Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:8844

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
03-10-2017
Datum publicatie
01-12-2017
Zaaknummer
13/845014-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift tegen de dagvaarding ongegrond. Berichtgeving Openbaar Ministerie in persbericht levert een schending op artikel 6 lid 2 EVRM (de onschuldpresumptie) en er is dus sprake van een onherstelbaar vormverzuim, maar dit leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2018/23
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/845014-14

BESCHIKKING

op het op 29 augustus 2017 ter griffie van deze rechtbank ingekomen bezwaarschrift tegen de dagvaarding van:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [GBA] , domicilie kiezende ten kantore van Stibbe N.V. op het adres [adres] .

1 Inhoud van het bezwaarschrift

Het bezwaarschrift richt zich tegen de op 21 augustus 2017 aan verdachte betekende dagvaarding, waarbij aan hem ten laste wordt gelegd dat

1. [bedrijf 1] , op of omstreeks 22 december 2010 en/of 23 februari 2012 te Apeldoorn en/of Amstelveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de belastingwet voorziene aangifte(n) als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten

een aangifte voor de vennootschapsbelasting ten name van [bedrijf 1] over de/het (gebroken) boekjaar 2009/2010 (D-043)

en/of

een aangifte voor de vennootschapsbelasting ten name van [bedrijf 1] over de/het (gebroken) boekjaar 2010/2011 (D-196)

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan,

immers heeft/hebben [bedrijf 1] tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk op de bij de Inspecteur der Belastingen of de Belastingdienst (digitaal) ingediende/ingezonden aangifte vennootschapsbelasting ten name van [bedrijf 1] , over genoemd boekjaar een te laag, althans een onjuist, belastbaar bedrag opgegeven en/of vermeld (in de rubrieken 'belastbaar bedrag' en 'belastbare winst'),

terwijl die gedraging(en) er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven,

aan welke bovenomschreven feit(en) verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven

de in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd.

2. [bedrijf 1] op of omstreeks 26 september 2006 te Amsterdam en/of Vught en/of Amstelveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

een (realisatie)overeenkomst d.d. 26 september 2006 tussen [bedrijf 1] en [bedrijf 2] (D-027)

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid – zakelijk weergeven –

in genoemde (realisatie) overeenkomst vermeld en/of doen vermelden dat [bedrijf 1] een (aanvullende) vergoeding van EURO 12.850.000 betaalt aan [bedrijf 2] , als tegenprestatie voor alle aanvullende werkzaamheden die door of vanwege [bedrijf 2] worden uitgevoerd (ten opzichte van de werkzaamheden voorzien in de Raamovereenkomst en de Ontwikkelovereenkomst (D-006 en D-010) en/of voor het feit dat [bedrijf 2] garanties verleent als vermeld in deze overeenkomst en/of bouwkundige risico's ten aanzien van het project voor haar rekening neemt

zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken.

tot het plegen van welk bovenomschreven strafbaar feit verdachte opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke verboden gedraging verdachte (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven.

2 Procesgang

Het bezwaarschrift is tijdig ingediend. Verdachte is dus ontvankelijk in zijn bezwaar. De rechtbank is ook bevoegd het bezwaar te behandelen.

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken in de strafzaak en heeft op 3 oktober 2017 de officieren van justitie, mrs. J.H. van der Werff en D. Hazejager, verdachte en de raadslieden van verdachte, mrs. D.R. Doorenbos en J. Winkels, in raadkamer gehoord.

De officieren van justitie hebben voorafgaand aan de zitting een schriftelijke reactie op het bezwaarschrift aan de rechtbank en aan de raadslieden toegezonden. In raadkamer hebben de raadslieden onder overlegging van pleitaantekeningen hun standpunt nader toegelicht. De officieren van justitie hebben daarop gereageerd.

3 Standpunt verdediging

Het bezwaarschrift houdt – kort en zakelijk weergegeven – in dat de officieren van justitie niet-ontvankelijk zijn in de vervolging, omdat de onschuldpresumptie is geschonden, dan wel dat er – subsidiair – onvoldoende aanwijzing is dat verdachte zich aan enig strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. De verdediging heeft daartoe het volgende aangevoerd.

In het persbericht van het Openbaar Ministerie van 18 juli 2017 is actief aandacht gevraagd voor de dagvaarding van vijf natuurlijke personen. Door de functie-aanduiding van die personen en de eerdere berichtgeving over deze zaak, was dat onmiddellijk te herleiden tot verdachte, hetgeen ook door de pers is gedaan. Het persbericht bevatte daarnaast een “feitenoverzicht”. In het persbericht heeft het Openbaar Ministerie opgenomen dat het verdachte het plegen van, dan wel feitelijk leidinggeven aan, belastingfraude en valsheid in geschrift verwijt. Met deze uitgebreide, onderbouwde en zonder voorbehoud gemaakte publieke verwijzing naar de schuld van verdachte, heeft het Openbaar Ministerie een grove inbreuk gemaakt op de onschuldpresumptie.

Volgens vaste jurisprudentie van het EHRM, die inmiddels is gecodificeerd in de Richtlijn (EU) 2016/32, mag in openbare verklaringen van overheidsinstanties een verdachte niet als schuldig worden aangeduid zolang zijn schuld niet in rechte is komen vast te staan. De wijze waarop en de context waarin de informatie wordt verspreid, mag niet de indruk wekken dat de persoon schuldig is. Het Openbaar Ministerie heeft deze norm geschonden. Het persbericht en het “feitenoverzicht” reflecteren immers onmiskenbaar de mening van het Openbaar Ministerie dat verdachte schuldig is aan belastingfraude en valsheid in geschrift. Noch in het persbericht, noch in het “feitenoverzicht” is het voorbehoud gemaakt dat verdachte onschuldig is tot het tegendeel in rechte vast is komen te staan. Integendeel, door de mededeling over het vervolgen van de natuurlijke personen te combineren met mededelingen over de schikking met [bedrijf 1] , is onmiskenbaar de indruk gewekt dat de verdachten schuldig zijn.

Het vormverzuim kan niet meer worden hersteld. Het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat is veroorzaakt rechtvaardigen de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie. De onschuldpresumptie is immers een fundamenteel recht dat in artikel 6 lid 2 van het EVRM is neergelegd. Bovendien is verdachte al daadwerkelijk geschaad in zijn verdediging door deze inbreuk, want hij is al publiekelijk veroordeeld.

Subsidiair is de realisatieovereenkomst geen valse overeenkomst. De realisatieovereenkomst was namelijk hoofdzakelijk gericht op het uitbannen van risico’s. Ook als de rechtbank oordeelt dat de realisatieovereenkomst wel vals was, is er echter geen enkel bewijs dat verdachte hier ooit opzet op heeft gehad.

Ook ten aanzien van de beweerdelijk onjuiste aangifte VPB bestaat onvoldoende aanwijzing van schuld, nu het Openbaar Ministerie ten aanzien van de huurder [bedrijf 3] heeft moeten erkennen dat zij een deel van de projectwinst als huurdersincentive heeft mogen beschouwen. [bedrijf 1] heeft in haar hoedanigheid als huurder niet anders gehandeld dan [bedrijf 3] . Bovendien staat voor het Openbaar Ministerie de juistheid van de jaarrekening van [moederbedrijf] kennelijk wel vast.

4. Standpunt Openbaar Ministerie

De officieren van justitie hebben – kort en zakelijk weergegeven – betoogd dat het bezwaarschrift ongegrond moet worden verklaard. Zij hebben daartoe het volgende aangevoerd.

Er is geen inbreuk gemaakt op enig beginsel van behoorlijke procesorde. Het Openbaar Ministerie heeft gemeend een balans te hebben gevonden tussen enerzijds openheid en transparantie en anderzijds de belangen van een eerlijke procesgang, waarbij respect wordt getoond voor de positie van de rechter en de verdediging en recht wordt gedaan aan de verdachte, waarbij de privacy is gewaarborgd. Het is een illusie te denken dat alleen de melding, dat het Openbaar Ministerie heeft besloten natuurlijke personen te vervolgen, niet zou leiden tot de publieke wetenschap dat verdachte daarvan er een was. Om die reden is besloten in het persbericht te benoemen dat het gaat om twee directieleden van [bedrijf 1] . Namen noch initialen zijn genoemd, dus daarmee is in het geheel geen inbreuk gemaakt op de beginselen van een goede procesorde.

Ook de vermelding welke verwijten het Openbaar Ministerie hen maakt, kan niet tot de conclusie leiden dat de onschuldpresumptie is geschonden. Door het woord ‘verwijten’ te gebruiken, wordt geen blijk gegeven verdachte bij voorbaat als schuldig aan te merken. Ook door deze woordkeuze is dus geen inbreuk gemaakt op de onschuldpresumptie.

Met betrekking tot de verdenking van de valsheid in geschrift en de opzettelijk gedane belastingaangiften is het niet hoogst onaannemelijk dat de strafrechter, later oordelend, het ten laste gelegde geheel of gedeeltelijk bewezen zal achten.

5 Beoordeling

De rechtbank overweegt dat de wijze van berichtgeving door het Openbaar Ministerie in het persbericht van 18 juli 2017 een schending oplevert van artikel 6 lid 2 EVRM, maar zal daar niet de consequentie aan verbinden dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging.

Bij de beoordeling van de stelling van de verdediging, dat de onschuldpresumptie is geschonden, is het criterium waaraan getoetst moet worden, dat mededelingen van het Openbaar Ministerie wat betreft de inhoud van de informatie en hun toonzetting moeten voldoen aan de terughoudendheid en zakelijkheid die in het licht van artikel 6 lid 2 EVRM, mede gelet op de uitwerking daarvan in richtlijnen, onder de gegeven omstandigheden van het Openbaar Ministerie gevergd mogen worden. De rechtbank houdt in deze zaak rekening met de volgende omstandigheden.

Allereerst is in het persbericht een functie-aanduiding opgenomen, die rechtstreeks tot verdachte is te herleiden. Dit is ook als zodanig door de pers opgepikt. Ten tweede wordt in de tekst van het persbericht weliswaar gesproken over ‘dagvaarden’ en ‘verwijten’, maar wordt verder geen enkele terughoudendheid betracht ten aanzien van de strafbare feiten die volgens het Openbaar Ministerie zijn gepleegd en degenen die daarvoor volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk zijn. Ten derde wordt in hetzelfde persbericht bericht over een schikking met [bedrijf 1] en wordt gesproken over een boete die aan die rechtspersoon is opgelegd – hetgeen strikt juridisch overigens onjuist is. Ten slotte ontbreekt in het uitgebreide persbericht een opmerking dat het aan de rechter is om de feiten vast te stellen en te bepalen of en wie daaraan schuldig zijn.

Gelet op het voorgaande kan de rechtbank – zelfs binnen het summiere karakter van de bezwaarschriftprocedure – vaststellen dat er sprake is van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Dat artikel biedt meerdere mogelijkheden om op een onherstelbaar vormverzuim te reageren, waaronder niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie. Deze sanctie beoogt het recht op een eerlijk proces te waarborgen. Artikel 6 van het EVRM beoogt dit ook. Uit jurisprudentie van het EHRM blijkt dat bij de beoordeling, of er nog sprake is van een eerlijk proces, moet worden gekeken naar het proces als geheel. In deze zaak is sprake van externe uitlatingen van het Openbaar Ministerie die schadelijk zijn voor verdachte en voor de strafrechtpleging in het algemeen, maar die op zichzelf niet voldoende zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat er voor verdachte in het geheel geen eerlijk proces meer mogelijk is. De sanctie van niet-ontvankelijkverklaring is daarom niet aangewezen. Dit laat echter onverlet dat andere rechtsgevolgen verbonden kunnen worden aan dit vormverzuim. De primaire stelling van de verdediging dat het vormverzuim dient te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wordt echter verworpen.

Ten aanzien van de subsidiaire stelling van de verdediging, geldt het volgende. Door het Openbaar Ministerie en de verdediging zijn uitgebreide standpunten ingenomen ten aanzien van de vermeende valsheid van de realisatieovereenkomst, de wetenschap daarvan en het opzet daarop dat bij verdachte aanwezig zou zijn geweest. Gelet op deze standpunten en de inhoud van het dossier kan de rechtbank op dit moment niet vaststellen dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, het ten laste gelegde geheel of ten dele bewezen zal achten. Ook de subsidiaire stelling van de verdediging wordt dus verworpen.

Het voorgaande betekent dat het bezwaarschrift ongegrond moet worden verklaard.

6 Beslissing

Verklaart het bezwaarschrift ongegrond.

Deze beschikking is gegeven in raadkamer van deze rechtbank op 3 oktober 2017 door

mr. B. Vogel, voorzitter,

mrs. G.M. van Dijk en M.R.J. van Wel rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. Spliet, griffier.