Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:8567

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
06-11-2017
Datum publicatie
22-11-2017
Zaaknummer
5738830 CV EXPL 17-4729
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In geschil is of de overeenkomst betreffende een telefoonnummer is opgezegd door het doen van een verzoek tot portering. Kantonrechter oordeelt dat voor de hand ligt dat een afnemer die – direct of via de opvolgende provider – verzoekt om portering ook bedoelt om de overeenkomst per datum portering op te zeggen. Bij twijfel hierover had het op de weg van de provider gelegen om hierover navraag te doen bij de afnemer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6183
NJF 2018/34
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5738830 CV EXPL 17-4729

vonnis van: 6 november 2017

fno.: 438

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

1. de maatschap naar burgerlijk recht [eiser sub 1]

2. [eiser sub 2]

3. [eiser sub 3]

allen gevestigd respectievelijk wonende te [woonplaats]

eisers

tezamen nader te noemen: [eisers gezamenlijk] (enkelvoud)

gemachtigde: B. van der Woude (Stichting VvAA rechtsbijstand)

t e g e n

de besloten vennootschap Zakelijke Telefonie.nl B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Zakelijke Telefonie.nl

gemachtigde: mr. M.J.S. van der Vorst

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende stukken bevinden zich in het procesdossier:

- dagvaarding van 13 februari 2017 met producties;
- conclusie van antwoord;
- instructievonnis;
- conclusie van repliek met productie;
- conclusie van dupliek met producties;
- de akte waarin [eisers gezamenlijk] op deze laatste producties heeft gereageerd.

Vonnis is bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[eisers gezamenlijk] heeft een huisartsenpraktijk. Sinds (in elk geval) 2011 gebruikt zij telefoonaansluitingen met de volgende nummers:

I. [telefoonnr]

II. [telefoonnr]

III. [telefoonnr]

IV. [telefoonnr]

V. [telefoonnr]

VI. [telefoonnr]

1.2.

Tussen Zakelijke Telefonie.nl als provider en [eisers gezamenlijk] als afnemer is met ingang van 1 oktober 2011 een overeenkomst tot stand gekomen betreffende de dienst Zakelijke telefonie van KPN, met een minimale looptijd van 3 jaar, met betrekking tot alle bovenstaande nummers (volgens [eisers gezamenlijk] ), althans met uitzondering van [telefoonnr] (volgens Zakelijke Telefonie.nl).

1.3.

Op 11 februari 2016 heeft [eisers gezamenlijk] bij (opvolgend provider) Vodafone een verzoek ingediend tot portering (overgang van de aansluiting naar een ander telecombedrijf met nummerbehoud) van telefoonnummer [telefoonnr] (hierna: het telefoonnummer).

1.4.

Op 22 maart 2016 heeft Zakelijke Telefonie.nl het porteringsverzoek dat Vodafone namens [eisers gezamenlijk] deed ontvangen.

1.5.

Op 22 maart 2016 heeft Zakelijke Telefonie.nl aan [eisers gezamenlijk] een nota gezonden voor
€ 750,- met als omschrijving ‘Boete, geen opzegging bekend.’

1.6.

Op 23 maart 2016 heeft Zakelijke Telefonie.nl aan KPN bericht dat het porteringsverzoek niet akkoord was omdat de overeenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd en de einddatum van het contract 22 september 2018 is.

1.7.

Bij brief d.d. 18 april 2016 aan Zakelijke Telefonie.nl heeft [eisers gezamenlijk] medegedeeld dat haar onduidelijk is waarvoor de onder 1.5 bedoelde nota is bedoeld, dat medio maart 2016 het verzoek tot portering door Vodafone is gedaan welke medio mei zal worden gerealiseerd, dat [eisers gezamenlijk] geen contract met een (stilzwijgende) opzegtermijn heeft met Zakelijke Telefonie.nl, en dat zij niet zal overgaan tot betaling.

1.8.

Op 19 mei 2016 heeft [eisers gezamenlijk] de onder 1.5 bedoelde nota betaald.

1.9.

Het telefoonnummer is op 24 mei 2016 overgenomen door Vodafone.

1.10.

Op 18 oktober 2016 deelde Zakelijke Telefonie.nl telefonisch mee aan de gemachtigde van [eisers gezamenlijk] dat de overeenkomst (betreffende het telefoonnummer) nimmer was opgezegd.

1.11.

Bij brief van 9 november 2016 van haar gemachtigde heeft [eisers gezamenlijk] zich op het standpunt gesteld dat de overeenkomst (betreffende het telefoonnummer) op 14 maart 2016 is opgezegd , dat de overeenkomst op 30 juni 2016 is beëindigd en dat de voor het betreffende telefoonnummer betaalde nota’s ingaande juli 2016 zonder rechtsgrond zijn gefactureerd, met sommatie om het onverschuldigd betaalde bedrag binnen 16 dagen terug te betalen.

1.12.

Partijen hebben nadien over en weer gecorrespondeerd.

Vordering en verweer

2. [eisers gezamenlijk] vordert dat bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Zakelijke Telefonie.nl wordt veroordeeld tot betaling van:

  1. € 1.264,71 (waarvan € 750,- aan boete en € 514,71 aan overige facturen) als zijnde onverschuldigd betaald;

  2. € 189,71 wegens buitengerechtelijke incassokosten;

  3. de wettelijke rente over € 1.264,71 met ingang van 30 juni 2016, althans de dagvaarding, tot aan de dag der voldoening;

  4. e proceskosten, de nakosten daaronder begrepen.

3. Aan deze vordering legt [eisers gezamenlijk] ten grondslag – kort en zakelijk samengevat – dat zij de overeenkomst betreffende het telefoonnummer heeft opgezegd, reeds door het doen van het verzoek tot portering via Vodafone en voorts door een aan Zakelijke Telefonie.nl verzonden brief d.d. 14 maart 2016 houdende een verzoek tot portering van het telefoonnummer. Daardoor ontbreekt de grond voor de in rekening gebrachte boete. Tevens ontbreekt daardoor de grond voor het na juni 2016 in rekening brengen van kosten. [eisers gezamenlijk] heeft de betreffende nota’s onder protest voldaan omdat Zakelijke Telefonie.nl dreigde de overige telefoonnummers af te sluiten. Deze nota’s zijn echter onverschuldigd voldaan. [eisers gezamenlijk] betwist dat Zakelijke Telefonie.nl een bedrag van
€ 514,71 terug heeft betaald of heeft verrekend dan wel heeft mogen verrekenen. Ondanks aanmaning is Zakelijke Telefonie.nl in verzuim om hetgeen onverschuldigd is betaald terug te betalen, reden waarom [eisers gezamenlijk] genoodzaakt was tot het maken van buitengerechtelijke kosten, waarvoor Zakelijke Telefonie.nl aansprakelijk is.

4. Zakelijke Telefonie.nl heeft de vordering gemotiveerd betwist. Daartoe heeft zij – kort en zakelijk samengevat – het volgende aangevoerd. [eisers gezamenlijk] heeft de overeenkomst betreffende het telefoonnummer niet tijdig en rechtsgeldig opgezegd. Een verzoek tot portering en een opzegging zijn twee verschillende zaken, reeds omdat Zakelijke Telefonie.nl op grond van de Telecomwet c.a. verplicht is om aan een verzoek tot portering gehoor te geven ook als niet is opgezegd. De door [eisers gezamenlijk] overgelegde brief d.d. 14 maart 2016 is nimmer door Zakelijke Telefonie.nl ontvangen. De nota ad € 750,- betreft niet een slotnota maar een boete wegens een portering zonder opzegging en zonder inachtneming van de opzegtermijn. Er is sprake geweest van meerdere niet-stilzwijgende verlengingen van de overeenkomst. Zakelijke Telefonie.nl verwijst naar de inhoud van haar onder 1.6 bedoelde bericht aan KPN. Het bedrag van € 514,71 wegens overige nota’s voor het betreffende telefoonnummer heeft zij coulancehalve verrekend door dit in mindering te brengen op hetgeen zij van [eisers gezamenlijk] tegoed heeft, aldus Zakelijke Telefonie.nl.

Beoordeling

5. Waar nodig zal hierna nader worden ingegaan op de stellingen en verweren van partijen. Geoordeeld wordt als volgt.

6. De nota’s, waarvan niet in geschil zijn dat zij door [eisers gezamenlijk] zijn voldaan maar waarvan [eisers gezamenlijk] stelt dat dit onverschuldigd is gebeurd, betreffen de onder 1.5 bedoelde boetenota en de nota’s over de periode ingaande juli 2016. De kern van het geschil tussen partijen vormt de vraag of [eisers gezamenlijk] de overeenkomst betreffende het telefoonnummer door opzegging rechtsgeldig heeft doen eindigen per (uiterlijk) 30 juni 2016.

7. Uit de stelling van Zakelijke Telefonie.nl, inhoudende dat er ‘meerdere niet stilzwijgende verlengingen’ van de overeenkomst hebben plaatsgevonden, en haar verwijzing naar de in het onder 1.6 bedoeld bericht genoemde einddatum van het contract, kan worden opgemaakt dat Zakelijke Telefonie.nl van mening is dat de overeenkomst pas tegen 22 september 2018 kon worden opgezegd. Gelet op de gemotiveerde betwisting door [eisers gezamenlijk] dat een beding met de door Zakelijke Telefonie.nl bedoelde strekking tussen partijen overeengekomen was, had het op de weg van Zakelijke Telefonie.nl gelegen om die stelling te onderbouwen met concrete feiten of stukken. Nu een dergelijke onderbouwing geheel achterwege is gebleven wordt die stelling gepasseerd en wordt als uitgangspunt genomen dat er sprake was van een overeenkomst voor onbepaalde tijd (zij het dat voorwaarden en tarieven in de loop van de tijd konden wijzigen).

8. Dat Zakelijke Telefonie.nl de door [eisers gezamenlijk] overgelegde brief d.d. 14 maart 2016 houdende een verzoek tot portering van het telefoonnummer daadwerkelijk heeft ontvangen, heeft [eisers gezamenlijk] niet onderbouwd. Tussen partijen is echter niet in geschil dat Zakelijke Telefonie.nl op 22 maart 2016 via het porteringssysteem het porteringsverzoek van Vodafone heeft ontvangen, waaruit bleek dat [eisers gezamenlijk] het nummer wenste te porteren.

9. [eisers gezamenlijk] heeft gesteld dat in de telecombranche een porteringsverzoek gelijk staat aan een opzegging, reeds omdat portering de kern van de overeenkomst raakt. Zakelijke Telefonie.nl heeft aangevoerd dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen het eigenlijke porteringsverzoek betreffende een bepaald telefoonnummer en een opzegging van de overeenkomst die aan dat telefoonnummer ten grondslag ligt. Ook uitgaande van dit laatste uitgangspunt heeft Zakelijke Telefonie.nl niet aangegeven welk belang [eisers gezamenlijk] kan hebben gehad bij het laten voortduren van de overeenkomt betreffende het telefoonnummer. Het ligt niet voor de hand dat een afnemer wil blijven betalen voor een dienst die niet meer door Zakelijke Telefonie.nl kan worden geleverd omdat zij niet meer beschikt over het betreffende telefoonnummer. Het ligt daarom wel voor de hand dat een afnemer die – direct of via de opvolgende provider – verzoekt om portering ook bedoelt om de overeenkomst per datum portering op te zeggen. Bij twijfel over de vraag of ook een opzegging wordt bedoeld had het op de weg van Zakelijke Telefonie.nl gelegen om hierover nadere inlichtingen te vragen bij [eisers gezamenlijk] .

10. Daar komt bij dat het na ontvangst van de brief van [eisers gezamenlijk] d.d. 18 april 2016 (door Zakelijke Telefonie.nl overgelegd als haar productie 3 bij dupliek), voor Zakelijke Telefonie.nl duidelijk moet zijn geweest dat [eisers gezamenlijk] heeft bedoeld op te zeggen. Dit mede gelet op de daarin gedane mededeling dat [eisers gezamenlijk] geen contract met een (stilzwijgende) opzegtermijn heeft met Zakelijke Telefonie.nl. In elk geval volgt daaruit dat het Zakelijke Telefonie.nl duidelijk had moeten zijn dat [eisers gezamenlijk] in de veronderstelling verkeerde de overeenkomst voor het te porteren telefoonnummer via het verzoek om portering te hebben opgezegd. Ook om deze laatste reden had het op de weg van Zakelijke Telefonie.nl gelegen om, als zij daarover nog twijfels zou hebben, bij [eisers gezamenlijk] bevestiging te vragen dat was bedoeld de overeenkomst op te zeggen.

11. Uit hetgeen hiervoor onder 9. en 10 is overwogen volgt dat [eisers gezamenlijk] de overeenkomst voor het telefoonnummer heeft opgezegd, althans dat [eisers gezamenlijk] er op mocht vertrouwen dat door Zakelijke Telefonie.nl was begrepen dat [eisers gezamenlijk] had bedoeld de overeenkomst op te zeggen. Nu gesteld noch gebleken is dat tussen partijen een langere opzegtermijn overeengekomen is dan door [eisers gezamenlijk] in acht is genomen, betekent dit dat de overeenkomst voor het telefoonnummer op 1 juli 2016 is geëindigd.

12. Dat er een andere grond was voor het in rekening brengen van een boete dan het (volgens Zakelijke Telefonie.nl) ontbreken van een rechtsgeldige opzegging, is gesteld noch gebleken.

13. Uit het voorgaande volgt dat er geen grond was voor het aan [eisers gezamenlijk] in rekening brengen van de boete en van termijnbedragen voor de periode ingaande 1 juli 2016.

14. Het beroep van Zakelijke Telefonie.nl op verrekening van het bedrag van € 514,71 met (volgens haar) nog openstaande vorderingen op [eisers gezamenlijk] wordt verworpen nu deze vorderingen, mede gelet op het gemotiveerde verweer daartegen van [eisers gezamenlijk] en het ontbreken van nadere toelichting daarop en/of stukken daarover van de zijde van Zakelijke Telefonie.nl, niet op eenvoudige wijze kunnen worden vastgesteld.

15. Dit betekent dat de gevorderde hoofdsom toewijsbaar is. De wettelijke rente is niet toewijsbaar ingaande 30 juni 2016 omdat niet gebleken is dat de vordering toen reeds opeisbaar was, zodat deze conform het subsidiair gevorderde zal worden toegewezen ingaande de dag van de dagvaarding.

16. Door ondanks aanmaningen niet te betalen heeft Zakelijke Telefonie.nl [eisers gezamenlijk] genoodzaakt tot het maken van buitengerechtelijke incassokosten. In verband hiermee wordt een bedrag aan buitengerechtelijke kosten toegewezen als hierna bepaald.

17. Dat betekent dat de vorderingen toewijsbaar zijn zoals hierna zal worden bepaald.

18. Zakelijke Telefonie.nl wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten aan de zijde van [eisers gezamenlijk] belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Zakelijke Telefonie.nl om tegen bewijs van kwijting te betalen aan [eisers gezamenlijk] :

  1. € 1.264,71 als zijnde onverschuldigd betaalde hoofdsom;

  2. € 189,71 wegens buitengerechtelijke incassokosten;

  3. de wettelijke rente over € 1.264,71 met ingang van 13 februari 2017 tot aan de dag der voldoening;

veroordeelt Zakelijke Telefonie.nl in de proceskosten, aan de zijde van [eisers gezamenlijk] tot op heden begroot op:

-griffierecht: € 470,00

-kosten dagvaarding: € 93,14

-salaris gemachtigde: € 375,00

--------------

Totaal: € 938,14

inclusief eventueel verschuldigde BTW;

veroordeelt Zakelijke Telefonie.nl tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Zakelijke Telefonie.nl niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 november 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.