Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:6969

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-10-2016
Datum publicatie
31-10-2016
Zaaknummer
KK EXPL 16-1150
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding, vordering tot herstel afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5360214 KK EXPL 16-1150

vonnis van: 27 oktober 2016

func.: 515

vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JVI VASTGOED INVESTMENTS III B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MECAM B.V.,

beiden gevestigd te Amsterdam,

eisers,

nader te noemen: JVI,

gemachtigde: mr. B. Külbs,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDIQ APOTHEKEN B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

nader te noemen: Mediq Apotheken,

gemachtigde: mr. M.J. Pesch.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 19 september 2016, heeft JVI een voorziening gevorderd.

Ter terechtzitting van 20 oktober 2016 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. JVI is in persoon verschenen bij [naam 1] , vergezeld door de gemachtigde. Mediq Apotheken is verschenen in persoon bij [naam 2] en [naam 3] , vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben op voorhand stukken in het geding gebracht. Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht, mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. Na verder debat is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald. De griffier heeft aantekeningen gemaakt.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken, wordt in dit geding het volgende tot uitgangspunt genomen.

1.1.

JVI verhuurt aan Mediq Apotheken de bedrijfsruimte aan de [straat] te [plaats] , hierna het gehuurde.

1.2.

Zonder toestemming van JVIes heeft Mediq Apotheken de voorgevel van het gehuurde, door haar in gebruik als apotheek, wit geverfd. Verder heeft Mediq Apotheken een andere voordeur in het gehuurde geplaatst.

1.3.

Bij brief van 6 juni 2016 is namens JVI Mediq Apotheken aangeschreven en is oude toestand terug te brengen.

1.4.

Bij brief van 22 juni 2016 van de gemachtigde van JVI is Mediq Apotheken nogmaals gesommeerd om het gehuurde in de oude toestand terug te brengen, waarbij een termijn van 30 dagen is genoemd.

1.5.

Bij brief van 14 juli 2016 is namens Mediq Apotheken door de gemachtigde erkend dat zij te voortvarend te werk is gegaan en is een voorstel gedaan om tot een oplossing te komen.

1.6.

In reactie heeft de gemachtigde van JVI bij brief van 5 augustus 2016 meegedeeld dat JVI blijft bij haar standpunt dat het schilderwerk in de oude toestand hersteld moet worden en is aangekondigd dat JVI een kort geding wil starten en is om verhinderdata gevraagd.

1.7.

Bij e-mail van 6 september 2016 om 15.38 uur is aan de gemachtigde van JVI meegedeeld dat Mediq Apotheken tot herstel van het schilderwerk zal overgaan zodat een kort geding niet nodig is, maar dat zij nog in afwachting is van een toelichting van de schilder op de wijze waarop het herstel kan plaatsvinden.

1.8.

Bij e-mail van 6 september 2016 om 16.27 uur heeft de gemachtigde van JVI aan de gemachtigde van Mediq Apotheken laten weten, voor zover hier van belang:

Cliënten verlangen dat de gevel in de oorspronkelijke staat, d.w.z. hout met vernis (blanke lak) wordt hersteld. Cliënten verlangen bovendien dat de uitvoering plaats vindt oor 15 oktober a.s.. Cliënten willen niet het risico lopen dat de werkzaamheden vanwege de weersomstandigheden pas volgend jaar kunnen worden uitgevoerd.

Graag ontvang ik voor morgen 14.00 uur:

1. Een omschrijving van de te gebruiken werkwijze

2. Een planning, volgens welke de werkzaamheden voor 15 oktober a.s. zijn uitgevoerd

3. Een opgave van uw verhinderdata.”

1.9.

Bij e-mail van 7 september 2016 om 13.50 uur heeft de gemachtigde van Mediq Apotheken aan de gemachtigde van JVI herhaald dat Mediq Apotheken bereid is om de gevel opnieuw te laten verven, heeft meegedeeld dat het schildersbedrijf twee opties heeft genoemd en heeft laten weten dat het schildersbedrijf in de week 38 of 39 de werkzaamheden zou kunnen uitvoeren.

1.10.

Bij e-mail van 7 september 2016 heeft de gemachtigde gereageerd op dit voorstel en heeft meegedeeld dat voor herstel in de oude toestand wordt gekozen en dat er geen resten van de witte verf mogen achterblijven en dat JVI bevestiging van de schilder wil op dit punt.

1.11.

Bij e-mail van 23 september 2016 heeft de gemachtigde van JVI aan de gemachtigde van Mediq Apotheken laten weten, voor zover hier van belang:

Uitgangspunt van cliënte is dat zij volledig herstel in oude staat wil. Over de vraag of dat resultaat te bereiken is met één van de twee door de schilder van uw cliënte voorgestelde opties wil cliënte zich laten informeren door een deskundige. (..)

1.12.

Bij e-mail van 11 oktober 2016 heeft JVI de naam van de deskundige aan de gemachtigde van Mediq Apotheken doorgegeven.

1.13.

Bij e-mail van 13 oktober 2016 is aan JVI doorgegeven dat op 24 oktober 2016 de deur teruggeplaatst kan worden en aansluitend een proefstuk van het schilderwerk kan worden opgezet. Beoordeling door de deskundige van JVI kan dan plaatsvinden op 25 of 26 oktober 2016, aldus de e-mail.

Vordering

2. JVI vordert dat Mediq Apotheken bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeeld zal worden om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis de aan het gehuurde aangebrachte veranderingen ongedaan te maken door de oorspronkelijke voordeur weer terug te plaatsen en voorts de verf van de voorgevel te verwijderen en de voorgevel weer in de oorspronkelijke toestand (blank gelakt hout) terug te brengen op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag. Voorts vordert JVI veroordeling van Mediq Apotheken tot betaling van de contractuele boete van € 250,00 per dag met ingang van 15 juni 2016. JVI stelt hiertoe dat Mediq Apotheken in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst zonder toestemming van JVI veranderingen aan het gehuurde heeft aangebracht. JVI wenst dat deze veranderingen ongedaan worden gemaakt en Mediq Apotheken is, ondank sommaties daartoe, nog niet overgegaan tot herstel, zodat JVI een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. De boete is Mediq Apotheken verschuldigd, nu zij zich niet gehouden heeft aan de bepalingen van de huurovereenkomst, aldus JVI.

Verweer

3. Mediq Apotheken voert aan dat zij steeds bereid is geweest om het herstel uit te voeren. Zij erkent dat zij te voortvarend te werk is gegaan en heeft ook bij herhaling aan JVI meegedeeld dat ze het gehuurde zal herstellen. Zij heeft haar schildersbedrijf daartoe ook opdracht gegeven en heeft in de voorbereiding zorgvuldig gehandeld. JVI heeft geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat Mediq Apotheken haar toezegging tot herstel niet zal nakomen. JVI heeft onder die omstandigheden geen belang bij haar vordering. Dat belang is er ook niet als door de weersomstandigheden op korte termijn herstel in de oude toestand niet mogelijk zal blijken te zijn. De kleurstelling is in overleg met de welstandscommissie tot stand gekomen, zodat daaruit geen schade te voorzien valt terwijl het hout thans van een goede verflaag is voorzien zodat weersinvloeden de komende tijd geen rol zullen spelen. Met betrekking tot de boete betwist Mediq Apotheken dat zij in verzuim is. Binnen de door JVI gestelde termijn heeft Mediq Apotheken schriftelijk meegedeeld dat zij zal zorgdragen voor herstel. Dat nog geen uitvoering heeft plaatsgevonden, is niet aan Mediq Apotheken toe te rekenen, omdat JVI een door haar ingeschakelde deskundige wenste te raadplegen. In ieder geval verzoekt Mediq Apotheken matiging van de boete tot nihil. Ten slotte verzoekt Mediq Apotheken veroordeling van JVI in de daadwekelijk door haar gemaakte advocaatkosten, begroot op € 6.855,00.

Beoordeling

4. In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen dan wel of de vordering van JVI in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd. Het navolgende behelst dan ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen.

5. De vordering tot herstel is niet toewijsbaar. Daarbij heeft allereerst te gelden dat Mediq Apotheken ondubbelzinnig heeft verklaard dat zij bereid is het gehuurde in de oude toestand te herstellen. Dat Mediq Apotheken deze toezegging niet gestand zal doen is uit de stukken en uit hetgeen door partijen ter terechtzitting hebben verklaard, niet aannemelijk geworden. Daarbij verdient in dit verband opmerking dat uit de enkele omstandigheid dat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, dit niet kan worden afgeleid, zoals JVI kennelijk wel doet. Allereerst niet nu JVI in de loop der tijd, overigens om begrijpelijke redenen, behoefte had aan assistentie van een deskundige waardoor vertraging is opgetreden, maar ook omdat Mediq Apotheken afhankelijk is van een derde, het schildersbedrijf, die zij niet aan een touwtje heeft. Door deze omstandigheden is er weliswaar vertraging opgetreden, maar deze kan niet aan Mediq Apotheken worden verweten en rechtvaardigt in ieder geval niet de conclusie dat zij haar toezegging tot herstel niet gestand zal doen. JVI heeft dan ook onvoldoende belang bij toewijzing van haar vordering.

6. De vordering tot herstel is bovendien niet toewijsbaar, nu JVI zelf heeft verklaard dat de weersomstandigheden in deze tijd van het jaar kunnen meebrengen dat het schilderwerk niet mogelijk zal blijken te zijn. Dat brengt mee dat een eventuele veroordeling van Mediq Apotheken om binnen veertien dagen na betekening het herstel uit te voeren hierdoor feitelijk onmogelijk wordt door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Mediq Apotheken liggen. Onder die omstandigheden dient een toewijzing achterwege te blijven. Daarbij verdient aantekening dat, zoals Mediq Apotheken terecht heeft aangevoerd, JVI niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij op dit moment direct schade leidt door het achterwege blijven van de gevorderde herstelwerkzaamheden.

7. Met betrekking tot de gevorderde boete heeft te gelden dat deze vordering een zelfstandig spoedeisend belang mist, zodat voor toewijzing in dit geding geen grond is. Daar komt nog bij dat Mediq Apotheken de verschuldigdheid van de gevorderde boete gemotiveerd heeft bestreden, zodat ook niet is voldaan aan de voorwaarde die gesteld wordt aan de toewijzing van een geldvordering in kort geding.

8. JVI dient als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten te worden belast. Er is in hetgeen door Mediq Apotheken naar voren is gebracht geen aanleiding om af te wijken van de gebruikelijke proceskostenveroordeling op basis van het liquidatietarief.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt JVI in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Mediq Apotheken begroot op € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt JVI tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en JVI niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 oktober 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.