Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:9882

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28-11-2017
Datum publicatie
11-01-2018
Zaaknummer
13/680189-15 en 13/684477-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte is vrijgesproken van - kort gezegd - voertuigcriminaliteit (13Subra). Verdachte is veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummers: 13/680189-15 (13Subra) (A) en 13/684477-15 (B) (Promis)

Datum uitspraak: 28 november 2017

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1992,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres

[adres verdachte] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting op

9, 10, 12 en 13 oktober en 14 november 2017.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.C. Bennis en van wat verdachte en zijn raadsman mr. R. Pothast naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Zaak A

2.1

In de zaak 13Subra wordt verdachte er, na wijziging op de zittingen van 10 maart 2016 en 9 oktober 2017 er – kort gezegd – van beschuldigd dat hij zich in de periode van 27 maart 2014 tot en met 12 oktober 2015 heeft schuldig gemaakt aan

  1. (mede)plegen van oplichting van 23 verkopers van voertuigen, door zich voor te doen als bonafide koper en die verkoper te bewegen tot het beschikbaar stellen van gegevens;

  2. (mede)plegen van oplichting van 19 kopers van voertuigen, door omgekatte voertuigen te koop aan te bieden en te verkopen en de kopers daarmee te bewegen tot afgifte van een geldbedrag;

en/of
(mede)plegen van poging tot oplichting van 2 kopers van voertuigen;

3. ( (mede)plegen van (gewoonte)witwassen, door chassisnummers/framenummers, kentekenplaten en/of tenaamstellingen van 19 uit misdrijf afkomstige voertuigen te wijzigen (omkatten) en daarmee te verhullen wie de rechthebbende van die voertuigen was;

en/of

(mede)plegen van (gewoonte)opzetheling van 19 voertuigen;

4. deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven met betrekking tot voertuigen, namelijk het gebruik maken van valse en/of vervalste geschriften, oplichting, diefstal en witwassen.

2.2

Voorts wordt verdachte in zaak A verweten dat hij zich in de periode van 20 juli 2011 tot en met 12 oktober 2015 heeft schuldig gemaakt aan

5. (mede)plegen van (opzet/schuld)heling van twee laptops.

Zaak B

2.3

Verdachte wordt verweten dat hij zich op 15 september 2015 in Amstelveen heeft schuldig gemaakt aan

- primair: (mede)plegen van poging tot diefstal van een personenauto van het merk Land Rover, toebehorende aan [aangever 14] , door middel van braak, door een ruit van voornoemde auto in te slaan;

en/of

(mede)plegen van poging tot diefstal uit voornoemde personenauto, door middel van braak;

- subsidiair: (mede)plegen van vernieling van een ruit van voornoemde personenauto.

2.4

De tekst van de volledige tenlasteleggingen is opgenomen in bijlage I die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

2.5

Verbeterde lezing tenlastelegging

2.5.1

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde oplichting

De rechtbank leest de in de eerste regel van de onder 2 ten laste gelegde oplichting genoemde datum “27 maart 2015” als “27 maart 2014”, omdat – gelet op de overige inhoud van de tenlastelegging – van een kennelijke misslag sprake is. De verbetering van deze misslag schaadt verdachte niet in zijn verdediging.

2.5.2

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde witwassen

In raadkamer is vastgesteld dat in de tenlastelegging onder 3, met betrekking tot het witwassen, het bestanddeel ontbreekt dat verdachte de in die tenlastelegging genoemde handelingen ten aanzien van voertuigen heeft verricht terwijl hij “wist dat die voertuigen uit enig misdrijf afkomstig waren”. Immers, de volgende zinsnede ontbreekt:

“terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat voornoemde (personen)auto’s en/of motor(en) en/of scooter(s) en/of voertuig(en), geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf”.

De vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld is of dit kan worden beschouwd als een (kennelijke) misslag en de tenlastelegging – zonder dat verdachte daardoor in zijn verdediging wordt geschaad - verbeterd kan worden gelezen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Het ligt op de weg van de rechter om in de tekst van een tenlastelegging voorkomende misslagen te verbeteren, indien verdachte daardoor in zijn verdediging niet wordt geschaad. Zo’n verbetering is niet een wijziging van de tenlastelegging in de zin van artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), maar een vaststelling van de juiste inhoud van de tenlastelegging waarvoor geen medewerking van het openbaar ministerie of van verdachte is vereist.

De rechtbank onderkent dat de in de tenlastelegging ontbrekende zinsnede een bestanddeel is van het (kennelijk) ten laste gelegde (gewoonte)witwassen. Bij bewezenverklaring van het ten laste gelegde kan dat feit (zonder verbeterde lezing) niet worden gekwalificeerd als strafbaar feit. Dat de steller van de tenlastelegging beoogd heeft (gewoonte)witwassen als bedoeld in artikel 420bis juncto artikel 420ter van het Wetboek van Strafrecht (Sr) ten laste te leggen, lijdt echter (mede gelet op de onder de tenlastelegging vermelde wetsartikelen en de in de aanhef van de tenlastelegging genoemde kwalificatie) geen twijfel.

Uit de behandeling ter terechtzitting alsmede uit de gevoerde verdediging, waarbij het ten laste gelegde witwassen uitvoerig aan bod is geweest, leidt de rechtbank af dat verdachte wist waarvan hij werd beschuldigd en tegen welke verdenking hij zich moest verdedigen. De rechtbank beschouwt het dan ook als een kennelijke misslag van de officier van justitie dat deze in de tenlastelegging het bestanddeel dat verdachte de in die tenlastelegging genoemde handelingen heeft verricht terwijl hij “wist dat de daarin genoemde voertuigen uit enig misdrijf afkomstig waren” niet heeft opgenomen en zal, nu de rechtbank uit het voorgaande afleidt dat verdachte daardoor niet in zijn belangen wordt geschaad, de tenlastelegging verbeteren door daaraan de woorden “terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat voornoemde (personen)auto’s en/of motor(en) en/of scooter(s) en/of voertuig(en), geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf” toe te voegen.

3 Voorvragen

De dagvaardingen zijn geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Onderzoek 13Subra, zaak A

4.1.1

Aanleiding onderzoek 13Subra en ‘modus operandi’

Uit verkregen informatie van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (hierna: LIV) is gebleken dat medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) sinds oktober 2014 in een korte tijd meerdere kentekens op zijn naam had gesteld en voor deze kentekens ook duplicaatkentekens had aangevraagd. Ook door het toenemend aantal aangiften en meldingen dat kentekens zonder toestemming van de eigenaar van het betreffende voertuig op naam van anderen werd gezet, rees het vermoeden dat [medeverdachte 1] zich, al dan niet samen met anderen, bezighield met voertuigcriminaliteit. Naar aanleiding van deze informatie is op 4 juni 2015 een opsporingsonderzoek gestart onder de naam 13Subra. Tijdens dit onderzoek kwamen verdachte, [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2] ), [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] ), [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4] ), [medeverdachte 5] (hierna: [medeverdachte 5] ) en [medeverdachte 6] (hierna: [medeverdachte 6] ) als verdachten naar voren.

Uit het onderzoek 13Subra ontstond het vermoeden dat verdachten zich bezighielden met voertuigcriminaliteit en dat daarbij gebruik werd gemaakt van een steeds terugkerende werkwijze (modus operandi). Deze werkwijze kan als volgt worden omschreven. Door verdachten werden personen, die hun voertuig via een internetsite zoals www.marktplaats.nl te koop hadden aangeboden, telefonisch benaderd. Zij deden zich voor als bonafide kopers. Verdachten toonden interesse in het te koop aangeboden voertuig en zij vroegen vaak al bij het eerste contact of de verkopers in het bezit waren van een papieren kentekenbewijs. In veel gevallen werd een bezichtiging gepland. Bij deze bezichtigingen werden de gegevens van de voertuigen, zoals het Voertuig Identificatie Nummer (hierna: VIN, ook wel chassisnummer of framenummer genoemd) en kentekenbewijs, bekeken. In een aantal gevallen werden deze gegevens op verzoek van verdachten door de verkopers telefonisch, via whatsapp, of per e-mail aan verdachten verstrekt. In géén van de gevallen vond een verkoop plaats. Kort, soms een dag, na de bezichtiging en/of ander contact tussen verdachten en de verkoper van het voertuig, werd het kenteken van dat voertuig op naam gesteld van één van de verdachten.

Uit onderzoek is gebleken dat een groot aantal gegevens die nodig zijn om kentekenbewijzen te vervalsen via de internetsite van de Rijks Dienst voor Wegverkeer (hierna: de RDW) zijn te achterhalen. Alleen de controleletter, die op deel 2 van het papieren kentekenbewijs staat vermeld, het chassisnummer/framenummer en de daaruit af te leiden meldcode zijn daar niet te vinden. Deze gegevens kunnen alleen via het voertuig en de kentekenbewijzen, die in het bezit zijn van de te naam gestelde, worden achterhaald. Door de verkopers, al dan niet tijdens een bezichtiging, te vragen naar de bij dat voertuig behorende gegevens, hebben verdachten noodzakelijke informatie verzameld voor het kunnen (doen) overschrijven van dat kenteken op naam van één van de verdachten. De RDW verstrekte vervolgens de nieuwe kentekencard en overschrijvingscode aan verdachten.

Vervolgens werd voor dat kenteken een duplicaat kentekenplaat aangevraagd bij, in veel gevallen, de kentekenplatenfabriek [bedrijfsnaam] . De duplicaat kentekenplaat met ophoogcode werd op een gestolen voertuig geplaatst. Uit onderzoek is gebleken dat van deze gestolen voertuigen de chassisnummers/framenummers waren gewijzigd en daarmee overeenkwamen met de betreffende op het kentekenbewijs genoemde chassisnummer/framenummer, als ware het een ‘echt’ voertuig. Hiermee is sprake van een gekloond voertuig. Vervolgens werd het voertuig te koop aangeboden op marktplaats.nl of bij een garagebedrijf of scooterhandel. Verdachten deden zich daarbij voor als bonafide verkopers. De gekloonde voertuigen werden verkocht aan nietsvermoedende kopers. Verdachten waren immers in het bezit van een nieuwe kentekencard en een overschrijvingscode. Ook kwam het chassisnummer/framenummer op deze kentekencard overeen met het chassisnummer/framenummer op het te koop aangeboden voertuig. De kopers hadden aldus in beginsel geen reden te vermoeden dat er iets mis was met de voertuigen.

De hiervoor beschreven werkwijze, waarin een reeks aan strafbare feiten is aangewend, zoals oplichting van verkopers en kopers van voertuigen, heling en witwassen, had geen ander doel dan het tegen reële marktwaarde verkopen van gestolen voertuigen.

Daar waar wordt gesproken over “omkatten” van voertuigen, begrijpt de rechtbank hieronder -mede- “klonen” van voertuigen.

In het onderzoek 13Subra is de hiervoor beschreven werkwijze in 23 zaken aan het licht gekomen. Deze zaken komen aan bod in de zaaksdossier 1 t/m 16 en 20 t/m 26. In ieder van deze zaaksdossiers wordt verdachte verweten dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting van de verkopers van voertuigen (feit 1). In de meeste zaaksdossiers wordt hij er ook van beschuldigd kopers van voertuigen te hebben opgelicht, dan wel dit geprobeerd te hebben (feit 2) en wordt hem verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan heling en witwassen (feit 3). Tot slot wordt hem deelname aan een criminele organisatie verweten (feit 4).

4.1.2

Standpunten

4.1.2.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van de onder 1 ten laste gelegde oplichting van verkopers van voertuigen, omdat de verkopers niet daadwerkelijk zijn overgegaan tot afgifte van gegevens in de zin van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Verdachten zijn door de verkopers enkel in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze gegevens.

Ten aanzien van de onder 2 ten laste gelegde oplichting van kopers heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat alleen bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van oplichting van de koper in zaaksdossier 22.

De officier van justitie heeft verzocht verdachte vrij te spreken van feit 3: witwassen en heling. Ten aanzien van het witwassen is volgens de officier van justitie onvoldoende bewijs voorhanden voor de uitvoering van verhullingshandelingen in de zin van artikel 420bis Sr.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde, deelname aan een criminele organisatie, heeft de officier van justitie eveneens tot vrijspraak gerekwireerd en betoogd dat hoewel uit het dossier het beeld rijst dat verdachte op de achtergrond een grotere rol heeft gehad, dit onvoldoende is om het deelnemen aan een criminele organisatie te kunnen bewijzen.

De officier van justitie heeft tevens verzocht verdachte vrij te spreken van het onder 5 ten laste gelegde, de heling van laptops, omdat niet is gebleken dat de laptops bij verdachte in gebruik zijn geweest of anderszins aan hem zijn te linken.

4.1.2.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van de in zaak A ten laste gelegde feiten, aangezien de betrokkenheid van verdachte bij die feiten onvoldoende uit de stukken blijkt. Niet kan worden vastgesteld dat het verdachte was die gebruik heeft gemaakt van het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Uit het dossier is ook niet gebleken dat de telefoonnummers eindigend op [nummers] , [nummers] en [nummers] in gebruik waren bij verdachte. Daarnaast kan niet bewezen worden dat verdachte bij de bezichtigingen van de voertuigen bij de verkopers aanwezig is geweest. Aan de uitkomsten van de enkelvoudige fotoconfrontaties, waarbij verdachte meerdere keren zou zijn herkend, mag geen bewijswaarde worden toegekend. Enkelvoudige fotoconfrontaties zijn suggestief en sturend van aard en kunnen beïnvloeding van de getuige in de hand werken. Verdachte moet daarom worden vrijgesproken van feit 1: oplichting van de verkopers van de voertuigen.

Voor het onder 2 ten laste gelegde, oplichting van de kopers, heeft de raadsman vrijspraak bepleit omdat niet bewezen kan worden dat verdachte bij de bezichtigingen aanwezig is geweest, onvoldoende is komen vast te staan dat gegevens zijn verkregen tijdens die bezichtigingen en niet kan worden bewezen dat verdachte zich als medepleger heeft schuldig gemaakt aan het ten laste gelegde.

Ook dient verdachte te worden vrijgesproken van de onder 3 ten laste gelegde, witwassen en heling, nu niet blijkt dat hij betrokken is geweest bij het verhullen van de herkomst van de voertuigen die zijn omgekat dan wel dat hij deze voertuigen voorhanden heeft gehad.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde heeft de raadsman primair gesteld dat geen sprake is geweest van een criminele organisatie en subsidiair dat verdachte daaraan niet heeft deelgenomen.

Niet kan worden vastgesteld dat verdachte de laptops, die in de woning in beslag zijn genomen, voorhanden heeft gehad. Verdachte dient dan ook van het onder 5 ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

4.1.3

Beschouwingen vooraf

De rechtbank zal, voordat zij aan de bespreking van de afzonderlijke zaaksdossiers toekomt, allereerst een algemene beschouwing geven over de juridische vraagstukken die bij de beoordeling van meerdere zaaksdossiers aan bod zullen komen.

4.1.3.1 Oplichting verkopers van voertuigen, feit 1

“Gegevens”

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat chassisnummers/framenummers en informatie op kentekenbewijzen van voertuigen ‘gegevens’ zijn in de zin van artikel 326 Sr. Het gaat immers om gegevens die in het economisch verkeer een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het beschikken over deze gegevens levert voordeel op. Met behulp van deze gegevens kan een kentekencard en overschrijvingscode worden verkregen, waarmee vervolgens een tenaamstelling van een voertuig kan worden gewijzigd.

“Ter beschikking stellen van gegevens”

Volgens de officier van justitie hebben de verkopers de facto voornoemde gegevens niet verstrekt en is hen daar ook niet om gevraagd. Eerder is het zo dat zij verdachten in de gelegenheid hebben gesteld kennis te nemen van deze gegevens door het ter inzage verstrekken van deze kentekenbewijzen en het in de gelegenheid stellen bij het voertuig zelf het chassisnummer te bekijken. Daarom kan niet bewezen worden dat de verkopers zijn bewogen tot afgifte van gegevens en kan oplichting van de verkopers dus niet worden bewezen, aldus de officier van justitie.

De rechtbank volgt de officier van justitie niet in dit standpunt. Bij zaken waarin het gaat om gegevens gaat het erom of de aangevers door oplichtingsmiddelen zijn bewogen tot het ter beschikking stellen van gegevens”. Dit begrip moet ruim worden uitgelegd. Ook het ter inzage geven van gegevens valt daaronder.

4.1.3.2 Enkelvoudige fotoconfrontatie

De rechtbank stelt voorop dat resultaten van enkelvoudige confrontaties niet per definitie onbetrouwbaar en/of onbruikbaar voor het bewijs zijn maar wel van beperkte betekenis zijn voor het bewijs. Een enkelvoudige confrontatie levert, als het om een onbekend persoon gaat, in het algemeen geen betrouwbare herkenning op. Maar een bevestiging dat de verdachte in elk geval lijkt op de dader die de getuige heeft gezien, kan daarin nog wel worden gezien. Er zal dan, om tot bewijs van daderschap te komen, voldoende ander bewijs moeten zijn waaruit het daderschap van de verdachte kan worden afgeleid.

In het onderzoek 13Subra zijn enkele aangevers onderworpen aan een fotoconfrontatie, waarbij steeds één dan wel twee foto’s van personen werden getoond als mogelijke ‘daders’. Niet is gebleken dat aangevers de personen door wie zij zouden zijn benadeeld, de ‘daders’, kenden van andere gelegenheden.

Van de onderhavige manier van confronteren gaat een suggestieve werking uit. De aangever heeft namelijk geen keuzemogelijkheid tussen verschillende personen en de indruk kan worden gewekt dat hij de persoon op de foto wel moet herkennen omdat de politie deze foto niet voor niets laat zien. Voorts kan het zijn dat de persoon op de foto slechts op de dader lijkt. De rechtbank is van oordeel dat de confrontaties, die in de zaak 13Subra tot een herkenning hebben geleid, slechts als aanvullend bewijs kunnen worden gebruikt. Het zwaartepunt van het bewijs, voor daderschap van verdachte, dient te blijken uit overig bewijs in het dossier. Enkel in die gevallen kan tot een bewezenverklaring worden geconcludeerd.

4.1.4

Beoordeling van de zaaksdossiers, ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3

4.1.4.1 Zaaksdossiers 2 t/m 7, 12 t/m 16, 20, 21 en 24

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat verdachte van alle beschuldigingen in deze zaaksdossiers moet worden vrijgesproken. Er is in deze dossiers namelijk geen enkel aanknopingspunt voor betrokkenheid van verdachte bij de beschuldigingen.

In de andere zaaksdossiers te weten 1, 8 t/m 11, 22, 23, 25 en 26, zijn wel aanwijzingen voor betrokkenheid van verdachte, de rechtbank zal deze zaaksdossiers daarom uitgebreider bespreken.

4.1.4.2 Zaaksdossier 1

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 1 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [benadeelde partij 1] zijn scooter van het merk Piaggio type C38 met kenteken [kenteken 1] te koop had aangeboden op marktplaats.nl. Op 12 december 2014 was er telefonisch contact met [benadeelde partij 1] opgenomen via het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Uit het politieonderzoek 13Dwemer is gebleken dat dit telefoonnummer in januari 2015 in gebruik is geweest bij [verdachte] . Diezelfde dag hadden drie mannen van Marokkaanse afkomst de scooter bezichtigd. [benadeelde partij 1] had de mannen het kentekenbewijs in laten zien. Met behulp van een enkelvoudige fotoconfrontatie had [benadeelde partij 1] [medeverdachte 2] herkend als één van de mannen die bij de bezichtiging aanwezig was. Aan [benadeelde partij 1] is ook een foto getoond van [verdachte] . [benadeelde partij 1] herkende [verdachte] niet op deze foto.

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 1] op 12 december 2014 de scooter met kenteken [kenteken 1] op zijn naam heeft gesteld. Op 16 december 2014 heeft [medeverdachte 1] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd. Hierbij had hij zich gelegitimeerd met een paspoort met nummer [paspoortnummer] , toebehorende aan [medeverdachte 1] .

Op 17 december 2014 werd de scooter met kenteken [kenteken 1] te koop aangeboden en op 18 december 2014 verkocht aan [benadeelde partij 2] , eigenaar van [bedrijf benadeelde partij 2] , voor € 1.700,-. [benadeelde partij 2] heeft verklaard dat de man van wie hij de scooter had gekocht een negroïde jongen was van ongeveer 20 á 22 jaar oud, rasta-achtig haar had en ongeveer 1.75 tot 1.80 meter lang was. Voor de verkoop van de scooter is deze man een tweede keer in de winkel geweest om de koop af te ronden. Een week na de aankoop was de man wederom in de winkel van [benadeelde partij 2] om een fles olie en een accuhouder te kopen. [benadeelde partij 2] is een foto getoond van [medeverdachte 1] . Direct na het tonen van de foto had [benadeelde partij 2] verklaard dat dit de man was van wie hij de scooter had gekocht. Onder [benadeelde partij 2] werd het voertuig in beslag genomen.

Uit onderzoek bleek dat het VIN niet door de fabrikant was aangebracht en werden er schuursporen aangetroffen. De scooter, met origineel kenteken [kenteken 2] , bleek tussen 16 en 17 december 2014 te zijn gestolen van [eigenaars scooter 1] .

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat verdachte van de beschuldigingen in dit zaaksdossier moet worden vrijgesproken.

[benadeelde partij 1] heeft verklaard dat hij voor het bezichtigen van zijn scooter contact heeft gehad met verdachten via het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Uit het onderzoek 13Dwemer is zoals gezegd gebleken dat dit telefoonnummer in januari 2015 gekoppeld kan worden aan [verdachte] . De rechtbank acht dit enkele feit onvoldoende om bewezen te achten dat [verdachte] betrokken was bij de oplichting van [benadeelde partij 1] op 12 december 2014. De rechtbank acht daarbij tevens van belang dat [benadeelde partij 1] een foto van [verdachte] is getoond en [benadeelde partij 1] hem niet heeft herkend als één van de personen die op 12 december 2014 zijn scooter heeft bezichtigd. [verdachte] zal daarom worden vrijgesproken van de oplichting van [benadeelde partij 1] (feit 1).

Nu ten aanzien van zaaksdossier 1 de betrokkenheid van [verdachte] bij de feiten 2 en 3 voorts niet uit de beschikbare bewijsmiddelen is gebleken, spreekt de rechtbank [verdachte] in dit zaaksdossier ook vrij van die feiten.

4.1.4.3 Zaaksdossiers 8, 9, 10 en 11

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 8 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [eigenaar scooter 1] zijn scooter van het merk Piaggio, met kenteken [kenteken 3] , te koop had aangeboden op marktplaats.nl. Begin april 2015 werd [eigenaar scooter 1] gebeld via het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Tijdens het gesprek werd gevraagd of [eigenaar scooter 1] in het bezit was van een papieren kentekenbewijs. Op 7 april 2015 had de bezichtiging plaatsgevonden in Maarssen in aanwezigheid van de stiefvader van [eigenaar scooter 1] , [naam stiefvader] . Ten tijde van die bezichtiging had het telefoonnummer eindigend op [nummers] gebruik gemaakt van een zendmast in Maarssen, evenals de telefoonnummers eindigend op [nummers] en [nummers] . Dit telefoonnummer ( [nummers] ) behoort toe aan [medeverdachte 2] . Volgens de politie is [medeverdachte 2] ook de gebruiker van telefoonnummer [nummers] . [verdachte] zou de gebruiker zijn van het telefoonnummer eindigend op [nummers] , zo leidt de politie uit een ander politieonderzoek genaamd 13Atik af.

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 3] op 9 april 2015 de scooter met kenteken [kenteken 3] op zijn naam heeft gesteld. Op 13 april 2015 heeft [medeverdachte 1] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

Op 14 april 2015 heeft [naam] , eigenaar van [bedrijfsnaam 2] , de scooter met kenteken [kenteken 3] gekocht voor € 2.200,- en op zijn naam laten stellen. [naam] heeft verklaard de scooter gekocht te hebben van [medeverdachte 3] , een kopie van diens legitimatiebewijs te hebben gemaakt en het vrijwaringsbewijs van de scooter aan hem mee te hebben gegeven. Het vrijwaringsbewijs van de scooter is aangetroffen in de woning van [medeverdachte 3] . [naam] heeft € 400,- contant betaald en heeft € 1.800,- overgemaakt op het rekeningnummer ten name van [naam rekeninghouder] . Dit bleek het rekeningnummer te zijn van [medeverdachte 1] . [naam] heeft de scooter doorverkocht aan [koper] onder wie de scooter in beslag werd genomen. Uit onderzoek bleek dat het VIN niet door de fabrikant was aangebracht. De scooter, met origineel kenteken [kenteken 19] , bleek tussen 12 en 13 april 2015 te zijn gestolen van [eigenaar scooter 2] .

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 9 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [eigenaar scooter 3] zijn scooter, met kenteken [kenteken 4] , te koop had aangeboden op marktplaats.nl. Op 16 april 2015 werd [eigenaar scooter 3] gebeld via het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Tijdens het gesprek werd gevraagd of [eigenaar scooter 3] in het bezit was van een papieren kentekenbewijs. Op 17 april 2015 heeft de bezichtiging plaatsgevonden in Weert. Twee mannen kwamen naar de scooter kijken. Ten tijde van die bezichtiging heeft het telefoonnummer eindigend op [nummers] gebruik gemaakt van een zendmast in Weert, evenals de telefoonnummers eindigend op [nummers] en [nummers] . Dit telefoonnummer ( [nummers] ) behoort toe aan [medeverdachte 2] . Volgens de politie is [medeverdachte 2] ook de gebruiker van telefoonnummer [nummers] . [verdachte] zou de gebruiker zijn van het telefoonnummer eindigend op [nummers] , zo leidt de politie uit een ander politieonderzoek genaamd 13Atik af.

Tijdens de bezichtiging hadden de mannen gevraagd of zij het chassisnummer mochten vergelijken met het nummer op het kentekenbewijs. [eigenaar scooter 3] heeft toen het kentekenbewijs gegeven. In de straat waar de bezichtiging had plaatsgevonden hingen camera’s. Bij het uitkijken van deze beelden is [medeverdachte 2] herkend door de verbalisanten [verbalisant 1] , [verbalisant 2] en [verbalisant 3] .

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 3] op 18 april 2015 de scooter met kenteken [kenteken 4] op zijn naam heeft gesteld. Op 22 april 2015 heeft [medeverdachte 1] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

Op 22 april 2015 heeft verbalisant [verbalisant 4] een scooter met kenteken [kenteken 4] zien rijden. [medeverdachte 3] bleek de bestuurder te zijn en [medeverdachte 1] de bijrijder. [medeverdachte 3] heeft [verbalisant 4] de kentekencard van de scooter overhandigd. Het chassisnummer van de scooter kwam overeen met de kentekencard.

Op 23 april 2015 heeft [benadeelde partij 3] , de scooter met kenteken [kenteken 4] gekocht van [medeverdachte 3] voor € 1.500,- waarbij [medeverdachte 3] zich heeft gelegitimeerd met zijn identiteitsbewijs. [benadeelde partij 3] heeft de scooter doorverkocht aan [koper] onder wie de scooter in beslag is genomen. Uit onderzoek bleek dat het VIN niet door de fabrikant was aangebracht. De scooter, met origineel kenteken [kenteken 5] , bleek tussen 22 en 23 april 2015 te zijn gestolen van [eigenaar scooter 4] .

Een telefoonnummer eindigend op [nummers] heeft telefonisch contact gehad met het telefoonnummer van [benadeelde partij 3] . In een telefoon van [medeverdachte 3] staat dit nummer opgeslagen onder de naam “ [roepnaam verdachte] ”. [roepnaam verdachte] is de roepnaam van [verdachte] .

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 10 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [eigenaar scooter 5] haar scooter, met kenteken [kenteken 6] , te koop had aangeboden op marktplaats.nl. [eigenaar scooter 5] werd gebeld door een jongen genaamd [naam beller 1] via het telefoonnummer eindigend op [nummers] en had met hem een afspraak gemaakt voor de bezichtiging op 20 april 2015 in Assendelft. Twee mannen kwamen naar de scooter kijken en hadden [eigenaar scooter 5] naar het kentekenbewijs en het chassisnummer gevraagd. Eén van de jongens had het kentekenbewijs in zijn handen. Ten tijde van die bezichtiging had het telefoonnummer eindigend op [nummers] gebruik gemaakt van een zendmast in Assendelft, evenals de telefoonnummers eindigend op [nummers] en [nummers] . Dit telefoonnummer ( [nummers] ) behoort toe aan [medeverdachte 2] . Volgens de politie is [medeverdachte 2] ook de gebruiker van telefoonnummer [nummers] . [verdachte] zou de gebruiker zijn van het telefoonnummer eindigend op [nummers] , zo leidt de politie uit een ander politieonderzoek genaamd 13Atik af.

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 3] op 21 april 2015 de scooter met kenteken [kenteken 6] op zijn naam heeft gesteld. Op 29 april 2015 heeft [medeverdachte 1] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

Op 2 mei 2015 heeft [benadeelde partij 4] ., de scooter met kenteken [kenteken 6] gekocht van [medeverdachte 3] voor € 1.700,-, waarbij [medeverdachte 3] zich heeft gelegitimeerd met zijn identiteitsbewijs. In de woning van [medeverdachte 3] werd het vrijwaringsbewijs voor het voertuig met kenteken [kenteken 6] aangetroffen. Daarnaast werd op één van de telefoons van [medeverdachte 3] een foto aangetroffen van de scooter met duplicaatkenteken [kenteken 6] . Op deze foto is [medeverdachte 1] herkend als de persoon die het voertuig met een hogedrukspuit en een borstel aan het schoonmaken is. Onder [benadeelde partij 4] werd de scooter in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat het VIN niet door de fabrikant was aangebracht. De scooter, met origineel kenteken [kenteken 7] , bleek tussen 30 april 2015 en 1 mei 2015 te zijn gestolen van [eigenaar scooter 6] .

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 11 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [eigenaar auto 1] zijn auto van het merk BMW X6, met kenteken [kenteken 8] , te koop had aangeboden op marktplaats.nl. [eigenaar auto 1] werd gebeld door een jongen genaamd [naam beller 2] via het telefoonnummer eindigend op [nummers] en [nummers] en had met hem een afspraak gemaakt voor de bezichtiging op 30 april 2015 in Barendrecht. Twee mannen kwamen naar de auto kijken. Eén van de mannen was [naam beller 2] , de ander stelde zich voor als [naam] . De mannen hadden de auto bekeken. [naam beller 2] had aangegeven dat hij de auto zo snel mogelijk wilde kopen. Op 2 mei 2015 had [eigenaar auto 1] op verzoek van de mannen nog een foto van het kentekenbewijs gemaild naar het e-mailadres van [naam] , [mailadres] .

Ten tijde van die bezichtiging heeft het telefoonnummer eindigend op [nummers] gebruik gemaakt van een zendmast in Barendrecht, evenals de telefoonnummers eindigend op [nummers] en [nummers] . Het telefoonnummer eindigend op [nummers] behoort toe aan [medeverdachte 2] . Volgens de politie is [medeverdachte 2] ook de gebruiker van telefoonnummer [nummers] . [verdachte] zou de gebruiker zijn van het telefoonnummer eindigend op [nummers] , zo leidt de politie uit een ander politieonderzoek genaamd 13Atik af. In een telefoon van [medeverdachte 3] staat het nummer [nummers] opgeslagen onder de naam “ [roepnaam verdachte] ”. [roepnaam verdachte] is de roepnaam van [verdachte] .

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 3] op 2 mei 2015 de auto met kenteken [kenteken 8] op zijn naam heeft gesteld. Op 6 mei 2015 heeft [medeverdachte 1] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

[eigenaar auto 1] heeft verklaard dat hij werd gebeld door de eigenaar van [bedrijfsnaam 3] en dat hem werd verteld dat zijn auto bij [bedrijfsnaam 3] te koop was aangeboden. [eigenaar auto 1] had op marktplaats.nl gezocht en had gezien dat zijn auto door een ander te koop werd aangeboden.

Op 7 mei 2015 werd [medeverdachte 3] op heterdaad aangehouden op verdenking van heling van een gestolen auto met kenteken [kenteken 8] . [medeverdachte 3] was samen met een andere man met een donkere huidskleur naar autobedrijf [bedrijfsnaam 3] gekomen en had voornoemde auto te koop aangeboden. [bedrijfsnaam 3] vertrouwde het niet en had gezien dat dezelfde auto op marktplaats te koop werd aangeboden. Nadat hij contact had opgenomen met de beheerder van die marktplaatsadvertentie, [eigenaar auto 1] , had [bedrijfsnaam 3] de politie gebeld. Bij zijn aanhouding had [medeverdachte 3] twee telefoons bij zich, op één van de telefoons werd een foto aangetroffen van de auto met kenteken [kenteken 8] , voorzien van een ophoogcode. Voorts was op die telefoon een filmpje opgeslagen dat was opgenomen op 7 mei 2015 waarin te zien was dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] samen in een auto zaten en enthousiast over een BMW X6 aan het praten waren.

De auto werd in beslag genomen en uit onderzoek bleek dat het VIN van die auto niet door de fabrikant was aangebracht. De auto, met origineel kenteken [kenteken 9] , bleek tussen 2 en 3 mei 2015 te zijn gestolen van [benadeelde partij 14] .

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat [verdachte] moet worden vrijgesproken van de beschuldigingen in deze zaaksdossiers. Uit de bespreking van de zaaksdossiers 8, 9, 10 en 11 is gebleken dat het telefoonnummer eindigend op [nummers] steeds ten tijde van een bezichtiging bij de verkopers van de voertuigen in diezelfde omgeving bij een bezichtiging heeft uitgepeild. Van dit telefoonnummer is door de politie in het onderzoek 13Atik vastgesteld dat [verdachte] daarmee op enig moment na 26 juni 2015 de politie heeft gebeld. Ook als de rechtbank zou vaststellen dat [verdachte] inderdaad, die ene keer, met dit telefoonnummer de politie zou hebben gebeld, wat [verdachte] betwist, dan wil dat nog niet zeggen dat [verdachte] ten tijde van de bezichtigingen in april 2015 ook de gebruiker was van dat telefoonnummer en hij in de maand april 2015 bij de bezichtigingen aanwezig is geweest. Nu het dossier verder geen directe aanknopingspunten biedt van de betrokkenheid van [verdachte] in de zaaksdossiers 8 en 10 dient [verdachte] te worden vrijgesproken van de hem in die zaaksdossiers ten laste gelegde feiten 1, 2 en 3. In zaaksdossier 9 en 11 koppelt de politie [verdachte] ook aan telefoonnummer [nummers] , waarmee in zaaksdossier 9 koper [benadeelde partij 3] is gebeld en in zaaksdossier 11 verkoper [eigenaar auto 1] . De rechtbank acht niet vast komen te staan dat [verdachte] de gebruiker was van dit nummer. De omstandigheid dat in de telefoon van [medeverdachte 3] dit nummer staat opgeslagen onder de naam “ [roepnaam verdachte] ” acht de rechtbank daarvoor onvoldoende. [roepnaam verdachte] is immers een veel voorkomende voornaam. De bevindingen ten aanzien van beide telefoonnummers [nummers] en [nummers] in onderlinge samenhang bezien, leiden bij de rechtbank niet tot een ander oordeel. Dat een en ander [verdachte] verdacht maakt, behoeft geen toelichting, maar de verdachte omstandigheden zijn onvoldoende voor de rechtbank om op grond daarvan te komen tot het wettig en overtuigend bewijs dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten 1, 2 of 3 in de zaaksdossiers 9 en 11.

4.1.4.4 Zaaksdossier 22

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 22 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [eigenaar motor 1] zijn motor van het merk Piaggio, met kenteken [kenteken 10] , op 25 juni 2015 te koop had aangeboden op marktplaats.nl. Op diezelfde dag werd hij door een man gebeld met het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Op 27 juni 2015 kwamen twee jongens de motor bezichtigen op de Pampuslaan in Amsterdam. Eén van de mannen had het kentekenbewijs bekeken en de andere man het chassisnummer. [eigenaar motor 1] heeft [verdachte] bij een enkelvoudige fotoconfrontatie herkend als één van die mannen. Ten tijde van de bezichtiging heeft het telefoonnummer eindigend op [nummers] , alsmede het nummer eindigend op [nummers] , gebruik gemaakt van een zendmast in de onmiddellijke omgeving van de Pampuslaan in Amsterdam. Uit onderzoek is gebleken dat het telefoonnummer [nummers] van 12 tot en met 15 mei 2015 gebruik heeft gemaakt van het IMEI-nummer eindigend op [nummers] . Bij een doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] is de telefoon aangetroffen met dit IMEI-nummer. Van het telefoonnummer eindigend op [nummers] is vastgesteld dat dit nummer net als nummer [nummers] contact heeft gehad met [eigenaar motor 1] . [verdachte] zou de gebruiker zijn van het telefoonnummer eindigend op [nummers] , zo leidt de politie uit een ander politieonderzoek genaamd 13Atik af.

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 3] op 29 juni 2015 de motor met kenteken [kenteken 10] op zijn naam heeft gesteld. Deze overschrijving heeft plaatsgevonden bij de Primera op [adres filiaal] te Amsterdam. Op de camerabeelden is [medeverdachte 3] herkend als de persoon die de overschrijving heeft gedaan. Op 1 juli 2015 heeft [medeverdachte 1] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

Op 8 juli 2015 heeft [koper motor] , de motor met kenteken [kenteken 10] via marktplaats gekocht voor € 6.000,-. [koper motor] had contact gehad met een persoon die gebruik maakte van het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Uit onderzoek is gebleken dat dit telefoonnummer in de periode van 27 juni 2015 tot en met 12 juli 2015 in voornoemde telefoon met IMEI-nummer eindigend op [nummers] had gezeten. Voorts is uit onderzoek gebleken dat het telefoonnummer eindigend op [nummers] opvolgend op het nummer eindigend op [nummers] in hetzelfde telefoontoestel zat, het telefoontoestel dat in de woning van [medeverdachte 2] is aangetroffen. De motor is op 8 juli 2015 in de Bruna in het filiaal [adres filiaal] overgeschreven op naam van [koper motor] . [koper motor] heeft verklaard dat de verkoper van de motor met hem was meegegaan naar het postkantoor. Op de camerabeelden van de Bruna is [medeverdachte 4] herkend als de verkoper van de motor.

[koper motor] heeft de motor doorverkocht aan [koper motor] , onder wie de motor in beslag is genomen. Uit onderzoek bleek dat het VIN niet door de fabrikant was aangebracht. De motor, met origineel kenteken [kenteken 11] , bleek tussen 30 juni en 1 juli 2015 te zijn gestolen van [eigenaar motor 2] .

Het oordeel van de rechtbank

Anders dan de officier van justitie en met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat [verdachte] ook moet worden vrijgesproken van alle beschuldigingen met betrekking tot zaaksdossier 22. Uit de bespreking van zaaksdossier 22 is gebleken dat het telefoonnummer eindigend op [nummers] ten tijde van de bezichtiging van de motor bij verkoper [eigenaar motor 1] in diezelfde omgeving heeft uitgepeild. Van dit telefoonnummer is door de politie in het onderzoek 13Atik vastgesteld dat [verdachte] daarmee op enig moment na 26 juni 2015 de politie heeft gebeld. Ook als de rechtbank zou vaststellen dat [verdachte] inderdaad, die ene keer, met dit telefoonnummer de politie zou hebben gebeld, wat [verdachte] betwist, dan wil dat nog niet zeggen dat [verdachte] ten tijde van de bezichtiging ook de gebruiker was van dat telefoonnummer en hij op 27 juni 2015 bij de bezichtiging aanwezig is geweest. [eigenaar motor 1] is door de politie een foto getoond van [verdachte] en heeft verklaard dat de man op de foto voor 100% één van de mannen is die bij de bezichtiging aanwezig is geweest. De rechtbank heeft onder 4.1.3.2 geoordeeld dat een dergelijke herkenning alleen als aanvullend bewijs mag worden gebruikt voor het aantonen van de betrokkenheid van een verdachte bij een strafbaar feit. De bevindingen van de politie ten aanzien van het telefoonnummer [nummers] zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende overtuigend ondersteunend bewijs voor de fotoconfrontatie én vice versa. Dat maakt dat de rechtbank, hoewel sprake is van sterk belastende omstandigheden, onvoldoende bewijs ziet voor de betrokkenheid van [verdachte] in dit zaaksdossier bij de ten laste gelegde feiten. [verdachte] dient daarom te worden vrijgesproken van de hem in dit zaaksdossier ten laste gelegde feiten 1, 2 en 3.

4.1.4.5 Zaaksdossier 23

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 23 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [verkoper auto] haar auto van het merk Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 12] , te koop heeft aangeboden op onder meer marktplaats.nl. Op 28 juni 2015 werd zij door een jongen gebeld met het telefoonnummer eindigend op [nummers] . [verkoper auto] heeft verklaard dat de jongen had gevraagd of zij in het bezit was van een papieren kentekenbewijs. Op 29 juni 2015 kwamen twee jongens de auto bezichtigen in Tilburg. Op verzoek van de jongens had [verkoper auto] haar kentekenpapieren laten zien. De jongens wilden het serienummer van de kentekenpapieren vergelijken met het serienummer van de auto. [getuige] was bij de bezichtiging aanwezig en heeft naderhand bij een enkelvoudige fotoconfrontatie [medeverdachte 2] en [verdachte] herkend als de jongens die de auto hadden bezichtigd. Naar aanleiding van de foto van [verdachte] verklaarde hij; “Ja, ik herken hem. Hij had constant het woord. Zijn haar was iets anders. Aan de zijkanten was het opgeschoren en boven iets korter. Ik herken hem aan zijn ogen en zijn neus.” Aan [verkoper auto] werden dezelfde foto’s getoond. Zij herkende [medeverdachte 2] niet. Bij de foto van [verdachte] verklaarde [verkoper auto] : “Ik denk hem te herkennen. Maar ik weet het niet zeker.”

Uit onderzoek is gebleken dat het telefoonnummer eindigend op [nummers] in de periode van 27 juni 2015 tot en met 12 juli 2015 gebruik heeft gemaakt van het IMEI-nummer eindigend op [nummers] . Voorts is uit onderzoek gebleken dat het telefoonnummer eindigend op [nummers] opvolgend op het nummer eindigend op [nummers] in hetzelfde telefoontoestel heeft gezeten. Bij een doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] is een telefoon aangetroffen met het IMEI-nummer [nummers] . In deze telefoon is een sms-je van [verkoper auto] aangetroffen met de inhoud: “zou jij mij kunnen laten weten of je een keus hebt gemaakt”.

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 1] op 1 juli 2015 de auto met kenteken [kenteken 12] op zijn naam heeft gesteld. Deze overschrijving heeft plaatsgevonden bij de Primera op het [adres filiaal] te Amsterdam. Op de camerabeelden is [medeverdachte 1] door politieagenten herkend als de persoon die de overschrijving heeft gedaan. Op 6 juli 2015 heeft [medeverdachte 1] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

Op 14 juli 2015 heeft [benadeelde partij 6] , de auto met kenteken [kenteken 12] via marktplaats.nl gekocht voor
€ 9.000,-. Uit onderzoek naar het marktplaats account is gebleken dat aan dit account de gebruikersnaam ‘ [accountnaam Marktplaats] ’ was gekoppeld alsmede het e-mailadres [mailadres] . [benadeelde partij 6] heeft contact gehad met een persoon, die zichzelf [naam] noemde en die gebruik maakte van het telefoonnummer eindigend op [nummers] en [nummers] . De auto is op 14 juli 2015 in de Bruna in het filiaal [adres filiaal] overgeschreven op naam van [benadeelde partij 6] . [benadeelde partij 6] heeft verklaard dat de verkoper van de auto met hem was meegegaan naar het postkantoor, daar was ook een tweede man aanwezig. Op de camerabeelden van de Bruna is [medeverdachte 4] door politieagenten herkend als één van de verkopers van de auto. Op de beelden is te zien dat [medeverdachte 4] het geld van [benadeelde partij 6] heeft geteld en in zijn broek stopt. Middels een enkelvoudige fotoconfrontatie heeft [benadeelde partij 6] [medeverdachte 1] herkend als de tweede verkoper. [benadeelde partij 6] heeft verklaard dat hij van [medeverdachte 1] het paspoort heeft gezien en het kentekenbewijs van de auto.

Toen [benadeelde partij 6] die nacht op marktplaats.nl zocht naar mistlampen voor zijn nieuwe auto, kwam hij erachter dat zijn nieuwe auto, met hetzelfde kenteken, nog op marktplaats.nl te koop werd aangeboden. [benadeelde partij 6] heeft contact opgenomen met de verkoopster van de auto en zij vertelde hem dat haar auto nog voor haar deur stond. Onder [benadeelde partij 6] werd de auto in beslag genomen.

Uit onderzoek bleek dat het VIN niet door de fabrikant was aangebracht. De auto, met origineel kenteken [kenteken 13] , bleek 29 juni 2015 te zijn gestolen van [eigenaars auto 1] .

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat [verdachte] moet worden vrijgesproken van de beschuldigingen in zaaksdossier 23. [getuige] is een foto getoond van [verdachte] en hij heeft verklaard [verdachte] te herkennen als één van de mannen die de auto van [verkoper auto] hebben bezichtigd. De rechtbank heeft onder 4.1.3.2 geoordeeld dat een dergelijke herkenning alleen als aanvullend bewijs mag worden gebruikt voor het aantonen van de betrokkenheid van een verdachte bij een strafbaar feit. Er is geen ander bewijs dat wijst op betrokkenheid van [verdachte] . De herkenning door [verkoper auto] steunt de herkenning onvoldoende, zeker nu [verkoper auto] er minder van overtuigd was dat [verdachte] één van de mannen was die haar auto heeft bezichtigd. De rechtbank concludeert dat het dossier, hoewel ook hier weer sprake is van belastende omstandigheden, onvoldoende bewijs bevat voor de betrokkenheid van [verdachte] in dit zaaksdossier bij de ten laste gelegde feiten. [verdachte] dient daarom te worden vrijgesproken van de hem in dit zaaksdossier ten laste gelegde feiten 1, 2 en 3.

4.1.4.6 Zaaksdossier 25

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 25 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [benadeelde partij 5] zijn motor, van het merk BMW met kenteken [kenteken 14] , te koop had aangeboden op marktplaats.nl. Op 16 juli 2015 werd hij door een man gebeld met het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Op diezelfde dag kwamen twee mannen de motor bezichtigen in Odijk. Het telefoonnummer eindigend op [nummers] heeft ten tijde van die bezichtiging uitgepeild in Odijk. [benadeelde partij 5] heeft verklaard dat één van de mannen het chassisnummer met de kentekenpapieren heeft gecontroleerd. [benadeelde partij 5] heeft [verdachte] herkend als één van de mannen die bij de bezichtiging aanwezig was.

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 3] op 28 juli 2015 de motor met kenteken [kenteken 14] op zijn naam heeft gesteld. Deze overschrijving heeft plaatsgevonden bij de Primera op het [adres filiaal] te Amsterdam. Op 30 juli 2015 heeft [medeverdachte 3] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

[koper motor 2] heeft verklaard dat hij op 7 augustus 2015 telefonisch werd benaderd door [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] vertelde dat zijn vader was overleden en dat hij zijn motor van het merk BMW, met kenteken [kenteken 14] , wilde verkopen. [koper motor 2] heeft de motor van [medeverdachte 3] gekocht voor € 11.000,-. [koper motor 2] heeft dit bedrag overgemaakt op het rekeningnummer ten name van [medeverdachte 3] . Op de dag dat [koper motor 2] het geld had overgemaakt naar [medeverdachte 3] werd er bij het opname ING-servicepunt Amsterdam [adres filiaal] € 10.000 opgenomen.

Uit onderzoek bleek dat het VIN niet door de fabrikant was aangebracht. De motor, met origineel kenteken [kenteken 15] , bleek te zijn gestolen van [eigenaar motor 3] .

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat [verdachte] moet worden vrijgesproken van de beschuldigingen in zaaksdossier 25. [benadeelde partij 5] is door de politie een foto getoond van [verdachte] en heeft verklaard hem te herkennen als één van de mannen die zijn motor hebben bezichtigd. De rechtbank heeft onder 4.1.3.2 geoordeeld dat een dergelijke herkenning alleen als aanvullend bewijs mag worden gebruikt voor het aantonen van de betrokkenheid van een verdachte bij een strafbaar feit. Nu de betrokkenheid van [verdachte] in dit zaaksdossier enkel is gestoeld op deze enkelvoudige herkenning, bevat het dossier onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van [verdachte] in dit zaaksdossier bij de ten laste gelegde feiten. [verdachte] dient daarom te worden vrijgesproken van de hem in dit zaaksdossier ten laste gelegde feiten 1, 2 en 3.

4.1.4.7 Zaaksdossier 26

De rechtbank gaat bij de beoordeling van zaaksdossier 26 van de volgende feiten en omstandigheden uit.

Uit de stukken is gebleken dat [verkoper motor 3] haar motor, van het merk Piaggio M64 met kenteken [kenteken 16] , te koop had aangeboden op speurders.nl en autoscout.nl. Op 26 september 2015 werd zij door een man gebeld met het telefoonnummer eindigend op [nummers] . Op 2 oktober 2015 kwamen twee mannen de motor bezichtigen in Oud-Vossemeer. Het telefoonnummer eindigend op [nummers] heeft ten tijde van die bezichtiging uitgepeild in Oud-Vossemeer. Voornoemd telefoonnummer heeft gebruik gemaakt van de telefoon met IMEI-nummer eindigend op [nummers] . De telefoon met dit IMEI-nummer werd in de woning van [medeverdachte 2] aangetroffen. De zoon van [verkoper motor 3] heeft tijdens de bezichtiging de kentekenpapieren van de motor getoond. [verkoper motor 3] heeft verder niets van de mannen vernomen. De politie heeft [verkoper motor 3] en haar zoon een foto getoond van [verdachte] . Zij hebben beiden verklaard de man op de foto te herkennen als een van de mannen die aanwezig was bij de bezichtiging. Aan hen is ook een foto van [medeverdachte 2] getoond. Beiden verklaren [medeverdachte 2] niet te herkennen.

Uit informatie van het LIV is gebleken dat [medeverdachte 3] op 5 oktober 2015 de motor met kenteken [kenteken 16] op zijn naam heeft gesteld. Deze overschrijving heeft plaatsgevonden bij de Bruna op het [adres filiaal] te Amsterdam. Bij de doorzoeking in de woning van [medeverdachte 2] werd een kentekenbewijs van een motorvoertuig voorzien van het kenteken [kenteken 16] aangetroffen op naam van [medeverdachte 3] . Op de camerabeelden van de Bruna is [medeverdachte 3] herkend als de persoon die de overschrijving heeft gedaan. Op 7 oktober 2015 heeft [medeverdachte 3] een duplicaat kentekenplaat voor dit kenteken aangevraagd.

Bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 2] is een Samsung Edge telefoon aangetroffen. Op deze telefoon is een foto aangetroffen van een Piaggio met kenteken [kenteken 16] met ophoogcode 1. De foto is gemaakt op 11 oktober 2015. Op deze telefoon zijn ook whatsappgesprekken aangetroffen met de gebruiker van een telefoonnummer eindigend op [nummers] . De gebruiker van [nummers] heeft op 11 oktober 2015 een foto gestuurd van het rijbewijs van [verdachte] met de tekst “mooi he, heb ik gevonden”. De politie concludeert dat [verdachte] de gebruiker is van [nummers] . whatsappgesprekken op 27 september 2015, 1 oktober 2015 en 5 oktober 2015 met [nummers] lijken te gaan over de bezichtiging bij [verkoper motor 3] en de overschrijving van het kenteken.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat [verdachte] moet worden vrijgesproken van de beschuldiging in zaaksdossier 26. [verkoper motor 3] en haar zoon hebben [verdachte] op een foto herkend als één van de mannen die de scooter hadden bezichtigd. De rechtbank heeft onder 4.1.3.2 geoordeeld dat een dergelijke herkenning alleen als aanvullend bewijs mag worden gebruikt voor het aantonen van de betrokkenheid van een verdachte bij een strafbaar feit. Ander bewijs van de betrokkenheid van [verdachte] is er niet in dit zaaksdossier. De conclusie van de politie dat [verdachte] de gebruiker is van [nummers] volgt de rechtbank niet. Uit de rijbewijsfoto met meegestuurde tekst kan de rechtbank dit niet afleiden. [verdachte] dient daarom, ook al is hier wederom sprake van belastende omstandigheden, te worden vrijgesproken van het hem in dit zaaksdossier ten laste gelegde feit 1. De overige feiten zijn in dit zaaksdossier niet ten laste gelegd.

4.1.5

Conclusie ten aanzien van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten

[verdachte] wordt ten aanzien van alle zaaksdossiers, te weten 1 t/m 16 en 20 t/m 26 vrijgesproken van de feiten 1, 2 en 3.

4.1.6

Vrijspraak feit 4: deelneming aan een criminele organisatie

De rechtbank heeft niet bewezen geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en witwassen/heling. Voor deelneming aan een criminele organisatie met dit oogmerk is echter niet nodig dat verdachte de beoogde strafbare feiten heeft (mede)gepleegd. Voor een veroordeling ter zake van deelname aan een criminele organisatie gaat het er niet om dat de betrokkenheid bij een bepaald delict kan worden vastgesteld, maar of vastgesteld kan worden dat verdachte behoort tot de organisatie en op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de organisatie. De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat ook dit uit de bewijsmiddelen onvoldoende is gebleken. Verdachte dient daarom eveneens te worden vrijgesproken van het hem onder 4 ten laste gelegde, deelname aan een criminele organisatie.

4.1.7

Vrijspraak, feit 5: heling van twee laptops

De rechtbank is, met de officier van justitie en de raadsman, van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het hem in feit 5 ten laste, heling van twee laptops, omdat niet is gebleken dat verdachte de laptops voorhanden heeft gehad.

4.2

Bespreking van het in zaak B ten laste gelegde

4.2.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ten aanzien van het in zaak B (13/684477-15) ten laste gelegde gerekwireerd tot bewezenverklaring van poging tot diefstal uit een auto.

4.2.2

Het standpunt van de raadsman

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het in zaak B ten laste gelegde, nu niet kan worden vastgesteld dat verdachte aanwezig is geweest bij de vernieling van de auto.

4.2.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsoverweging

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat zij midden in de nacht twee jongens bij een dure hoge auto in de Willem van Beijerenlaan te Amstelveen zag staan en dat zij vervolgens hoorde en zag dat de ruit aan de bestuurderszijde van de auto door een van de jongens werd ingeslagen, waarna de jongens snel wegliepen via de Van Spaenstraat in de richting van de Amsterdamseweg. Naar aanleiding van een melding zijn verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] ter plaatse gegaan. Rijdend op de Graaf Florislaan zagen zij twee personen, die voldeden aan het door de getuige opgegeven signalement, de Willem van Beijerenlaan in lopen. Verbalisant [verbalisant 5] riep naar de jongens dat zij staan moesten blijven, waarop de verbalisanten zagen dat de jongens direct wegrenden in de richting van de Graaf Florislaan. Zij renden achter de jongens aan en zagen dat er een zwarte Volkswagen Golf, kenteken beginnend met [nummers] , aan kwam rijden. Zij zagen dat de jongens half voor de auto sprongen en druk gebaarden, kennelijk om de auto tot stoppen te dwingen. De verbalisanten zagen dat de jongens direct achterin de auto sprongen waarna de auto met zeer hoge snelheid wegreed in de richting van de Amsterdamseweg. Verbalisanten [verbalisant 7] en [verbalisant 8] , eveneens ter plaatse gekomen, hoorden via de portofoon dat de jongens in een donkere Volkswagen Golf waren gestapt en dat de auto met hoge snelheid wegreed. Zij zagen dat de genoemde auto hen op de Graaf Florislaan met hoge snelheid passeerde in de tegengestelde richting. Zij zetten de achtervolging in en zagen nog net dat de Golf rechtsaf de Amsterdamseweg in sloeg, gaande in de richting van de autosnelweg A10. Daarna verloren zij de auto uit het oog.

Verbalisant [verbalisant 9] zag uit de Graaf Florislaan in de richting van de Amsterdamseweg een donkerkleurige Volkswagen Golf aan komen rijden. Hij zag dat de auto met extreem hoge snelheid op hem af kwam rijden en zeer gevaar zettend rijgedrag vertoonde. Hij heeft de achtervolging ingezet en zag hoe de auto rechtsaf sloeg en de oprit van de autosnelweg A10 links opreed. Nadat de verbalisant de autosnelweg A10 links was opgereden zag hij de auto tussen de S109 en de verbindingsweg A10-A2 op enkele honderden meters afstand weer rijden. Verbalisanten [verbalisant 10] en Van [verbalisant 11] hoorden via de portofoon dat de Volkswagen Golf richting de ringweg A10 reed en daar vervolgens zijn weg vervolgde richting de Rijksweg A2. Verbalisanten zijn eveneens de A10 opgereden in de richting van de A2 en besloten positie in te gaan nemen bij de afrit IJburg. Zij zagen een zwarte Volkswagen Golf met zeer hoge snelheid van de afrit komen rijden en zij zagen dat de auto met piepende banden en met een loskomend achterwiel door de bocht reed. Verbalisanten besloten de auto te achtervolgen en zagen gedurende die achtervolging dat de auto vele verkeersovertredingen beging. Zij zagen op een gegeven moment dat de auto stopte en dat er drie jongens uit de auto sprongen en weg renden. Zij zagen dat de bestuurder over de reling van de Benno Premselabrug het water in sprong. Medeverdachte [verdachte] is enige tijd later uit het water gehaald en aangehouden. De andere inzittenden bleken te zijn verdachte en medeverdachte [medeverdachte 2] . Zij waren het weiland in gerend en werden aldaar aangehouden. De auto waarin de drie jongens zaten was voorzien van kenteken [kenteken 17] .

Nu er in Amstelveen midden in de nacht een zwarte Volkswagen Golf met een kenteken beginnend met [nummers] met hoge snelheid is weggereden, er vervolgens in een zeer kort tijdsbestek op verschillende momenten door verschillende politie-eenheden een zwarte Volkswagen Golf is gezien die telkens met hoge snelheid reed en bijzonder gevaarlijk verkeersgedrag vertoonde en de verdachten uiteindelijk zijn aangehouden nadat zij uit een zwarte Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 17] zijn gesprongen, is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat de Volkswagen Golf die in Amstelveen is weggereden dezelfde Volkswagen Golf is die na een wilde achtervolging in IJburg is stop gezet. De rechtbank gaat er ook van uit dat verdachte vanaf het begin van de achtervolging in Amstelveen in die auto heeft gezeten.

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat zij midden in de nacht twee jongens bij een dure hoge auto zag staan, waarna zij zijn weggelopen en vervolgens tussen die auto en een andere auto in zijn gaan staan. De getuige zag vervolgens dat een van de jongens de ruit aan de bestuurderszijde van de auto insloeg en dat de andere jongen op de uitkijk stond. Gelet op de uiterlijke verschijningsvorm van deze gedragingen is de rechtbank van oordeel dat de gedragingen gericht waren op de voltooiing van diefstal van de auto dan wel uit de auto.

5 Bewezenverklaring

5.1

Het bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing, dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het in zaak B ten laste gelegde (zoals in rubriek 5.2 is vermeld), op de in bijlage II opgenomen bewijsmiddelen.

5.2

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte

ten aanzien van het in zaak B primair ten laste gelegde:

op 15 september 2015 te Amstelveen, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een personenauto (merk Land Rover, Range Rover) met kenteken [kenteken 18] , toebehorend aan [aangever 14] , en die weg te nemen personenauto onder hun bereik te brengen door middel van braak, met zijn mededader, naar voornoemde personenauto is toegegaan, waarna hij, verdachte en zijn mededader een ruit van voornoemde personenauto hebben ingeslagen;

of

op 15 september 2015 te Amstelveen, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen uit een personenauto (merk Land Rover, Range Rover) met kenteken [kenteken 18] een of meer goed(eren) van hun gading toebehorend aan [aangever 14] , en die/dat weg te nemen goed(eren) van hun gading onder hun bereik te brengen door middel van braak, met zijn mededader, naar voornoemde personenauto is toegegaan, waarna hij, verdachte en zijn mededader een ruit van voornoemde personenauto hebben ingeslagen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straf

8.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de oplichting van de koper in 13Subra zaaksdossier 22 en voor de poging tot diefstal met braak in zaak B zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, met aftrek van voorarrest.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, indien de rechtbank de gevoerde verweren passeert, verzocht bij het bepalen van de straf rekening te houden met de vier maanden die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft verbleven én de zeven maanden waarin verdachte tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis met een enkelband heeft gelopen. Het opleggen van een gevangenisstraf die de tijd van de voorlopige hechtenis overschrijdt zal grote gevolgen hebben voor het gezin van verdachte. Verdachte heeft de zorg voor zijn broertje en de rest van zijn gezin.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van alle beschuldigingen in de zaak 13Subra. De rechtbank komt daardoor tot oplegging van een lagere straf dan de officier van justitie heeft gevorderd.

De rechtbank acht alleen bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot diefstal van, dan wel uit een auto. Gegeven de achtergrond van de zaak 13Subra, waar het gaat om voertuigcriminaliteit en waarin [medeverdachte 2] , met wie verdachte de poging diefstal van of uit de auto pleegde, wordt veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie, en gezien de plaats delict en het type auto, en de omstandigheid dat ze kennelijk speciaal door de broer van verdachte naar deze Range Rover waren gebracht, heeft het er sterk de schijn van dat verdachte en [medeverdachte 2] van plan waren de Range Rover te stelen. Dit valt echter niet met zekerheid te zeggen, nu daartegenover staat dat het gebrek aan “professionalisme” (auto openen door inslaan ruit en vervolgens wegrennen als het alarm af gaat) eerder voor een scenario van diefstal uit de auto lijkt te pleiten. In het kader van de straftoemeting zal de rechtbank daarom - in het voordeel van verdachte - uitgaan van het minder ernstige scenario, te weten poging diefstal uit de auto.

De rechtbank stelt vast dat verdachte eerder is veroordeeld voor diefstal van een motor en een bromfiets. Dat blijkt uit zijn strafblad. De veroordelingen kunnen niet in het nadeel van verdachte meewegen, omdat er nog een hoger beroep loopt.

Om te bevorderen dat landelijk voor dezelfde feiten door rechtbanken ongeveer dezelfde straf wordt opgelegd, zijn landelijke oriëntatiepunten voor strafoplegging ontwikkeld. Deze zogenoemde LOVS-oriëntatiepunten noemen een werkstraf van 90 uur als uitgangspunt voor diefstal uit een auto door iemand zonder strafblad.

In dit geval werkt echter strafverzwarend dat verdachte het feit samen met een ander, [medeverdachte 2] , heeft gepleegd en vervolgens op gevaarlijke wijze heeft geprobeerd aan de politie te ontkomen. Dat het bij een poging is gebleven omdat het alarm van de auto afging, legt daartegenover weinig gewicht in de schaal. De rechtbank acht daarom alleen een gevangenisstraf passend en wel van 6 weken.

Verdachte is geschorst met als voorwaarde elektronisch toezicht (enkelband). Dat toezicht heeft een behoorlijke periode geduurd, en in die periode is verdachte flink in zijn bewegingsvrijheid beperkt. De rechtbank is van oordeel dat dit in de straf moet worden verdisconteerd en doet dit door daar één week van af te trekken.

Alles overwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf van 5 (vijf) weken passend en geboden.

9 Beslag

Onder verdachte zijn voorwerpen in beslag genomen, zoals weergegeven op de beslaglijst. Deze beslaglijst is als bijlage II aan dit vonnis gehecht en de inhoud daarvan geldt als hier ingevoegd.

9.1

Het standpunt van de officier van justitie

De goederen met betrekking tot de beslagnummers 2, 20, 21 en 24 zijn kentekenbewijzen en dienen te worden geretourneerd aan de uitgevende instantie, de RDW.

De onder nummer 5 opgenomen laptop van het merk Asus is van diefstal afkomstig en dient te worden geretourneerd aan aangever [aangever 1] . De laptop onder nummer 33 is ook van diefstal afkomstig en dient te worden geretourneerd aan aangever [aangever 2] . Van de overige op de beslaglijst genoemde goederen is niet vast te stellen wie de rechtmatige eigenaar is en dienen derhalve te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende.

De officier van justitie heeft verzocht in de ontnemingsprocedure een beslissing te nemen op de goederen waarop conservatoir beslag is gelegd.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht de in de woning aan de [adres verdachte] in beslag genomen goederen te retourneren aan de rechthebbende, de moeder van verdachte. Van de goederen in de woning is niet vastgesteld dat er een relatie is met een strafbaar feit zoals ten laste gelegd. Ten aanzien van de twee laptops heeft de raadsman gesteld zich te refereren aan het oordeel van de rechtbank.

De raadsman heeft verzocht het conservatoire beslag op de auto en de motor op te heffen, nu de waarde van de in beslag genomen goederen de hoogte van een eventuele ontnemingsvordering ruimschoots overstijgt. Verbeurdverklaring van de auto en de motor is niet aan de orde, omdat ten aanzien van deze voertuigen geen relatie bestaat met de ten laste gelegde feiten. De raadsman heeft derhalve verzocht het beslag op te heffen en de goederen te retourneren aan verdachte.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt ten aanzien van de goederen waarop volgens de raadsman conservatoir beslag is gelegd, dat hierover geen beslissing zal worden genomen.

Bewaren ten behoeve van de rechthebbende

De rechtbank is van oordeel dat de voorwerpen genoemd onder 2, 20, 21 en 24 op de beslaglijst, de kentekenbewijzen, dienen te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende, de RDW.

Het voorwerp genoemd onder 5 op de beslaglijst (laptop van het merk Asus) dient te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende, aangever [aangever 1] .

Het voorwerp genoemd onder 33 op de beslaglijst (laptop) dient te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende, aangever [aangever 2] .

De onder 3, 4, 6 t/m 19, 22, 23, 25, 26, 29 t/m 32, 34, 36, 38, 39 op de beslaglijst genoemde goederen dienen te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende(n), nu niet is komen vast te staan aan wie deze voorwerpen toebehoren en zij niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring.

10. De vorderingen van de benadeelde partijen

De aangevers [benadeelde partij 1] (ZD 1), [benadeelde partij 2] (ZD 1), [benadeelde partij 7] (ZD 2), [benadeelde partij 8] (ZD 2), [benadeelde partij 9] (ZD 3), [benadeelde partij 10] (ZD 4), [benadeelde partij 11] (ZD 4), [benadeelde partij 12] (ZD 6), [benadeelde partij 13] (ZD 7) en [benadeelde partij 16] (ZD 7), [benadeelde partij 3] (ZD 9), [benadeelde partij 4] (ZD 10), [benadeelde partij 14] (ZD 11), [benadeelde partij 15] (ZD 13), [benadeelde partij 17] (ZD 15), [benadeelde partij 18] (ZD 15), [benadeelde partij 19] (ZD 16), [benadeelde partij 20] (ZD 21), [benadeelde partij 6] (ZD 23), [benadeelde partij 21] (ZD 24) en [benadeelde partij 5] (ZD 25) hebben vorderingen tot schadevergoeding tegen verdachte ingesteld in de zaak 13Subra.

Zij zijn echter niet-ontvankelijk in hun vorderingen omdat verdachte wordt vrijgesproken van alle beschuldigingen in de zaak 13Subra.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 45, 63 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

12 Beslissing

Verklaart het in zaak A onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het in zaak B primair eerste en tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

ten aanzien van het in zaak B eerste en tweede cumulatief/alternatief bewezen verklaarde:

medeplegen van poging tot diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 5 (vijf) weken.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

de goederen op de beslaglijst genoemd onder 2 t/m 26, 29 t/m 34, 36, 38 en 39.

Verklaart [benadeelde partij 1] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 2] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 7] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 8] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 9] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 10] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 11] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 12] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 13] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 16] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 3] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 4] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 14] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 15] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 17] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 18] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 19] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 20] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 6] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 21] niet-ontvankelijk in de vordering.

Verklaart [benadeelde partij 5] niet-ontvankelijk in de vordering.

Heft op het -geschorste- bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. C.P.E. Meewisse, voorzitter,

mrs. N.A.J. Purcell en C.C.M. Oude Hengel, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.R. Baart, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 28 november 2017.

Bijlage I

Tenlastelegging.

Aan verdachte [verdachte] is ten laste gelegd dat

In zaak A 13/680189-15

1.

hij in of omstreeks de periode van 27 maart 2014 tot en met 12 oktober2015 te Doetinchem en/of Eindhoven en/of Driebergen en/of Nieuwerkerk aan den IJssel en/of Amsterdam en/of Maarssen en/of Lopik en/of Nijmegen en/of Weert en/of Assendelft en/of Barendrecht en/of Tiel en/of Nieuwengein en/of Beverwijk en/of Voorhout en/of Purmerend en/of Tilburg en/of Odijk en/of Oud Vossemeer en/of Zoetermeer, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer (hierna genoemde) (aspirant) verkopers van voertuigen/personen heeft/hebben bewogen tot het beschikbaar stellen van (hierna genoemde) gegevens, in elk geval van enig gegeven, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- een verkoper van een voertuig benaderd als ware hij/zij verdachte(n) geïnteresseerd in het kopen van dit voertuig en/of

- een afspraak gemaakt met die verkoper om het te koop aangeboden voertuig te bezichtigen en/of

- bij die bezichtiging gevraagd naar de (papieren) kentekenbewijzen en/of

- bij die bezichtiging gevraagd het chassisnummer van het voertuig te mogen bekijken

waardoor die (aspirant) koper (vervolgens) (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven beschikbaar stellen, immers werd(en) (aldus) (telkens) met betrekking tot:

- ZD01

een scooter, merk en type Piaggio C38 met kenteken [kenteken 1] in of omstreeks de periode van 12 december 2014 tot en met 18 december 2014 [benadeelde partij 1] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD02

een scooter, merk en type Piaggo C38 met kenteken [kenteken 20] in of omstreeks de periode van 13 november 2014 tot en 22 november 2014 [benadeelde partij 7] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD03

een motorscooter merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 21] in of omstreeks de periode van 1 november 2014 tot en met 17 november 2014 [benadeelde partij 9] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD04

een scooter, merk en type Vespa LX Touring met kenteken [kenteken 22] in of omstreeks de periode van 10 0 december 2014 tot en met 17 december 2014 [benadeelde partij 11] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD05

een snorfiets, merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 23] in of omstreeks de periode van 3 november 2014 tot en met 20 november 2014 [aangever 3] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD06

een motorscooter, merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 24] in of omstreeks de periode van 24 oktober 2014 tot en met 3 november 2014 [aangever 4] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD07

een scooter, merk en type Piaggio kenteken [kenteken 25] in of omstreeks de periode van 9 december 2014 tot en met 22 december [benadeelde partij 13] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD08

een scooter, merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 3] in of omstreeks de periode van 5 april 2015 tot en met 14 april 2015 [eigenaar scooter 1] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD09

een scooter, merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 4] in of omstreeks de periode van 16 april 2015 tot en met 23 april 2015 [eigenaar scooter 3] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD10

een scooter, merk en type Piaggio C38 met kenteken [kenteken 6] in of omstreeks de periode van 20 april 2015 tot en met 2 mei 2015 [eigenaar scooter 5] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD11

een auto, merk BMW met kenteken [kenteken 8] in of omstreeks de periode van 30 april 2015 tot en met 7 mei 2015 [eigenaar auto 1] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD12

een auto, merk Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 26] in of omstreeks de periode van 30 april 2015 tot en met 7 mei 2015 [eigenaars auto 2] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD13

een scooter, merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 27] in of omstreeks de periode van 16 april 2015 tot en met 23 april 2015 [aangever 5] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD14

een scooter, merk en type Vespa met [kenteken 28] in of omstreeks de periode van 15 mei 2015 tot en met 1 augustus 2015 [eigenaars scooter 2] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD15

een scooter, merk en type Piaggio C38 met kenteken [kenteken 29] in of omstreeks de periode van 1 mei 2015 tot en met 4 juni 2015 [benadeelde partij 17] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD16

een scooter, merk en type Piaggio met [kenteken 30] in of omstreeks de periode van 28 mei 2015 tot en met 3 juni 2015 [aangever 6] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD20

een scooter, merk en type Piaggio Vespa S met kenteken [kenteken 31] in of omstreeks de periode van 27 maart 2014 tot en met 8 april 2014 [aangever 7] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD21

Een scooter, merk en type Piaggio, met kenteken [kenteken 32] in of omstreeks de periode van 3 april 2015 tot en met 14 april 2015 [benadeelde partij 20] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD22

een motorscooter, merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 10] in of omstreeks de periode van 25 juni 2015 tot en met 8 juli 2015 [eigenaar motor 1] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD23

een auto, merk Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 33] in of omstreeks de periode van 28 juni 2015 tot en met 14 juli 2015 [verkoper auto] en/of [getuige] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven

- ZD24

een motorscooter, merk en type Piaggio met kenteken [kenteken 34] in of omstreeks de periode van 8 juli 2015 tot en met 28 juli 2015 [aangever 8] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

- ZD25

een motor, merk en type BMW met kenteken [kenteken 14] in of omstreeks de periode van 16 juli 2015 tot en met 7 augustus 2015 [benadeelde partij 5] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven en/of

-ZD26

een voertuig, merk en type Piaggio M64 in of omstreeks de periode van 26 september 2015 tot en met 2 oktober 2015 [aangever 9] bewogen tot het beschikbaar stellen van de op het/de kentekenbewij(s)(zen) vermelde gegevens en/of het chassisnummer, althans enig gegeven

(Artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode 27 maart 2015 tot en met 12 oktober 2015 te Amsterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer (hierna genoemde) (aspirant) kopers van (een) voertuig (en)/personen heeft/hebben bewogen tot de afgifte van (een) (hierna genoemde) geldbedrag(en), in elk geval van enig geldbedrag/goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- een verkoper van een ander voertuig benaderd met het doel gegevens te verkrijgen waarmee het kenteken van dat voertuig op een andere naam kon worden gezet en/of

- een kenteken van een voertuig (doen) laten overschrijven op een andere naam, waardoor een nieuw kentekenbewijs werd verkregen en/of

- een duplicaatcode aangevraagd voor het verkrijgen van (duplicaat) kentekenplaten en/of

- een voertuig (laten) voorzien van (een) ander(e), niet bij dat voertuig behorend(e), VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of (aldus) (laten) voorzien van een valse/andere identiteit en/of

- dat/een voertuig, voorzien van (een) ander(e), niet bij dat voertuig behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, te koop aangeboden en/of - nadat een (aspirant) koper zich had gemeld, een afspraak voor een ontmoeting en/of bezichtiging gemaakt en/of

- nadat de (aspirant) koper verdachte en/of zijn mededader(s) had ontmoet, zich uitgegeven voor de rechtmatige eigenaar en/althans voor een te goeder trouw zijnde verkoper en/of zich voorgedaan als beschikkingsbevoegd over het in de advertentie genoemde voertuig en/of

- ( aan) die (aspirant) koper dat/een voertuig, voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, laten zien en/of

- ( daarbij/daarmee) gezegd en/of de indruk gewekt dat het/de in/bij dat voertuig aanwezige VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs voor dat voertuig was afgegeven en/of (aldus) bij dat voertuig hoorde en/of dat het een "eerlijk" voertuig betrof en/of

- ( vervolgens) nadat er een verkoopprijs overeen was gekomen, dat voertuig aan de (aspirant) koper verkocht en/of geleverd en/of

- nadat het voertuig was geleverd en/of een levering was overeengekomen, de bij dat voertuig aanwezige papieren en/of sleutels en/of een (valselijk opgemaakte) factuur, aan die (aspirant) koper overhandigd,

waardoor die (aspirant) koper (vervolgens) (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, immers werd(en) (aldus) (telkens) met betrekking tot:

- ZD01

een scooter, merk en type Piaggio C38 met origineel kenteken [kenteken 2] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 1] in of omstreeks de periode van 12 december 2014 tot en met 18 december 2014 [benadeelde partij 2] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 1.700 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD02

een scooter, merk en type Piaggo C38 met origineel kenteken [kenteken 35] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 20] in of omstreeks de periode van 13 november 2014 tot en 22 november 2014 [benadeelde partij 8] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD03

een motorscooter merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 36] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 21] in of omstreeks de periode van 1 november 2014 tot en met 17 november 2014 [benadeelde partij 12] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 4.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD04

een scooter, merk en type Vespa LX Touring met origineel kenteken [kenteken 37] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 22] in of omstreeks de periode van 10 0 december 2014 tot en met 17 december 2014 [benadeelde partij 11] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD05

een snorfiets, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 38] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 23] in of omstreeks de periode van 3 november 2014 tot en met 20 november 2014 [aangever 10] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD06

een motorscooter, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 39] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 24] in of omstreeks de periode van 24 oktober 2014 tot en met 3 november 2014 [benadeelde partij 12] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.400 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD07

een scooter, merk en type Piaggio origineel kenteken [kenteken 40] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 25] in of omstreeks de periode van 9 december 2014 tot en met 22 december 2014 [benadeelde partij 16] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 1.900 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD08

een scooter, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 41] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 3] in of omstreeks de periode van 5 april 2015 tot en met 14 april 2015 [naam] en/of [bedrijfsnaam 2] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.200 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD09

een scooter, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 42] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 4] in of omstreeks de periode van 16 april 2015 tot en met 23 april 2015 [benadeelde partij 3] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 1.500 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD10

een scooter, merk en type Piaggio C38 met origineel kenteken [kenteken 43] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 6] in of omstreeks de periode van 20 april 2015 tot en met 2 mei 2015 [benadeelde partij 4] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 1.700 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD13

een scooter, merk en type Piaggio met een onbekend gebleven origineel kenteken, (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 27] in of omstreeks de periode van 16 april 2015 tot en met 23 april 2015 [benadeelde partij 15] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.100 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD14

een scooter, merk en type Vespa met origineel kenteken [kenteken 44] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 28] in of omstreeks de periode van 5 juni 2015 tot en met 1 augustus 2015 [aangever 11] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 1.650 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD15

een scooter, merk en type Piaggio C38 met origineel kenteken [kenteken 45] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 29] in of omstreeks de periode van 1 mei 2015 tot en met 4 juni 2015 [benadeelde partij 18] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.400 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD16

een scooter, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 46] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 30] in of omstreeks de periode van 28 mei 2015 tot en met 3 juni 2015 [benadeelde partij 19] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.250 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD20

een scooter, merk en type Piaggio Vespa S met origineel kenteken [kenteken 51] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 31] in of omstreeks de periode van 27 maart 2014 tot en met 8 april 2014 [aangever 12] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 2.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD22

een motorscooter, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 48] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 10] in of omstreeks de periode van 25 juni 2015 tot en met 8 juli 2015 [koper motor] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 6.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD23

een auto, merk Volkswagen Golf met origineel kenteken [kenteken 49] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 33] in of omstreeks de periode van 28 juni 2015 tot en met 14 juli 2015 [benadeelde partij 6] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 9.000 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD24

een motorscooter, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 50] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 34] in of omstreeks de periode van 8 juli 2015 tot en met 28 juli 2015 [benadeelde partij 21] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 4.600 euro, althans een geldbedrag en/of

- ZD25

een motorscooter, merk en type BMW met origineel kenteken [kenteken 15] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 14] in of omstreeks de periode van 16 juli 2015 tot en met 7 augustus 2015 [koper motor 2] bewogen tot afgifte van een geldbedrag van 11.000 euro, althans een geldbedrag;

(Artikel 326 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij in of omstreeks de periode 27 maart 2014 tot en met 12 oktober2015 te Amsterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer (hierna genoemde) (aspirant) kopers van (een) voertuig(en) /personen heeft/hebben trachten te bewegen tot de afgifte van (een) (hierna genoemde) geldbedrag(en), in elk geval van enig geldbedrag/goed,

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- een verkoper van een ander voertuig benaderd met het doel gegevens te verkrijgen waarmee het kenteken van dat voertuig op een andere naam kon worden gezet en/of

- een kenteken van een voertuig (doen) laten overschrijven op een andere naam, waardoor een nieuw kentekenbewijs werd verkregen en/of

- een duplicaatcode aangevraagd voor het verkrijgen van (duplicaat) kentekenplaten en/of

- een voertuig (laten) voorzien van (een) ander(e), niet bij dat voertuig behorend(e), VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of (aldus) (laten) voorzien van een valse/andere identiteit en/of

- dat/een voertuig, voorzien van (een) ander(e), niet bij dat voertuig behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, te koop aangeboden en/of - nadat een (aspirant) koper zich had gemeld, een afspraak voor een ontmoeting en/of bezichtiging gemaakt en/of

- nadat de (aspirant) koper verdachte en/of zijn mededader(s) had ontmoet, zich uitgegeven voor de rechtmatige eigenaar en/althans voor een te goeder trouw zijnde verkoper en/of zich voorgedaan als beschikkingsbevoegd over het in de advertentie genoemde voertuig en/of

- ( aan) die (aspirant) koper dat/een voertuig, voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, laten zien en/of

- ( daarbij/daarmee) gezegd en/of de indruk gewekt dat het/de in/bij dat voertuig aanwezige VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs voor dat voertuig was afgegeven en/of (aldus) bij dat voertuig hoorde en/of dat het een "eerlijk" voertuig betrof en/of

om die (aspirant) koper(s) (vervolgens) (telkens) te bewegen tot bovenomschreven afgifte, immers werd(en) (aldus) (telkens) getracht met betrekking tot:

- ZD11

een auto, merk BMW met origineel kenteken 99 JSB 5, (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 8] in of omstreeks de periode van 30 april 2015 tot en met 7 mei 2015 [bedrijfsnaam 3] te bewegen tot afgifte van een geldbedrag van 30.000 euro althans een geldbedrag en/of

- ZD24

een motorscooter, merk en type Piaggio met origineel kenteken [kenteken 50] , (valselijk) voorzien van het kenteken [kenteken 34] in of omstreeks de periode van 8 juli 2015 tot en met 13 juli 2015 [aangever 13] te bewegen tot afgifte van een geldbedrag van 4.600 euro althans een geldbedrag;

(Artikel 326/45 Wetboek van Strafrecht)

3.

((gewoonte)witwassen voertuig(en))

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 maart 2014 tot en met 12 oktober 2015 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, van

-(ZD01) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio C38) met kenteken [kenteken 2]

en/of

-(ZD02) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 35]

en/of

-(ZD03) een motorscooter/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 36]

en/of

-(ZD04) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 37]

en/of

-(ZD05) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio C38) met kenteken [kenteken 38]

en/of

-(ZD06) een motorscooter/voertuig (merk Piaggio M45) met kenteken [kenteken 39]

en/of

-(ZD07) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 40]

en/of

-(ZD08) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 19]

en/of

-(ZD09) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio Vespa S) met kenteken [kenteken 5]

en/of

-(ZD10) een snorfiets/voertuig (Piaggio C38) met kenteken [kenteken 7]

en/of

-(ZD11) een personenauto/voertuig (merk BMW) met kenteken [kenteken 9]

en/of

o(ZD14) een scooter/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 44]

en/of

-(ZD15) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 45]

en/of

-(ZD16) een scooter/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 46]

en/of

-(ZD20) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 52]

en/of

-(ZD22) een (motor)voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 11]

en/of

-(ZD23) een personenauto/voertuig (merk Volkswagen Golf) met kenteken [kenteken 13]

en/of

-(ZD24) een motor/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 50]

en/of

-(ZD25) een motor/voertuig (merk BMW) met kenteken [kenteken 15] ,

in elk geval van één of meerdere voertuig(en) de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op voornoemde (personen)auto('s) en/of motor(en) en/of scooter(s) en/of voertuig(en) was, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), van voornoemde (personen)auto's en/of motor(en) en/of scooter(s) en/of voertuig(en) de chassisnummer(s) en/of framenummer(s) en/of kentekenpla(a)t(en) en/of tenaamstelling(en) (het zogenoemde omkatten) gewijzigd en/of laten wijzigen

en/of de identiteit gewijzigd en/of laten wijzigen;

(Artikel 420ter/420bis Wetboek van Strafrecht)

en/of

((gewoonte)heling voertuig(en))

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 maart 2014 tot en met 12 oktober 2015 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen,

-(ZD01) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio C38) met kenteken [kenteken 2]

en/of

-(ZD02) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 35]

en/of

-(ZD03) een motorscooter/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 36]

en/of

-(ZD04) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 37]

en/of

-(ZD05) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio C38) met kenteken [kenteken 38]

en/of

-(ZD06) een motorscooter/voertuig (merk Piaggio M45) met kenteken [kenteken 39]

en/of

-(ZD07) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 40]

en/of

-(ZD08) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 19]

en/of

-(ZD09) een snorfiets/voertuig (merk Piaggio Vespa S) met kenteken [kenteken 5]

en/of

-(ZD10) een snorfiets/voertuig (Piaggio C38) met kenteken [kenteken 7]

en/of

-(ZD11) een personenauto/voertuig (merk BMW) met kenteken [kenteken 9]

en/of

-(ZD14) een scooter/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 44]

en/of

-(ZD15) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 45]

en/of

-(ZD16) een scooter/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 46]

en/of

-(ZD20) een bromfiets/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 52]

en/of

-(ZD22) een (motor)voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 11]

en/of

-(ZD23) een personenauto/voertuig (merk Volkswagen Golf) met kenteken [kenteken 13]

en/of

-(ZD24) een motor/voertuig (merk Piaggio) met kenteken [kenteken 50]

en/of

-(ZD25) een motor/voertuig (merk BMW) met kenteken [kenteken 15] ,

in elk geval één of meer (personen)auto('s) en/of motor(en) en/of scooter(s) en/of voertuig(en), verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat voornoemde (personen)auto('s) en/of motor(en) en/of scooter(s) en/of voertuig(en), geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf, en/of van voren omschreven misdrijf een gewoonte heeft/hebben gemaakt;

(Artikel 416/417 Wetboek van Strafrecht)

4.

(deelname criminele organisatie)

hij in of omstreeks de periode van 27 maart 2014 tot en met 12 oktober 2015 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten verdachte en/of (onder meer) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven met betrekking tot voertuig(en),namelijk (onder meer)

-het opzettelijk gebruik maken van (een) valse en/of vervalste geschrift(en) en/of

-oplichting en/of

-diefstal (al dan niet met behulp van valse sleutel en/of valse order) en/of

-witwassen;

(Artikel 140 Wetboek van Strafrecht)

5.

(zaaksdossiers 27 en 28)

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 juli 2011 tot en met 12 oktober 2015 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen in en vereniging met anderen of een ander, twee, in elk geval één of meer laptop(s) (merk Asus en/of Acer) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad,

terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

(Artikel 416/417bis Wetboek van Strafrecht)

In zaak B 13/684477-15

hij op of omstreeks 15 september 2015 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een (personen)auto (merk Land Rover, Range Rover) met kenteken [kenteken 18] , geheel of ten dele toebehorend aan [aangever 14] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voornoemde (personen)auto te verschaffen en/of die/dat weg te nemen (personen)auto onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, met zijn mededader(s), althans alleen, naar voornoemde (personen)auto is toegegaan, waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) een ruit van voornoemde (personen)auto heeft/hebben ingeslagen en/of ingegooid;

(Artikel 311/45 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij op of omstreeks 15 september 2015 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen uit een (personen)auto (merk Land Rover, Range Rover) met kenteken [kenteken 18] een of meer goed(eren) van zijn/hun gading geheel of ten dele toebehorend aan [aangever 14] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan, verdachte en/of zijn mededader(s) en/of die/dat weg te nemen goed(eren) van zijn/hun gading onder

zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, met zijn mededader(s), althans alleen, naar voornoemde (personen)auto is toegegaan, waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) een ruit van voornoemde (personen)auto heeft/hebben ingeslagen en/of ingegooid;

(Artikel 311/45 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair:

hij op of omstreeks 15 september 2015 te Amstelveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van een (personen)auto (merk Land Rover, Range Rover) met kenteken [kenteken 18] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [aangever 14] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door voornoemde ruit in te slaan en/of gooien;

(Artikel 350 Wetboek van Strafrecht)