Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:5396

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28-07-2017
Datum publicatie
17-08-2017
Zaaknummer
AMS 17/4066
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

vovo toegewezen, verbod tot openbaarmaking

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 17/4066

uitspraak van de voorzieningenrechter van 28 juli 2017 in de zaak tussen

[verzoekers 1] te [adres] , verzoekers,

(hierna gezamenlijk: [verzoekers 2] ),

(gemachtigde: mr. R. Ridder),

en

de burgemeester van de gemeente [woonplaats 3] (hierna: de burgemeester)

(gemachtigden: mr. R. van der Heijden en A. Klugkist),

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: M. [derde belanghebbende 2] , te [woonplaats 3]

(gemachtigde: mr. D. Van den Bergh).

Procesverloop

Bij besluit van 30 juni 2017 (het bestreden besluit) heeft de burgemeester het verzoek van [derde belanghebbende 2] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gedeeltelijk toegewezen.

[verzoekers 2] heeft tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt. [verzoekers 2] heeft de voorzieningenrechter tevens verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Verweerder heeft de stukken waarvan openbaarmaking is geweigerd overgelegd met een beroep op artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechtbank heeft geoordeeld dat beperkte kennisname van die stukken gerechtvaardigd is. Ook kennisname van de zienswijze van [verzoekers 2] op het voornemen van de burgemeester om stukken openbaar te maken, is beperkt op grond van artikel 8:29 van de Awb.

Partijen hebben de voorzieningenrechter toestemming verleend zoals bedoeld in het vijfde lid van artikel 8:29 van de Awb, om mede op grondslag van deze stukken uitspraak te doen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 juli 2017. [verzoekers 2] heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. D. op de Hoek, die waarneemt voor haar gemachtigde.

De burgemeester heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

[derde belanghebbende 2] is verschenen, bijgestaan door mr. M.O. Klaassen, die waarneemt voor zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. In deze procedure dient de voorzieningenrechter na te gaan of een spoedmaatregel moet worden getroffen omdat de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kan worden afgewacht. Hij let daarbij op de belangen van alle partijen. Er is in de regel geen reden een voorlopige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter het genomen besluit rechtmatig acht. Het oordeel van de voorzieningenrechter is verder niet bindend voor de rechtbank in een eventuele beroepsprocedure.

2. [derde belanghebbende 2] heeft met een beroep op de Wob verzocht om informatie over horeca-onderneming [verzoekers 2] aan het perceel [adres] te [woonplaats 3] .

3. De burgemeester stelt zich op het standpunt dat de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar moet worden gemaakt. Openbaarmaking van bepaalde passages moet volgens de burgemeester achterwege blijven, omdat de belangen als vermeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en het tweede lid, aanhef en onder e, en g, van de Wob zich tegen de openbaarmaking verzetten.

4. [verzoekers 2] beoogt met haar verzoek om voorlopige voorziening primair openbaarmaking van de documenten die in het bestreden besluit zijn geduid als 3K (organogram) en 3L (aandeelhoudersregister) te voorkomen. Subsidiair betoogt zij dat de burgemeester minder informatie uit de documenten 3K en 3L openbaar moet maken dan waartoe in het bestreden besluit is besloten.

Ten aanzien van het aandeelhoudersregister

5. De voorzieningenrechter stelt vast dat de burgemeester op pagina 3 van het bestreden besluit onder II. de documenten heeft opgesomd waarop de burgemeester de absolute weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob van toepassing acht, omdat deze gegevens bevatten die bedrijfsvertrouwelijk zijn. Ter zitting is namens de burgemeester erkend dat het bestreden besluit een omissie bevat in die zin, dat ten onrechte document 3L (het aandeelhoudersregister) niet is genoemd in de opsomming onder II, nu uit de inventarislijst, die als bijlage bij het bestreden besluit is gevoegd, blijkt dat op 3L ook de absolute weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob van toepassing is. Verder is namens de burgemeester ter zitting bevestigd dat in het bestreden besluit niet verder is gespecificeerd welke delen of pagina’s van het aandeelhoudersregister vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten, zodat deze weigeringsgrond moet worden geacht voor het gehele document 3L te gelden. Namens de burgemeester is aangegeven dat deze omissie in de beslissing op bezwaar zal worden hersteld. De voorzieningenrechter ziet in het voorgaande aanleiding om de burgemeester te verbieden het aandeelhoudersregister (3L) openbaar te maken tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar.

Ten aanzien van het organogram

6. Ter zitting heeft de burgemeester zich op het standpunt gesteld dat het organogram slechts gedeeltelijk openbaar zal worden gemaakt. Voor zover in het organogram namen van natuurlijke personen staan, worden deze onleesbaar gemaakt. Voor zover Kamer van Koophandel (KvK)-nummers in het organogram staan vermeld, worden deze eveneens onleesbaar gemaakt, omdat deze KvK-nummers eenvoudig zijn te herleiden tot natuurlijke personen. De burgemeester zal de overige informatie in het organogram openbaar maken.

7. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Een voorlopige voorzieningen-procedure heeft, zoals het woord al aangeeft, nadrukkelijk betrekking op het al dan niet treffen van een voorlopige voorziening, omdat de bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Afwijzing van een verzoek om een voorlopige voorziening over een besluit dat strekt tot openbaarmaking van stukken, heeft naar zijn aard feitelijk tot gevolg dat er een definitieve, onomkeerbare situatie ontstaat. Afwijzing van het verzoek heeft immers tot gevolg dat de burgemeester de gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar maakt. Die openbaarmaking kan vervolgens niet meer ongedaan worden gemaakt. Omdat eenmaal openbaar gemaakte documenten (naar de toekomst toe) altijd openbaar blijven voor een ieder, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor, in dit geval, [verzoekers 2] . Nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet is gebleken van zwaarwegende belangen die nopen tot onmiddellijke openbaarmaking van het organogram, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de burgemeester te verbieden het organogram openbaar te maken tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Wat [verzoekers 2] tegen de (gedeeltelijke) openbaarmaking van het organogram heeft aangevoerd, zal verder in de bezwaarprocedure aan bod kunnen komen.

Conclusie

8. Omdat de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, bepaalt de voorzieningenrechter dat de burgemeester aan [verzoekers 2] het door haar betaalde griffierecht vergoedt.

9. De voorzieningenrechter veroordeelt de burgemeester in de door [verzoekers 2] gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de voorzieningenrechter op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 990,- (1 punt voor het indienen van het verzoekschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met een waarde per punt van € 495,- en een wegingsfactor 1).

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe;

- schorst het bestreden besluit, voor zover daarbij is besloten tot (gedeeltelijke)

openbaarmaking van de documenten 3K (organogram) en 3L (aandeelhoudersregister), en

verbiedt de burgemeester tot openbaarmaking daarvan over te gaan tot zes weken na

bekendmaking van de beslissing op bezwaar;

- draagt de burgemeester op het betaalde griffierecht van € 333,- aan [verzoekers 2] te vergoeden;

- veroordeelt de burgemeester in de proceskosten van [verzoekers 2] tot een bedrag van
€ 990,-.

Deze uitspraak is gedaan door mr. P.H.A. Knol, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. M.M. van Duren, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2017.

griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.