Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:2005

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-03-2017
Datum publicatie
31-03-2017
Zaaknummer
5382947 CV EXPL 16-27906
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het afsluiten van een energiecontract in een winkel van de Mediamarkt is volgens de kantonrechter verkoop buiten verkoopruimte en er moet dus gewezen worden op de 14 dagen bedenktijd. Zo niet: gratis energie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2017/214
Prg. 2017/136
AR 2017/1680
TvC 2018, afl. 1, p. 54 met annotatie van mw. mr. dr. M.Y. Schaub
NTE 2017/32, UDH:NTE/14323 met annotatie van mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. drs. C. van der Woude
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5382947 CV EXPL 16-27906

vonnis van: 30 maart 2017

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de vennootschap naar buitenlands recht Hoist Kredit AB

gevestigd te Stockholm, Zweden

eiseres

nader te noemen: Hoist Kredit

gemachtigde: GGN Mastering Credit Rotterdam

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  dagvaarding van 31 augustus 2016;

 • -

  antwoord met producties;

 • -

  instructievonnis;

 • -

  repliek met producties;

 • -

  dupliek;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[gedaagde] heeft op 31 december 2014 in de Media Markt overeenkomsten met Essent Retail Energie BV (hierna te noemen Essent) gesloten te behoeve van levering van gas en stroom voor de duur van drie jaar.

1.2.

In de bij de overeenkomsten behorende “actie voorwaarden Retail Essent Media Markt Actie” is als voorwaarde onder meer opgenomen:
“Omdat de genoemde overeenkomst niet via koop op afstand plaatsvindt, geldt er geen bedenktijd en is artikel 3.2 van hierna genoemde Algemene Voorwaarden niet van toepassing.”

1.3.

Essent heeft op 1 februari 2015 een brief aan [gedaagde] gezonden, waarin zij mededelen:
Beste heer [gedaagde] ,

1.4.

Vanaf nu levert Essent energie op uw adres (…)
> Media Markt Groene Stroom Zeker vanaf 31 januari 2015
>Media Markt Gas Zeker vanaf 31 januari 2015

1.5.

Essent is per 1 februari 2015 gestart met de levering van gas en stroom aan [gedaagde] .

1.6.

Op 13 november 2015 heeft Essent aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) een verzoek gedaan om een toezegging bindend te verklaren in zaak 15.0984.29. Deze toezegging houdt het volgende in:
Essent past per 1 december 2015 haar handelsprakijk aan bij verkoop buiten verkoopruimte.
Essent zal uiterlijk per 1 december 2015 voor alle producten die zij aanbiedt via het Mediamarkt en Gamma verkoop kanaal en tevens voor toekomstige gelijksoortige verkoopkanalen een uniform proces implementeren waarbij de consument in alle gevallen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen wordt geboden, zowel mondeling tijdens het verkoopgesprek als schriftelijk middels de overeenkomst. (…).
ACM heeft bij besluit van 30 november 2015 als bedoeld in artikel 12h van de instellingswet Autoriteit Consument en Markt de hiervoor aangehaalde toezegging bindend verklaard voor Essent.

1.7.

ACM schrijft op 1 december 2015 in haar nieuwsbericht bij publicatie van voornoemd toezeggingsbesluit, met als titel ACM schept duidelijkheid over regels buiten verkoopruimte, onder meer:
Werving van klanten via een stand in de winkel van een ander ziet de ACM als verkoop buiten de verkoopruimte. Hierbij geldt dat de consument 14 dagen bedenktijd heeft. ACM heeft dit bepaald naar aanleiding van de werkwijze van Energiebedrijf Essent. Essent verkoopt energiecontracten aan consumenten via balies in elekronicawinkels en bouwmarkten (…). Omdat de consument niet naar deze winkels gaat met het doel een energiecontract af te sluiten ziet ACM dit als “verkoop buiten verkoopruimte” (…).

1.8.

Bij vonnis van 13 mei 2016 heeft de rechtbank Oost-Brabant de vorderingen in kort geding van de Consumentenbond, waaronder de vordering om Essent te gebieden alle consumenten die een overeenkomst hebben gesloten bij de Media Markt of Gamma korter dan twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het vonnis en niet zijn gewezen op de wettelijke bedenktermijn, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te attenderen op de nog geldende bedenktermijn, afgewezen.

1.9.

[gedaagde] heeft een betalingsachterstand laten ontstaan.

1.10.

In de (digitale) “ klant contact notitie” voor intern gebruik van de gemachtigde van Essent met [gedaagde] noteert de medewerker op 8 mei 2015:
(..) Meneer geeft aan dat die dan overstapt. Aangegeven dat meneer dan contractbreuk pleegt en een boete krijgt voor het ontbinden van het contract en voor de incentive. Meneer weigert boete te betalen.

1.11.

[gedaagde] heeft op 1 februari 2016 € 211,04 aan Essent betaald.

1.12.

Essent heeft overeenkomsten tot levering van gas en groene stroom ontbonden wegens wanbetaling op 8 februari 2016.

1.13.

Essent Retail Energie BV heeft de vordering gecedeerd aan Hoist Kredit, waarvan [gedaagde] bij brief van 27 juni 2016 op de hoogte is gesteld.

Vordering en verweer

2. Hoist Kredit vordert [gedaagde] te veroordelen tot betaling van:
a. € 336,26 aan geleverde gas en groene stroom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 augustus 2016;
b. € 61,04 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 3,65 aan rente, berekend tot 31 augustus 2016;
e. de proceskosten

3. Aan deze vordering legt Hoist Kredit ten grondslag dat Essent met [gedaagde] overeenkomsten tot levering van gas en van groene stroom heeft gesloten. [gedaagde] heeft ondanks herhaalde aanmaning een bedrag van totaal € 336,26 aan geleverde gas en groene stroom onbetaald gelaten, waarop Essent de overeenkomst met ingang van 8 februari 2016 heeft ontbonden.

4. [gedaagde] verweert zich tegen de vorderingen en voert daartoe aan - kort weergegeven - dat hij in de Media Markt een contract heeft afgesloten met Essent. Kort daarna hoorde hij dat op deze overeenkomst de Colportagewet van toepassing is en dat Essent dat nooit zo had mogen doen. [gedaagde] legt als productie de bij sluiting van de overeenkomst in de Media Markt gevoegde “actievoorwaarden Retail Essent Media Markt actie” zoals opgenomen onder punt 1.2. over. Daaruit blijkt dat er geen bedenktijd is opgenomen. [gedaagde] heeft in januari 2015 telefonisch aan Essent medegedeeld dat hij van het contract af wilde. Essent wilde het contract echter niet annuleren. Vervolgens heeft hij nog vele malen met Essent gebeld, maar dat leverde niets op. In januari 2016 is [gedaagde] opgehouden met betalen.

Repliek en dupliek

5. Hoist Kredit handhaaft haar vorderingen en stelt voorts - kort weergegeven - dat de Colportage wet niet van toepassing is op de tussen partijen in de Media Markt afgesloten overeenkomsten. Hoist Kredit verwijst naar de hierboven onder 1.8 genoemde uitspraak van 13 mei 2016 in kort geding van de rechtbank Oost-Brabant.
Hoist Kredit stelt dat Essent op 1 februari 2015 de bevestiging van de definitieve overeenkomst aan [gedaagde] heeft verzonden en dat Essent op die datum ook begonnen is met leveren van gas en groene stroom. Voorafgaand aan de overgang van energieleverancier heeft [gedaagde] zelf de meterstanden doorgegeven aan Essent. Hoist Kredit betwist dat [gedaagde] heeft aangegeven het contract te willen annuleren. Hoist Kredit heeft als productie een overzicht van alle contactnotities met [gedaagde] overgelegd. Daaruit blijkt dat er slechts 3 keer contact met [gedaagde] is geweest en dat het gesprek betrekking had op de betalingsachterstand en de regeling die daarvoor met [gedaagde] is getroffen.

6. [gedaagde] handhaaft zijn verweer en voert voorts nog aan dat hij juist heel vaak met Essent heeft gebeld en gemaild, zoals blijkt uit de door Essent overgelegde productie. Essent heeft echter, ondanks toezeggingen, nooit contact met hem meer opgenomen.

Beoordeling

7. Essent vordert betaling van € 336,26 aan onbetaald gelaten facturen voor geleverde gas en groene stroom.

8. [gedaagde] heeft op 31 december 2014 in de Media Markt bij een stand van Essent overeenkomsten met Essent gesloten te behoeve van levering van gas en groene stroom met ingang van 1 februari 2015 voor de duur van drie jaar.

9. Naar het oordeel van de kantonrechter dient het werven van klanten via een stand in de winkel van een ander te worden gekwalificeerd als verkoop buiten verkoopruimte in de zin van artikel 6:230g, lid 1 aanhef en onder f BW.

10. Essent heeft de ACM toegezegd dat zij per 1 december 2015 haar handelspraktijk bij verkoop buiten verkoopruimte aanpast en dat uiterlijk per 1 december 2015 voor alle producten die zij aanbiedt via onder andere de Media Markt de consument in alle gevallen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen wordt geboden, zowel mondeling tijdens het verkoopgesprek als schriftelijk middels de overeenkomst. Uit deze toezegging van Essent blijkt dat zij de verkoop van energiecontracten in onder andere de Media Markt in ieder geval vanaf 1 december 2015 zelf ook kwalificeert als verkoop buiten verkoopruimte.

11. Het is dan ook, zonder een nadere toelichting, onbegrijpelijk dat Hoist Kredit in onderhavige zaak, waarin vaststaat dat de overeenkomst onder dezelfde omstandigheden tussen een consument en Essent tot stand is gekomen, namelijk via een stand in de winkel van de Media Markt, thans stelt dat op deze overeenkomst de dwingendrechtelijke bepalingen van koop buiten verkoopruimte niet van toepassing zijn.
Uit het enkele feit dat de rechtbank Oost-Brabant in de hierboven onder 1.8 genoemde uitspraak in kort geding de vordering van de Consumentenbond tegen Essent heeft afgewezen, kan niet worden afgeleid dat [gedaagde] de dwingendrechtelijke bescherming van de regeling koop buiten verkoopruimte kan worden onthouden.

12. Dat betekent dat dat Essent voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomsten aan [gedaagde] de in artikel 6:230m lid 1 BW jo. 230t BW bedoelde informatie had moeten verschaffen, waaronder de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden als bepaald in artikel 6:230o BW. Hoist Kredit heeft niet gesteld dat Essent deze informatie heeft verstrekt. In tegendeel, uit de door [gedaagde] overgelegde actievoorwaarden Retail Essent Media Markt Actie, die op de overeenkomsten van toepassing zijn, blijkt dat Essent in haar actievoorwaarden heeft vermeld dat er geen bedenktijd geldt.

13. Essent heeft niet aan haar informatieverplichting voldaan, zodat op grond van artikel 6:230o lid 2 BW de termijn waarin de overeenkomst door [gedaagde] zonder opgaaf van redenen kon worden ontbonden wordt verlengd met maximaal 12 maanden.

14. Essent heeft op 31 december 2014 de overeenkomsten gesloten met [gedaagde] . De termijn begint derhalve op grond van artikel 6:230o onder c BW te lopen op die datum.

15. Niet gesteld of gebleken is dat Essent alsnog op de voorgeschreven wijze [gedaagde] over de bedenktermijn heeft geïnformeerd, zodat de herroepingstermijn, na verlenging met twaalf maanden eindigt op 15 januari 2016.

16. Nu de ontbindingstermijn liep tot en met 15 januari 2016 en niet gesteld of gebleken is dat [gedaagde] uitdrukkelijk heeft verzocht om levering van gas en elektriciteit tijdens de ontbindingstermijn, is [gedaagde] op grond van artikel 230s lid 5 onderdeel a BW geen betaling verschuldigd van de zonder zijn toestemming geleverde gas en groene stroom tot en met 15 januari 2016.
Nu de eindfactuur niet is overgelegd en op grond van de overlegde stukken niet is te achterhalen hoeveel gas en stroom aan [gedaagde] in de periode van 15 januari 2016 tot 8 februari 2016 (datum ontbinding overeenkomsten) is geleverd en [gedaagde] bovendien op 1 februari 2016 nog een bedrag van € 211,14 aan Essent heeft betaald, gaat de kantonrechter ervan uit dat [gedaagde] aan Hoist Krediet niets meer verschuldigd is. De vordering tot betaling van geleverde gas en groene stroom, alsmede de neven-vorderingen worden daarom afgewezen.

17. Hoist Kredit wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten van [gedaagde] .

18. Mitsdien wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van Hoist Kredit af;

veroordeelt Hoist Kredit in de kosten van [gedaagde] , tot op heden begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. A.W.J. Ros, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.