Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:8331

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-11-2017
Datum publicatie
17-11-2017
Zaaknummer
6104300 CV EXPL 17-14731
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beding op de grijze lijst. Mijndomein.nl heeft zonder goede reden een extra drempel opgeworpen voor de opzegging van een abonnement. Dit levert een onredelijk bezwarend beding op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6091
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6104300 CV EXPL 17-14731

vonnis van: 10 november 2017

vonnis van de kantonrechter

i n z a k e

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mijndomein.nl B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres,

nader te noemen: mijndomein.nl,

gemachtigde: LAVG Gerechtsdeurwaarders (Groningen),

t e g e n

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

nader te noemen: [gedaagde] ,

procederend in persoon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

In het dossier bevinden zich:

 • -

  de dagvaarding van 7 juni 2017, met een productie;

 • -

  het proces-verbaal van mondeling antwoord;

 • -

  de akte nader antwoord van [gedaagde] , met producties;

 • -

  het instructievonnis van 4 augustus 2017;

 • -

  de conclusie van repliek, met producties;

 • -

  het proces-verbaal van mondeling dupliek;

 • -

  de dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Mijndomein.nl is een onderneming op het gebied van ontwikkelen, produceren en het uitgeven van software. Mijndomein.nl is actief op het gebied van gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.

1.2.

Op 21 december 2014 heeft [gedaagde] bij mijndomein.nl de domeinnaam [domeinnaam] geregistreerd. Het registreren en beheren van domeinnamen geschiedt in de vorm van een abonnement.

1.3.

De tussen partijen gesloten overeenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar en is tot wederopzegging telkens met een jaar verlengd.

1.4.

Op de overeenkomst tussen partijen zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl van toepassing.

1.5.

Artikel 7.1. van de algemene voorwaarden luidt, voor zover relevant:
“De overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk via de website met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Mijndomein.nl de bevestiging van de opzegging ontvangt. (…)”

1.6.

Op 8 augustus 2016 heeft [gedaagde] van mijndomein.nl een e-mail ontvangen, waarin het volgende staat:
“(…) Je hebt ervoor gekozen een opzegging aan te vragen voor de domeinnaam [domeinnaam]. Mijndomein stuurt jou deze e-mail om er zeker van te zijn dat de opzegging echt komt van de eigenaar van de domeinnaam.
Om de opzegging daadwerkelijk uit te voeren, klik je op de link hieronder (…)
Wil je toch niet opzeggen, dan is het niet nodig om op deze e-mail te reageren. Zonder het klikken op de link hierboven wordt de domeinnaam niet opgezegd. (…)”

1.7.

[gedaagde] heeft de facturen van mijndomein.nl tot aan 21 december 2016 voldaan.

1.8.

Mijndomein.nl heeft op 23 december 2016 een factuur opgesteld die betrekking heeft op de domeinnaam [domeinnaam] . De factuur ziet op de periode 21 december 2016 tot 21 december 2017.

1.9.

[gedaagde] heeft de factuur niet betaald.

1.10.

Mijndomein.nl heeft haar vordering ter incasso uit handen gegeven.

1.11.

Bij brief van 21 april 2017 heeft de incassogemachtigde van mijndomein.nl [gedaagde] verzocht de factuur van € 39,00 te voldoen, met aanzegging van buitengerechtelijke kosten indien [gedaagde] daarmee in gebreke zou blijven.

Vordering

2. Mijndomein.nl vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 39,00 aan hoofdsom;
b. € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 0,30 aan wettelijke rente, berekend tot 23 mei 2017;
d. wettelijke rente over € 39,00 vanaf 23 mei 2017 tot de voldoening;
e. de proceskosten.

3. Mijndomein.nl stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat [gedaagde] in gebreke is met betaling van de factuur van 23 december 2016 die ziet op de verlenging van de registratie van de domeinnaam [domeinnaam] voor de periode 21 december 2016 tot 21 december 2017. Mijndomein.nl heeft geen definitieve opzegging ontvangen. [gedaagde] heeft nagelaten op de bevestigingslink te klikken die in een e-mail naar haar is toegezonden. Daarom is en blijft [gedaagde] de onderhavige factuur verschuldigd.

Verweer

4. [gedaagde] heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat zij het niet eens is met de vordering. [gedaagde] heeft in 2014 een abonnement genomen op de domeinnaam [domeinnaam] , omdat zij van plan was een website te bouwen om haar werk te promoten. Die website is nooit van de grond gekomen. Het abonnement bij mijndomein.nl heeft [gedaagde] vrijwel meteen weer per e-mail opgezegd. Al vanaf 2015 is [gedaagde] in contact geweest met mijndomein.nl. Eerdere facturen heeft zij betaald, maar om een bepaalde reden kan of mag er niet opgezegd worden bij mijndomein.nl. [gedaagde] is al jaren e-mails aan het sturen om het abonnement op te zeggen en wil er nu een keer klaar mee zijn.

Beoordeling

5. [gedaagde] is een consument, althans wordt als natuurlijke persoon vermoed consument te zijn. Anders dan mijndomein.nl stelt is niet gebleken dat sprake is van een handelsovereenkomst. Dat [gedaagde] bij antwoord heeft aangevoerd dat zij [domeinnaam] heeft geregistreerd met het beoogde doel om op een zekere dag een website te bouwen om haar werk te promoten, is onvoldoende (concreet) om te concluderen dat het handelsoogmerk overheerst.

6. [gedaagde] heeft op of omstreeks 8 augustus 2016 te kennen gegeven de overeenkomst met betrekking tot de domeinnaam [domeinnaam] te willen opzeggen. Dit blijkt uit de bevestigingsmail van die datum, afkomstig van mijndomein.nl. Mijndomein.nl stelt dat [gedaagde] de opzegging vervolgens had moeten bevestigen door middel van het klikken op een link in de bevestigingsmail. Zolang niet op de link geklikt wordt, wordt de opzegging niet definitief en zal de overeenkomst weer met een jaar worden verlengd, aldus mijndomein.nl. Mijndomein.nl beroept zich daarbij op artikel 7.1. van haar algemene voorwaarden.

7. Door de hiervoor omschreven vereisten wordt voor [gedaagde] bij opzegging een strengere vorm vereist dan het vereiste van een onderhandse akte stelt, in die zin dat een extra handeling vereist is en haar opzegging zonder die extra handeling niet als opzegging wordt beschouwd. De kantonrechter is van oordeel dat het beding daarom wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn, nu dit valt onder de grijze lijst; artikel 6:237 onder m Burgerlijk Wetboek. Het is dan aan mijndomein.nl als gebruiker van het beding te onderbouwen dat de extra voorwaarde noodzakelijk, althans redelijk is. Dat heeft zij niet gedaan. Mijndomein.nl beroept zich er in de bevestigingsmail op dat een bevestiging van de eerdere opzegging bedoeld is om te verifiëren of de opzegging daadwerkelijk afkomstig is van de eigenaar van de domeinnaam. De bevestiging houdt echter enkel in dat de afzender van de eerdere opzegging op een link klikt. Hoe mijndomein.nl hiermee zekerheid verkrijgt over de identiteit van degene die heeft opgezegd en/of degene die de link heeft aangeklikt, is op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt. In het kader van deze procedure stelt mijndomein.nl dat zij met de bevestigingsmail zeker wil stellen dat de opzegging niet per ongeluk heeft plaatsgevonden. Dat is echter in strijd met de tekst van de bevestigingsmail. Bovendien kan het per ongeluk aanklikken van de opzegging in het webaccount ook op minder bezwarende wijze worden voorkomen, bijvoorbeeld door een pop-up met de vraag of de gebruiker van het account er zeker van is dat hij of zij op wil zeggen.

8. Per saldo komt het er dan op neer dat mijndomein.nl zonder goede reden een extra drempel opwerpt voor opzegging en dat levert een onredelijk bezwarend beding op. De kantonrechter leest het verweer van [gedaagde] aldus dat zij een beroep doet op vernietiging van artikel 7.1. van de algemene voorwaarden en dat beroep zal worden gehonoreerd.

9. Nu [gedaagde] reeds op 8 augustus 2016 heeft opgezegd en mijndomein.nl deze opzegging ook heeft ontvangen, is de overeenkomst per 21 december 2016 beëindigd. [gedaagde] is de thans gevorderde factuur, die ziet op de periode 21 december 2016 tot 21 december 2017, dan ook niet verschuldigd.

10. De vorderingen van mijndomein.nl worden afgewezen.

11. Mijndomein.nl wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van [gedaagde] . Nu [gedaagde] in persoon procedeert worden deze proceskosten vastgesteld op nihil.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt mijndomein.nl in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot worden op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 10 november 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.