Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2017:10241

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-12-2017
Datum publicatie
20-03-2018
Zaaknummer
C/13/615529 / HA ZA 16-966
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Eiseressen moeten bewijs leveren dat op de open dag(en) die zij bezochten gezegd is door gedaagde dat zij met de betreffende opleiding aan de slag konden bij onder meer de KLM. Kunnen zij dit bewijzen, dan kan hun beroep op dwaling slagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Vonnis van 27 december 2017

in de zaken

C/13/615529 / HA ZA 16-966

1. [eiseres 1],

wonende te [woonplaats] ,

C/13/615531 / HA ZA 16-967

2. [eiseres 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

C/13/615532 / HA ZA 16-968

3. [eiseres 3] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseressen,

advocaat mr. J. Cortet,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WTS B.V.

h.o.d.n. WORLD TRAVEL ACADEMY,

gevestigd te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. W. de Vries.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk [eiseressen] genoemd worden en afzonderlijk met hun achternaam worden aangeduid; gedaagde wordt WTS genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de onderscheiden procedures blijkt uit:

 • -

  de tussenvonnissen van 1 maart 2017,

 • -

  de dagvaardingen van 12 september 2016,

 • -

  de conclusies van antwoord,

 • -

  de akten van 28 september 2017 van WTS,

 • -

  de akten van 2 oktober 2017 van WTS,

 • -

  de akten van [eiseressen] ,

 • -

  het proces-verbaal van de gelijktijdig gehouden comparities van 16 oktober 2017 met de daarin vermelde stukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

WTS verzorgt praktijkgerichte vakopleidingen in [woonplaats] en [woonplaats] , waaronder die voor (grond)steward(ess).

2.2.

WTS is sinds januari 2014 gekwalificeerd als International Flight Attendant NLQF niveau 4 en daaraan gekoppeld EQF niveau 4 en sinds september 2014 als Airport Service Agent NLQF niveau 4 en daaraan gekoppeld EQF niveau 4.

2.3.

WTS verzorgt iedere maand een open dag.

2.4.

[eiseressen] hebben zich in december ingeschreven voor een opleiding van WTS. [eiseres 2] en [eiseres 1] voor die van stewardess, [eiseres 3] voor die van grondstewardess. De opleidingen zijn aangevangen op 26 januari 2015 (hierna: de Opleiding).

2.5.

Ten tijde van de inschrijving van [eiseressen] stond op de website van WTS het volgende:

- “World Travel Academy werd gevalideerd door het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Het raamwerk werd ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Dit betekent dat World Travel Academy met goed gevolg is beoordeeld op onderdelen zoals kwaliteitsborging en examinering;

- World Travel Academy is een erkend leerbedrijf. Conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs werd World Travel Academy erkend als leerbedrijf. Door deze erkenning is onze organisatie bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen;

- De programmaraad van het NLQF. Het Nederlands kwalificatiekader, heeft de organisatie Word Travel Academy als aanbieder van kwalificaties gevalideerd. Dit betekent dat World Travel Academy met goed gevolg is beoordeeld op onderdelen zoals kwaliteitsborging en examinering. Het kader is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

- Wil jij ook een diploma op Europees niveau? Altijd al willen werken als steward, stewardess of grondsteward(ess)? Wil je zo goed mogelijk voorbereid de sollicitatieprocedure ingaan? Realiseer je je dat het om een functie gaat waar wel wat van je wordt gevraagd? Flight Attendant College is de beste voorbereiding op een functie als (grond)steward of (grond)stewardess, al 25 jaar lang!;

- Wil je stewardess of grondstewardess worden klik op Flight Attendant College. Hier vind je de korte, intensieve Europees ingeschaalde opleidingen;

- Voldoe je aan de harde eisen, dan kan Flight Attendant College je verder begeleiden en coachen in de vereiste competenties.”

2.6.

Bij brief van 13 april 2016 heeft de advocaat van [eiseressen] , namens [eiseressen] de Overeenkomsten vernietigd, subsidiair ontbonden.

3 Het geschil

3.1.

[eiseressen] vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 1. Voor recht te verklaren dat WTS te kort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen voorvloeiende uit de met [eiseressen] gesloten overeenkomsten,

 2. Voor recht te verklaren dat WTS aansprakelijk is voor de door [eiseressen] geleden schade ten gevolge van een studievertraging van minimaal een jaar ( [eiseres 1] ) onderscheidenlijk anderhalf jaar ( [eiseres 2] en [eiseres 3] ), zodat zij gehouden is tot vergoeding daarvan,

 3. Voor recht te verklaren dat [eiseressen] de overeenkomsten met WTS per 13 april 2016 rechtsgeldig buitenrechtelijk hebben vernietigd c.q. ontbonden, althans dat de rechtbank de overeenkomsten vernietigt c.q. ontbindt,

En om WTS te veroordelen om aan [eiseressen] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:

De door [eiseressen] geleden schade, thans begroot op onderscheidenlijk € 25.250,00 ( [eiseres 1] en [eiseres 2] ) en € 33.243,05 ( [eiseres 3] ),

De buitengerechtelijke kosten van onderscheidenlijk € 196,00 ( [eiseres 1] en [eiseres 2] ) en € 1.339,99 ( [eiseres 3] ),

De wettelijke rente over het sub d en e gevorderde vanaf 21 april 2016, althans vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag van volledige betaling,

De kosten van deze procedure, waaronder begrepen nasalaris advocaat, met bepaling dat WTS de kosten aan [eiseressen] dient te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan zij de wettelijke rente over de kosten verschuldigd is.

3.2.

[eiseressen] beroepen zich primair op vernietiging op grond van dwaling. Subsidiair is de vordering gegrond op ontbinding op grond van een toerekenbare tekortkoming. [eiseressen] stelt hiertoe dat zij met valse informatie aan de opleiding zijn begonnen. Als zij hadden geweten dat de opleiding niet voldeed aan de eisen van de KLM en verschillende andere luchtvaartmaatchappijen, waren zij niet met de opleiding gestart.

3.3.

WTS voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat op de website van WTS ten tijde van de inschrijving het vermelde in 2.5 stond. [eiseressen] stellen dat zij op grond van deze informatie misleid zijn. De website zou de indruk wekken dat het niveau van de Opleiding gelijk staat aan havo/MBO-4 en dat de opleiding een geschikte vooropleiding is om te worden aangenomen bij onder meer de KLM. Daarnaast hebben [eiseres 1] en [eiseres 3] ter zitting gesteld dat tevens op de open dagen van WTS waar [eiseressen] aanwezig waren de indruk werd gewekt dat zij met het behalen van het diploma van de Opleiding een diploma op MBO-4 niveau zou hebben. Verder zijn zij op die open dag begeleid door een iemand die op dat moment bij de KLM werkzaam was. Deze werknemer vertelde dat zij bij de KLM in dienst konden komen.

4.2.

Artikel 6:228 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bepaalt dat een overeenkomst, die tot stand gekomen is onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, vernietigbaar is: a) indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten, b) indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten, c) indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.

4.3.

Voor zover [eiseressen] stellen te hebben gedwaald op grond van de tekst op de website wordt het beroep op dwaling verworpen. De daarop geplaatste tekst bevat geen onjuiste inlichtingen die bij [eiseressen] dwaling omtrent de opleiding hebben kunnen opwekken. Voor een geslaagd beroep op dwaling zou op de website moeten hebben gestaan dat een aankomende student met de opleiding van WTS kan werken bij KLM en/of andere grote luchtvaartmaatschappijen die in werkelijkheid een minimum opleidingsniveau van havo of MBO-4 vereisen of dat de opleiding gelijk staat aan een havo of MBO-4 opleiding. Dat is in de door [eiseressen] geciteerde tekst van de website niet terug te vinden.

4.4.

Als echter op de betreffende open dag(en) aan [eiseressen] is meegedeeld of bij hen de indruk is gewekt dat ook zonder de benodigde vooropleiding na het volgen van de Opleiding [eiseressen] bij de KLM en/of andere luchtvaartmaatschappijen, die havo of MBO-4 als minimum vereiste stellen, hadden kunnen worden aangenomen, dan kan een beroep op dwaling alsnog slagen. De bewijslast op dit punt ligt bij [eiseressen] , die zich beroepen op de rechtsgevolgen van haar stellingen.

Nu [eiseres 1] , [eiseres 2] en [eiseres 3] op verschillende open dagen zijn geweest zal ieder van hen voor de eigen open dag tot het bewijs worden toegelaten.

4.5.

Indien [eiseressen] in het bewijs slagen, staat vast dat zij bij het aangaan van de overeenkomst hebben gedwaald en zij terecht de vernietiging daarvan hebben ingeroepen. WTS is in dat geval ook gehouden de schade te vergoeden, nu de dwaling alsdan moet worden aangemerkt als een onrechtmatige daad van WTS.

4.6.

Indien [eiseressen] in het bewijs niet slagen zullen de vorderingen worden afgewezen. In dat geval is de dwaling niet komen vast te staan. Voor zover de vordering zijn grondslag vindt in tekortkoming dient de vordering dan eveneens te worden afgewezen. Van een tekortkoming is immers alleen sprake indien [eiseressen] mochten verwachten dat zij met de Opleiding zonder nadere vooropleiding in aanmerking zouden kunnen komen voor een baan bij KLM of een van de andere vliegmaatschappijen die havo of MBO-4 als minimum vooropleiding vereisen. Zonder de dwaling mochten zij die verwachting echter niet koesteren, zodat dan ook geen sprake is van een tekortkoming.

5 De beslissing

De rechtbank

In de zaak C/13/615529 / HA ZA 16-966

5.1.

laat [eiseres 1] toe tot het bewijs dat op de door haar bezochte open dag van de Opleiding is gezegd, dan wel de indruk is gewekt, dat zij met de Opleiding (en zonder andere vooropleiding) aangenomen zou kunnen worden bij de KLM en /of een andere vliegmaatschappij waarvan vaststaat dat deze tenminste havo of MBO-4 als vooropleiding vereist,

In de zaak C/13/615531 / HA ZA 16-967

5.2.

laat [eiseres 2] toe tot het bewijs dat op de door haar bezochte open dag van de Opleiding is gezegd, dan wel de indruk is gewekt, dat zij met de Opleiding (en zonder andere vooropleiding) aangenomen zou kunnen worden bij de KLM en /of een andere vliegmaatschappij waarvan vaststaat dat deze tenminste havo of MBO-4 als vooropleiding vereist,

In de zaak C/13/615532 / HA ZA 16-968

5.3.

laat [eiseres 3] toe tot het bewijs dat op de door haar bezochte open dag van de Opleiding is gezegd, dan wel de indruk is gewekt, dat zij met de Opleiding (en zonder andere vooropleiding) aangenomen zou kunnen worden bij de KLM en /of een andere vliegmaatschappij waarvan vaststaat dat deze tenminste havo of MBO-4 als vooropleiding vereist,

In alle zaken

5.4.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 10 januari 2018 voor uitlating door [eiseressen] of zij bewijs willen leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.5.

bepaalt dat [eiseressen] , indien zij geen bewijs door getuigen willen leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moeten brengen,

5.6.

bepaalt dat [eiseressen] , indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden januari tot en met maart 2018 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.7.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van een nog aan te wijzen rechter van deze rechtbank in het gerechtsgebouw te Amsterdam aan de Parnassusweg 220,

5.8.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.9.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, rechter, bijgestaan door mr. N.M. Meijler, griffier en in het openbaar uitgesproken op 27 december 2017.