Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:6683

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-09-2017
Datum publicatie
15-09-2017
Zaaknummer
CV EXPL 16-31797
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht; reclametoezegging; 7:6a BW. Omvormer gaat binnen 5 jaar kapot, verkoper is failliet. Koper kan dan producent niet op contractuele verplichtingen aanspreken, maar wel op toezeggingen in reclame-uitingen. Die zijn gedaan op internet en in de gebruiksaanwijzing en voldoen aan de eisen van artikel 7:6a BW. Producent moet daar dan voor instaan en repareren of vervangen. Nu producent desgevraagd zonder voorbehoud te kennen heeft gegeven de garantie af te willen kopen, was geen ingebrekestelling nodig. Dagwaarde omvormer en eventuele gevolgschade moeten worden vergoed.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RCR 2017/95
AR 2017/4800
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5478479 CV EXPL 16-31797

vonnis van: 1 september 2017

fno.: 8622

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

1. [eiser sub 1]

wonende te [plaats]

2. [eiser sub 2]

wonende te [plaats]

3. [eiser sub 3]

wonende te [plaats]

4. [eiser sub 4]

wonende te [plaats]

5. [eiser sub 5]

wonende te [plaats]

6. [eiser sub 6]

wonende te [plaats]

7. [eiser sub 7]

wonende te [plaats]

8. [eiser sub 8]

wonende te [plaats]

9. [eiser sub 9]

wonende te [plaats]

10. [eiser sub 10]

wonende te [plaats]

eisers

nader te noemen: [eisers gezamenlijk]

gemachtigde: mr. F. Dijkslag

t e g e n

de besloten vennootschap Solarinverters B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Solarinverters

gemachtigde: mr. P.W. Tubbergen

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken bevinden zich in het dossier:

- de dagvaarding van 30 september 2016 met producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- het tussenvonnis van 16 december 2016;

- de conclusie van repliek met producties,

- de conclusie van dupliek met producties;

- de akte uitlaten producties van [eisers gezamenlijk] ;

- de akte uitlaten producties van Solarinverters.

Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[eisers gezamenlijk] hebben in 2012 en 2013 zonnepanelen laten installeren door Oskomera Solar Power Solutions B.V. (verder: Oskomera). De installatie bestaat steeds uit zonnepanelen en daarnaast een omvormer. Oskomera is in juni 2015 gefailleerd.

1.2.

Solarinverters (voorheen Mastervolt) houdt zich in het bijzonder bezig met de groothandel in omvormers. Op de website van Solarinverters stond ten tijde van het plaatsen van voornoemde omvormers het volgende vermeld:
Kwaliteit, Service en Garantie
(…)
De omvormers zijn standaard voorzien van 5 jaar garantie en in geval van een defect verzorgt Mastervolt binnen 48 uur een vervangend apparaat.

1.3.

In de productomschrijving van Solarinverters uit 2012 staat het volgende:
SunMaster
ES3.6TL/ES4.6TL/ES5.0TL
(…)
NL/Gebruikers- en installatiehandleiding (…)
1.4 Garantiebepalingen
Mastervolt geeft een productgarantie van 5 jaar na aankoop, mits tijdens installatie en gebruik van de SunMaster de in deze handleiding gegeven instructies en/of waarschuwingen zijn opgevolgd.
Dit houdt onder meer in dat de installatie door een gekwalificeerde installateur is uitgevoerd, dat installatie en onderhoud volgens deze handleiding en in de juiste werkvolgorde zijn uitgevoerd en dat aan de SunMaster geen wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd anders dan door Mastervolt.
De garantie beperkt zich tot de kosten van reparatie of vervanging van het product door een Mastervolt. (…) Voor een beroep op garantie kunt u zich rechtstreeks wenden tot uw leverancier (…)
1.5 Aansprakelijkheid
Mastervolt houdt zich niet aansprakelijk voor :
• gevolgschade ontstaan door het gebruik van de SunMaster
(…)

1.4.

Op 3 juni 2016 schreef de gemachtigde van [eisers gezamenlijk] aan Solarinverters onder meer:
Sinds enige tijd zijn wij met uw firma in discussie over het beroep dat een aantal van onze leden op de garantie op de door u geleverde omvormers hebben gedaan. (…) Op deze omvormers heeft u een garantie verstrekt van vijf jaar. Binnen deze periode is bij diverse leden de omvormer defect geraakt. Dit hebben zij aan u gemeld. (…)
Ik verzoek u dan ook om binnen tien dagen na heden alle defecte omvormers te repareren, te vervangen door een vergelijkbare omvormer, dan wel de betreffende leden een afdoende financiële tegemoetkoming aan te bieden waarmee ze zelf een vergelijkbare omvormer kunnen aanschaffen. Indien u niet voldoet aan mijn verzoek, stel ik u nu reeds namens deze leden aansprakelijk en zullen wij naleving van de garantievoorwaarden afdwingen.

1.5.

Solarinverters reageerde bij brief van 10 juni 2016 als volgt:
betreft: garantie omvormers Mastervolt.

(…)
Naar aanleiding van uw brief d.d. 3 juni 2016, verzoek ik u vriendelijk de lijst van uw leden die u vertegenwoordigd met het betreffende RMA nummer aan mij te verstrekken, zodat ik gericht aan uw verzoek kan werken.

1.6.

Vervolgens stuurde Solarinverters op 3 juli 2016 een e-mail aan de gemachtigde van [eisers gezamenlijk] met de volgende inhoud:
In vervolg op ons onderhoud van afgelopen donderdag doe ik u hierbij een overzicht van de buy-out voorstellen. In een aantal gevallen is het aanbod niet verhoogd omdat naar mijn mening het aanbod reeds ruim is geweest. (…) Ik verzoek u vriendelijk deze buy-out voor te leggen aan uw leden, indien akkoord zullen wij voor per omgaande afhandeling zorgen.
In de bijlage bij deze e-mail staat een oud en een nieuw aanbod voor financiële compensatie ten aanzien van omvormers voor – onder meer – eisers sub 1, 2, 6, 7 en 8. Dit aanbod is door genoemde eisers afgewezen.

1.7.

Eisers sub 3, 4, 5, 9 en 10 hebben zich tussen 13 mei en 12 augustus 2016 eveneens bij Solarinverters gemeld vanwege het niet functioneren van hun omvormer. Ook aan hen is vervolgens een aanbod gedaan, dat zij hebben geweigerd.

1.8.

De omvormers waar [eisers gezamenlijk] zich bij Solarinverters over hebben beklaagd zijn van het type 3.6 TL, 4.6 TL en 5 TL.

vordering en verweer

2. [eisers gezamenlijk] vorderen bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeling van Solarinverters tot – kort gezegd – vergoeding van de prijs van een vergelijkbare nieuwe omvormer met wettelijke rente, behoudens ten aanzien van eiser sub. 6. [eisers gezamenlijk] vorderen (voorts) vergoeding van gevolgschade, bestaande uit gemiste inkomsten uit opgewekte energie. De concrete bedragen en aanvangsdata van verschuldigdheid van wettelijke rente staan per eiser in de dagvaarding vermeld.

3. Aan de vorderingen leggen [eisers gezamenlijk] ten grondslag dat Solarinverters de verstrekte garantie na had moeten komen. Nu zij dat ondanks ingebrekestelling niet heeft gedaan dient zij de nieuwwaarde van een vergelijkbare omvormer te vergoeden. Van afschrijving of een aflopende garantie kan geen sprake zijn. Voorts dient de gevolgschade vergoed te worden. Als Solarinverters haar verplichtingen was nagekomen hadden [eisers gezamenlijk] immers al na korte tijd weer stroom kunnen opwekken.

4. Solarinverters voert verweer tegen de vorderingen. Allereerst betwist zij dat [eisers gezamenlijk] alleen een omvormer van Solarinverters hebben laten installeren. Zij voert verder aan dat geenszins vast staat dat aan de voorwaarden voor totstandkoming van een garantieovereenkomst en een beroep op de garantie is voldaan, [eisers gezamenlijk] hadden dat moeten onderbouwen. Hieraan doet niet af dat onverplicht een voorstel is gedaan door Solarinverters. Eventuele vermogensschade is beperkt tot de waarde van de omvormers op het moment dat deze niet meer functioneerden. Voor vergoeding van gevolgschade is geen plaats omdat dit is uitgesloten. Op het verweer zal bij de beoordeling, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

beoordeling

5. Solarinverters heeft niet betwist dat [eisers gezamenlijk] zich allen bij haar hebben beklaagd over de werking van omvormers van het type 3.6 TL, 4.6 TL of 5 TL. Evenmin heeft zij betwist dat zij hen naar aanleiding daarvan een financieel voorstel heeft gedaan. Bij die stand van zaken had het op de weg van Solarinverters gelegen nader uit te leggen met welke argumenten zij nu betwist dat [eisers gezamenlijk] een omvormer van Solarinverters in gebruik hadden, terwijl zij daar eerder zelf kennelijk ook vanuit ging. Nu zij dat niet heeft gedaan neemt de kantonrechter tot uitgangspunt dat [eisers gezamenlijk] allen een omvormer als hiervoor benoemd hebben laten installeren.

6. [eisers gezamenlijk] hebben de omvormers echter niet gekocht van Solarinverters en evenmin hebben zij bij de aanschaf een (garantie)overeenkomst gesloten met Solarinverters, dat is althans gesteld noch gebleken. Het aanvankelijke beroep van [eisers gezamenlijk] op een Engelstalige garantieovereenkomst gaat dan ook niet op. Evenmin kan Solarinverters zich dan beroepen op een daarin opgenomen exoneratie.

7. Solarinverters heeft echter op haar website en in de productomschrijving wel een garantie toegezegd, waarbij aan de koper bepaalde rechten worden toegekend. Beide uitingen voldoen aan de omschrijving van artikel 7:6a lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW). Ingevolge artikel 7:6a lid 4 BW ontstaat hiermee voor Solarinverters als producent van de omvormers een zelfstandige verbintenis de garanties na te komen. Uit de tekst van de garantie volgt immers dat Solarinverters (toen nog Mastervolt) zelf de garantie verstrekt, dat wordt niet anders doordat de koper zich hiervoor moet melden bij de leverancier. De garantie waar [eisers gezamenlijk] zich op beroepen is die uit de productomschrijving. Dat [eisers gezamenlijk] zich niet reeds bij dagvaarding op deze garantie hebben beroepen is niet in strijd met de goede procesorde. Weliswaar is sprake van een wijziging van de grondslag van de vorderingen, maar Solarinverters heeft voldoende gelegenheid gekregen daarop nog te reageren.

8. Solarinverters heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat de productomschrijving zich in de verpakking van alle geleverde omvormers bevond. Dat had wel op haar weg gelegen, bijvoorbeeld door kenbaar te maken welke productomschrijving of handleiding zich dan wel in de verpakking bevond, iets wat zij als producent zou moeten weten. Voor zover Solarinverters nog heeft betwist dat de omvormers zijn geïnstalleerd door gekwalificeerde installateurs, is ook dat te algemeen en onvoldoende gemotiveerd, zeker nu [eisers gezamenlijk] een overzicht hebben verstrekt van ingeschakelde installateurs.

9. Conclusie is dat [eisers gezamenlijk] in 2016 terecht aanspraak hebben gemaakt op de garantie tot reparatie of vervanging van omvormers.

10. Solarinverters heeft in reactie daarop laten weten de garantie af te willen kopen, terwijl gesteld noch gebleken is dat zij daarbij enig voorbehoud heeft gemaakt. Ook toen vervolgens geen overeenstemming werd bereikt heeft Solarinverters zich niet alsnog bereid verklaard tot reparatie of vervanging over te gaan. [eisers gezamenlijk] hebben hieruit af mogen leiden dat Solarinverters de garantie niet na zou komen en een ingebrekestelling was niet vereist om verzuim in te laten treden. [eisers gezamenlijk] hebben echter geen informatie verschaft over het moment waarop Solarinverters ieder van hen heeft laten weten de garantie af te willen kopen. Zij zullen alsnog in de gelegenheid gesteld worden die informatie bij akte te verstrekken, waarna Solarinverters mag reageren.

11. De schade die [eisers gezamenlijk] hebben geleden als gevolg van voornoemde niet nakoming zal door Solarinverters moeten worden vergoed. Voor het begroten van die schade geldt als uitgangspunt dat [eisers gezamenlijk] zoveel mogelijk in de toestand moeten worden gebracht als wanneer Solarinverters haar verplichtingen wel zou zijn nagekomen. Dat betekent dat [eisers gezamenlijk] geen aanspraak kunnen maken op de nieuwwaarde van de omvormers. De garantie houdt immers niet in dat eventuele vervanging plaats vindt door een nieuwe omvormer. De kantonrechter acht het passend de schade te begroten op de waarde van de omvormers op het moment dat deze defect raakten. Over die waarde hebben partijen zich tot op heden echter onvoldoende uitgelaten om deze te kunnen begroten. Ook op dit punt zal gelegenheid worden geboden informatie te verschaffen, eerst aan de zijde van [eisers gezamenlijk]

12. Dan resteert de vraag of ook gevolgschade moet worden vergoed. Dat is het geval. Het gedurende langere tijd wegvallen van de stroomproductie staat immers in rechtstreeks verband met het niet nakomen van de garantie door Solarinverters. Enig relevant voorbehoud is in genoemde garantie niet gemaakt, het enige voorbehoud ziet op schade veroorzaakt door de omvormer zelf. Ter onderbouwing van hun schade hebben [eisers gezamenlijk] echter slechts verwezen naar een schema, zonder daarop enige toelichting te geven. [eisers gezamenlijk] krijgen gelegenheid die toelichting alsnog te geven en Solarinverters mag daarop reageren.

13. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

BESLISSING

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rol van 29 september 2017, zodat [eisers gezamenlijk] zich kunnen uitlaten als hiervoor onder 10, 11 en 12 bedoeld; vervolgens zal Solarinverters een termijn van vier weken krijgen om hierop te reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 september 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.