Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:6047

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-07-2017
Datum publicatie
25-08-2017
Zaaknummer
13-527267-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

TBS - verlengen 1 jaar met voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2008, 97
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/527267-07

BESCHIKKING

op de op 26 juni 2017 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam d.d. 22 juni 2017 in de zaak tegen:

[terbeschikkinggestelde] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

thans verpleegd in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) [naam instelling] te [plaats instelling] ,

die bij vonnis van deze rechtbank d.d. 29 april 2008 ter beschikking gesteld werd, teneinde van overheidswege te worden verpleegd, welke terbeschikkingstelling laatstelijk bij beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 10 december 2015 voor de tijd van twee jaar werd verlengd.

De inhoud van de vordering

De vordering van de officier van justitie strekte tot het verlengen van de termijn van genoemde terbeschikkingstelling met 2 (twee) jaar, echter, zij heeft deze vordering ter terechtzitting gewijzigd en vordert thans de verlenging van de terbeschikkingstelling met 1 (één) jaar en een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

De procesgang

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken in de zaak met bovenvermeld parketnummer, waaronder:

- het op 22 mei 2017 op grond van artikel 509o, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering uitgebrachte advies van [naam instelling] te [plaats instelling] , waarin de kliniek instemt met een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, mits de reclassering hieromtrent positief rapporteert, alsmede de daarbij overgelegde aantekeningen;

- het reclasseringsadvies van Reclassering Nederland van 25 juli 2017 ten behoeve van een onderzoek voorbereiding voorwaardelijke beëindiging dwangverpleging TBS, waarin wordt geadviseerd de verpleging van overheidswege voorwaardelijk te beëindigen.

De rechtbank heeft op 27 juli 2017 de officier van justitie mr. N. Smits, de terbeschikkinggestelde en diens raadsvrouw mr. M. Ketting, advocaat te Amsterdam, alsmede de deskundigen J.P. Schel, verbonden aan [naam instelling] te [plaats instelling] , en J.M.B.C. Peters, reclasseringswerker bij Reclassering Nederland, in openbare raadkamer gehoord. Hiervan is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De beoordeling

Aan genoemd advies van [naam instelling] d.d. 22 mei 2017 wordt het volgende ontleend, zakelijk weergegeven:

Betrokkene is een 25-jarige gemiddeld intelligente Nederlandse man die is opgegroeid in een onstabiele omgeving met veel plaatsingen in diverse instellingen. Tegen deze achtergrond ontwikkelde betrokkene een antisociale persoonlijkheidsstoornis, een hoge mate van psychopathie en was er sprake van misbruik van alcohol en cannabis. In de basis is er sprake van hechtingsproblematiek als basis voor persoonlijkheidsproblematiek, die zich met name uit in een basaal wantrouwen naar zijn omgeving. Een hard antisociaal en psychopaat beeld wordt gedurende de afgelopen periode, overeenstemmend met de voorgaande perioden, niet herkend. Met name sociale onvaardigheid, identiteitsproblematiek en hospitalisatie in residentiële dan wel justitiële settingen lijken het beeld te bepalen, waarbij onderliggend duidelijk sprake is van kwetsbaarheden in de persoonlijkheid; een beperkt (kunnen) tonen van emoties, hoge eisen aan zichzelf en gevoelens van tekort schieten. Betrokkene is op 18 november 2015 overgeplaatst naar een zelfstandig transmuraal kliniekappartement, gelegen buiten de beveiligde ring van de kliniek. Betrokkene bouwt een goede werkrelatie op met het behandelteam en toont zich gedragsmatig stabiel. Wel is er, mogelijk als gevolg van een druk dagprogramma, gevoelens van sociaal onvermogen en de hoge eisen die betrokkene aan zichzelf stelt, in deze periode driemaal sprake geweest van ongeoorloofd alcoholgebruik. Op 2 september 2016 is betrokkene overgeplaatst naar een verlofwoning in de regio van de kliniek (Venlo). Deze overplaatsing is gepaard gegaan met enige aanpassingsproblemen op school en stage, tevens is er tweemaal sprake geweest van (vermoedens van) alcoholgebruik. Beide keren leidend tot een time-outplaatsing. Voor het overige is er sprake van een gedragsmatig stabiel verlopen periode, waarbij betrokkene doorgaans goed in contact staat met de begeleiding en transparant is over zijn gedachten en gevoelens. Op geleide van de goede gedragscontrole, het uitblijven van incidenten en de positieve werkrelatie met betrokkene, is de reclassering inmiddels verzocht om de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging dan wel proefverlof te onderzoeken. Actueel is er nog geen maatregelrapport voorhanden. Indien reclassering een positief en passend maatregelrapport uitbrengt ten aanzien van een voorwaardelijke beëindiging stemt de kliniek in met een voorwaardelijke beëindiging.

De deskundige Schel heeft voornoemd advies ter terechtzitting bevestigd en daar waar nodig aangevuld.

Aan genoemd reclasseringsadvies van 25 juli 2017 wordt het volgende ontleend, zakelijk weergegeven:

Betrokkene heeft zijn indexdelicten gepleegd in een situatie waarin sprake was van structuurloosheid en middelenmisbruik, het ontbreken van een stabiele woonplek, dagbesteding en begeleiding. Er is nu een passende dagbesteding, een geschikte woonplek en adequate begeleiding. Bovendien heeft betrokkene zicht op spanningen en zijn draagkracht. Betrokkene stelt zich goed begeleidbaar en leerbaar op en toont zich gemotiveerd voor behandeling en resocialisatie. Betrokkene heeft laten zien - zeker de laatste twee jaar middels woongedrag, studie-inzet en samenwerking met hulpverleners - dat hij toe is aan een volgende stap. Betrokkene wordt door zijn tbs-status geremd in zijn ontwikkeling, met name als het gaat om het aangaan van relaties en het (leren) omgaan met alcohol. Dit pleit ervoor de kliniek op afstand te zetten met instandhouding van het tbs-kader. Dit is meer het geval bij een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege dan bij een proefverlof. Het advies is om de verpleging van overheidswege voorwaardelijk te beëindigen.

De deskundige Peters heeft voornoemd advies ter terechtzitting bevestigd en daar waar nodig aangevuld. Zo heeft hij verzocht nog twee aanvullende voorwaarden te verbinden aan de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging. Zo zou betrokkene zich, zonder voorafgaande toestemming van de reclassering moeten kunnen begeven in kreis Heinsberg en kreis Aachen in Duitsland nu hij van wandelen houdt en hij vlakbij de Duitse grens verblijft. Tevens dient hij zijn medewerking te verlenen aan ambulante woonbegeleiding door [naam instelling] .

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft de rechtbank verzocht de termijn van de terbeschikkingstelling met 1 (één) jaar te verlengen en de verpleging van overheidswege te beëindigen onder de door de reclassering geformuleerde voorwaarden.

De terbeschikkinggestelde heeft zich, bij de behandeling in openbare raadkamer op 27 juli 2017, bereid verklaard tot naleving van de voorwaarden zoals deze ter zitting besproken zijn.

Gelet op voormelde adviesrapporten, het verhandelde in raadkamer en artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling met 1 (één) jaar wordt verlengd. De rechtbank is tevens van oordeel dat de verpleging van overheidswege voorwaardelijk dient te worden beëindigd. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen eist dat er voorwaarden betreffende het gedrag van de terbeschikkinggestelde worden gesteld. De rechtbank overweegt dat de reclassering voorwaarden heeft opgesteld waaronder zij een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege van de terbeschikkinggestelde werkbaar acht. De rechtbank neemt de opgestelde voorwaarden hiervoor over.

Beslissing

De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie toe en verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [terbeschikkinggestelde] voornoemd met 1 (één) jaar, waarbij de verpleging van overheidswege zal worden beëindigd, onder de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden.

1. Betrokkene maakt zich niet schuldig aan een strafbaar feit.

2. Betrokkene verleent medewerking aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of het ter inzage aanbieden van een geldig identiteitsbewijs (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht) ten behoeve van het vaststellen van de identiteit.

3. Betrokkene verleent medewerking aan het verstrekken van een actuele foto aan de reclassering ten behoeve van eventuele opsporing.

Bijzondere voorwaarden:

1. Betrokkene houdt zich aan afspraken met en aanwijzingen van Reclassering Nederland.

2. Betrokkene stelt zich voor Reclassering Nederland begeleidbaar en controleerbaar op en geeft toestemming aan Reclassering Nederland om contact te hebben met relevante personen en instellingen.

3. Betrokkene bespreekt zijn dagelijks functioneren. Tevens is hij open over (eventuele) relaties en sociale contacten.

4. Betrokkene verblijft op het afgesproken adres en verandert niet van woonadres zonder toestemming van de reclassering.

5. Betrokkene zorgt voor een adequate dagbesteding (studie).

6. Betrokkene is open over zijn alcohol/ en softdrugsconsumptie. Hij werkt mee aan controlesop middelengebruik op het moment dat Reclassering Nederland dit nodig acht. Gecontroleerd alcoholgebruik en softdrugs is toegestaan waarbij frequentie en hoeveelheid worden bepaald door Reclassering Nederland na bespreking van het voorgenomen beleid met betrokkene.

7. Betrokkene gebruikt geen harddrugs.

8. Betrokkene werkt mee aan een begeledings-/behandelporgramma van FPP [locatie] of een soortgelijke instelling.

9. Betrokkene gaat op een verantwoorde manier om met zijn financiën en geeft inzicht in zijn financiën. Hij accepteert een budgetbeheerder of een bewindvoerder en laat zijn financiën door hem beheren indien dit door Reclassering Nederland nodig wordt geacht.

10. Betrokkene begeeft zich niet in het buitenland

a) tenzij dit uit de aard van werkzaamheden/tijdens stage of studie nodig is. Dit ter beoordeling van Reclassering Nederland.

b) met uitzondering van kreis Heinsberg (Duitsland) en kreis Aachen (Duitsland).

Verblijf in het buitenland buiten kreis Heinsberg en kreis Aachen is enkel mogelijk na toestemming vooraf door Reclassering Nederland.

11. Betrokkene verleent, indien dat nodig wordt geacht, medewerking aan een time-outplaatsing bij [naam instelling] in het kader van het Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) voor de duur van maximaal 2 x 7 weken. In geval dat een time-outplaatsing aan de orde is, zal het Openbaar Ministerie Opdracht verstrekken het vervoer bij de dienst DV&O te organiseren.

12. Betrokkene dient zijn medewerking te verlenen aan ambulante woonbegeleiding door [naam instelling] .

Deze beschikking is gegeven in openbare raadkamer van deze rechtbank en kamer door

mr. M. Vaandrager, voorzitter,

mrs. P.L.C.M. Ficq en F.P. Lauwaars, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.B.P. Terwindt, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 juli 2017.