Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:2519

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-04-2017
Datum publicatie
21-04-2017
Zaaknummer
4708463 CV EXPL 15-36253
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Apple moet een klant een nieuw product leveren en geen exemplaar met mogelijk gebruikte onderdelen ter vervanging van een kapot product.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/2104
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 4708463 CV EXPL 15-36253

vonnis van: 18 april 2017

fno.: 480

Vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. R. den Uyl (DAS Rechtsbijstand)

t e g e n

de besloten vennootschap Apple Retail Netherlands B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Apple

gemachtigde: mr. E. Hogerzeil

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende stukken bevinden zich in het procesdossier:

- dagvaarding van 18 december 2015, met producties;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- repliek;

- dupliek.


Op 8 juli 2016 heeft de rechtbank Amsterdam in een soortgelijke zaak uitspraak gedaan, welke uitspraak is gepubliceerd. Apple heeft mede daarom, alvorens vonnis werd gewezen verzocht om pleidooi, zodat de kantonrechter heeft besloten een comparitie te plannen.

Deze comparitie heeft, na een verzoek tot aanhouding, plaatsgevonden op 19 januari 2017. [eiseres] is in persoon verschenen, vergezeld door haar gemachtigde. Apple is verschenen bij [naam] , vergezeld door mr. K.A. Jelsma en mr. B.A. Keizers als gemachtigden. Partijen zijn gehoord, Apple aan de hand van pleitaantekeningen, en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van hetgeen is besproken. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[eiseres] heeft op 22 februari 2015 van Apple een nieuwe iPad Air 2 (verder: de iPad) met extra garantie en Apple CARE gekocht voor een bedrag van € 819,00 inclusief BTW.

1.2.

Deze iPad maakte binnen vier maanden na aankoop slecht tot geen contact meer met de wifi, waardoor de iPad niet meer normaal was te gebruiken.

1.3.

[eiseres] heeft zich vervolgens tot Apple gewend. De iPad bleek niet meer te repareren. Apple heeft haar vervolgens een zogeheten ‘remanufactured’ exemplaar aangeboden. Later noemt Apple dit replacement.

1.4.

[eiseres] heeft dit toestel niet geaccepteerd. Op 18 augustus 2015 heeft de gemachtigde van [eiseres] Apple schriftelijke gesommeerd een nieuwe iPad Air 2 te leveren. Apple heeft twee keer kort en algemeen gereageerd en de sommatie van de hand gewezen, omdat Apple meent dat zij de overeenkomst correct nakomt door de iPad te vervangen door een ‘remanufactured’ exemplaar.

1.5.

Op 8 juli 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:4197) heeft de kantonrechter te Amsterdam vonnis gewezen in een zaak omtrent een non-conforme iPhone, die door Apple was vervangen door een refurbished exemplaar. De kantonrechter oordeelde in die zaak dat Apple niet aan haar verplichtingen had voldaan door de nieuwe iPhone te vervangen door een refurbished iPhone.

Vordering en verweer

2. [eiseres] vordert Apple, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis
te veroordelen tot levering van een nieuwe iPad Air 2 binnen twee weken na betekening van dit vonnis op straffe van een dwangsom van € 100,00 per dag met een maximum van € 1.000,00, alsmede tot betaling van € 178,50 aan buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de proceskosten en nakosten.

3. Aan deze vordering legt [eiseres] kort gezegd ten grondslag dat [eiseres] op grond van artikel 7:21 BW kosteloos vervanging of herstel kan eisen, als het product niet voldoet aan de overeenkomst. Herstel was niet meer mogelijk. [eiseres] heeft bij vervanging recht op een nieuw exemplaar, zoals zij destijds ook heeft gekocht. Een ‘remanufactured’ exemplaar is dat niet. Dat blijkt al uit het feit dat Apple dergelijke exemplaren voor een lager bedrag aanbiedt op haar eigen website.

4. Apple heeft de vordering gemotiveerd betwist en daartoe aangevoerd dat [eiseres] gelet op de non-conformiteit van de iPad recht heeft op vervanging, maar de vraag die voor ligt is of zij recht heeft op een splinternieuwe iPad. Apple heeft een ‘replacement’ iPad (hierna te noemen: replacement) aangeboden van precies hetzelfde type. Een replacement kan gebruikte onderdelen bevatten, maar dat hoeft zeker niet. Zowel de nieuwe als de gebruikte onderdelen worden uitvoerig getest. Ook is het productieproces en de inspectie van een replacement identiek aan het productieproces en inspectie voor een nieuwe iPad, zodat de prestatie en betrouwbaarheid gelijk zijn. Replacements worden enkel ter beschikking gesteld ter vervanging van ondeugdelijke iPads en worden niet verkocht op de website. Dat zijn ‘refurbished’ iPads. Refurbished iPads zijn tweedehands exemplaren en worden daarom goedkoper aangeboden dan nieuwe modellen. Er is zodoende een groot verschil met een replacement, nu deze overwegend nieuwe onderdelen bevat en (slechts) enkele gebruikte onderdelen. Met het aanbieden van een replacement heeft Apple dus wel degelijk voldaan aan haar nakomingsverplichting op grond van boek 7 BW. Aan het begrip vervanging zijn noch in de Wet noch in de Richtlijn 1999/44 EG Consumentenkoop en Garanties (hierna te noemen de Richtlijn) voorwaarden verbonden. Volgens Apple wordt door vervanging door een functioneel gelijkwaardige zaak voldaan aan de eis om een gebrekkige zaak in overeenstemming te brengen met de overeenkomst. Bovendien leidt herstel ook niet tot een splinternieuw product.

5. Bij repliek handhaaft [eiseres] haar vordering en standpunten, met dien verstande dat zij een lager bedrag aan buitengerechtelijke kosten vordert, namelijk € 122,85. Herstel en vervanging kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Als herstel niet meer mogelijk is, moet de zaak worden vervangen.

6. Bij dupliek heeft Apple haar standpunten gehandhaafd. Zij betwist dat herstel en vervanging niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Het zijn beide remedies die leiden tot hetzelfde doel, namelijk het product in overeenstemming brengen met de overeenkomst. Het feit dat het product door herstel in overeenstemming wordt gebracht met de overeenkomst duidt erop dat voor vervanging niet per definitie een splinternieuw product vereist is.

Beoordeling

7. Waar nodig zal hierna nader worden ingegaan op de stellingen en verweren van partijen.

8. Ter zitting heeft Apple als nieuw verweer aangevoerd dat [eiseres] geen belang meer heeft bij een uitspraak omdat Apple voor de zitting heeft aangeboden aan al hetgeen door haar is gevorderd uit coulance tegemoet te komen. Dit verweer wordt verworpen. [eiseres] hoeft niet akkoord te gaan met een minnelijke schikking, ook al krijgt zij alles wat zij heeft gevorderd. Zij heeft een gerechtvaardigd belang bij een juridisch inhoudelijke beslissing op haar vordering.

9. Artikel 7:21 BW bepaalt dat de koper herstel of vervanging van de verkoper kan eisen als de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoord. Het is dus in beginsel aan de koper te kiezen of zij herstel of vervanging van de zaak wenst, waarbij er door een ‘mits’ (7:21 lid1 sub b BW) bij herstel en een ‘tenzij’ (7:21 lid 1 sub c BW) bij vervanging enige beperking wordt opgelegd bij deze keuzemogelijkheid. Kort gezegd herstel mag je eisen, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen en vervanging mag je eisen, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen. Echter in deze casus speelt deze keuze helemaal niet, omdat vast staat dat herstel niet mogelijk is.

10. Apple heeft aangevoerd dat in de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 8 juli 2016 (zie 1.5) ten onrechte wordt verwezen naar het Quelle arrest (ECLI:EU:C:2008:231). De kantonrechter overweegt dat hoewel het Quelle arrest over een andere rechtsvraag ging, dit onverlet laat dat het Europese Hof in deze uitspraak wel degelijk een oordeel geeft over vervanging van een non-conforme zaak. In (de Nederlandse vertaling van) dit arrest is te lezen: “Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.” Juist omdat de Wet en de Richtlijn geen specifieke eisen aan vervanging verbindt, is deze jurisprudentie van het Europese Hof belangrijk voor de uitleg van dit begrip. Naar het oordeel van de kantonrechter kan bovenstaande niet anders begrepen worden dan dat een consument die een nieuw product heeft gekocht dat non-conform blijkt te zijn, bij vervanging recht heeft op wederom een nieuw product.

11. Hiermee is naar het oordeel van de kantonrechter ook meteen de vraag beantwoord of Apple aan haar verplichtingen voldoet door de non-conforme iPad te vervangen door een replacement. Het antwoord daarop is ontkennend. Als [eiseres] een refurbished of replacement iPad had gekocht, mag Apple deze vervangen met een refurbished of replacement exemplaar, maar als de consument, zoals in dit geval, een nieuwe iPad heeft gekocht, heeft zij recht op een nieuwe iPad als vervanging. Een replacement iPad, is ondanks hetgeen Apple hierover allemaal heeft aangevoerd, geen nieuwe iPad, maar een replacement, hoe vergelijkbaar deze exemplaren ook eventueel zijn. Apple biedt de replacement ook niet als ‘nieuw’ aan op de markt.

12. Dat betekent dat de vordering van [eiseres] om Apple te veroordelen een nieuwe iPad aan haar te leveren, op straffe van een dwangsom, toewijsbaar is.

13. De buitengerechtelijke kosten zijn eveneens toewijsbaar nu [eiseres] genoegzaam heeft aangetoond dat zij deze kosten heeft gemaakt om buiten rechte tot een oplossing te komen.

14. Apple wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten aan de zijde van [eiseres] belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Apple om aan [eiseres] binnen twee weken na betekening van dit vonnis een nieuwe iPad Air 2 te leveren op straffe van een dwangsom van € 100,00 per dag met een maximum van € 1.000,00, alsmede tot betaling van € 178,50 aan buitengerechtelijke kosten;

veroordeelt Apple in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op:

-griffierecht: € 79,00

-kosten dagvaarding: € 99,99

-salaris gemachtigde: € 300,00

--------------

Totaal: € 478,99

inclusief eventueel verschuldigde BTW;

veroordeelt Apple tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Apple niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. M.D. Ruizeveld, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 april 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.