Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:7866

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-10-2017
Datum publicatie
27-10-2017
Zaaknummer
HA RK 17-203
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2017-0238
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/632499 / HA RK 17-203

Beschikking van 26 oktober 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PARTIAR B.V.,

gevestigd te Sassenheim (gemeente Teylingen),

verzoekster,

advocaat mr. M.J.E. Spoormaker te Leiden.

Verzoekster zal hierna Partiar worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 18 juli 2017.

1.2.

De beschikking is bepaald op heden. Partiar is van de beschikkingsdatum op de hoogte gesteld.

2 De feiten

2.1.

Op 25 juni 2015 heeft de rechtbank Amsterdam, Sectie kanton, locatie Amsterdam een beschikking gewezen. In deze beschikking zijn de goederen die (zullen) toebehoren aan Josephine Everdine Tokaya (hierna: erflaatster) onder bewind gesteld en is Beaufin B.V. (hierna: Beaufin) tot bewindvoerder benoemd. Tevens is ten behoeve van erflaatster een mentorschap ingesteld en Stichting Mentorschap Amsterdam benoemd tot mentor.

2.2.

Op 11 oktober 2016 is erflaatster, geboren op 22 september 1935 in Nederlands-Indië, overleden te Amsterdam. Het laatste woonadres van erflaatster was gelegen in Amsterdam.

2.3.

Blijkens de brief van het Centraal Testamentenregister van 12 oktober 2016 heeft erflaatster geen testament in Nederland doen opmaken.

2.4.

Erflaatster was ten tijde van haar overlijden niet gehuwd en stond niet als partner geregistreerd. Erflaatster is overleden zonder achterlating van afstammelingen.

2.5.

Blijkens een brief van mr. G.J. Schrama, notaris te Sassenheim (hierna: de notaris) van 22 februari 2017 is erflaatster overleden met achterlating van in elk geval drie erfgenamen, te weten twee broers J.W. Tokaya en J.E. Tokaya en een halfzuster J.W.G. Tokaya (hierna gezamenlijk: de bekende erfgenamen). Het is de notaris tot op heden niet gelukt deze erfgenamen op te sporen, nu zij niet bekend zijn bij de gemeente Amsterdam en voorts niet terug te vinden zijn in de Gemeentelijke Basisadministratie. Volgens de notaris is verder onderzoek naar de erfgenamen mogelijk, maar dit zal tijdrovend zijn en de nodige kosten met zich meebrengen.

2.6.

Het is thans onbekend of de bekende erfgenamen dan wel andere mogelijke erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen c.q. beneficiair hebben aanvaard. De erfgenamen hebben de nalatenschap derhalve onbeheerd gelaten. De nalatenschap wordt niet door een executeur beheerd.

2.7.

De rechtbank heeft in de Staatscourant van 31 augustus 2017 de wettige erfgenamen opgeroepen teneinde desgewenst te worden gehoord op het verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Op deze oproep heeft niemand gereageerd.

3 Het verzoek

3.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van Partiar tot vereffenaar van de nalatenschap van erflaatster als bedoeld in artikel 4:204 lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW).

3.2.

Partiar legt aan haar verzoek het volgende ten grondslag. Partiar is belanghebbende nu zij door de bewindvoerder Beaufin is verzocht de nalatenschap van erflaatster te vereffenen. Het is in het belang van de nalatenschap dat de nalatenschap zo efficiënt mogelijk wordt vereffend. Dit mede nu het vermogenssaldo van erflaatster gering is en zelfs mogelijk negatief is.

3.3.

In afwijking van artikel 4:206 lid 6 BW verzoekt Partiar de rechtbank om de (toewijzende) beschikking via www.rechtspraak.nl te publiceren alsmede de vereffenaar toe te staan de benoeming tot vereffenaar alleen bekend te maken in de Nederlandse Staatscourant en daarmee af te mogen zien van publicatie in een landelijk nieuwsblad.

4 De beoordeling

4.1.

Uit artikel 4:204 lid 1 BW volgt dat, wanneer een nalatenschap niet onder voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard door (een van) de erfgenamen, de rechtbank een vereffenaar kan benoemen. Artikel 4:204 lid 1 sub a BW bepaalt dat dit op verzoek van een belanghebbende kan gebeuren onder meer indien het niet bekend is of er erfgenamen zijn, of wanneer de nalatenschap niet door een executeur wordt beheerd en de erfgenamen die bekend zijn haar geheel of ten dele onbeheerd laten.

4.2.

De rechtbank constateert dat van belang is dat een vereffenaar wordt benoemd ter afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Partiar kan als belanghebbende worden aangemerkt nu de bewindvoerder Beaufin heeft verzocht om de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster op zich te nemen.

4.3.

Aangezien ook overigens aan de wettelijke vereisten is voldaan, zal het verzoek worden toegewezen.

4.4.

Ten aanzien van het verzoek tot publicatie geldt dat bij wetswijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, welke wijziging in werking is getreden op 1 september 2016, is bepaald dat de vereffenaar zijn benoeming enkel nog in de “digitale” Staatscourant bekend hoeft te maken. De verplichting van een publicatie in een landelijk dagblad is komen te vervallen. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat bekendmaking op het internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid, geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte te komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De rechtbank zal zorgdragen voor bekendmaking van de beschikking op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

4.5.

De rechtbank ziet aanleiding om deze beschikking op de voet van artikel 288 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

benoemt:

Partiar B.V.,

kantoorhoudende te Sassenheim (gemeente Teylingen),

aan de Madame Curiestraat 22 f (2171 TW),

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

Josephine Everdine Tokaya,

geboren te Nederlands-Indië op 22 september 1935,

laatstelijk wonende te Amsterdam,

overlijden op 11 oktober 2016 te Amsterdam,

5.2.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

5.3.

bepaalt dat deze beschikking bekend zal worden gemaakt door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken,

5.4.

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

5.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Dudok van Heel en in het openbaar uitgesproken op 26 oktober 2017.