaan. Dit moet de oorzaak geweest zijn van de beschadigde wortels en rode bladpunten. In week 35 wordt een Prominentunit in gebruik genomen.

c. [plaats] , [locatie 3]

Van januari 2014 tot week 16 2015 blijkt de Lenntech apparatuur niet juist te werken. Door de toenmalige bedrijfsleider werd nauwgezet de mengverhoudingen geregistreerd. Uit bijgaande registratie blijkt dat de verhoudingen ondanks alle inspanningen van Lenntech om de apparatuur goed te krijgen, zeer onregelmatig zijn. Uiteindelijk wordt in week 16 van 2015 besloten om de betreffende apparatuur geheel uit te schakelen.

d. [locatie 4] [plaats]

Hier worden voornamelijk de mini’s (6 cm pot) opgekweekt.

Hier zijn geen verdere registraties van mankementen bekend.

e. [locatie 5] [plaats]

Dit bedrijf is door SO Natural begin 2014 overgenomen. Op 17 februari 2014 ging de mengkamer van de Lenntech apparatuur lek. De mengkamer werd op 17 februari 2014 vervangen. Deze mengkamer bleekkleiner te zijn dan de voorgaande en werd op 13 augustus 2014 vervangen door een groter exemplaar. Dit heeft geen meetbaar negatief effect gehad.

Onderzoek Troostwijk

Door ons werden de door SO Natural aangeleverde stukken bestudeerd. Dit betreffen een tweetal rapportages met bijlagen van [naam expertisebureau 1] . Analysegegevens van de diverse locaties, facturen van Lenntech en de historie.

Uit de beide rapportages van [naam expertisebureau 1] en de gevoerde gesprekken met SO Natural blijkt duidelijk dat de schadesymptomen aan het gewas phalaenopsis op de diverse locaties wordt toegeschreven aan de toepassing van een onjuiste dosering van chloordioxide. Van de heren [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] vernamen wij, dat door de experts tijdens hun diverse bezoeken, duidelijk is onderkend dat de schade aan het gewas, zoals getoond met de foto’s in het rapport van [naam expertisebureau 1] het beeld is van chloordioxide schade. De inhoud van, met name het tweede rapport van [naam expertisebureau 1] is op een aantal punten suggestief gesteld.

Wij concluderen, dat er schade aan het gewas is ontstaan door het uitvallen of op onjuiste wijze functioneren door een materiële beschadiging van de voedingsunit.

Wij verwijzen hiervoor naar vorenstaande analyses. Ook [naam expertisebureau 1] ontkent dit niet.

Met name heeft het evenement in week 13 van 2015 in het bedrijf [locatie 2] te [plaats] waarbij een pentabloc van de purogenepomp is gescheurd, geleid tot aanzienlijke schade. Hiervoor werden de symptomen geconstateerd in week 15 van 2015 en definitief duidelijk in week 23 van 2015.

Voorts heeft het evenement in week 6 van 2015 aan de [locatie 1] te [plaats] eveneens tot aanzienlijke schade geleid.

[…]

Beveiliging

Met betrekking tot de beveiliging is ons gebleken dat als een vat leeg is de Lenntech installatie wordt uitgeschakeld waarbij een oranje lamp op de display gaat branden, Hierdoor kan de operator bij een dagelijkse controle zien dat de installatie is uitgeschakeld ten gevolge van een leeg vat. Doordat de installatie wordt uitgeschakeld wordt voorkomen dat er een verkeerde mengverhouding ontstaat in het systeem.

[…]

3 Het geschil

3.1.

SO vordert – samengevat – veroordeling van Gartenbau tot betaling van € 2.887.492,00 te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van 30 november 2015, althans 1 februari 2016, althans 20 januari 2017, althans vanaf de dagvaarding, te vermeerderen met de kosten voor het vaststellen van de schade van € 15.525,00 en de buitengerechtelijke incassokosten van € 6.775,00, te vermeerderen met de proces- en nakosten.

3.2.

SO voert daartoe aan dat er sprake is van schade door een materiële beschadiging van een onderdeel van de voedingsunit. Als gevolg van beschadigingen in het chloordioxide-apparaat is een onvolledig mengsel van natriumchloriet en zoutzuur, althans een pure (over)dosis natriumchloriet of zoutzuur, toegevoegd en over de planten gegoten. De schade is gemeld zodra SO voldoende duidelijkheid had over de oorzaak. De reinigingsinstallatie is aangesloten op een alarmsysteem: zichtbaar was of de reactie correct verliep en als een van beide vaten leeg was, ging een lamp branden. De leverancier van de apparatuur heeft laten weten dat een meetinstallatie op dit punt geen betrouwbaar resultaat zou geven. Als er al een voorschrift uit de verzekering door SO geschonden is, is Gartenbau daardoor niet benadeeld. Bij eerdere melding, zou Gartenbau immers hetzelfde onderzoek hebben laten verrichten dat nu in opdracht van SO is verricht. Als een meetinstallatie of alarmeringssysteem verplicht was, had Gartenbau SO moeten waarschuwen, omdat Gartenbau wist dat aan die polisverplichtingen niet was voldaan.

3.3.

Gartenbau voert verweer. Zij voert daartoe onder meer het volgende aan. De reinigingsinstallatie behoort niet tot de voedingsunit, de schade is te laat gemeld waardoor Gartenbau in haar belangen is geschaad en een afdoende alarmering ontbreekt. Er bestaat daarom geen verzekeringsdekking voor de geleden schade. Ook is niet duidelijk of de schade is veroorzaakt door zoutzuur, natriumchloriet of zoutzuur. De schade aan de planten is niet veroorzaakt door een enkele lekkage of materiële beschadiging van de apparatuur.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De in Nederland gevestigde partij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. is de formele procespartij. Op grond van artikel 11 lid 1 onder a van de herschikte EEX-vo (of artikel 4 van die verordening) komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe. Ook als op grond van de verordening de Duitse verzekeraar als procespartij zou moeten worden gezien, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe, gelet op het bepaalde in artikel 11 lid 1 onder b van de verordening.

Toepasselijk recht

4.2.

Op grond van artikel 1.3 van de toepasselijke voorwaarden is Nederlands recht van toepassing op dit geschil.

Inhoudelijk

4.3.

Schade is gedekt als de schade is veroorzaakt door een afwijking van de gewenste samenstelling van het voedingswater door het plotseling en onvoorzien uitvallen door een materiële beschadiging van de voedingsunit.

4.4.

Het is aan SO om te stellen dat er sprake is van een gedekt evenement. Zij stelt dat de mengkamers waar het zoutzuur en natriumchloriet werden gemengd om te reageren tot chloordioxide op de verschillende bedrijfslocaties zijn gescheurd of lekten en dat de pompen van een chloordioxide-apparaat hikten. SO stelt dat de voedingsunit, gelet op de uitgebreide en niet-limitatieve omschrijving in de polisvoorwaarden, een zeer ruim begrip is en het complete systeem betreft dat nodig is om de planten van voeding te voorzien. Gartenbau betwist dat het chloordioxidemengsysteem deel uitmaakt van de voedingsunit. Als het standpunt van Gartenbau juist is, is er geen sprake van een gedekt evenement.

4.5.

De voedingsunit is in artikel 2.13 van de polisvoorwaarden gedefinieerd als: “Het digitaal (computer-) gestuurde doseersysteem van voedingsstoffen, o.a. bestaande uit computer, pompen, elektromotoren, mengmestbakken, kranen, leidingen en druppelaars, inclusief de hierop aangesloten meet- en regelapparatuur.

4.6.

De mengkamer voor chloordioxide staat niet in de definitie als onderdeel van het doseersysteem van voedingsstoffen genoemd. Over de definitie van voedingsunit is niet onderhandeld (tenminste, geen van partijen stelt dat daarover onderhandeld is) en daarom komt het bij de uitleg met name aan op objectieve factoren zoals de bewoordingen van de bepaling, gelezen in het licht van de verzekeringsovereenkomst als geheel. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat beide partijen professionele partijen zijn en dat SO werd bijgestaan door een assurantietussenpersoon. Dat Gartenbau rond het sluiten van de verzekeringsovereenkomst of daarna heeft bevestigd dat het chloordioxide-apparaat onderdeel van de voedingsunit uitmaakt, volgt niet uit het overzicht met aanpassing van verzekerde bedragen, waar SO zich op beroept. Door SO is haar standpunt is – gelet op de betwisting door Gartenbau – niet voldoende onderbouwd. De rechtbank zal dit standpunt daarom passeren.

4.7.

SO beroept zich op de overgelegde polistekst van een door een andere verzekeraar aangeboden verzekering. Dat legt echter geen gewicht in de schaal: dat die verzekering expliciet bepaalt dat (kort gezegd) de reinigingsinstallatie niet tot de voedingsunit behoort, betekent nog niet dat zonder die bepaling de reinigingsinstallatie wel tot de voedingsunit zou behoren, laat staan dat dat voor de door Gartenbau aangeboden verzekering zou gelden.

4.8.

In de polistekst is geen aanwijzing te vinden dat de installatie voor reiniging van de leidingen van de voedingsunit, tot de voedingsunit moet worden gerekend. De definitie is het “doseersysteem van voedingsstoffen”, terwijl de reinigingsinstallatie niet ziet op het doseren van voedingsstoffen. Terecht wijst Gartenbau erop dat chloordioxide wordt toegevoegd voor het ontsmetten van de beregeningsinstallatie en niet dient voor de voeding van het gewas. Anders dan SO in de dagvaarding stelt, is chloordioxide ook niet essentieel voor de voeding. Dit volgt alleen al uit het feit dat zij met het gebruik van chloordioxide zelf is gestaakt. De leidingen, kranen en druppelaars zelf worden expliciet genoemd, maar dat alleen is onvoldoende om aan te nemen dat daardoor ook het reinigingssysteem voor die leidingen begrepen is in de “o.a.” en daarom deel zou uitmaken van de voedingsunit. Daartegen spreekt ook dat meet- en regelapparatuur wel uitdrukkelijk worden genoemd en de reinigingsinstallatie niet. Gartenbau wijst bovendien erop dat de gegeven voorbeelden alle zien op onderdelen die nodig zijn om de gewenste samenstelling, hoeveelheid en temperatuur van voedingswater te bereiken en dat deze onderdelen daarmee – anders dan het chloordioxide-apparaat – in relatie staat tot het gestuurde doseersysteem.

4.9.

Door SO is betoogd dat het chloordioxidemengsysteem fysiek deel uitmaakt van de technische fysieke installatie (“de unit”) die zij aanduidt als de voedingsunit. Dat argument legt gewicht in de schaal, maar is niet voldoende. Immers vast staat dat de mengkamer in die unit zo is geschakeld dat die zich “achter” de meetinstallatie bevond, die op grond van artikel 3.32 verplicht is voorgeschreven. Dat wil zeggen dat chloordioxide (en mogelijk: zoutzuur of natriumchloriet) werden toegevoegd aan het water, zonder dat dat gemeten kon worden, anders dan bij de steekproeven voor de laboratoriumanalyse van het water dat was toegediend aan de planten.

4.10.

Het zou inconsistent zijn dat voor dekking vereist is dat de voedingsunit voorzien is van een meetinstallatie en dat de mengkamer – die in de optiek van SO deel uitmaken van de voedingsunit – niet op de voorgeschreven meetinstallatie aangesloten hoefde te zijn. Als – zoals SO stelt – SO ervan uitging dat de mengkamer en reinigingsinstallatie tot de voedingsunit behoorden, komt de vraag op waarom dat deel dan achter de voor de voedingsunit voorgeschreven meetinstallatie zat. Gartenbau wijst hierop en door SO is onvoldoende overtuigend toegelicht hoe haar uitleg van de polisvoorwaarden en het feit dat de reinigingsinstallatie niet aangesloten was op een meetinstallatie zich tot elkaar verhouden.

4.11.

Daarbij komt dat de reinigingsinstallatie kennelijk fysiek geen onlosmakelijk deel uitmaakte van de voedingsunit. Nadat SO het vertrouwen in chloordioxide is verloren is zij – op alle locaties – overgestapt naar een andere wijze van reiniging en zij stelt niet dat zij daarvoor de gehele voedingsunits heeft moeten vervangen.

4.12.

Alles afwegende komt de rechtbank tot het oordeel dat de polisvoorwaarden zo moeten worden uitgelegd dat de reinigingsinstallatie en dus het chloordioxidemengsysteem en de mengkamers niet behoorden tot de voedingsunit. De door SO geleden schade is daarom niet ontstaan door een onder de verzekering gedekte oorzaak.

4.13.

Niet is gebleken dat voor Gartenbau kenbaar was dat SO veronderstelde dat de reinigingsinstallaties tot de voedingsunits behoorden, zodat op dit punt geen waarschuwingsverplichting op Gartenbau rustte.

4.14.

De vorderingen van SO zijn daarom niet toewijsbaar. Wat partijen verder over en weer aanvoeren behoeft geen verdere behandeling. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat gelet op het diffuse schadebeeld op de verschillende locaties en de opmerkingen van de door Gartenbau ingeschakelde deskundige daarover, op basis van de stukken niet reeds kan worden aangenomen dat de door SO gestelde concrete evenementen (met name het scheuren van de mengkamers) de enige of zelfs maar de voornaamste oorzaken zijn van de schade aan de planten.

4.15.

SO zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gartenbau worden begroot op:

- griffierecht € 3.894,00

- salaris advocaat € 6.422,00 (2,0 punten × tarief € 3.211,00)

Totaal € 10.316,00

De over de proceskosten gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar op de wijze als hierna vermeld.

4.16.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld. De rente over de nakosten wordt SO pas verschuldigd na betekening van het vonnis.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt SO in de proceskosten, aan de zijde van Gartenbau tot op heden begroot op € 10.316,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf veertien dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt SO in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat SO niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bakker, rechter, bijgestaan door mr. E.J. van Veelen, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2018.