Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:6774

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-09-2017
Datum publicatie
19-09-2017
Zaaknummer
5824509 CV EXPL 17-7129
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opdrachtgeefster weigert betaling factuur. Totstandkoming overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4864
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5824509 CV EXPL 17-7129

vonnis van: 12 september 2017

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: A.H.P.M. van der Vleuten

t e g e n

de besloten vennootschap De Groot Music Group B.V.

gevestigd te Aalsmeer

gedaagde

nader te noemen: De Groot Music Group

gemachtigde: G. van Baren

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  dagvaarding van 13 maart 2017 met producties;

 • -

  conclusie van antwoord van 23 maart 2017;

 • -

  instructievonnis;

 • -

  conclusie van repliek van 2 juni 2017;

 • -

  conclusie van dupliek van 23 juni 2017;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

De Groot Music Group exploiteert een onderneming, welke tot doel heeft om de zakelijke belangen van musici en artiesten te behartigen.

1.2.

Een e-mailbericht van 2 november 2016 van [naam 1] , (indirect) bestuurder en aandeelhouder van De Groot Music Group, aan [eiseres] houdt voor zover hier van belang het volgende in:
“Hierbij nog even de bevestiging van de gemaakte afspraken:

40 uur werkweek waarvan zoveel mogelijk aanwezigheid op kantoor wordt verlangd, maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur. Afwijken hiervan gaat in overleg.

De werkzaamheden bestaan uit: Internet gerelateerde zaken (webdesign, marketing), fotografie, sales en accountmanagement.

Er wordt verlangd dat je discreet omgaat met de informatie die je op kantoor opdoet, delen met derden is verboden.

De maandelijkse vergoeding bedraagt 2000 euro ex BTW welke jij factureert aan De Groot Music Group B.V. wij zullen de factuur binnen 24 uur voldoen, ingaande per 01-11-2016.

De samenwerking is maandelijks wederzijds opzegbaar met een opzegtermijn van een maand zonder verdere verplichtingen (..)”

Graag hiervoor je akkoord
Met vriendelijke groet
[naam 1]
De Groot Music Group B.V.
(…)”

1.3.

Bij e-mailbericht van 23 december 2017 heeft [eiseres] geantwoord:
“Uiteraard akkoord!!”

1.4.

Medio januari 2017 is [naam 1] uitgetreden als (indirect) bestuurder en aandeelhouder van De Groot Music Group.

1.5.

Op 30 januari 2017 heeft [eiseres] een factuur ad € 2.420,00 verzonden aan De Groot Music Group.

1.6.

De Groot Music Group heeft deze factuur niet voldaan.

1.7.

De incassogemachtigde van [eiseres] heeft De Groot Music Group bij exploot van 20 februari 2017 gesommeerd tot betaling van voornoemde factuur vermeerderd met kosten, bij gebreke waarvan rechtsmaatregelen getroffen zullen worden.

Vordering

2. [eiseres] vordert dat De Groot Music Group bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 2.420,00 aan hoofdsom;
b. € 363,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 16,54 aan wettelijke handelsrente, berekend tot en met 2 maart 2017;
d. wettelijke rente over € 2.420,00 vanaf 3 maart 2017;
e. de proceskosten.

3. [eiseres] stelt – kort samengevat – dat zij een overeenkomst is aangegaan met De Groot Music Group tot het in opdracht van De Groot Music Group verrichten van werkzaamheden, bestaande uit internet gerelateerde zaken. De Groot Music Group is, ondanks sommaties hiertoe, tekort is geschoten in haar verplichting om voornoemde factuur te voldoen.

Verweer

4. De Groot Music Group heeft verweer gevoerd. Op hetgeen zij naar voren heeft gebracht, zal hierna worden ingegaan voor zover dat voor de beoordeling van belang is.

Beoordeling

5. De Groot Music Group voert aan dat met haar geen overeenkomst tot stand is gekomen, maar met [naam 1] persoonlijk. De Groot Music Group betoogt dat [naam 1] op eigen titel een overeenkomst heeft opgesteld en dientengevolge de factuur dient te voldoen. Zij stelt voorts dat zij in december 2016 de ontbinding van de overeenkomst mondeling aan [eiseres] heeft medegedeeld. De door [eiseres] verrichtte werkzaamheden in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 januari 2017 zijn verricht voor een ander bedrijf van [naam 1] (Padaco B.V.), aldus De Groot Music Group.

6. [naam 1] was ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met [eiseres] (indirect) bestuurder van De Groot Music Group. De hiervoor weergegeven e-mail van 2 november 2016 is blijkens de ondertekening daarvan (“De Groot Music Group B.V.”) namens haar aan [eiseres] gezonden. [eiseres] mocht er dan ook vanuit gaan dat zij een overeenkomst aanging met De Groot Music Group. Bevestiging daarvan is ook te vinden in het feit dat zij de overeengekomen werkzaamheden verrichtte op het kantoor van De Groot Music Group en aan De Groot Music Group diende te factureren. Overigens erkent ook De Groot Music Group zelf dat “eiseres werkzaamheden heeft verricht in de maanden november en december 2016 in opdracht en voor rekening van gedaagde” (conclusie van antwoord sub 1). Dit verweer van De Groot Music Group faalt.

7. [eiseres] heeft betwist dat de gesloten overeenkomst in december 2016 door De Groot Music Group is ontbonden. Deze heeft haar stelling vervolgens niet van een voldoende nadere toelichting voorzien, zodat die stelling als te vaag en onvoldoende onderbouwd, wordt gepasseerd. Voor nader onderzoek, door het horen van getuigen, is daarom geen plaats. Daar komt bij dat De Groot Music Group evenmin heeft gesteld op welke grond zij tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan of dat [eiseres] met ontbinding van de overeenkomst heeft ingestemd. Gelet op het voorgaande is de vordering van [eiseres] tot betaling van € 2.420,00 toewijsbaar.

8. Het wordt niet redelijk geoordeeld dat er hogere kosten zijn gemaakt dan de kosten die gelet op het totaal van de vordering, op grond van het besluit buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Het meer gevorderde wordt daarom afgewezen.

9. [eiseres] vordert een bedrag aan vervallen rente op grond van artikel 6 :119a BW. Dit artikel heeft echter betrekking op de wettelijke handelsrente. [eiseres] heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat tussen partijen een handelsovereenkomst is gesloten. Het gevorderde bedrag aan vervallen rente wordt daarom afgewezen.

10. De Groot Music Group wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt De Groot Music Group tot betaling aan [eiseres] van:

- € 2.420,00 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 3 maart 2017 tot aan de voldoening;

- € 363,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;

veroordeelt De Groot Music Group in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op:
exploot € 85,21
salaris € 350,00
griffierecht € 223,00
-----------------
totaal € 658,21
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt De Groot Music Group tot betaling van een bedrag van € 50 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en De Groot Music Group niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. R.H.C. van Harmelen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 september 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.