Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-08-2017
Datum publicatie
18-08-2017
Zaaknummer
CV EXPL 17-2120
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De ouders van een leerling van zwemschool Swim4all hoeven geen 849 euro maar slechts 60 euro te betalen voor de twee zwemlessen van hun dochter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/4357
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5664048 CV EXPL 17-2120

vonnis van: 18 augustus 2017

fno.: 33616

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de vennootschap onder firma Swim4all V.O.F.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

nader te noemen: Swim4all

gemachtigde: mr. H. Boeters

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. L. Stam

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter heeft acht geslagen op de volgende proceshandelingen:

- dagvaarding van 29 december 2016 met producties;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 28 juni 2017. Namens Swim4all zijn verschenen de vennoten [naam 1] en [naam 2], vergezeld door de gemachtigde. [gedaagde] is in persoon verschenen met zijn gemachtigde. Voorafgaand aan en tijdens de zitting heeft Swim4all aanvullende producties ingediend. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Swim4all exploiteert een zwemschool.

1.2.

Op 9 september 2016 heeft (de echtgenote van) [gedaagde] een formulier ingevuld op de website van Swim4all voor zwemlessen voor [dochter van gedaagde] (hierna [dochter van gedaagde]).

1.3.

Op het formulier staan de gegevens van [dochter van gedaagde] vermeld en vervolgens:

***
16.00-17.00
14.00-15.00, 15.00-16.00, 16.00-17.00
16.00-17.00
***

onderwerp Zwemdiploma A
Bericht inhoud: Mogelijk astma (niet zeker)
Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Swim4All http://www.swim4all.eu (..)”

1.4.

Op 13 september 2016 heeft Swim4all telefonisch contact opgenomen met [gedaagde]. Dezelfde dag heeft [dochter van gedaagde] een zwemles bijgewoond, maar zij heeft de les voortijdig moeten verlaten als gevolg van een verkoudheid.

1.5.

Op 13 september 2016 heeft Swim4all per e-mailbericht een factuur verzonden aan [gedaagde] ad € 849,00 met de volgende vermelding:

“(..) Zwemles voor een A diploma met diplomagarantie
Dinsdag 17.00 -18.00 (..)”

1.6.

Na een tweede zwemles van [dochter van gedaagde], heeft Swim4all op 19 september 2016 telefonisch contact opgenomen met [gedaagde] met het verzoek om de openstaande factuur voor het lespakket zwemdiploma A te voldoen.

1.7.

Op 27 september 2016 heeft [gedaagde] de vordering per e-mailbericht betwist.

1.8.

Bij brief van 1 november 2016 heeft Invorderingsbedrijf B.V. [gedaagde] gemaand om voornoemde factuur te betalen binnen 14+3 dagen ter voorkoming van incassokosten.

Vordering

2. Swim4all vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 849,00 aan hoofdsom;
b. € 154,09 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 4,41 aan rente, berekend tot dag der dagvaarding;
d. rente over € 849,00 vanaf dag der dagvaarding;
e. de proceskosten.

3. Swim4all stelt hiertoe dat [gedaagde], ondanks aanmaning, niet de factuur voor het lespakket zwemdiploma A heeft voldaan.

Verweer

4. [gedaagde] heeft verweer gevoerd. Op hetgeen hij naar voren heeft gebracht, zal hierna worden ingegaan voor zover dat voor de beoordeling van belang is.

Beoordeling

5. Beoordeeld dient te worden of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen voor een lespakket zwemdiploma A dan wel enkel voor losse zwemlessen.

6. Swim4all stelt dat [gedaagde] via het aanmeldingsformulier op de website [dochter van gedaagde] heeft ingeschreven voor het lespakket zwemdiploma A. [gedaagde] heeft hierbij moeten aanvinken akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Swim4all. Losse zwemlessen worden niet aangeboden door Swim4all, behoudens privélessen tegen een hoger uurtarief of proeflessen in het bijzijn van de ouders om het niveau van een kind te bepalen. Het uurtarief dat vermeld wordt op de website betreft het uurtarief bij afname van een pakket, aldus [gedaagde]. Mocht een kind niet in staat zijn om het afgenomen pakket af te ronden, dan volgt een restitutie van het betaalde bedrag minus de gevolgde lessen.

7. [gedaagde] betwist dat een lespakket is overeengekomen. Bij het invullen van het contactformulier op de website van Swim4all was de intentie enkel om interesse te tonen voor zwemlessen voor [dochter van gedaagde] voor het A-diploma. Nergens bleek uit dat hiermee automatisch een aanmelding volgde voor een lespakket. Ten tijde van het invullen van het formulier stond op de website van Swim4all onder het kopje “Tarieven” ook het tarief voor een losse les vermeld. Tijdens het telefoongesprek op 13 september 2016 is niet gerept over een pakket. [dochter van gedaagde] zou een les volgen om na te gaan of zij gelet op haar leeftijd reeds toe was aan zwemlessen. De twee lessen die gevolgd waren door [dochter van gedaagde] zijn dan ook slechts proeflessen geweest, aldus [gedaagde]. De bereidheid om die te betalen bestaat nog altijd.

8. De kantonrechter overweegt het volgende. Tegenover de gemotiveerde betwisting van [gedaagde] dat een overeenkomst tot stand is gekomen voor een lespakket, heeft Swim4all ter onderbouwing van haar stellingen enkel het door [gedaagde] op de website ingevulde formulier ingebracht. Uit dit formulier blijkt echter niet dat afname van een lespakket is overeengekomen. Bij het kopje onderwerp staat weliswaar dat het gaat om “zwemdiploma A”, maar nergens wordt gesproken over een lespakket of de prijs daarvan. Enige verwijzing naar toepasselijke algemene voorwaarden is evenmin te vinden. Tot slot wordt het formulier zelf aangeduid als “contactformulier.” Het invullen van een contactformulier door [gedaagde] brengt nog niet met zich mee dat een overeenkomst tot stand komt. Hooguit is sprake van een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor zwemlessen. Nu Swim4all zich beroept op het bestaan van een overeenkomst voor een lespakket, had het op haar weg gelegen dit voldoende te onderbouwen. Dat had gekund door een – al dan niet elektronische – vastlegging van voltooiing van het bestelproces in het geding te brengen. Dat Swim4all over een dergelijke vastlegging niet beschikt komt voor haar rekening en risico.

9. Voor zover Swim4all heeft willen betogen dat tijdens het telefoongesprek van 13 september 2016 een aanbod is gedaan aan [gedaagde] voor een lespakket dat door [gedaagde] is aanvaard, gaat de kantonrechter hier bij gebreke van nadere onderbouwing aan voorbij. [gedaagde] heeft ook dit gemotiveerd weersproken, waardoor het op de weg lag van Swim4all om haar stelling nader te concretiseren of te onderbouwen. Swim4all heeft dit nagelaten.

10. Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter de vordering van Swim4all afwijzen behoudens € 60,00 (2 x € 30,00) voor de twee niet betwiste losse zwemlessen, te vermeerderen met de wettelijke rente als hierna vermeld.

11. De buitengerechtelijke kosten worden afgewezen, omdat niet gesteld en/of gebleken is dat voor het toe te wijzen bedrag is voldaan aan de voorwaarden uit artikel 6:96 BW zoals die gelden vanaf 1 juli 2012.

12. Swim4all wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten en nakosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Swim4all van € 60,-- aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf dag der dagvaarding tot aan de voldoening;

veroordeelt Swim4all in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot worden op € 200,-- aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Swim4all tot betaling van een bedrag van € 15,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Swim4all niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 augustus 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.