Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:5718

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
03-08-2017
Datum publicatie
11-08-2017
Zaaknummer
5522761 CV 16-33397
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Omdat door toedoen van Filmotechnic Remote Systems (FRS) slechte opnamen zijn gemaakt, hoeft haar klant Full Stop hiervoor slechts gedeeltelijk te betalen. FRS moet 3.000 euro terugbetalen van het voorschot

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak


vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Rolnummer: 5522761 CV 16-33397

Vonnis van: 3 augustus 2017

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Filmotechnic Remote Systems B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres in conventie

verweerster in reconventie

gemachtigde: mr. M. de Vries

t e g e n

de vennootschap naar Belgisch recht Full Stop BVBA

gevestigd te Stabroek, België

gedaagde in conventie

eiseres in reconventie

gemachtigde: mr. G.J. Bos.

Partijen worden hierna FRS en Full Stop genoemd.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 17 oktober 2016, met producties;

- conclusie van antwoord/eis, met producties;

- instructievonnis van 5 januari 2017;

- conclusie van repliek/antwoord tevens bevoegdheidsincident in reconventie, met producties;

- conclusie van dupliek/repliek tevens antwoord in het bevoegdheidsincident;

- conclusie van dupliek in reconventie tevens akte uitlating producties;

- dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

In conventie en in reconventie

Feiten

1. Als gesteld en erkend of niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

Partijen hebben op 23 juni 2016 een overeenkomst van opdracht gesloten, ter zake van het door FRS aan Full Stop ter beschikking stellen van een team van drie medewerkers om met gebruikmaking van een zogenaamde Russian Arm van FRS (gemonteerd op een voertuig merk Porsche van FRS) filmopnamen te maken van ruiters op galopperenede paarden op het strand van Knokke ten behoeve van de productie van een speelfilm genaamd [naam speelfilm] , waarbij Full Stop als ‘director of photography’ (DOP) was betrokken.

1.2.

Een Russian Arm is een geavanceerd systeem (gyroscopisch gestabiliseerde mechanische arm) waaraan een camera wordt bevestigd en waarmee stabiele beelden van bewegende objecten kunnen worden gemaakt vanaf een rijdend voertuig. Eén lid van het team van FRS was als ‘head technician’, belast met de montage van de camera op de Russian Arm en het daarna ‘trimmen’ (afstellen) van de flight head aan het uiteinde van de arm waarin de camera wordt bevestigd.

1.3.

De overeengekomen vergoeding bedroeg € 10.434,- (zonder BTW), te betalen in twee termijnen. De eerste termijn vooraf en de tweede termijn na voltooiing van de werkzaamheden. De eerste termijn van € 5.217,- is door Full Stop voldaan.

1.4.

De opnames zijn gemaakt op 28 juni 2016. Daarbij zijn de eerste opnames met behulp van de Russian Arm in het ‘base camp’ nagekeken en in orde bevonden. Latere opnames zijn niet ter plaatse nagekeken.

1.5.

Omdat de filmopnamen naderhand grotendeels onbruikbaar bleken wegens onvoldoende stabiliteit, heeft Full Stop de tweede termijn van de overeengekomen vergoeding groot € 5.558,- onbetaald gelaten.

1.6.

FRS heeft voorgesteld kosteloos mee te werken aan een ‘reshoot’. Een ‘reshoot’ heeft wegens organisatorische problemen niet plaatsgevonden.

1.7.

De door beide partijen ondertekende overeenkomst verwijst naar de algemene voorwaarden van FRS. Artikel 11.1 daarvan luidt: ‘Niet tegenstaande hetgeen daarover is bepaald in artikel 3.3 en artikel 5.8 is Filmotechnic hiervoor niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder ook maar niet beperkt tot gevolgschade, verlies van filmproductietijd, omzetderving en schade aan roerende zaken van Opdrachtgever en/of andere derden (waaronder schade aan (on)roerende zaken en/of registergoederen, waarop de Apparatuur van Filmotechnic wordt gemonteerd). Opdrachtgever vrijwaart Filmotechnic tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met een door de opdrachtgever aan Filmotechnic verleende opdracht.

1.8.

Artikel 3.3 van de algemene voorwaarden betreft schade van derden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Artikel 5.8 van de algemene voorwaarden betreft schade aan of verlies en diefstal van de apparatuur van FRS.

1.9.

Artikel 5.9 van de algemene voorwaarden bepaalt dat de opdrachtgever FRS vrijwaart voor alle schadeclaims van derden verband houdende met het gebruik van de apparatuur behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

1.10.

Bij brief van 1 augustus 2016 heeft de gemachtigde van FRS namens haar betwist dat de foute opname het gevolg was van onjuiste montage van de camera op de Russian Arm. In de brief is onder meer vermeld: ’De oorzaak van de onbruikbare filmbeelden is, dat de camera niet goed “getrimd” is na de wisseling van de lens. Dit had kunnen worden voorkomen door de beelden na wisselen van de lens te controleren en waar nodig de trimming bij te stellen’.

1.11.

De camera die op 28 juni 2016 is gebruikt is op 28 mei 2016 en 12 juli 2016 door het servicebedrijf van de fabrikant gecontroleerd en goedgekeurd.

Vorderingen en verweren

2. FRS vordert veroordeling van Full Stop tot betaling van € 5.558,- in hoofdsom, zijnde de onbetaald gebleven tweede termijn, € 95,16 aan vervallen handelsrente tot 1 oktober 2016, wettelijke handelsrente over de hoofdsom vanaf 1 oktober 2016 en € 652,90 aan buitengerechtelijke incassokosten, alles met veroordeling van Full Stop in de kosten van het geding. FRS stelt daartoe dat zij aan de opdracht heeft voldaan. Zij heeft de Russian Arm en een team van specialisten ter beschikking gesteld en de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd. FRS betwist dat de mislukte opnames aan een toerekenbare tekortkoming aan haar kant te wijten zijn. De verantwoordelijkheid ligt bij de producent, met name de regisseur en de DOP, die hebben nagelaten alle opnames ter plaatse na te kijken na iedere shoot of wisseling van lens, hoewel de medewerkers van FRS daarop wel hebben aangedrongen. Als dat wel was gebeurd, dan zou direct zijn geconstateerd dat de beelden niet goed waren en hadden de bewuste opnames direct overgedaan kunnen worden. Verder beroept FRS zich op artikel 5.9 van haar algemene voorwaarden.

3. Full Stop verweert zich tegen de vorderingen. Zij voert daartoe aan dat FRS zich presenteert als een gespecialiseerd bedrijf dat het maken van stabiele beelden van snel bewegende objecten faciliteert met behulp van een Russian Arm vanaf een rijdend voertuig, zelfs op hobbelig terrein. Zij heeft desgevraagd verklaard in staat te zijn tot het faciliteren van de gewenste opnames, waarna de overeenkomst is tot stand gekomen. Het is niet gebruikelijk om alle opnames ter plaatse na te kijken. De eerste opnames zijn wel nagekeken. Toen die in orde bleken, bestond er geen aanleiding om alle volgende opnames ook na te kijken. Dat is niet gebruikelijk en daarvoor ontbrak ook de tijd op de draaidag. De head technician van FRS heeft - achteraf bezien - na de verschillende lenswisselingen de apparatuur kennelijk niet (opnieuw) correct getrimd. Dat was nu juist de taak waarvoor hij als expert ter beschikking was gesteld. Een reshoot was gezien het strakke schema waarmee moest worden gewerkt niet mogelijk. Er kon ook geen toestemming meer worden verkregen om gebruik te maken van het strand in verband met het begin van de zomervakantie.

4. Gezien de tekortkoming van FRS heeft Full Stop het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wel gelukte beelden van het eerste shot waren niet van waarde voor Full Stop. Door het mislukken van cruciale shots, moest de voorziene flitsende actiescene drastisch worden ingekort. Full Stop heeft hierdoor schade geleden, onder andere bestaande uit claims van haar opdrachtgever(s) en reputatieschade, welke nog niet kan worden begroot. FRS is daarvoor aansprakelijk. Haar algemene voorwaarden staan daaraan niet in de weg. Full Stop vordert in reconventie voor recht te verklaren dat FRS is tekortgekomen in de nakoming van de overeenkomst van 23 juni 2016, gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, terugbetaling van het reeds betaalde bedrag van € 5.217,- met wettelijke handelsrente en verklaring voor recht dat FRS aansprakelijk is voor de schade van Full Stop als gevolg van de tekortkoming van FRS, alles met veroordeling van FRS in de kosten van het geding.

5. Hierop heeft FRS bij wijze van bevoegdheidsincident gevorderd Full Stop niet ontvankelijk te verklaren en te verwijzen naar de handelskamer van de rechtbank, omdat de door Full Stop gepretendeerde vordering mogelijk de competentiegrens van de kantonrechter te boven gaat. FRS stelt zich verder op het standpunt dat zij niet aansprakelijk is voor eventuele schade, aangezien zij niet is tekortgeschoten. Full Stop had de beelden na iedere lenswissel moeten nakijken. Daarmee had zij de schade kunnen voorkomen of in elk geval beperken. Full Stop zou ook moeten aantonen dat een reshoot daadwerkelijk niet mogelijk was. Een schadestaat procedure is naar de mening van FRS niet aan de orde. Zij persisteert in haar beroep op exoneratie.

Beoordeling

6. De incidentele vordering van FRS stuit af op het in artikel 97 lid 1 Rv bepaalde. Naar Full Stop terecht aanvoert verzet de samenhang tussen de vorderingen zich tegen afzonderlijke behandeling. Het verzoek om de zaak in reconventie te verwijzen wordt dus afgewezen.

7. FRS heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat het controleren van de opnames na iedere afzonderlijke shoot of lenswissel was overeengekomen, dan wel dat dit gebruikelijk was. Bovendien heeft wel controle plaatsgevonden van de eerste opnames, die in orde bleken. Nu vaststaat dat de camera geen gebreken vertoonde, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat, na de lenswisseling(en) die na die eerste opnames hebben plaatsgevonden, fouten zijn gemaakt bij de afstelling (trimmen) van de apparatuur, hetgeen tot de taak van de head technician van FRS behoorde. Met de onder 1.10 aangehaalde brief van haar gemachtigde heeft FRS dat in wezen ook erkend. Feiten of omstandigheden die meebrengen dat Full Stop met die mogelijkheid rekening had moeten houden, zijn niet gesteld of gebleken.

8. Dit betekent dat FRS is tekortgeschoten in de nakoming van een essentiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst en dat zij in beginsel voor de schadelijke gevolgen daarvan aansprakelijk is. Haar vordering tot betaling van het tweede gedeelte van de overeengekomen vergoeding moet in elk geval worden afgewezen, nu slechts een gering deel van de opnames bruikbaar is gebleken. Het beroep op de onder 1.7 aangehaalde clausule kan FRS in dit verband niet baten. In hoeverre deze (onduidelijk geformuleerde) clausule of andere voorwaarden aan aansprakelijkheid van FRS voor door Full Stop gestelde schade in de weg staat, valt nog te bezien, maar behoeft in deze procedure geen beantwoording. Een schadebeperkingsplicht van Full Stop kan niet worden aangenomen, nu de door FRS gemaakte fout met als gevolg grotendeels onbruikbare beelden pas naderhand aan het licht is gekomen. Naar Full Stop onvoldoende weersproken heeft gesteld was een reshoot feitelijk niet mogelijk.

9. De door Full Stop gevorderde ontbinding van de overeenkomst is gezien het vorenstaande in beginsel toewijsbaar. Blijkens haar eigen stellingen heeft zij de eerste, gelukte opnames echter wel voor een deel kunnen gebruiken, zodat slechts gedeeltelijke ontbinding kan volgen. De kantonrechter acht het redelijk om FRS daarom te veroordelen tot terugbetaling van € 3.000,-.

10. Bij deze uitslag wordt FRS als de overwegend in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten in conventie en in reconventie belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt FRS in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Full stop begroot op € 500,- aan salaris gemachtigde, inclusief eventueel verschuldigde btw;

In reconventie

wijst het incidentele verzoek van FRS tot verwijzing af;

verklaart voor recht dat FRS is tekortgekomen in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van 23 juni 2016;

ontbindt deze overeenkomst voor wat betreft de betalingsverplichting van Full Stop voor zover deze een bedrag van € 2.558,- te boven gaat;

veroordeelt FRS om aan Full Stop € 3.000,- te betalen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 22 december 2016 tot de voldoening;

verklaart voor recht dat FRS geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor schade van Full Stop als gevolg van de tekortkoming van FRS;

veroordeelt FRS in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Full Stop begroot op € 250,- aan salaris gemachtigde, inclusief eventueel verschuldigde btw;

wijst het meer of anders gevorderde af;

In conventie en in reconventie

veroordeelt FRS tot betaling van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met
€ 68,00 aan kosten voor betekening, onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en FRS niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan de betalingsveroordelingen heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 augustus 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.