Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:3578

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-05-2017
Datum publicatie
24-05-2017
Zaaknummer
5272772 CV 16-23436
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Door imitatievelgen met Mercedesstickers aan te bieden, heeft online veilingsite BVA Auctions een koper misleid. BVA Auctions moet de koper een bedrag van bijna 1500 euro terugbetalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/2687
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht – team kanton

zaaknummer: 5272772 CV 16-23436

vonnis van: 19 mei 2017

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser, nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. J.S.M. Brouwer (DAS Rechtsbijstand)

t e g e n

de besloten vennootschap BVA Auctions B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde, nader te noemen: BVA

procederende bij T. Vroon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  dagvaarding van 26 juli 2016 met producties;

 • -

  antwoord met producties;

 • -

  instructievonnis;

 • -

  repliek;

 • -

  dupliek met een productie;

 • -

  akte uitlating productie van [eiser] ;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Op de website van BVA kon van 24 december 2016 tot 30 december 2016 geboden worden op autovelgen met banden, met als beschrijving:
1x Set 18 inch velgen met 245/40 R18 winterbanden, steek 5x 112, ET 45, naafgat 66,6MM, geschikt voor Mercedes Benz C/E/B/CLA/CLS. Dit betreft een nieuw product.
Er was tevens een foto bijgevoegd, waarop een autovelg met band was te zien met in het midden van de velg het Mercedes Benz logo. Het openingsbod was
€ 625,-.

1.2.

[eiser] heeft de velgen met banden voor een bedrag van € 912,34 inclusief veilingkosten (€ 104,-) en btw (€ 158,34) gekocht en de rekening van BVA voldaan.

1.3.

[eiser] heeft sensoren laten aanbrengen op de velgen bij Stern Auto B.V. (verder: Stern). Dit kostte € 796,52 inclusief btw. Stern heeft op 10 februari 2016 eveneens een factuur van € 84,70 gestuurd, met als omschrijving:
Band linksvoor liep staads leeg. Diagnose gestel. Lekkage geconstateerd in velg(midden). Geen schade aan velg zichtbaar. Velg is imitatie AMG.

1.4.

Bij e-mail van 10 februari 2016 heeft [eiser] BVA aansprakelijk gesteld voor door hem geleden schade. [eiser] schreef onder meer:
(..)
Echter blijkt dat het hier om een imitatie set te gaan, waardoor volgens de Mercedes dealer een lekkage in velg zit (..).
Hierdoor loopt de band langzaam leeg.
(..)
Nergens in uw advertentie geeft u aan dat het hier om een imitatie set gaat, ik vind dit zeer misleidend. Afgelopen vrijdag heeft de Mercedes dealer sensoren aangebracht en de wielen gemonteerd. Echter is de velgen set niet meer bruikbaar en heb ik forse schade geleden. (..)

1.5.

Hierop heeft BVA per e-mail geantwoord:
Wij omschrijven velgen op twee manieren, Mercedes velg of velg geschikt voor (o.a.) Mercedes. Dit lijkt mij duidelijk. Als de velg-lek een productiefout betreft en niet ‘iets’ van buitenaf, valt dit uiteraard onder garantie en krijgt u een nieuwe velg.

1.6.

Bij brief van 11 maart 2016 heeft de gemachtigde van [eiser] de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

Vordering en verweer

2. [eiser] vordert BVA te veroordelen tot betaling van € 1.496,10 aan hoofdsom,
€ 33,68 aan buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente over de hoofdsom vanaf
25 maart 2016.

3. [eiser] stelt dat hij op grond van de advertentie en de foto mocht verwachten originele Mercedes Benz velgen en banden te kopen. [eiser] is niet op de hoogte van onderscheidende teksten die BVA gebruikt en is derhalve van mening dat BVA zich daarop niet kan beroepen. De logo’s zijn op de velgen geplakt en daar inmiddels vanaf gevallen, hetgeen bevestigt dat de kwaliteit niet overeenkomt met wat [eiser] mocht verwachten. [eiser] heeft de koopovereenkomst om die reden bij brief van 11 maart 2016 buitengerechtelijk ontbonden, waardoor BVA gehouden is de koopprijs terug te betalen. Bovendien heeft [eiser] schade geleden in de vorm van het aanbrengen van de wielsensoren en de kosten van het stellen van de diagnose door Stern. Bij repliek heeft [eiser] de gronden voor de vordering aangevuld met een beroep op dwaling.

4. BVA voert ten eerste aan dat [eiser] niet ontvankelijk is in zijn vordering. Uit de algemene voorwaarden, waarmee [eiser] heeft ingestemd, volgt dat BVA optreedt als bemiddelaar voor de verkopende partij. Dit blijkt ook uit de tenaamstelling van het rekeningnummer op de factuur.

5. Indien BVA wel wordt aangemerkt als verkoper, moet de vordering niettemin worden afgewezen, nu [eiser] volgens BVA conform de algemene voorwaarden geen rechten kan ontlenen aan de vermelde omschrijving en eventueel verstrekte inlichtingen. Verder had [eiser] voorafgaand aan de veiling de kavel kunnen inspecteren op de kijkdag. Indien [eiser] daarvan geen gebruik maakt, neemt hij het risico dat de kavel niet aan zijn verwachtingen voldoet. Tot slot voert BVA aan dat [eiser] haar niet de gelegenheid heeft gegeven de velg, die eventueel het lek heeft veroorzaakt, te ruilen en ook met de geboden oplossing heeft [eiser] niet ingestemd. Dit alles moet leiden tot afwijzing van de vordering, aldus BVA.

Beoordeling

6. De eerste vraag is of de koopovereenkomst tussen partijen is gesloten dan wel dat BVA slechts als bemiddelaar heeft opgetreden.

7. Gelet op het screenshot van de advertentie op de website van BVA, als overgelegd bij de conclusie van antwoord, mocht [eiser] ervan uitgaan dat BVA de verkopende partij was. [eiser] stelt terecht dat uit niets in de advertentie blijkt dat BVA niet als verkoper handelde. Verder kan ook op grond van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet worden geconcludeerd dat BVA geen partij was bij de koopovereenkomst, nu uit zowel de tekst van artikel 1 als die van artikel 3 van de algemene voorwaarden volgt dat BVA niet alleen als bemiddelaar, maar ook als verkoper kan optreden.

8. Conclusie is dat [eiser] de juiste partij heeft gedagvaard, te weten BVA als verkopende partij.

9. Vervolgens is aan de orde of [eiser] op goede gronden de koopovereenkomst heeft ontbonden. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Wat er ook zij van het beroep op non-conformiteit van de velgen en winterbanden, dan wel dwaling, de kantonrechter ziet aanleiding allereerst te beoordelen of sprake is van een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in artikel 6:193 c BW ev.

10. Een handelspraktijk is misleidend, aldus voornoemd artikel, indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algehele presentatie van de informatie, zoals onder meer ten aanzien van de aard van het product of de voornaamste kenmerken van het product, zoals uitvoering.

11. [eiser] stelt in dit verband dat hij ervan mocht uitgaan dat de door hem aangeschafte velgen en banden van het merk Mercedes Benz waren.

12. Feit is dat er kennelijk onechte stickers met het Mercedes-logo op de velgen waren bevestigd. De enige reden dat dergelijke stickers zichtbaar op een velg geplaatst worden is naar het oordeel van de kantonrechter om die velg de gepretendeerde hoedanigheid van Mercedes velg te geven. Vast staat dat het hier niet om originele Mercedes Benz velgen ging. Daarmee heeft BVA een onjuiste mededeling gedaan over één van de belangrijkste aspecten van de velg. De formulering in de begeleidende tekst dat de velgen geschikt zijn voor Mercedes Benz versterken bovendien de indruk dat het om Mercedes Benz velg gaat en bevestigen daarmee de plaatsing van de stickers op de velg, waardoor [eiser] als gemiddelde consument daarop mag afgaan. Deze presentatie door BVA levert aldus een oneerlijke handelspraktijk op. Of deze onechte stickers door BVA zelf daarop geplaatst zijn, dan wel dat deze daarop al aanwezig waren, mist in de relatie tussen [eiser] en BVA relevantie, nu dit voor rekening en risico van BVA dient te komen. Evenmin is relevant of [eiser] in de gelegenheid is geweest de kavel – zo nodig met behulp van een specialist - te inspecteren en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van BVA als verkoper om ervoor te zorgen dat zij juiste mededelingen presenteert aan [eiser] als gemiddelde consument en deze verantwoordelijkheid kan zij niet op deze manier afschuiven op de koper.

13. Het vorenstaande betekent dat [eiser] op goede gronden de koopovereenkomst heeft ontbonden. Er rust op partijen dan ook een verplichting tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties, zodat de vordering tot terugbetaling van de koopprijs toewijsbaar is.

14. Niet bestreden is dat [eiser] de velgen heeft voorzien van sensoren en een diagnose heeft laten stellen en daarvoor kosten heeft gemaakt. Deze kosten kunnen als directe schade in verband met de aanschaf van de velgen worden aangemerkt, nu [eiser] deze kosten immers niet zou hebben gemaakt indien hij door BVA was geïnformeerd over de werkelijke hoedanigheid van de velgen. Tegen de hoogte van de gevorderde schadevergoeding heeft BVA geen inhoudelijk verweer gevoerd, zodat dit deel van de vordering eveneens toewijsbaar is.

15. De buitengerechtelijke kosten zijn door BVA niet bestreden en toewijsbaar. De wettelijke rente is, gelet op de brief van 11 maart 2016, eveneens toewijsbaar als gevorderd.

16. Bij deze uitslag wordt BVA als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit geding.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt BVA tot betaling aan [eiser] van:

- € 1.496,10 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 25 maart 2016 tot aan de voldoening;

- € 33,68 aan buitengerechtelijke incassokosten;

veroordeelt BVA in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op:
exploot € 99,88
salaris € 300,00
griffierecht € 223,00
-----------------
totaal € 622,88
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt BVA tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en BVA niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 mei 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.