Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:4338

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28-06-2017
Datum publicatie
29-06-2017
Zaaknummer
C/13/627710 / FA RK 17/2602
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verhuiszaak. Verhuizing binnen een straal vanaf de huidige woonplaats verzocht. Afweging belangen. Toewijzing en uitvoerbaarheid bij voorraad in het belang van de kinderen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/627710 / FA RK 17/2602 (HH-GV)

Beschikking van 28 juni 2017 betreffende het verzoek tot wijziging van de hoofdverblijfplaats van de kinderen

in de zaak van:

[moeder] ,

wonende te [plaats] ,

hierna te noemen de moeder

advocaat mr. H. Dreesmann-Bruijntjes te Den Haag,

tegen

[vader] ,

wonende te [plaats] ,

hierna te noemen de vader

advocaat mr. O.J.V. van Beekhof te Amsterdam.

1 Het verloop van de procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder het op 21 april 2017 ter griffie ingediende verzoekschrift met bijlagen van de moeder en het op 12 juni 2017 ter griffie ingediende verweerschrift met bijlage van de vader.

De behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting met gesloten deuren van 13 juni 2016.

Gehoord zijn de moeder en haar advocaat. Opgeroepen en niet verschenen zijn de vader en zijn advocaat.

De na te noemen minderjarige [kind 1] heeft voorafgaand aan de zitting op 12 juni 2017 in een gesprek met de kinderrechter haar mening kenbaar gemaakt. De na te noemen minderjarige [kind 2] heeft schriftelijk zijn mening kenbaar gemaakt.

2 De feiten

Partijen zijn gehuwd op 7 oktober 2005 te Amsterdam. Hun huwelijk is op 5 februari 2015 ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van deze rechtbank van 16 juli 2014 in de registers van de burgerlijke stand.

Tijdens het huwelijk zijn geboren de thans nog minderjarige kinderen:

- [kind 1],

geboren te [plaats] op [datum] ;

- [kind 2],

geboren te [plaats] op [datum] ,

hierna gezamenlijk te noemen de kinderen.

Partijen oefenen gezamenlijk het gezag over de kinderen uit.

De kinderen verblijven sinds het uiteengaan van partijen bij de moeder.

3 Het verzoek en het verweer

De moeder heeft verzocht om haar vervangende toestemming te verlenen om met de kinderen van Amstelveen naar Breukelen of Hilversum te verhuizen, subsidiair om haar vervangende toestemming te verlenen om met de kinderen binnen een straal van 50 kilometer van Amstelveen te verhuizen. Tevens heeft zij verzocht om vervangende toestemming om de kinderen in te schrijven op een basisschool in de nieuwe woonplaats.

De vader heeft daartegen verweer gevoerd.

Op de stellingen van partijen wordt hierna – samengevat en voor zover nodig – nader ingegaan.

4 De standpunten

4.1.

De onderbouwing van het verzoek van de moeder

De moeder heeft ter onderbouwing van haar verzoek het volgende aangevoerd.

De moeder heeft vanaf de zomervakantie getracht met de vader in overleg te treden over haar wens om te verhuizen. Partijen hebben in dat kader een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. Tijdens deze gesprekken is duidelijk geworden dat de moeder graag wil verhuizen en dat de vader zich oriënteert op zijn woonomgeving. Op 1 november 2016 hebben partijen uitgebreid met elkaar overlegd. De reactie van de vader laat zien dat hij eventuele verhuizingen niet op elkaar wil afstemmen. De moeder heeft de vader nadien nog enkele malen verzocht om nogmaals om de tafel te gaan zitten en met elkaar de mogelijkheden te onderzoeken, echter de vader is op deze verzoeken niet meer ingegaan. De moeder is van mening dat de gevraagde verhuizing in het belang van de kinderen is, maar zij vindt bij de vader geen gehoor om dit te bespreken.

De moeder heeft momenteel een opdracht gedurende een langdurige periode in Veenendaal, voor gemiddeld drie dagen per week. Dit zorgt voor een lange reistijd met veel files. De moeder zou het liefst naar Veenendaal verhuizen met de kinderen en aldaar haar leven inrichten. Veenendaal ligt immers in het midden van het land, waardoor alle overige en toekomstige opdrachten van de moeder ook minder reistijd zullen opleveren. De moeder realiseert zich echter dat de afstand Veenendaal-Amsterdam dusdanig groot is dat de rechten van de vader en de kinderen daardoor in het gedrang zouden kunnen komen. De zoektocht van de moeder naar een nieuwe woning concentreert zich daarom op de directe omgeving van Hilversum en Breukelen. Indien de rechtbank meent dat geen toestemming verleend kan worden voor een verhuizing naar Breukelen of Hilversum, verzoekt de moeder de rechtbank een straal vast te stellen waarbinnen zij mag verhuizen.

De moeder heeft uitgebreid met de kinderen gesproken over een mogelijke verhuizing en de gevolgen hiervan. De moeder acht het in het belang van de kinderen dat zij aan het begin van het komende schooljaar kunnen starten op een nieuwe school. Zij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in zowel Breukelen als Hilversum. Een goede school die bij de kinderen past is voor haar van groot belang, gezien de dyslexie van [kind 1] en de overgevoeligheid voor geluid van [kind 2] . In de directe omgeving, zowel in Breukelen als Hilversum zijn diverse goede scholen voor de kinderen. De uiteindelijke keuze van een school zal echter met name afhangen van waar de moeder een geschikt huis zal vinden. Een ander belangrijk aspect is wat de moeder betreft in beide varianten de mogelijkheden van flexibele dagopvang en buitenschoolse activiteiten. De moeder vindt het van belang dat de kinderen kunnen deelnemen aan de door hen gewenste sporten en hobby’s en dat zij wanneer dat nodig is gebruik kunnen maken van een vertrouwde naschoolse opvang.

Wat de moeder betreft, ronden de kinderen het schooljaar 2016-2017 in Amstelveen af. De moeder en de kinderen zullen dan in de zomervakantie 2017 verhuizen naar de nabije omgeving van Breukelen of Hilversum. Een verhuizing in de zomer van 2017 heeft als voordeel dat [kind 1] in groep 7 start en zich in dat jaar kan voorbereiden op groep 8. [kind 1] heeft dan een jaar de tijd om te wennen aan haar nieuwe school, voordat zij deelneemt aan de Cito-toetsen.

De buitenschoolse activiteiten van de kinderen kunnen dusdanig worden georganiseerd dat deze plaatsvinden op andere dagen dan in Amstelveen het geval zou zijn. Dit heeft als voordeel dat de activiteiten vaker doordeweeks plaatsvinden, waardoor het weekend meer vrije tijd kent en de vader minder hoeft te reizen. De tijd die de kinderen met de vader doorbrengen wordt dan minder onderbroken door sportactiviteiten. De moeder is bereid voorlopig een deel van de sportactiviteiten van de kinderen in Amstelveen te behouden op de dagen waarop de kinderen bij de vader zijn. Op die manier kan de vader bij deze activiteiten betrokken blijven en neemt de moeder de reistijd voor haar rekening.

De moeder meent dat zij, indien de rechtbank haar verzoek om te verhuizen naar Breukelen of Hilversum niet toewijst, belang heeft bij duidelijkheid over een straal waarbinnen zij mag verhuizen. Zij heeft belang bij het opnieuw kunnen indelen van haar leven en dat van de kinderen. De moeder meent dat Amstelveen niet langer de woonomgeving voor haar en de kinderen is. De moeder zal een verhuizing goed voorbereiden en doordenken. De moeder zal bij zowel de keuzes voor scholen, sporten als hobby’s rekening houden met de belangen van de kinderen en de wensen die de vader heeft.

De moeder is bereid om jaarlijks met de vader te overleggen over extra tijd die de kinderen gedurende de vakanties bij hem kunnen doorbrengen. Wat de moeder betreft, hoeft de omgangsregeling die partijen zijn overeengekomen bij een verhuizing niet te worden aangepast. Door het drukke verkeer in Amsterdam, zal de reistijd maar in beperkte mate toenemen bij een verhuizing naar Breukelen of Hilversum. Indien de vader het halen en brengen van de kinderen als te belastend ervaart, is de moeder uiteraard bereid om het halen en brengen te delen, dan wel geheel voor haar rekening te nemen. De moeder realiseert zich dat de reiskosten zullen toenemen, zodat zij aanbiedt de extra reiskosten voor haar rekening te willen nemen. De moeder is bereid de vader maandelijks een reiskostenvergoeding te voldoen van 40 euro.

Partijen zijn wat de moeder betreft in zijn algemeenheid in staat om met elkaar te overleggen. Belangrijke zaken betreffende de kinderen nemen partijen serieus en zij proberen beiden naar aanvaardbare oplossingen te zoeken. Wat partijen niet kunnen is het nemen van beslissingen over meer gewichtige zaken, zoals de verhuizing.

Ter zitting heeft de moeder haar verzoek nader gespecificeerd met een door haar overlegde uitdraai van een plattegrond afkomstig van de website: www.kilometerafstanden.nl/cirkel-rondom-plaats-trekken.htm. Zij heeft aangegeven dat zij vanaf het middelpunt van de plattegrond (Amstelveen) een rechte lijn naar beneden en een cirkel van 35 kilometer rondom Amstelveen heeft getrokken. De moeder heeft verklaard bereid te zijn vanuit het middelpunt (Amstelveen) een rechte lijn naar Lelystad te trekken en haar zoekradius te beperken tot het rechts van de verticale lijn en onder de lijn Amstelveen-Lelystad gelegen gebied. Zij verzoekt de rechtbank haar vervangende toestemming te verlenen voor verhuizing binnen dat gebied.

Voorts heeft de moeder ter zitting te kennen gegeven dat zij persisteert bij haar verzoek tot vervangende toestemming voor inschrijving van de kinderen op een school in het voornoemde gebied. De vader verbindt in zijn verweerschrift voorwaarden aan zijn toestemming, waardoor het risico groot is dat geen overeenstemming zal plaatsvinden omtrent de schoolkeuze, waardoor de kinderen het nieuwe schooljaar daar niet kunnen beginnen. De moeder wenst duidelijkheid voor de kinderen. Zij is bereid met de vader in overleg te treden over de schoolkeuze voor de kinderen. De uitgangspunten tussen partijen die bij de schoolkeuze van belang zijn, zijn een school met een christelijk karakter, aandacht voor dyslexie, muziekonderwijs en een rustige atmosfeer. De moeder wil met inachtneming van die uitgangspunten met de vader op zoek gaan naar een passende school voor de kinderen, maar wenst, voor het geval dat de vader zijn toestemming weigert, alvast vervangende toestemming van de rechtbank om vertraging en onduidelijkheid voor de kinderen te voorkomen.

4.2.

De onderbouwing van het verweer van de vader

De vader heeft zich tegen het verzoek van de moeder verweerd. De vader heeft bij verweerschrift te kennen gegeven zich wat het primaire verzoek van de moeder – betreffende verhuizing naar Breukelen of Hilversum – voorwaardelijk te refereren aan het oordeel van de rechtbank. Zijn voorwaardelijke referte houdt verband met de tussen partijen lopende (kinder)alimentatieprocedure. De vader behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tegen de onderhavige beschikking in hoger beroep te gaan als de rechtbank in de alimentatieprocedure blijft rekenen met bedragen die voor hem onaanvaardbaar zijn. De vader verweert zich tegen het verzoek tot vervangende toestemming voor inschrijving op een lokale school en ziet geen reden om de keuze daaromtrent alleen aan de moeder over te laten. Het verzoek van de moeder is er wat de vader betreft op gericht het gezamenlijk gezag uit te hollen en de kinderen van hem af te nemen.

De vader is ter zitting niet verschenen om zijn verweer toe te lichten.

4.3.

De mening van de kinderen

De kinderen hebben – voor zover van belang – te kennen gegeven positief te zijn over de voorgenomen verhuizing en niet te verwachten dat er in het contact met hun vader veel zal veranderen. Zij ervaren dit contact als prettig en willen dat dat zo blijft.

4.4.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank merkt allereerst op dat de kinderen te kennen hebben gegeven het huidige contact met de vader als prettig te ervaren en dat zij daarvan – ook in geval van een verhuizing – voortzetting verwachten. De moeder heeft verklaard dat zij wat de zorg- en contactregeling betreft geen verandering verwacht of beoogd. Voortzetting van de huidige zorg- en contactregeling is dan ook, ongeacht de onderhavige procedure en de uitkomst daarvan het ongewijzigde uitgangspunt voor alle betrokkenen.

De moeder heeft voor de verhuizing van de kinderen in beginsel toestemming van de vader nodig. Nu deze toestemming niet door de vader is verleend, is zij gerechtigd de rechtbank te verzoeken hierover een beslissing te nemen in de door haar gewenste zin. Ingevolge artikel 1:253a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd. De rechter dient in dergelijke geschillen een zodanige beslissing te nemen als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Bij deze beoordeling dient de rechter de belangen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen en tegen elkaar af te wegen. Het belang van het kind dient daarbij een overweging van de eerste orde te zijn. Dat neemt niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen zwaarder kunnen wegen.

In de beoordeling bij een verzoek tot verhuizing dient de rechtbank alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle belangen mee te wegen. Het belang van de kinderen is daarbij leidend, doch – op grond van jurisprudentie - niet altijd doorslaggevend.

De rechtbank overweegt dat het verzoek van de moeder zoals dat nu voorligt verhuizing binnen het door haar aangegeven gebied behelst. De vader heeft zich wat de binnen dit gebied gelegen plaatsen Breukelen en Hilversum betreft niet tegen een voorgenomen verhuizing verweerd. Ook overigens heeft hij tegen het verzoek van de moeder geen specifiek verweer gevoerd, anders dan dat hij zijn toestemming verbindt aan het resultaat van het geschil over de kinderalimentatie. Die voorwaarde acht de rechtbank oneigenlijk en niet in het belang van de moeder en de kinderen bij duidelijkheid op korte termijn. Daardoor is het verzoek van de moeder in beginsel voor toewijzing vatbaar. Nu het verzoek van de moeder in het belang van de kinderen wordt geacht, zal de rechtbank het verzoek toewijzen. Teneinde - in het geval de moeder niet in Breukelen of Hilversum een geschikte woning vindt, maar wel in de omgeving daarvan - discussie tussen partijen te voorkomen, zal de rechtbank de door de moeder overgelegde kaartje aan deze beschikking hechten en bepalen dat de moeder vervangende toestemming wordt verleend voor verhuizing met de kinderen naar een woonplaats gelegen in de gearceerde rechterzijde van de cirkel met Amstelveen als middelpunt.

Wat de schoolkeuze betreft, overweegt de rechtbank dat de uitgangspunten voor de keuze van een nieuwe school tussen partijen duidelijk zijn. Het moet gaan om een christelijke school met aandacht voor dyslexie, muziekonderwijs, een rustige atmosfeer en in de nabijheid van de nieuwe woning van de moeder. De rechtbank gaat er vanwege dat wat partijen naar voren hebben gebracht van uit dat zij op basis van die uitgangpunten met elkaar in overleg zullen treden over de keuze van een nieuwe school voor de kinderen en dat zij daarbij het belang van de kinderen voorop stellen. De moeder heeft ter zitting uitdrukkelijk naar voren gebracht dat zij op geen enkele wijze uit is op het beperken van de vader in zijn ouderlijk gezag, ook niet ten aanzien van de schoolkeuze van de kinderen. Indien en voor zover het overleg tussen partijen niet leidt tot een keuze waar beide partijen zich in kunnen vinden, zal de rechtbank de moeder, gelet op het belang van de kinderen bij een school in de plaats waar zij woonachtig zijn, vervangende toestemming verlenen voor de inschrijving van de kinderen op een school. De situatie waarin zij niet langer in Amstelveen wonen maar daar nog wel naar school (moeten) gaan omdat hun inschrijving op een andere school niet (snel genoeg) voor aanvang van het nieuwe schooljaar slaagt, is voor hen zeer onwenselijk. Nu is gebleken dat de verstandhouding tussen partijen zeer complex is, zij verschillende procedures tegen elkaar voeren en hebben gevoerd en het hen zelden in onderling overleg lukt de belangen van de kinderen voorop te stellen, verleent de rechtbank deze vervangende toestemming voor de inschrijving op een school. Het is de rechtbank ter zitting voldoende gebleken dat de moeder zich uiteindelijk bij de keuze van een school zal laten leiden door de belangen van de kinderen, en de met de vader gedeelde uitgangspunten welke school voor de kinderen passend is.

Ten aanzien van de uitvoerbaarheid bij voorraad, overweegt de rechtbank het volgende. Vooropgesteld moet worden dat het – juist vanwege het naderende einde van het schooljaar en het spoedige begin van het nieuwe schooljaar in de beoogde regio – voor de kinderen van groot belang is dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun nieuwe woonplaats en nieuwe school. Uit het verweerschrift van de vader blijkt dat hij zich niet ondubbelzinnig refereert ten aanzien van de verhuizing. Hij behoudt zich immers het recht voor om hoger beroep in te stellen als de alimentatieprocedure hem onwelgevallig verloopt. Onder die omstandigheden acht de rechtbank het in het belang van de kinderen gerechtvaardigd de beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, zodat het voor hen duidelijk is dat zij, ongeacht het al of niet instellen van hoger beroep door de vader, het nieuwe schooljaar in een nieuwe woonplaats en op een nieuwe school kunnen beginnen.

Mitsdien wordt als volgt beslist.

5 De beslissing

De rechtbank:

- verleent aan de moeder vervangende toestemming om met de kinderen te verhuizen van Amstelveen naar een woonplaats binnen een straal van 35 kilometer ten (zuid) oosten van Amstelveen, gelegen in het gearceerde gebied op het aan deze beschikking gehechte kaartje;

- bepaalt dat, indien en voor zover partijen niet in onderling overleg tot een gezamenlijke keuze komen voor een nieuwe school voor de kinderen in of nabij de woonplaats waar zij naartoe zullen verhuizen, deze beschikking als vervangende toestemming voor de moeder zal gelden om de kinderen in te schrijven op een basisschool in of nabij de nieuwe woonplaats van de kinderen;

- verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.C. Hoogeveen, voorzitter tevens kinderrechter, mrs. I.M. Nusselder en C.S. Schoorl, kinderrechters, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van G. Veldman, griffier, op 28 juni 20171

1 Voor zover tegen de beschikking hoger beroep openstaat kan dit via een advocaat worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam (IJdok 20 / Postbus 1312, 1000 BH).
Het beroep moet worden ingesteld:
- door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;
- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.