Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:6276

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
31-07-2017
Datum publicatie
30-08-2017
Zaaknummer
CV EXPL 16-31392
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van digitaal bestelde toegangskaarten. Kantonrechter stelt vast dat niet is aangetoond dat de bestelling via de website op correcte wijze is afgerond en dat een gave overeenkomst tot stand is gekomen. Vordering wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4545
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5467538 CV EXPL 16-31392

vonnis van: 31 juli 2017

fno.: 534

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Tickets4U B.V.

gevestigd te Zaandam

eiseres in conventie, verweerster in reconventie

nader te noemen: Tickets4u

gemachtigde: K.W.A. van der Meer

t e g e n

[gedaade]

wonende te [plaats]

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie

nader te noemen: [gedaade]

gemachtigde: mr. S. Ettalhaoui

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

 • -

  de dagvaarding van 17 oktober 2016 met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie, met producties.

Ingevolge het tussenvonnis van 2 januari 2017 zijn vervolgens nog ingediend:

 • -

  de conclusie van repliek in conventie tevens houdende antwoord in reconventie met producties;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie, repliek in reconventie;

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

Vervolgens is vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten in conventie en reconventie

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Tickets4u heeft op 20 augustus 2014 per e-mail gericht aan het adres [e-mail adres] een bestelling bevestigd met betrekking tot drie kaarten voor het evenement Mysteryland op 23 augustus 2014. In de mail is vermeld dat er voor is gekozen de tickets af te halen op het kantoor van Tickets4u in Zaandam en dat betaling contant dient te geschieden.

1.2.

Tickets4u heeft op 21 en 22 augustus 2014 per e-mail gericht aan bovengenoemd e-mailadres bericht dat de tickets nog niet zijn opgehaald en dat als [gedaade] de bestelling wil annuleren zij dit via het onderdeel ‘Mijn T4U’ kan doen.

1.3.

Tickets4u heeft onder meer bij brieven van 25 augustus 2014 en 24 november 2014, geadresseerd aan het adres [straat] te [plaats] bericht dat [gedaade] haar bestelling niet tijdig heeft afgehaald en/of heeft betaald en dat zij haar bestelling ook niet heeft geannuleerd. [gedaade] wordt verzocht binnen 7 dagen respectievelijk 14 dagen het verschuldigde bedrag van € 306,- te voldoen. In de laatste brief zijn ook incassokosten aangezegd.

1.4.

Vervolgens heeft Tickets4u bij brief en e-mail van 8 april 2016 verzocht om binnen 5 dagen tot betaling over te gaan, op straffe van kostenverhogende rechtsmaatregelen.

1.5.

Bij e-mail van 11 april 2016, afkomstig van het eerder genoemde e-mailadres is het volgende bericht:
“Geachte, Ik stap op naar de juridisch loket straks met deze e-mail. Wil het dat hun er even een kijkje naar gaan nemen. En als tickets4u gelijk heeft met hun feest waar ik nooit ben geweest Of van heb vernomen met hun klote voorwaarden Dan zou ik een regeling met jullie willen treffen”.

1.6.

In een overzicht van bezoeken aan de website van Tickets4u is vermeld dat er op 20 augustus 2014 een afgeronde bestelling is geplaatst vanaf het ip-adres: [ip-adres]

1.7.

In een uitdraai van het GBA is vermeld dat [gedaade] tot medio 2015 ingeschreven heeft gestaan op en adres [straat] te [plaats] .

1.8.

In een door Tickets4u ingediende telefoonnotitie is vermeld dat de broer van [gedaade] op 8 april 2016 heeft aangegeven het niet eens te zijn met de vordering.


Vordering

2. Tickets4u vordert dat [gedaade] veroordeeld zal worden tot betaling van € 306,- aan hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente van 0,5% over dit bedrag vanaf 1 september 2014, subsidiair de wettelijke rente, en € 45,90 aan buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de proceskosten.

3. Daartoe stelt Tickets4u - kort gezegd - dat met [gedaade] een overeenkomst is gesloten ten aanzien van drie tickets die niet zijn opgehaald, noch zijn betaald, zodat [gedaade] tekort is geschoten in de nakoming van deze overeenkomst. [gedaade] dient de schade die Tickets4u hierdoor lijdt, zij heeft de tickets immers niet aan een ander kunnen verkopen, te vergoeden.

Verweer en tegeneis

4. [gedaade] verweert zich tegen de vordering en voert aan dat:
- zij geen tickets heeft besteld;
- bovengenoemd e-mailadres niet van haar is;
- het ip-adres niet van haar is;
- dat uit de stukken niet blijkt dat de gehele bestelprocedure is doorlopen;
- zij nimmer enige aanmaning of stuiting van de verjaring heeft ontvangen;
- zij nooit contact heeft gehad met (de gemachtigde van) Tickets4u;
- als er al een vordering is, deze is verjaard, dan wel vernietigbaar is;
- Tickets4u ook geen schade heeft geleden omdat zij de tickets op grond van haar algemene voorwaarden aan een ander had kunnen verkopen.

5. Mocht worden geoordeeld dat er een overeenkomst bestaat tussen partijen, dan stelt [gedaade] dat sprake is van bedrog en dwaling op grond waarvan zij de vernietiging inroept, dan wel dat de overeenkomst dient te worden ontbonden wegens een tekortkoming in de nakoming. Zij vordert daarom in reconventie een verklaring voor recht dat zij de tickets nooit heeft ontvangen, dat de overeenkomst nietig is, ontbinding van de overeenkomst en vernietiging van de overeenkomst.

Beoordeling

6. Aan de hand van door Ticket4u ingediende stukken kan worden vastgesteld dat de website van Tickets4u op 20 augustus 2014 en 22 augustus 2014 meermaals is bezocht vanaf het ip-adres [ip-adres]

7. Door [gedaade] is betwist dat dit ip-adres aan haar toebehoort. Ook ontkent zij dat het e-mailadres [e-mail adres] , waarnaar de vermeende bestelling aan [gedaade] zou zijn bevestigd, door haar wordt gebruikt. Tickets4u heeft niet aangetoond dat dit anders is, noch een concreet bewijsaanbod daartoe gedaan. Tickets4u heeft in dit verband nog gesteld dat [gedaade] verweer heeft gevoerd via het desbetreffende e-mailadres. Aannemende dat zij daarmee doelt op het bericht van 11 april 2016 zoals onder 1.5 van dit vonnis is opgenomen, wordt geoordeeld dat ook uit dit bericht niet zonder meer kan worden opgemaakt dat dit afkomstig is van [gedaade] , te meer nu [gedaade] betwist ooit per e-mail of telefoon contact te hebben gehad met Tickets4u.

8. Daarbij komt dat [gedaade] erop heeft gewezen dat uit het besteloverzicht van Tickets4u niet blijkt dat sprake is geweest van een voltooid bestelproces noch dat er drie tickets zouden zijn besteld. Op het overzicht van bezoeken aan de website van Tickets4u is weliswaar vermeld dat het bestelproces is afgerond, maar daarbij ontbreekt de tweede stap van de procedure, die volgens de voorbeelduitdraaien van Tickets4u ziet op het invullen van persoonsgegevens. Het had op de weg van Tickets4u gelegen van deze tweede stap een gepersonaliseerde uitdraai te overleggen. Nu deze ontbreekt kan er niet vanuit worden gegaan dat de bestelling op correcte wijze is afgerond en dat een gave overeenkomst tot stand is gekomen.

9. Eén en ander brengt mee dat de vordering van Tickets4u zal worden afgewezen.

10. De vordering in reconventie wordt opgevat als voorwaardelijk te zijn ingesteld, namelijk voor het geval een overeenkomst tussen partijen zou worden aangenomen. Nu dit laatste niet het geval is, wordt niet toegekomen aan behandeling van deze tegeneis.

11. Gelet op de uitkomst van de procedure wordt Tickets4u veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van [gedaade] .

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van Tickets4u af;

veroordeelt Tickets4u tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [gedaade] begroot op € 120,- aan salaris van haar gemachtigde;

veroordeelt Tickets4u tot betaling van een bedrag van € 15,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Tickets4u niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan de proceskostenveroordeling in het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

Aldus gewezen door mr. M.E.B. Terwee, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 juli 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.