Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:6550

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-09-2017
Datum publicatie
12-09-2017
Zaaknummer
AMS 17/5207
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Club ABE in de Amsterdam blijft voorlopig gesloten. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de burgemeester de club in augustus 2017 terecht sloot, nadat er voor de ingang van de club een handgranaat was gevonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 17/5207

uitspraak van de voorzieningenrechter van 12 september 2017 in de zaak tussen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Megabar Amsterdam B.V., te Amsterdam, hierna te noemen: Megabar

(gemachtigde: mr. M. Kashyap),

en

de burgemeester van de gemeente Amsterdam, hierna te noemen: de burgemeester

(gemachtigde: mr. S. de Wied en mr. R. Nomden).

Procesverloop

Met het besluit van 25 augustus 2017 (het sluitingsbevel) heeft de burgemeester de voor publiek toegankelijke uitgaansgelegenheid ‘Club ABE’ met ingang van 24 augustus 2017 voor onbepaalde tijd gesloten.

Megabar, die eigenaresse is van ‘Club ABE’, heeft tegen het sluitingsbevel bezwaar gemaakt. Daarnaast heeft zij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoekschrift van Megabar is behandeld op de zitting van 8 september 2017. Namens Megabar zijn op de zitting verschenen [naam 1] en [naam 2] , bijgestaan door

mr. M. Kashyap. Daarnaast zijn een groot aantal personeelsleden van ‘Club ABE’ verschenen. Namens de burgemeester zijn op de zitting verschenen mr. S. de Wied en

mr. R. Nomden.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter gaat na of er een voorlopige voorziening moet worden getroffen omdat de uitkomst van de bodemprocedure – hier de bezwaarprocedure – niet kan worden afgewacht. Zij let daarbij op de belangen van partijen. In dit geval betekent dat dat de voorzieningenrechter een afweging maakt tussen aan de ene kant het belang van Megabar dat ‘Club Abe’ tijdens de bezwaarprocedure weer geëxploiteerd kan worden. Aan de andere kant kijkt de voorzieningenrechter naar het belang van de burgemeester dat ‘Club Abe’ gesloten blijft. Er is in de regel geen reden een voorlopige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter het besluit rechtmatig acht. Het oordeel van de voorzieningenrechter is niet bindend voor de rechtbank in een eventuele beroepsprocedure.

2. Uit de ‘Bestuurlijke Rapportage, Handgranaat t.h.v. [adres] ’ (hierna: het rapport) van 24 augustus 2017 blijkt dat op donderdag 24 augustus 2017 omstreeks 08.30 uur een melding bij de politie is binnengekomen dat er een handgranaat is gevonden bij de ingang van ‘Club ABE’. Om 08.40 uur diezelfde dag heeft de politie de handgranaat ook gezien en daarop passende maatregelen genomen, zoals het afzetten van de straat. Verder heeft de politie de explosieve opruimingsdienst (hierna: de EOD) ingeschakeld om de handgranaat te komen verwijderen. De EOD heeft mondeling aan de politie laten weten dat de handgranaat echt was. Het rapport is door twee opsporingsambtenaren van de politie op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakt.

3. Naar aanleiding van het rapport heeft de burgemeester het sluitingsbevel genomen. In het besluit wordt vermeld dat de veiligheid van bewoners en voorbijgangers ernstig in gevaar is gebracht, dat de openbare orde is aangetast en dat het aantreffen van de handgranaat, waarbij de reden waarom die op de portiek van een club wordt geplaatst niet duidelijk is, een verhoogd risico met zich brengt dat er in de toekomst weer ernstige verstoringen zullen plaatsvinden van de openbare orde. De burgemeester stelt verder dat er in het verleden ook al gebeurtenissen hebben plaatsgevonden bij ‘Club ABE’ die een verstoring vormden van de openbare orde. Zo is de club op 19 januari 2016 gericht beschoten. Ook toen heeft de burgemeester een bevel tot sluiting gegeven. Tot slot wordt in het besluit vermeld dat zich ook een aantal zware incidenten hebben voorgedaan in de club. Op 9 juli 2017 bijvoorbeeld is een van de beveiligers zwaar mishandeld en is meubilair gesloopt. Gelet op al deze omstandigheden moet ‘Club ABE’ daarom met onmiddellijke ingang gesloten worden en gesloten blijven voor onbepaalde tijd.

4. Megabar is het niet eens met het sluitingsbevel. Zij voert aan dat niet is vast komen te staan dat de handgranaat echt was. Op beveiligingsbeelden van de club is namelijk te zien dat de persoon die de handgranaat aan de deur bevestigt, de handgranaat tot tweemaal toe laat vallen. Daarnaast is het sluitingsbevel van de burgemeester alleen gebaseerd op de mondelinge mededelingen van een medewerker van de EOD, terwijl het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: het NFI) nog onderzoek moet doen naar het object. Verder stelt Megabar dat de persoon die de handgranaat heeft geplaatst, misbruik maakt van het sluitingsbeleid van de burgemeester. Deze persoon heeft de onmiddellijke sluiting van de club voor ogen gehad en heeft dat proberen te bewerkstellingen met het plaatsen van een explosief. De reden hiervoor is waarschijnlijk, zo vermoedt althans Megabar, dat deze persoon de toegang tot de club is geweigerd. Megabar hanteert namelijk een streng toelatingsbeleid, ook omdat zij zoveel mogelijk criminelen buiten haar club wenst te houden. Megabar vindt daarom dat de burgemeester zijn sluitingsbeleid ten aanzien van uitgaansgelegenheden als ‘Club Abe’ moet schorsen/aanpassen, net als is gebeurd met het sluitingsbeleid ten aanzien van coffeeshops. Daarbij was immers ook het vermoeden gerezen dat uit concurrentieoogpunt misbruik werd gemaakt van zijn strenge sluitingsbeleid bij beschietingen. Megabar heeft daarom meteen kenbaar gemaakt dat zij uit eigen beweging de club voor een week zal sluiten, omdat deze regel nu ook geldt voor coffeeshops die zijn beschoten. Megabar stelt verder dat de burgemeester ook andere middelen ter beschikking had om een volgende verstoring van de openbare orde te voorkomen. Zo kan de burgemeester extra camera’s laten plaatsen of voor meer politie op straat zorgen. Ook heeft de burgemeester bij zijn sluitingsbevel onvoldoende oog gehad voor de (financiële) belangen van Megabar en haar medewerkers. Tot slot stelt Megabar dat een restaurant in de buurt (‘ [naam restaurant] ’) ook na twee weken al weer open mocht nadat dat restaurant was beschoten. Megabar vindt dus dat zij ongelijk wordt behandeld.

Beoordeling door de voorzieningenrechter

5.1

In tegenstelling tot Megabar is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat het object dat op haar deur is bevestigd een echte handgranaat was. Twee opsporingsambtenaren hebben op ambtseed/-belofte verklaard dat door de EOD mondeling is bevestigd dat het ging om een echte handgranaat. De burgemeester mag er in dat geval van uit gaan dat die mededeling van deskundigen ook daadwerkelijk aan de opsporingsambtenaren is gedaan en inhoudelijk juist is. Ook de voorzieningenrechter mag uitgaan van de juistheid van een op ambtseed/-belofte opgemaakt rapport. Dit is alleen anders indien op grond van tegenbewijs moet worden geoordeeld dat het rapport niet klopt (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 26 juli 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, te vinden op rechtspraak.nl met kenmerk ECLI:NL:RVS:2017:1991). Megabar heeft echter geen tegenbewijs geleverd. De enkele verwijzing naar de camerabeelden waarop is te zien dat de persoon die het object aan de deur bevestigt, het object tweemaal op de grond laat vallen en tussendoor nog een keer in zijn zak steekt, is daarvoor onvoldoende.

5.2

De burgemeester heeft ter zitting verder uitgelegd dat het onderzoek aan de handgranaat door het NFI niet is bedoeld om vast te stellen of de handgranaat echt is, maar nader onderzoek betreft in het kader van de opsporing en vervolging van de dader. Zo wordt de handgranaat onder meer gecontroleerd op vingerafdrukken en DNA-sporen.

6. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat de burgemeester zijn sluitingsbeleid ten aanzien van coffeeshops niet analoog heeft hoeven toepassen op de uitgaansgelegenheden als ‘Club Abe’ vanwege vermeend misbruik van dat sluitingsbeleid. Allereerst is ‘Club Abe’ geen coffeeshop en gaat de vergelijking daarom niet op. Verder beperkt de incidentenreeks, die Megabar in dat kader heeft genoemd, zich tot slechts drie eerdere incidenten, waarvan één bij ‘Club Abe’ zelf in januari 2016, één bij ‘ [naam café] in februari 2017 en één bij een restaurant ‘ [naam restaurant] ’ in februari 2017. Daarin heeft de burgemeester naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen aanleiding hoeven zien om van zijn sluitingsbeleid af te wijken. Megabar heeft daarnaast weliswaar ook aangevoerd dat beveiligers/portiers sinds enige tijd bedreigd worden met acties die tot sluiting zouden leiden, maar dit maakt niet dat nu al sprake is van voldoende aanwijzingen voor een relatie tussen de uitvoering van het sluitingsbeleid en het feit dat nu bij ‘Club Abe’ een handgranaat is geplaatst. Bovendien doet de politie op dit moment nog onderzoek naar de aanleiding voor het plaatsen van de handgranaat. De stelling van Megabar dat de politie aan haar heeft meegedeeld dat er niet teveel moet worden verwacht van zulk onderzoek, maakt – wat daar ook van zij – niet dat anders wordt geoordeeld. Ook het beroep op het gelijkheidsbeginsel kan niet slagen. Dat het restaurant [naam restaurant] al twee weken na de sluiting mocht heropenen, is het gevolg van een daartoe strekkend advies van de politie. De burgemeester heeft ter zitting toegelicht dat in dat geval geen enkel verband kon worden gelegd tussen de beschieting en de wijze van exploitatie van dit restaurant. Dat is in het geval van ‘Club Abe’, mede gelet op de onder 3. omschreven handhavingsgeschiedenis, nog niet aan de orde. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de sluiting voor onbepaalde tijd niet disproportioneel is. Daarbij komt dat de burgemeester ter zitting heeft gemeld dat hij bovenop het onderzoek in deze zaak zit en een besluit tot heropening zo spoedig als mogelijk is in overweging zal nemen.

7. In het kader van het afwegen van belangen heeft Megabar er op gewezen dat sluiting tot haar faillissement zal leiden. Bovendien dreigt door de sluiting van de club het ontslag van een groot aantal werknemers. Hierin ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen. Het aantreffen van een handgranaat in een portiek in een drukke straat middenin het uitgaanscentrum van de stad vormt een ernstige schending van de openbare orde. Dat de burgemeester er alles aan is gelegen deze schok te herstellen is terecht en hierbij heeft hij ook het zware middel van sluiting voor onbepaalde tijd kunnen inzetten. De financiële belangen van Megabar en de werknemers van ‘Club Abe’ bij het kunnen blijven exploiteren van de club wegen dus niet op tegen het grote belang dat de burgemeester heeft bij herstel en handhaving van de openbare orde. Dat de burgemeester ook andere middelen ter beschikking staan om de openbare orde op een effectieve wijze te handhaven, zoals door Megabar gesteld, is niet aannemelijk gemaakt.

8. Het voorgaande betekent dat de voorzieningenrechter het verzoek van Megabar afwijst.

9. Voor veroordeling van verweerder in de proceskosten of vergoeding van het griffierecht bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.C. Loman, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. H.J. van der Wal, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 12 september 2017.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.