Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:7764

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-09-2017
Datum publicatie
24-10-2017
Zaaknummer
CV EXPL 17-7484 en CV EXPL 17-8975
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad. Doorgeknipte kabel in restaurant blijkt verbonden met brandmeldinstallatie van naastgelegen hotel, die daardoor defect raakt. Restaurant moest daarop bedacht zijn, nu hotel in hetzelfde pand is ondergebracht. Bovendien was het voor het restaurant contractueel niet toegestaan wijzigingen in de installatie aan te brengen, welke bepaling mede strekt ter bescherming van derden, zoals de buren. De maatschappelijke betamelijkheid brengt mee dat het restaurant zijn gedrag mede moet laten bepalen door het belang dat het hotel heeft bij naleving van die contractuele bepaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2018/17
AR 2017/5499
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummers: 5835853 CV EXPL 17-7484 (hoofdzaak)

5900042 CV EXPL 17-8975 (vrijwaringszaak)

vonnis van: 22 september 2017

fno.: 8622

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de vennootschap onder firma [eiseres]

gevestigd te [plaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. M.F.A. Vreeswijk

t e g e n

de besloten vennootschap Las Estrellas B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Las Estrellas

gemachtigde: mr. B.O. Eschweiler

a l s m e d e i n z a k e

de besloten vennootschap Las Estrellas B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres in vrijwaring

gemachtigde: mr. B.O. Eschweiler

e n

[naam 1]

zonder bekende woon- of verblijfsplaats in Nederland
gedaagde in vrijwaring

nader te noemen: [naam 1]
gemachtigde: mr. N.M. Don

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken bevinden zich in het dossier:

In de hoofdzaak:

- de dagvaarding van 5 december 2016 met producties;

- de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring met producties;

- het antwoord in het incident met producties;
- de akte in het incident;
- het vonnis in het incident van 15 maart 2017 met verwijzing in de hoofdzaak;

- de conclusie van antwoord, houdende een voorwaardelijke vordering in reconventie, met productie;

- tussenvonnis en vervolgens dagbepaling comparitie;

- de conclusie van antwoord in reconventie met producties;

In de vrijwaringszaak:

- de dagvaarding van 5 april 2017 met producties;

- de conclusie van antwoord.

In beide zaken is tussenvonnis gewezen en een datum bepaald voor een gelijktijdige comparitie van partijen. De comparitie heeft plaats gevonden op 24 augustus 2017.
[naam 2] is verschenen met de gemachtigde. Namens Las Estrellas is [naam 3] , statutair bestuurder, verschenen, vergezeld door de gemachtigde. [naam 1] is met de gemachtigde verschenen. Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht, de gemachtigde van Las Estrellas aan de hand van pleitaantekeningen. De kantonrechter heeft partijen voorgehouden dat hij via Google streetview de gevel van Kerkstraat 45-47 te Amsterdam heeft bekeken. Na verder debat is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[naam 1] was tot november 2016 eigenaar van de onroerende zaak, gelegen aan de Kerkstraat 45-47 te Amsterdam. De begane grond hiervan huurt Las Estrellas met ingang van 8 januari 2016 en zij exploiteert daar een restaurant (verder: het restaurant). [eiseres] huurt Kerkstraat 45-47 en exploiteert daar een hotel (verder: het hotel). Voorheen vormde de begane grond van Kerkstraat 45-47 één geheel. De gevel van Kerkstraat 45-47 vormt één geheel, met dezelfde kleur doorlopend metselwerk en aan beide zijden gemetselde bogen die de doorgang vormen tot de ingang van het restaurant respectievelijk het hotel.

1.2.

In de overeengekomen algemene bepalingen bij de huurovereenkomst van Las Estrellas staat onder meer:
13.1 Zonder toestemming van verhuurder is huurder bevoegd veranderingen en/of toevoegingen in het gehuurde aan te brengen, (…) mits de veranderingen en toevoegingen niet de (…) technische voorzieningen die deel uitmaken van het gehuurde of het complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uit maakt, betreffen.
(…)
13.4 Voor alle veranderingen en toevoegingen anders dan bedoeld in 13.1 behoeft huurder schriftelijke toestemming van verhuurder.
(…)
13.6 Huurder staat er voor in dat andere gebruikers van het gebouw of het complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder, schade en/of overlast van veranderingen en toevoegingen ondervinden, ongeacht of toestemming vereist is en/of is verleend.

1.3.

Begin 2016 heeft Las Estrellas in het door haar gehuurde werkzaamheden uit laten voeren door een klusjesman. Deze klusjesman heeft in de meterkast van het restaurant een aantal kabels doorgeknipt, zonder toestemming van [naam 1] . In die periode bleek de brandmeldinstallatie bij [eiseres] niet meer te werken.

1.4.

[eiseres] heeft verschillende installateurs langs laten komen. Op 18 februari 2016 heeft Chubb de installatie onderzocht. Op 23 maart heeft Interval Groep de installatie onderzocht, op de werkbon heeft zij aangetekend:
Brandmeldinstallatie gecontroleerd. Lus kaart defect, reageert ook niet meer op sluiting en onderbreking.

Securicon heeft na een onderzoek op 24 maart 2016 op een werkbon het volgende aangetekend:
Werk/Klachtomschrijving
Installatie werkt niet meer
Omschrijving
Bij onderzoek blijkt bekabeling in naastgelegen restaurant doorgeknipt te zijn bij werkzaamheden. Systeem is hierdoor defect geraakt. Centrale dient vervangen te worden.

1.5.

[eiseres] heeft door Securicon een nieuwe brandmeldinstallatie laten plaatsen.

1.6.

Vanwege de niet werkende brandmeldinstallatie heeft [eiseres] van 21 tot en met 31 maart 2016 op last van de gemeente brandwachten ingehuurd.

1.7.

Op 21 en 25 november 2016 heeft [eiseres] conservatoir derdenbeslag laten leggen ten laste van Las Estrellas.

vordering en verweer in de hoofdzaak in conventie en reconventie

2. [eiseres] vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeling van Las Estrellas tot betaling van € 39.924,46, met rente, beslagkosten en proceskosten. Hierop strekt een bedrag van € 4.000,00 in mindering, nu dat door [naam 1] uit coulance aan [eiseres] is voldaan. De vordering wordt daarmee dan ook verminderd, aldus [eiseres] ter comparitie.

3. Aan de vordering legt [eiseres] ten grondslag dat Las Estrellas jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zonder onderzoek een kabel door te knippen die niet van haar is. Zij had moeten weten dat deze aan [eiseres] toebehoorde.

4. Las Estrellas voert verweer. Tevens vordert zij in reconventie opheffing van het onder haar gelegde beslag. Daarop zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.

vordering en verweer in de vrijwaring

5. In vrijwaring vordert Las Estrellas een verklaring voor recht dat [naam 1] gehouden is haar te vrijwaren en veroordeling van [naam 1] tot betaling van al hetgeen waartoe Las Estrellas in de hoofdzaak wordt veroordeeld, met veroordeling in de proceskosten.

6. Las Estrellas legt hieraan kort gezegd ten grondslag dat [naam 1] haar had moeten waarschuwen voor de aanwezigheid in het restaurant van onderdelen van de brandmeldinstallatie van het naastgelegen hotel.

7. [naam 1] voert verweer. Daarop zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.

beoordeling in de hoofdzaak en de vrijwaring

8. Las Estrellas heeft tegenover het onderbouwde standpunt van [eiseres] onvoldoende gemotiveerd betwist dat de door haar ingeschakelde klusjesman een kabel heeft doorgeknipt die onderdeel uitmaakte van de brandmeldinstallatie van [eiseres] . Las Estrellas erkent immers wel dat haar klusjesman kabels heeft doorgeknipt, het had dan op haar weg gelegen dit meer concreet te maken en zo uit te sluiten dat één van die kabels met de brandmeldinstallatie van [eiseres] verbonden was. Dat had ook eenvoudig gekund, door navraag te doen bij genoemde klusjesman. Over de identiteit van deze klusjesman en de specifiek door hem verrichte werkzaamheden is echter niets aangevoerd.

9. Uit de bevindingen van Securicon blijkt dat het onklaar raken van de brandmeldinstallatie in het hotel is veroorzaakt door het doorknippen van voornoemde kabel. Las Estrellas kan dan niet volstaan met het in algemene termen betwisten van dit oorzakelijk verband.

10. De kantonrechter neemt dan ook tot uitgangspunt dat in opdracht van Las Estrellas een kabel is doorgeknipt in de meterkast van het restaurant, waardoor de brandmeldinstallatie in het naastgelegen hotel onherstelbaar beschadigd is geraakt. Las Estrellas heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat die brandmeldinstallatie eigendom is van [eiseres] . Volgens de eigen stelling van Las Estrellas staat de brandmeldinstallatie op de lijst van de door [eiseres] van [naam 1] gekochte inventaris. Dat de installatie volgens diezelfde lijst “behoort bij de opstal” maakt nog niet dat deze niet in eigendom aan [eiseres] is overgedragen.

11. Vervolgens is de vraag of het handelen van Las Estrellas een onrechtmatige daad oplevert die haar verplicht de veroorzaakte schade te vergoeden. Naar het oordeel van de kantonrechter moest Las Estrellas er op bedacht zijn dat delen van de technische installatie in de meterkast van het restaurant verbonden waren met die in het hotel, nu het hotel en het restaurant in één gebouw zijn gevestigd. Bovendien was het Las Estrellas in de contractuele relatie met [naam 1] verboden zonder toestemming wijzigingen aan te brengen aan technische voorzieningen en moet zij er volgens datzelfde contract voor instaan dat andere gebruikers van het gebouw geen schade ondervinden van aangebrachte veranderingen. Aan deze contractuele afspraken is Las Estrellas weliswaar niet tegenover [eiseres] gebonden, maar de maatschappelijke betamelijkheid brengt wel mee dat Las Estrellas haar gedrag mede moet laten bepalen door het belang dat [eiseres] heeft bij naleving van die afspraken (HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355). Daarbij speelt een rol dat artikel 13.1 en 13.6 in de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst duidelijk (mede) gericht zijn op bescherming van andere gebruikers van het pand. Het was ook weinig bezwaarlijk voor Las Estrellas om hun belangen in acht te nemen, nu dat had gekund door bij [naam 1] of [eiseres] te verifiëren of de beoogde kabels zonder risico konden worden doorgeknipt. Tenslotte had Las Estrellas bedacht moeten zijn op het risico dat het doorknippen van een kabel door bijvoorbeeld kortsluiting ernstige schade aan een installatie zou kunnen veroorzaken. Het doorknippen van de kabel levert dan ook strijd op met de maatschappelijke betamelijkheid en is onrechtmatig tegenover [eiseres] .

12. De schade die hiervan het gevolg is bestaat uit de waarde van de brandmeldinstallatie op het moment dat deze defect raakte, te vermeerderen met onderzoekskosten en kosten van de ingeschakelde brandwachten. Weliswaar heeft Las Estrellas nog aangevoerd dat die brandwachten niet nodig waren geweest als [eiseres] eerder in actie waren gekomen, maar dat gaat niet op. De brandwachten zien immers op de periode vanaf het moment dat concrete actie is ondernomen, tot het moment waarop de vervanging van de installatie was voltooid. Dat die periode minder lang zou zijn geweest als op een eerder moment actie was ondernomen blijkt niet.

13. De onderzoekskosten en kosten van brandwachten kunnen eenvoudig worden vastgesteld aan de hand van door [eiseres] ingebrachte facturen. Nu [eiseres] niet heeft betwist BTW terug te kunnen vorderen, maakt die geen onderdeel uit van de schade. In totaal gaat het dan voor deze posten om (€ 546,64 + € 559,00 +
€ 15.215,00) € 16.320,64. Voor het begroten van de dagwaarde van de brandmeldinstallatie is in ieder geval informatie vereist over de aanschafwaarde van de installatie, de datum van installatie en de economische levensduur. De kantonrechter beschikt hier niet over. [eiseres] zal dan ook in de gelegenheid gesteld worden deze informatie alsnog te verschaffen, met onderbouwing, en Las Estrellas krijgt gelegenheid hierop te reageren. Partijen krijgen daarbij tevens gelegenheid hun visie te geven op de dagwaarde van de installatie begin 2016.

14. Las Estrellas heeft in strijd gehandeld met de huurovereenkomst met [naam 1] , door zonder toestemming kabels door te knippen en – dus – wijzigingen aan te brengen in de technische voorzieningen. Nu gesteld noch gebleken is dat [naam 1] wist dat Las Estrellas kabels zou doorknippen, is geen sprake van een waarschuwingsplicht aan de zijde van [naam 1] die prevaleert boven de contractuele afspraken. Die contractuele afspraken zijn nu juist bedoeld om [naam 1] in staat te stellen te waarschuwen bij voorgenomen werkzaamheden aan de technische installatie. Een grond voor toewijzing van de vorderingen in vrijwaring ontbreekt dan ook.

15. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rol van 20 oktober 2017, zodat [eiseres] zich kan uitlaten als hiervoor onder 13 bedoeld; vervolgens zal Las Estrellas een termijn van vier weken krijgen om hierop te reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in vrijwaring:

houdt iedere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 september 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.