Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:6684

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
14-08-2017
Datum publicatie
15-09-2017
Zaaknummer
CV EXPL 16-22540.02
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Tegen wie moet na cessie het verzet worden ingesteld?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBPR 2018/27 met annotatie van mr. W.M.A. Malcontent
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht - team kanton

zaaknummer: 5253153 CV EXPL 16-22540.02

vonnis van: 14 augustus 2017

fno.: 245

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[opposant]

wonende te [plaats]

opposant, tevens eiser in reconventie

nader te noemen: [opposant]

gemachtigde: mr. H.P. Visser (Business and Law)

t e g e n

Ziggo B.V.

gevestigd te Utrecht

geopposeerde in conventie, verweerster in reconventie

nader te noemen: Ziggo

gemachtigde: LAVG Gerechtsdeurwaarders (Groningen)

VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 6 februari 2017 is een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van dat tussenvonnis heeft Ziggo een akte overlegging productie in oppositie genomen. Daarna is - per abuis - de zaak voor vonnis gezet. Bij rolmededeling van 10 april 2017 heeft de kantonrechter [opposant] alsnog de gelegenheid gegeven zich over de productie van Ziggo uit te laten. [opposant] heeft zulks gedaan bij akte in conventie van 12 juni 2017. Daarbij waren producties gevoegd, die voor het nu gevraagde oordeel niet relevant zijn.

Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Beoordeling

 1. Op dit moment ligt in deze zaak de vraag voor of als gevolg van de door Ziggo gestelde cessie van haar vordering aan de besloten vennootschap Bos Incasso BV, [opposant] jegens Ziggo ontvankelijk is in zijn verzet.

 2. De kantonrechter stelt allereerst vast dat de aangevoerde cessie van de (eventuele) vordering van Ziggo op [opposant] rechtsgeldig heeft plaatsgevonden op 25 september 2015. De cessie is ook niet langer tussen partijen in geschil.

 3. Verder kan worden vastgesteld dat de datum van het verstekvonnis exact dezelfde is al die van de cessie; eveneens 25 september 2015. Nu de rolzitting om 10.00 uur in de ochtend is en niet anders is gesteld of gebleken, gaat de kantonrechter ervan uit dat ten tijde van de cessie het verstekvonnis al was gewezen. Ziggo heeft daarmee niet haar hele vordering op [opposant] overgedragen; slechts het bedrag van de hoofdsom
  (€ 564,88) is aan Bos Incasso BV overgedragen. De in het verstekvonnis toegewezen proceskosten, de buitengerechtelijke kosten en de vervallen rente (tezamen het bedrag van € 691,48) is door Ziggo niet aan Bos Incasso BV gecedeerd.

 4. Gelet op het bepaalde in artikel 142 lid 2 BW kan niet betoogd worden dat de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente nevenrechten zijn die mee overgaan ex artikel 6:142 lid 1 BW; voor de toegewezen proceskosten geldt zulks naar het oordeel van de kantonrechter evenmin.

 5. Daarnaast is het uitgangspunt dat een rechtsmiddel dient te worden ingesteld tegen de processuele tegenpartij uit de eerdere instantie. Met betrekking tot verzet geen bijzondere andere rechtsregel gegeven. Daarbij geldt dat door het instellen van verzet, de procedure in eerste instantie herleeft en het enkele feit dat een partij een (deel van een) vordering heeft overgedragen, impliceert niet dat de procespartij wijzigt. De cessie maakt met andere woorden niet dat Bos Incasso BV in de procedure (van rechtswege) de wederpartij van [opposant] is geworden.

 6. Aldus wordt geoordeeld dat [opposant] terecht zijn verzet jegens Ziggo heeft ingesteld. Wordt het verstekvonnis vernietigd en de vordering van Ziggo alsnog afgewezen, dan blijkt dat Ziggo niets te cederen heeft gehad aan Bos Incasso BV en kan deze niets incasseren. Als Bos Incasso BV dat dienstig acht, zou zij zich kunnen voegen aan de zijde van Ziggo.

 7. Hoewel Ziggo het risico heeft genomen om niet inhoudelijk te reageren, zal de kanton-rechter haar die mogelijkheid alsnog geven, waarbij nogmaals wordt opgemerkt dat van een reconventie geen sprake kan zijn, nu [opposant] die bij zijn verzet-dagvaarding (die de rol van de conclusie van antwoord overneemt) in had moeten in te stellen.

 8. De zaak zal verwezen worden naar de rol van 11 september 2017 voor antwoord in oppositie aan de zijde van Ziggo.

 9. Ziggo zal worden veroordeeld in de kosten van het incident, hoewel men zich kan afvragen of het hier een incident betreft.

BESLISSING

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 september 2017 te 10:00 uur voor het indienen door Ziggo van een conclusie als boven overwogen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. M.V. Ulrici, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 augustus 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.

Griffier Kantonrechter