Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:6978

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
07-10-2016
Datum publicatie
31-10-2016
Zaaknummer
EA VERZ 16-939
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vernietiging ontslag op staande voet. Roken joint kan volgens reglement tot ontslag op staande voet leiden. Waarom in dit geval voor deze meest vergaande maatregel is gekozen wordt onvoldoende onderbouwd. Ter zitting blijkt dat aanvankelijke standpunt dat van herhaling sprake was niet klopt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/3134
Prg. 2016/327
AR-Updates.nl 2016-1223
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummers: 5281324 EA VERZ 16-939

5407903 EA VERZ 16-1184

clusternummer: C104390

beschikking van: 7 oktober 2016

func.: 8622

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

[verzoeker]

wonende te [plaats]

verzoeker

nader te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. F. Jaspers

t e g e n

de besloten vennootschap Crazy Kitchen B.V.

gevestigd te Amsterdam

verweerster

nader te noemen: Crazy Kitchen

gemachtigde: mr. drs. H.R. Dorjee

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[verzoeker] heeft op 1 augustus 2016 een verzoek ingediend dat strekt tot vernietiging van de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst, alsmede tot beslissing op een aantal nevenvorderingen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 16 september 2016. [verzoeker] is verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Namens Crazy Kitchen zijn verschenen de heren [naam 1] en [naam 2] , [functie] , vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht. Na verder debat is een datum voor beschikking bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Uitgegaan wordt van de volgende feiten:

 1. [verzoeker] , geboren op [datum] , is op 1 juli 2015 in dienst getreden bij Crazy Kitchen in de functie van horeca medewerker. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar. In het reglement bij de arbeidsovereenkomst staat onder meer vermeld:
  Art 7 Het bij zich hebben, nuttigen, gebruiken of tot zich nemen van enigerlei verdovende middelen tijdens werkzaamheden is ten strengste verboden. Overtreding wordt onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan justitie gerapporteerd en kan ontslag op staande voet tot gevolg hebben.

 2. Het salaris bedroeg laatstelijk € 2.500,00 bruto per maand.

 3. Bij brief van 30 mei 2016 heeft Crazy Kitchen [verzoeker] aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Deze brief heeft [verzoeker] op 31 mei 2016 voor ontvangst getekend.

 4. Op 2 juni 2016 heeft een gesprek plaats gevonden tussen [verzoeker] en de bestuurders van Crazy Kitchen. Aan het einde van dat gesprek heeft [verzoeker] de sleutels van de werkplek ingeleverd en de werkplek verlaten.

 5. Diezelfde dag heeft Crazy Kitchen een whatsapp-bericht aan [verzoeker] gestuurd met de tekst:
  Naar aanleiding van het feit dat je zojuist onder werktijd een joint nuttigde maakt dat dit ontslag op staande voet tot gevolg heeft.
  Je ontvangt hier nog een aangetekende brief van ter bevestiging.

Crazy Kitchen heeft, eveneens op 2 juni 2016, een aangetekende en een gewone brief verstuurd met bevestiging van het ontslag op staande voet en de grond daarvan. De aangetekende brief is na drie weken retour ontvangen. Deze brief vermeldt onder meer:

Bij deze delen wij je mede dat wij er niet omheen kunnen om je op staande voet te ontslaan wegens de navolgende dringende reden:
Op 2-6-2016 hebben wij je op heterdaad betrapt van het gebruiken van verdovende middelen tijdens je werktijd.
In het huisreglement van Crazy Kitchen staat expliciet in artikel 7: (…)
Desondanks heb je je wederom schuldig gemaakt aan bovengenoemd gedrag. Wij beëindigen het dienstverband met u daarom met onmiddellijke ingang.

Verzoek ter zitting ex artikel 843a Rv

2. Ter zitting heeft [verzoeker] een provisioneel verzoek ingediend op de voet van artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Crazy Kitchen heeft zich hiertegen verzet omdat het in strijd is met de goede procesorde zo laat met een dergelijk verzoek te komen. In ieder geval wil de gemachtigde van Crazy Kitchen gelegenheid krijgen het verzoek te bestuderen en met zijn cliënte te bespreken, om vervolgens inhoudelijk te reageren.

3. De kantonrechter zal uit oogpunt van proceseconomie direct op het verzoek beslissen. Het provisionele verzoek ziet op arbeids- overwerk- en verlofuren. Geen van de verzoeken in de hoofdzaak heeft daar betrekking op. Een belang de beoogde informatie te verkrijgen ontbreekt dan ook in deze procedure. Voor zover het verzoek ziet op een nog in te dienen aanvullend verzoek is het in strijd met de goede procesorde het verzoek pas ter gelegenheid van de mondelinge behandeling te doen. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Verzoek en verweer

4. [verzoeker] verzoekt de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen. Hij betwist dat hij op 2 juni 2016 verdovende middelen zou hebben gebruikt. Hij heeft ook niet al eerder iets dergelijks gedaan. Het daarop gebaseerde ontslag kan dan ook geen stand houden. Bovendien is het ontslag niet onverwijld gegeven. Hij vordert voorts betaling van het loon over de maand juni 2016, alsmede de wettelijke verhoging over te laat betaald loon over januari 2016. Tenslotte vordert [verzoeker] betaling van wettelijke rente en veroordeling van Crazy Kitchen in de kosten van de procedure.

5. Crazy Kitchen voert verweer. Daarop zal hierna, voor zo ver van toepassing, worden ingegaan.

Beoordeling

6. Ter zitting heeft [verzoeker] bevestigd dat hij op 2 juni 2016 het whatsapp bericht heeft ontvangen waarin staat dat hij op staande voet wordt ontslagen vanwege het nuttigen van een joint onder werktijd. Daarmee is de opzegging onverwijld gedaan. Of het per gewone post verzonden exemplaar van de opzeggingsbrief ontvangen is – [verzoeker] betwist dat – kan gezien de ontvangst van het whatsapp bericht in het midden blijven.

7. Dan is de vraag of van een dringende reden sprake was. Als juist is dat [verzoeker] een joint rookte tijdens werktijd, dan leidt dat niet noodzakelijkerwijs tot ontslag op staande voet, zo volgt uit de tekst van het reglement van Crazy Kitchen. Crazy Kitchen heeft onvoldoende uitgelegd waarom in dit geval het gedrag van [verzoeker] tot de keuze voor ontslag op staande voet en niet tot een minder vergaande maatregel heeft geleid. In de ontslagbrief schreef Crazy Kitchen dat [verzoeker] al eerder dergelijk gedrag had laten zien, maar ter zitting heeft zij erkend dat dit niet juist is. Een deel van de feitelijke grondslag van het ontslag is daarmee al niet komen vast te staan. Op de vraag wat dan wel de onderbouwing van de keuze is geweest, heeft Crazy Kitchen verwezen naar het feit dat werk onder invloed van een joint ongewenst is en niet getolereerd kan worden. Dat is echter een motivering voor het opnemen van een verbod in het reglement, maar verklaart nog niet dat in dit geval de keuze voor ontslag op staande voet is gemaakt. Andere omstandigheden die deze keuze kunnen verklaren zijn gesteld noch gebleken. Het tegendeel is eerder het geval, nu [verzoeker] kennelijk de werkplek had verlaten om een broodje te eten en hij zich dus niet daadwerkelijk op de werkplek bevond.

8. Het verzoek tot vernietiging van de opzegging is dan ook toewijsbaar, evenals de loonvordering. De arbeidsovereenkomst is alsnog geëindigd na ommekomst van de bepaalde tijd, op 1 juli 2016.

9. Vast staat dat Crazy Kitchen een gedeelte van het loon over januari 2016 groot € 150,00 bruto pas in de maand februari heeft uitbetaald. Deze fout ligt in de risicosfeer van Crazy Kitchen en kan haar ook verweten worden, nu op de loonstrook van januari 2016 een lager salaris staat vermeld dan tussen partijen is overeengekomen. De wettelijke verhoging over het te laat betaalde gedeelte van het loon is dan ook toewijsbaar en zal worden beperkt tot het bij deze rechtbank gebruikelijke percentage van 25 %.

10. Crazy Kitchen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten van het verzoek op de voet van artikel 843a Rv zullen worden gecompenseerd, nu Crazy Kitchen hierop nog niet inhoudelijk heeft hoeven reageren.

BESLISSING

De kantonrechter:

op het verzoek (16-939):

vernietigt de opzegging van de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] zoals deze op
2 juni 2016 heeft plaatsgevonden;

veroordeelt Crazy Kitchen tot betaling van € 2.500,00 bruto, vermeerderd met 8 % vakantiebijslag en 25 % wettelijke verhoging en de wettelijke rente vanaf de dag van verschuldigdheid tot die van betaling;

veroordeelt Crazy Kitchen tot betaling van € 37,50 aan wettelijke verhoging over het loon van januari 2016, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 augustus 2016 tot de dag van betaling;

veroordeelt Crazy Kitchen in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [verzoeker] begroot op:
salaris € 350,00
griffierecht € 223,00
-----------------
totaal € 573,00
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Crazy Kitchen tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Crazy Kitchen niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

wijst het meer of anders verzochte,

op het provisionele verzoek (16-1184):

wijst het verzoek af,

compenseert de proceskosten, in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

Aldus gegeven door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 oktober 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.