Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:9036

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-12-2016
Datum publicatie
30-12-2016
Zaaknummer
CV EXPL 16-21236
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een koper van online tickets dient de volledige koopprijs te voldoen als de verkoper kan aantonen dat de koper het hele bestelproces heeft voltooid en de bestelling heeft afgerond. De kantonrechter is van oordeel dat de verkorte verjaringstermijn van twee jaar van toepassing is. Dat de verkoper stelt dat er geen sprake is van consumentenkoop nu zij een vordering instelt ter zake van schadevergoeding in plaats van nakoming maakt niet dat aan de koper een langere verjaringstermijn tegengeworpen kan worden, nu deze vordering op dezelfde feitelijke grondslag wordt gebaseerd als waarop ook een vordering tot nakoming gestoeld had kunnen zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/4086
Prg. 2017/38
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5222608 CV EXPL 16-21236

vonnis van: 22 december 2016

fno.: 394

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Tickets4U B.V.

gevestigd te Zaandam

eiseres

nader te noemen: Tickets4U

gemachtigde: K.W.A. van der Meer, voorheen J.G. Philipsen

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  dagvaarding van 20 juni 2016 met producties;

 • -

  antwoord met productie;

 • -

  instructievonnis;

 • -

  repliek met productie;

 • -

  dupliek met producties;

 • -

  akte uitlating producties van Tickets4U;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[gedaagde] heeft op 25 december 2012 op de website van Tickets4U het bestelproces doorlopen voor vier tickets voor het evenement Amsterdam Open Air – Gaasperpark, Amsterdam Zuidoost van 8 juni 2013.

1.2.

Een door Tickets4U per e-mail van 25 december 2012 aan [gedaagde] gezonden orderbevestiging aan het e-mailadres [e-mailadres] vermeldt (voor zover van belang):
U heeft er voor gekozen de tickets als e-tickets te willen ontvangen. Zodra het volledige bedrag d.m.v. Creditcard voldaan is, zorgen wij ervoor dat u uiterlijk 7 dagen voor het evenement de tickets ontvangen heeft. Wanneer uw betaling met Creditcard mislukt kunt u deze hervatten in het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website. (…)
In het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website kunt u ook te allen tijde de status van uw bestelling volgen of als u wilt afzien van de bestelling, kunt u deze hier online annuleren. Zonder annulering blijven de tickets op uw naam geregistreerd. (…)

1.3.

Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

1.4.

Bij e-mail van 1 januari 2013 heeft Tickets4U een betalingsherinnering verzonden. Daarbij is tevens vermeldt: Wanneer u de bestelling wilt annuleren kunt u dit doen via het onderdeel ‘Mijn T4U’ op onze website www.tickets4u.nl.

1.5.

De door Tickets4U gehanteerde algemene voorwaarden vermelden, voor zover van belang, het volgende:
Artikel 2. (…) lid 2: (…) Indien de kopende partij de bestelling niet binnen 7 dagen heeft voldaan, is Tickets4U gerechtigd de bestelling zonder tegenbericht en zonder opgave van redenen te annuleren.

1.6.

Bij brieven van 27 augustus 2013 en 7 augustus 2014 heeft Tickets4U [gedaagde] gesommeerd het openstaande bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van die brief te voldoen.

1.7.

Op 15 februari 2016 heeft de gemachtigde van Tickets4U aan [gedaagde] een ingebrekestelling verzonden.

Vordering

2. Tickets4U vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 379,30 aan hoofdsom;
b. € 56,90 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 26,48 aan rente, berekend tot 20 juni 2016;
d. rente over € 379,30 vanaf 20 juni 2016;
e. de proceskosten.

3. Tickets4U stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. [gedaagde] heeft een bestelling heeft geplaatst waarbij hij alle 5 stappen heeft doorlopen tot aan de betaling. Daarbij heeft hij zijn persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, woonadres en e-mailadres opgegeven, waarnaar een controle mail is gezonden en door [gedaagde] is beantwoord en waarnaar na de bestelling ook diverse mails zijn verzonden. Tickets4U heeft de tickets voor [gedaagde] vastgehouden en niet meer aan een derde kunnen verkopen. Zij lijdt hierdoor schade ter hoogte van de hoofdsom. Op grond van deze geleden schade is ingevolge artikel 3:310 lid 1 BW een verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing.
Zelfs al zou wel sprake zou zijn van een verkorte verjaringstermijn is de verjaring tijdig gestuit door de aanmaningsbrief van 7 augustus 2014. Dat deze naar een oud adres van [gedaagde] is verzonden komt voor zijn rekening en risico nu hij geen adreswijziging aan Tickets4U heeft verzonden.
Het in de algemene voorwaarden opgenomen artikel 2 lid 2 geeft Tickets4U de mogelijkheid van annulering door haar indien de bestelling niet binnen 7 dagen door de klant wordt voldaan. Hiervan heeft Tickets4U geen gebruik gemaakt. Het gebeurt vaker dat klanten een bestelling plaatsen en pas op het laatste moment betalen.

Verweer

4. [gedaagde] heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat hij het bestelproces niet heeft afgerond. De aanmaning van augustus 2013 is naar zijn oude adres gezonden en tot december 2015 heeft hij niets meer van Tickets4U vernomen. [gedaagde] stelt dat de korte verjaringstermijn van artikel 7:28 BW van toepassing is aangezien het om consumentenkoop gaat. Hij legt twee vergelijkbare uitspraken over en stelt dat de onderhavige vordering is verjaard. Voorts legt [gedaagde] een uitdraai BRP waaruit zijn inschrijving in de gemeente blijkt. [gedaagde] had geen reden Tickets4U te informeren over zijn verhuizing aangezien hij geen zaken met hen wilde doen. Tenslotte legt [gedaagde] de algemene voorwaarden van Tickets4U over waarin staat dat Tickets4U gemachtigd is de bestelling zonder tegenbericht en zonder opgave van reden te annuleren. Hiermee had Tickets4U de kaarten kunnen doorverkopen in de tijd tussen de bestelling en het evenement.


Beoordeling

5. De enkele betwisting van [gedaagde] dat hij het bestelproces niet heeft afgerond is onvoldoende tegenover de gemotiveerde stelling van Tickets4U, onderbouwd met stukken, dat [gedaagde] het hele bestelproces heeft doorlopen tot en met het plaatsen van een bestelling, hetgeen blijkt uit de overgelegde uitdraai van de webbezoeken van [gedaagde] en de voorbeelduitdraaien die Tickets4U van het bestelproces heeft overgelegd. Het moet er daarom voor worden gehouden dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Deze overeenkomst is ook bevestigd door middel van de onder 1.2 genoemde e-mail. [gedaagde] heeft niet betwist dat dit zijn e-mailadres is. Dat [gedaagde] de bestelling uiteindelijk niet heeft betaald doet aan de totstandkoming van de overeenkomst niet af.

6. Met betrekking tot de eventuele verjaring overweegt de kantonrechter als volgt. Van belang is of de overeenkomst tussen partijen moet worden beschouwd als een overeenkomst van consumentenkoop, in welk geval op grond van artikel 7:28 BW een korte verjaringstermijn van twee jaar van toepassing is.
Tickets4U stelt dat er geen sprake is van consumentenkoop nu zij een vordering instelt ter zake van schadevergoeding nu Tickets4U de kaartjes niet meer aan een derde heeft kunnen verkopen.
De verkorte verjaringstermijn van artikel 7:28 beoogt de consument-koper in bescherming te nemen tegen niet meer verwachte vordering tot prijsbetaling, waartegen hij zich ten gevolge van het tijdsverloop mogelijk moeilijk kan verweren, omdat bewijsmiddelen niet langer voorhanden zijn of niet meer eenvoudig vergaard kunnen worden. Tegen deze achtergrond gaat het naar het oordeel van de kantonrechter niet aan om een consument, in geval een andere vordering wordt ingesteld dan die tot betaling van de koopprijs, een langere verjaringstermijn tegen te werpen, indien deze andere vordering op dezelfde feitelijke grondslag wordt gebaseerd als waarop ook een vordering tot betaling gestoeld had kunnen zijn. De kantonrechter is daarom met [gedaagde] van oordeel dat de verkorte verjaringstermijn van twee jaar aan orde is.

7. Tussen de bestelling en de aan [gedaagde] verzonden mail van 1 januari 2013 en brieven van 17 augustus 2013, 7 augustus 2014 en 15 februari 2016 zit steeds minder dan twee jaar tijd, zodat de verjaringstermijn van twee jaar telkens is gestuit. Dat [gedaagde] de twee brieven van Tickets4U van 17 augustus 2013 en 7 augustus 2014 niet heeft ontvangen omdat hij is verhuisd, komt voor zijn rekening en risico aangezien hij dit niet aan Tickets4U heeft doorgegeven. Op grond van de onder 1.3 genoemde mail met betalingsherinnering, waarvan [gedaagde] de ontvangst niet heeft betwist, was hij op de hoogte van de betaling die Tickets4U nog van hem verwachtte en had hij hen van zijn verhuizing op de hoogte moeten brengen.
Dat Tickets4U van in de algemene voorwaarden geboden mogelijkheid de bestelling te annuleren geen gebruik heeft gemaakt, doet aan het voorgaande niet af.

8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de gevorderde hoofdsom worden toegewezen.

9. De gevorderde rente is vanwege het betalingsverzuim van [gedaagde] eveneens toewijsbaar.

10. [gedaagde] heeft door na te laten aan zijn betalingsverplichting te voldoen Tickets4U genoodzaakt tot het treffen van incassomaatregelen. Gelet op de bij de dagvaarding overgelegde aanmaning(en) als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW wordt een bedrag aan buitengerechtelijke kosten toegewezen als na te melden.

11. [gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Tickets4U van:

- € 379,30 aan hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente ad 0,500% vanaf 20 juni 2016 tot aan de voldoening;

- € 56,90 aan buitengerechtelijke incassokosten;

- € 26,48 aan rente;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Tickets4U begroot op:
exploot € 79,35
salaris € 180,00
griffierecht € 117,00
-----------------
totaal € 376,35
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. L. Voetelink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 december 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.