Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:1907

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
28-03-2017
Datum publicatie
03-04-2017
Zaaknummer
13/525822-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verlenging tbs met dwangverpleging met 2 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/525822-09

BESCHIKKING

op de op 3 januari 2017 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam d.d. 3 januari 2017 in de zaak tegen:

[naam terbeschikkinggestelde] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans verpleegd in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) [naam FPC] te [plaats] ,

die bij vonnis van deze rechtbank d.d. 6 juli 2010 ter beschikking gesteld werd, teneinde van overheidswege te worden verpleegd.

De inhoud van de vordering

De vordering van de officier van justitie strekt tot het verlengen van de termijn van genoemde terbeschikkingstelling met 2 (twee) jaar.

De procesgang

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken in de zaak met bovenvermeld parketnummer, waaronder:

- het op 6 december 2016 op grond van artikel 509o, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering door FPC [naam FPC] uitgebrachte advies, strekkende tot verlenging van deze terbeschikkingstelling met 2 (twee) jaar, alsmede de daarbij overgelegde wettelijke aantekeningen.

De rechtbank heeft op 1 maart 2017 de officier van justitie mr. J. Ang, de terbeschikkinggestelde en diens raadsvrouw mr. S.G.H. van de Kamp, advocaat te

‘s-Hertogenbosch, alsmede de deskundige [naam deskundige] , verbonden aan FPC [naam FPC] , in openbare raadkamer gehoord. Hiervan is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De beoordeling

Aan genoemd advies van FPC [naam FPC] d.d. 6 december 2016 wordt het volgende ontleend, zakelijk weergegeven:

Kernproblematiek

Bij de heer [naam terbeschikkinggestelde] (hierna: betrokkene) is er sprake van een combinatie van zwakbegaafdheid, autisme en ADHD. Er zijn duidelijke tekorten zichtbaar op het gebied van sociaal inzicht, hechting, inlevingsvermogen en daaruit voortvloeiend de gewetensontwikkeling.

Behandelverloop

Betrokkene verblijft sinds 4 februari 2015 binnen FPC [naam FPC] . Hij verblijft op een gesloten gestructureerde behandelafdeling voor patiënten met een verstandelijke beperking in combinatie met extra kwetsbaarheid zoals autisme. Hij maakt moeizaam contact en wijst elke vorm van behandeling of dagstructuur aanvankelijk af. Pas recentelijk is het gelukt om betrokkene enigszins te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken op de groep. Ook heeft hij een aantal therapeutische contacten die, aangepast aan zijn vermogens, worden ingezet om enigszins een werkrelatie op te bouwen. Betrokkene heeft sterk de neiging om zijn eigen gang te gaan en vanuit zijn kamer wel de groep in de gaten te houden, maar er slechts minimaal aan deel te nemen. Wel spreekt hij soms lange tijd tegen andere patiënten waarbij hij steeds hetzelfde herhaalt. Het zijn meer monologen dan gesprekken te noemen. Betrokkene is dwangmatig netjes in het schoonhouden van zijn eigen kamer en heeft sinds kort een extra taak in het schoonhouden van de gezamenlijke woonkamer. In samenwerking met de begeleiding is hij in staat om dit te doen. Zijn dagprogramma en deelname aan de therapie is beperkt, maar voorzichtig groeiende. Het contact met het netwerk of met een buddy wordt door betrokkene afgehouden. Hij gebruikt met enige regelmaat cannabis en lijkt actief bezig met het verkrijgen van middelen via andere patiënten en afdelingen.

Recidiverisico

In geval van acute beëindiging van de terbeschikkingstelling zal er naar verwachting op korte termijn sprake zijn van maatschappelijke teloorgang en daardoor een hoog risico op recidive. De delictgerelateerde factoren zijn onverminderd aanwezig. In geval van (voorwaardelijke) beëindiging van het huidige bevel tot verpleging van overheidswege wordt het recidiverisico eveneens ingeschat als hoog. Betrokkene is afhankelijk van extern opgelegde structuur en zorg. Als deze structuur en zorg komt te vervallen, zal hij snel terugvallen in middelengebruik, verwervingscriminaliteit en het uiten van frustraties die hij oploopt waardoor het risico op een ernstig delict hoog is. Het huidige risicomanagement bestaat met name uit de structuur en beveiliging binnen de huidige setting.

Koers en prognose

De afgelopen periode is met name ingestoken op abstinentie van middelen, een passende dagstructuur, een mogelijke instelling op medicatie en een voorzichtige start met ondersteunende therapie met als doel de beperkte copingvaardigheden te vergroten. Mede door de ernstige beperkingen van betrokkene en zijn weigerachtige houding zijn de resultaten zeer beperkt gebleven.

Gezien de complexiteit van de stoornissen en de zeer beperkte behandelresultaten in het verleden alsook binnen de huidige setting, is het nog onduidelijk wel traject passend is voor betrokkene. In de komende maanden zal met het multidisciplinaire behandelteam en binnen de casuïstiekbespreking worden overlegd over het verder te volgen traject. Hierbij zal met name een keuze worden gemaakt tussen een aanvraag voor een longstay-afdeling of een voorzichtige opbouw van een verlofkader, eventueel ter voorbereiding op een overplaatsing naar een gesloten psychiatrische setting. Doorslaggevend hierbij zal de inschatting zijn van de bewerkbaarheid van de diverse delictgerelateerde factoren.

Advies

Tot op heden is het niet gelukt om met inzet van diverse vormen van behandeling en begeleiding de copingvaardigheden van betrokkene te vergroten. Het is de vraag in hoeverre dat in de toekomst mogelijk zal zijn. Voor betrokkene is vooralsnog, en mogelijk blijvend, een hoge mate van verblijfsintensiteit en een hoog beveiligingsniveau geïndiceerd. Gelet op het ontbreken van ziektebesef en ziekte-inzicht en de onverminderd hoog ingeschatte kans op recidive, wordt geadviseerd om de termijn van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege te verlengen met 2 (twee) jaar.

De deskundige heeft dit advies ter zitting bevestigd en daar waar nodig aangevuld.

Gelet op voormeld advies, het verhandelde in raadkamer en artikel 38d van het Wetboek van Strafrecht, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling met 2 (twee) jaar wordt verlengd.

Beslissing

De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie toe en verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [naam terbeschikkinggestelde] voornoemd met 2 (twee) jaar.

Deze beschikking is gegeven in openbare raadkamer van deze rechtbank door

mr. F.W. Pieters, voorzitter,

mrs. R.A. Overbosch en M.A.E. Somsen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.C. Lieberwirth, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 maart 2017.

De voorzitter is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.