Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:8015

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-10-2017
Datum publicatie
03-11-2017
Zaaknummer
C/13/632266 / KG ZA 17-793
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Interstage, een bedrijf dat in- en outdoor podia bouwt voor evenementen, heeft vooralsnog geen recht op schadevergoeding, omdat de stunt met de Longshot op de Zwarte Cross in Gelderland, voor de tweede keer niet doorging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/5776
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/632266 / KG ZA 17-793 CB/AB

Vonnis in kort geding van 30 oktober 2017

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERSTAGE B.V.,

gevestigd te Meppel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALLES KOMT GOED B.V.,

gevestigd te Hengelo,

eisers bij conceptdagvaarding,

advocaat mr. W. Hogenkamp te Meppel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEO EVENT ENGINEERING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde, vrijwillig verschenen,

advocaat mr. R.P. de Bruin te Gouda.

Partijen zullen hierna Interstage, AKG en Neo Event worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 9 oktober 2017 hebben Interstage en AKG gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte conceptdagvaarding. Neo Event heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Neo Event heeft verweer gevoerd aan de hand van een pleitnota. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Interstage en AKG: dhr. [naam 1] , eigenaar van Interstage, dhr. [naam 2] , eigenaar van AKG, met mr. Hogenkamp en aan de zijde van Neo Event: dhr. [naam 3] , eigenaar, met mr. De Bruin.

2 De feiten

2.1.

AKG organiseert jaarlijks in juli in Lichtenvoorde (Gelderland) een muziekfestival en motorcrossfestijn genaamd ‘de Zwarte Cross’.

2.2.

Interstage houdt zich onder meer bezig met het verhuren van podia en podiumartikelen, het faciliteren en/of uitvoeren van producties alsmede het verzorgen van tijdelijke structuren, alles ten behoeve van zowel binnen- als buitenevenementen.

2.3.

Neo Event ontwerpt en ontwikkelt onder andere software en gestuurde bewegingstechniek.

2.4.

Met het oog op de Zwarte Cross 2016 heeft AKG aan Interstage opdracht gegeven een spectaculaire stunt te verzorgen. Hierop heeft Interstage Neo Event opgedragen de zogenaamde ‘Longshot-stunt’ te verzorgen, zijnde een katapult waarmee een stuntman over de aanwezige festivaltenten wordt geworpen.

2.5.

In de door Neo Event aan Interstage verzonden offerte van 2 december 2015 staat – voor zover relevant – het volgende vermeld:

“(…)

Hierbij ontvang je onze aanbieding voor de verhuur en plaatsing van de (…) installatie volgens aanvraag ten behoeve van jullie productie Zwarte Cross 2016 die plaats zal vinden van 21 tot en met 24 juli op het festivalterrein te Lichtenvoorde.

Deze aanbieding is compleet inclusief huur materiaal voor de periode, transport, op- en afbouw en bediening van de installatie volgens aangeleverd schema (mail 1 dec jl.) en exclusief eventuele verblijfskosten (hotel, catering, etc.)

Wij gaan er in deze aanbieding van uit dat er een voldoende stevige en stabiele ondergrond aanwezig is voor plaatsing van de installatie, dat er een stroomvoorziening volgens onze opgave aanwezig is en dat er een heftruck beschikbaar is voor laden en lossen en op- en afbouw.

Indien deze aanbieding een electrische(bewegende) installatie betreft dan dient de lokatie gedurende de gehele periode schoon en droog te zijn.

(…)”

2.6.

In de bijlage behorend bij de offerte van 2 december 2015 staat, voor zover relevant, het volgende vermeld:

Neo Longshot

Aanvraag is voor een ‘olderwetse katapult’ waarmee professionele stuntmensen op een veilige, betrouwbare en controleerbare manier kunnen worden gelanceerd. Dit bij wijze van spectaculair publieksvermaak op het Zwarte Cross Festival 2016 te Lichtenvoorde. Ultieme wens is om een persoon over een van de aanwezige festivaltenten, met een breedte van 55 meter en een hoogte van ongeveer 23,5 meer (…), heen te werpen.

Door de technische vertaalslag te maken naar hedendaagse techniek werd het Neo Longshot Concept ontwikkeld waarmee een object gecontroleerd kan worden gelanceerd.

Hierbij wordt een werparm aangedreven door een elektromotor die middels meet- en regeltechniek kan worden aangestuurd om op die manier het vliegtraject aan te passen aan variabele factoren zoals weers(wind)omstandigheden, gewicht object, etc. Theoretisch zijn de plannen haalbaar (…).

(…)

Leveringsvoorwaarden:

Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Neo Event (..) zijn de algemene voorwaarden van toepassing (…).”

2.7.

In de Algemene Voorwaarden van Neo Event staat voor zover van belang het volgende vermeld:

“(…)

Artikel 3 Overeenkomst

(…)

3.8.

Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van de uitvoering van het verlenen van diensten en/of de levering van zaken. In geval van annulering zullen te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door Neo aan de wederpartij in rekening worden gebracht. (…)

3.9.

De financiële verplichtingen van Neo jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, die door Neo nagekomen dienen te worden, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

(…)

Artikel 12 Overmacht

12.1

In geval van overmacht heeft Neo het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Neo daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

12.2

Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Neo kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, waterschade, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Neo Personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Neo c.q. bij de leveranciers van Neo, wanprestaties door de leveranciers van Neo, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden.

12.3

Indien Neo bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Neo gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

(…)”

2.8.

Op 7 maart 2016 heeft Neo Event een factuur van € 70.294,04 betreffende een deelbetaling van 60% aan Interstage verzonden, welke aanbetaling Interstage ook tijdig heeft voldaan. Interstage heeft voornoemde aanbetaling op haar beurt weer in rekening gebracht bij AKG.

2.9.

In aanloop naar de Zwarte Cross 2016 heeft Neo Event een aantal testen met de Longshot gedaan die niet naar tevredenheid zijn verlopen. Daarom hebben partijen uiteindelijk op 22 juli 2016 besloten de geplande stunt af te blazen.

2.10.

Partijen hebben vervolgens afgesproken de stunt door te schuiven naar de Zwarte Cross editie 2017. Ter bevestiging van voornoemde afspraken heeft Neo Event Interstage bij e-mail van 9 maart 2017 het volgende geschreven:

“(…)

Fijn dat we er nu (financieel) uit zijn voor wat betreft het project. Veel dank voor je inzet!

We spraken af dat we de hoofdstunt alsnog gaan realiseren voor de komende editie van het festival waarbij we vanmiddag voor de door Neo voor dit project geleverde en nog te leveren materialen en diensten een totaalbedrag van € 120K (waarvan al 58.094,25 voldaan middels factuur VF 16-0007) af hebben gesproken en verder de gemaakte afspraken en voorwaarden van kracht zoals gemaakt voor editie 2016.

(…)”

2.11.

Op 3 mei 2017 heeft Neo Event Interstage medegedeeld dat er problemen zijn met de aandrijvingen van de Longshot.

2.12.

Bij e-mail van 11 mei 2017 heeft Neo Event Interstage het volgende geschreven:

“(…)

We hebben bericht ontvangen dat het terug in orde brengen van de aandrijvingen ten minste 3 weken zal nemen met een uitloop voor bepaalde componenten naar 7 weken.

Helaas is dan de enige mogelijke conclusie dat ik de opdracht terug moet geven op basis van het voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en/of diensten uit onze leveringsvoorwaarden. Ik kan op dit moment eenvoudigweg niet garanderen dat ik de (onderdelen van de) installatie op tijd, werkend en voldoende getest op kan leveren in de nog resterende tijd.

(…)

Enige mogelijkheid die ik op dit moment zie is de voorbereidende werkzaamheden waar we midden in zitten voort te zetten (…) en het project onder dezelfde voorwaarden te realiseren in 2018.

(…)”

2.13.

Hierop heeft Interstage de overeenkomst met Neo Event bij e-mail van 31 mei 2017 ontbonden. Voorts heeft Interstage terugbetaling van de aanbetaling van € 70.294,04 met rente en schadevergoeding van Neo Event gevorderd. Hieraan heeft Neo Event geen gehoor gegeven.

2.14.

AKG heeft Neo Event een overzicht van de door haar (tevergeefs) gemaakte kosten doen toekomen. De totale kosten wegens de geannuleerde hoofdstunt Zwarte Cross 2016/2017 zijn begroot op een totaalbedrag van € 61.933,-.

3 Het geschil

3.1.

Interstage en AKG vorderen – samengevat – veroordeling van Neo Event tot betaling van een bedrag van € 120.000,-, althans een in goede justitie te betalen voorschot, te vermeerderen met de wettelijke rente, een en ander met veroordeling van Neo Event in de kosten van deze procedure.

3.2.

Neo Event voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De gevorderde voorziening strekt onder meer tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Bij de afweging van de belangen van partijen wordt mede betrokken het risico dat niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding geen stand houdt.

4.2.

Interstage vordert terugbetaling van het reeds door haar aanbetaalde bedrag van € 70.294,04, alsmede een voorschot op schadevergoeding voor door haar geleden schade als gevolg van het niet doorgaan van de Longshot-stunt op festival de Zwarte Cross. AKG vordert eveneens betaling van Neo Event van een bedrag van € 61.933,- als schade tengevolge van de wanprestatie van Neo Event. Het niet-presteren van Neo Event dient als onrechtmatig daad jegens AKG te worden gekwalificeerd, op grond waarvan Neo Event gehouden is deze schadevergoeding aan AKG te betalen, aldus AKG. In het kader van dit kort geding maken Interstage en AKG aanspraak op een voorschot aan schadevergoeding van € 50.000,-.

4.3.

Neo Event heeft betwist dat zij het door Interstage en AKG gevorderde bedrag verschuldigd is. Neo Event heeft zich allereerst op het standpunt dat zij op grond van artikel 12 lid 3 van de Algemene Voorwaarden gerechtigd is om ook bij een geannuleerd evenement de door haar reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten bij Interstage in rekening te brengen. Voorts heeft Neo Event aansprakelijkheid voor enige schade ontkent gelet op de overmachtbepaling in artikel 12 lid 1 van de Algemene Voorwaarden. Bovendien heeft Interstage niet aannemelijk gemaakt enige schade te hebben geleden of enig bedrag aan schadevergoeding aan AKG te hebben betaald, aldus steeds Neo Event.

4.4.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vast staat dat de Algemene Voorwaarden van Neo Event van toepassing zijn op de tussen partijen gesloten overeenkomst. In dit kort geding ligt de vraag ter beantwoording voor of Neo Event een beroep op overmacht op grond van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden toekomt. Onduidelijk is wat de oorzaak is van het niet werken van het Longshot-apparaat. Neo Event stelt dat dit is veroorzaakt door waterschade in aanloop naar de Zwarte Cross 2016, waarna partijen in onderling overleg hebben besloten uitvoering van de stunt naar de volgende editie te verplaatsen. Naderhand bleek volgens Neo Event de mechanische schade aanzienlijk groter te zijn waardoor reparatie van de motoren meer tijd in beslag zou nemen dan op voorhand gedacht. Hierdoor ontbrak de tijd om het Longshot-apparaat deugdelijk te testen waardoor uitvoering van de stunt op de Zwarte Cross 2017 eveneens niet haalbaar bleek te zijn.

Interstage en AKG hebben betwist dat Neo Event een beroep op overmacht toekomt, aangezien Neo Event de testlocatie in 2016 zelf heeft goedgekeurd en zij zelf het apparaat te lang buiten in de regen heeft laten staan. Ook het feit dat in aanloop naar de Zwarte Cross 2017 uiteindelijk de tijd ontbrak om de testfase voldoende grondig uit te voeren dient volgens Interstage en AKG niet voor rekening en risico van Interstage te komen, nu Neo Event al maanden op de hoogte was van de data waarop het evenement zou plaatsvinden zodat zij in de daaraan voorafgaande periode genoeg tijd heeft gehad om het apparaat te testen.

4.5.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dient eerst te worden onderzocht wat de oorzaak van de schade aan het Longshot-apparaat is alvorens te kunnen beoordelen of Neo Event een beroep op overmacht op grond van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden toekomt. In dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Neo Event voor schade immers uitgesloten en is bepaald dat Neo Event gerechtigd is de reeds door haar verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en de wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen. Een definitief oordeel over de vraag of Neo Event een beroep op overmacht toekomt of dat zij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de met Interstage gesloten overeenkomst, zoals Interstage stelt, vergt een uitgebreid (feiten-) onderzoek waarvoor dit kort geding zich niet leent zodat de gevraagde betalingsveroordeling bij de huidige stand van zaken niet voldoen aan het onder 4.1. genoemde criterium en daarmee niet voor toewijzing vatbaar is.

4.6.

Ook de door AKG gevorderde schade komt pas aan de orde als vast staat dat Neo Event zich ten onrechte op de overmachtbepaling in de Algemene Voorwaarden beroept.

4.7.

Interstage en AKG zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Neo Event worden begroot op:

- griffierecht € 3.894,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 4.710,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Interstage en AKG in de proceskosten, aan de zijde van Neo Event tot op heden begroot op € 4.710,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. A. Bank-Buijs, griffier, en in het openbaar uitgesproken op en in het openbaar uitgesproken op 30 oktober 2017.1

1 type: AB coll: TF