Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:2068

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-03-2017
Datum publicatie
31-03-2017
Zaaknummer
CV EXPL 16-24503
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partnerpensioen, keuze, voldoende voorgelicht door werkgever, bijeenkomst voor werknemers, geen verplichting tot individueel advies, schadevergoeding afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1762
PJ 2017/84 met annotatie van E. Lutjens
AR-Updates.nl 2017-0376
PR-Updates.nl AR-2017-0376
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5300355 CV EXPL 16-24503

vonnis van: 27 maart 2017

fno.: 811

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres] ,

wonende te [plaats] ,

eiseres,

nader te noemen: [eiseres] ,

gemachtigde: mr. B. Veenema,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELE2 NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Diemen,

gedaagde,

nader te noemen: Tele2,

gemachtigde: mr. A.D. Putker-Blees.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- de dagvaarding van 4 augustus 2016, met producties;
- de conclusie van antwoord met producties;
- het instructievonnis van 4 november 2016, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 21 februari 2017. [eiseres] is verschenen, vergezeld door haar gemachtigde. Namens Tele2 zijn [naam 1] en [naam 2] verschenen, vergezeld door mr. F. de Jong, kantoorgenoot van gemachtigde. Partijen zijn gehoord, [eiseres] mede aan de hand van een pleitnotitie, en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1.1.

Op 15 december 2003 heeft [eiseres] een samenlevingscontract gesloten met [naam 3] (hierna genaamd: [naam 3] ). Samen hebben zij twee kinderen gekregen, een dochter van elf en een zoon van acht, die meervoudig gehandicapt is en intensieve zorg nodig heeft.

1.2.

Met ingang van 1 januari 2013 is [naam 3] in dienst getreden bij Tele2. Tele2 heeft haar pensioenregeling onder gebracht bij Zwitserleven. Deze pensioenregeling kent een aantal verplichte onderdelen en een aantal vrijwillige onderdelen, waaronder partnerpensioen en nabestaandenoverbruggingspensioen (hierna genoemd: ANW-gatverzekering).

1.3.

Op 2 januari 2013 heeft [naam 3] het door Tele2 verstrekte “keuzeformulier vrijwillige onderdelen Tele2-pensioenregeling” ingevuld en hebben hij en [eiseres] dit formulier ondertekend. Op dat formulier is handgeschreven het woord “nee” of “n.v.t.” bij elke keuzemogelijkheid ingevuld. Dit formulier is door [naam 3] bij Tele2 ingeleverd.

1.4.

Op basis van dit formulier heeft Tele2 geregistreerd dat [naam 3] geen gebruik wilde maken van de vrijwillige regelingen en [naam 3] heeft alleen premie afgedragen voor de verplichte pensioenregelingen, niet zijnde partnerpensioen of ANW-gatverzekering.

1.5.

Op 16 april 2015 is [naam 3] onverwachts op 44-jarige leeftijd tijdens het hardlopen ten gevolge van een hartstilstand overleden.

1.6.

Op basis van de twee verplichte verzekeringen heeft Zwitserleven ten gevolge van het overlijden van [naam 3] een netto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en wezenpensioen uitgekeerd. Tele2 heeft verder aan [eiseres] medegedeeld dat [naam 3] geen partnerpensioen had verzekerd, noch een ANW-gatverzekering had afgesloten.

1.7.

Door de intensieve zorg die de achtjarige zoon nodig heeft, is [eiseres] na het overlijden van [naam 3] niet meer in staat om veel te werken.

Vordering

2. [eiseres] vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
a. voor recht te verklaren dat Tele2 zich jegens [naam 3] niet als goed werkgever in de zin van 7:611 BW heeft gedragen, dat zij daardoor toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen van de arbeidsovereenkomst dan wel onrechtmatig heeft gehandeld en dat zij daardoor schadeplichtig is;
b. Tele2 te veroordelen tot betaling van de door haar geleden schade ten bedrage van € 578.110,--, vermeerderd met rente;
c. Tele2 te veroordelen in de proceskosten.

3. [eiseres] stelt hiertoe dat Tele2 onvoldoende, misleidende en/of tegenstrijdige informatie heeft verstrekt over de pensioenmogelijkheden, althans dat Tele2 [naam 3] onvoldoende heeft voorgelicht over de gevolgen van zijn aanvankelijke keuze om geen extra voorzieningen voor zijn partner mee te verzekeren. Dit geldt te meer nu [naam 3] en [eiseres] ouders zijn van een inwonend meervoudig gehandicapt kind, aldus [eiseres] .

4. Tele2 betwist dat zij [naam 3] onvoldoende, misleidend en/of tegenstrijdig heeft voorgelicht over de pensioenregeling. Zij voert daartoe aan dat zij vóór indiensttreding aan [naam 3] zeven informatiebronnen heeft verstrekt, waarin hij is geïnformeerd over zijn pensioenkeuzes. In al deze bronnen is, volgens Tele2, vermeld dat de pensioenregeling bestaat uit verplichte risicoverzekeringen en vrijwillige risicoverzekeringen. Zij heeft deze documenten overgelegd: de arbeidsovereenkomst, een begeleidende brief bij de arbeidsovereenkomst, een “Personal Benefits” folder en de “Tele2 Pensioenregeling in het kort”. In de begeleidende brief bij de arbeidsovereenkomst is onder meer vermeld: “Je zult voor indiensttreding echter wel al een keuze moeten maken of je verzekerd wilt zijn voor partnerpensioen en/of ANW-hiaatpensioen (zie details in de folder). Je bent hiertoe niet verplicht als je op het formulier persoonlijke gegevens ‘ongehuwd’ of ‘duurzaam gescheiden’ invult. In alle andere gevallen wordt van je verwacht dat je het keuzeformulier invult en ondertekend.” Verder voert Tele2 aan dat [naam 3] op 27 december 2012 een e-mailbericht heeft ontvangen met informatie over de pensioenregeling met twee bijlagen: een premiecalculator en een keuzeformulier (zie hiervoor 1.3). Uit het door [naam 3] ingevulde en bij Tele2 ingeleverde formulier volgt, volgens Tele2, dat [naam 3] ervoor heeft gekozen zich niet aanvullend ten behoeve van zijn partner te verzekeren en dat zijn partner door ondertekening van het formulier hiermee instemde. Voorts voert Tele2 aan dat zij na indiensttreding van [naam 3] een pensioenbijeenkomst heeft georganiseerd op 12 maart 2013 en dat [naam 3] hiervoor was uitgenodigd. Deze bijeenkomst had als doel de (nieuwe) medewerkers te informeren over de pensioenregeling en de medewerkers hadden de mogelijkheid om na deze bijeenkomst hun pensioenregeling te wijzigen. Daarnaast heeft Zwitserleven op 9 april 2013 een zogenaamde “startbrief” gestuurd naar [naam 3] met informatie over het pensioen. Deze brief is door [eiseres] in de procedure ingebracht. Tot slot is ter zitting namens Tele2 verklaard dat [naam 3] tijdens zijn dienstverband te allen tijde zijn pensioenregeling, zo gewenst, kon wijzigen.

Beoordeling

5. Tegenover het gemotiveerde verweer en gelet op de omstandigheid dat enkele van de door Tele2 genoemde stukken door [eiseres] zelf zijn overgelegd, heeft [eiseres] onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat de door Tele2 genoemde en overgelegde informatiebronnen niet door [naam 3] zijn ontvangen. Anders dan [eiseres] stelt, valt niet in te zien dat deze bronnen gelet op de tekst of op de volgorde van de daarin besproken onderwerpen misleidend, onduidelijk of tegenstrijdig zijn. Steeds wordt in heldere bewoordingen erop gewezen dat de pensioenregeling bestaat uit een verplicht gedeelte en een vrijwillig gedeelte en dat alleen het vrijwillige gedeelte betrekking heeft op partnerpensioen en de ANW-gatverzekering. Uit het door Tele2 ontvangen en overgelegde keuzeformulier volgt dat [naam 3] , samen met [eiseres] , een expliciete keuze heeft gemaakt geen partnerpensioen en geen ANW-gatverzekering af te willen sluiten. De omstandigheid dat [eiseres] het formulier heeft ondertekend zonder dat [naam 3] haar heeft ingelicht over de gevolgen van deze keuze, zoals zij stelt, maakt het voorgaande niet anders. Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat [naam 3] niet naar de door Tele2 georganiseerde pensioenbijeenkomst is gegaan. Onbetwist is immers gebleven dat hij voor deze bijeenkomst was uitgenodigd. De zorgplicht van een goed werkgever in het kader van de aangeboden pensioenregeling voert niet zo ver dat zij werknemers actief voor de individuele (in dit geval zeer schrijnende) gevolgen van keuzes meer informatie dient aan te bieden dan dat Tele2 in dit geval heeft gedaan. Ook niet nu zij in dit geval op de hoogte was van de thuissituatie. Bovendien werd tijdens de hiervoor genoemde pensioenbijeenkomst de mogelijkheid geboden de individuele omstandigheden met de daar aanwezige pensioenadviseur te bespreken en de keuze daarop aan te passen.

6. Daarbij geldt dat voor niemand te voorzien was, en ook niet in de rede lag, dat [naam 3] zo vroeg zou komen te overlijden, terwijl vaststaat dat voor de vrijwillige pensioenregelingen extra premie betaald diende te worden. Onder die omstandigheden kan niet worden uitgesloten dat [naam 3] , bewust van de gevolgen, ervoor heeft gekozen geen aanvullende verzekeringen en/of nabestaande pensioen af te sluiten. Hoe onfortuinlijk deze keuze uiteindelijk ook is uitgevallen, het maakt onder de geschetste omstandigheden niet dat Tele2 hierdoor onrechtmatig heeft gehandeld dan wel tekort is geschoten in haar verplichtingen als werkgever. De vorderingen van [eiseres] worden dan ook afgewezen.

7. [eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten die aan de zijde van Tele2 tot op heden

worden begroot op € 400,-- aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

III. veroordeelt [eiseres] tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en [eiseres] niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

IV. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. L. van Berkum, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 maart 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.