Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:6693

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
05-10-2016
Datum publicatie
20-10-2016
Zaaknummer
KG RK 16-1867
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek onderhandse verkoop toegewezen na hoger bod ter zitting. Een van de gegadigden is ter zitting niet toegelaten tot het doen van een hoger bod.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RN 2017/7
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

Beschikking van 5 oktober 2016

in de zaak met nummers 614411 / KG RK 16-1867 MW/CB van:

de vennootschap naar Duits recht

DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (ACTIEN-GESELLSCHAFT) AG,

gevestigd te Hannover, Duitsland,

verzoekster,

advocaat mr. J. Weermeijer te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MERWEDE GROUP B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELLON B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DREEF TOWER AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BLUE WINGS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

5. [verweerder sub 5] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerders,

advocaten mrs. J. de Koning en N.M.K. Damen te Amsterdam.

1 verloop van de procedure

1.1.

Verzoekster heeft op 29 augustus 2016 een verzoekschrift ex artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ingediend, welk verzoekschrift aan deze beschikking is gehecht.

Dit verzoek is behandeld ter zitting van 27 september 2016. Voor deze zitting zijn de volgende belanghebbenden opgeroepen:

- Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) AG, verzoekster;

- Merwede Group B.V., Dellon B.V., Dreef Tower Amsterdam B.V., Blue Wings B.V. en [verweerder sub 5] , verweerders;

- AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A., (beoogd) koper;

- Van der Valk Investments B.V., belanghebbende.

Ter zitting zijn – voor zover van belang – verschenen:

- mr. Weermeijer namens verzoekster;

- mr. P.B. de Boer, notaris;

- [gevolmachtigde] , gevolmachtigde van verweersters sub 1, 2, 3 en 4, en

[verweerder sub 5] , met mrs. De Koning en Damens;

- [naam 1] , en [naam 2] namens AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A.;

- [naam 3] en [naam 4] , met mr. R.G. Pop namens FS NL Holdings B.V., (nieuwe) bieder.

1.2.

Voorafgaand aan de zitting hebben verweerders producties overgelegd. Ter zitting hebben verweerders – onder overlegging van een pleitnota – verweer gevoerd en hebben partijen hun standpunten nader toegelicht. Na het doen van biedingen ter zitting is de behandeling van het verzoekschrift pro forma aangehouden tot dinsdag 4 oktober 2016 te 12:00 uur.

1.3.

Bij brief van 27 september 2016, ingekomen ter griffie op 28 september 2016, heeft verzoekster een nieuwe koopovereenkomst overgelegd en haar verzoek gewijzigd. Vervolgens is uitspraak bepaald op heden.

2 gronden van de beslissing

2.1.

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van verlof tot onderhandse verkoop van:

1. het voortdurend recht van erfpacht van de grond, eigendom van de gemeente Amsterdam en gelegen te Amsterdam Zuidoost aan de Haaksbergweg, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel sectie M nummer 479, ter grootte van zevenenvijftig are en veertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen van een kantoorgebouw met toebehoren, plaatselijk bekend als “Dreeftoren”, Haaksbergweg 3 tot en met 73 (oneven nummers) te Amsterdam Zuidoost ;

2. het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam gelegen te Amsterdam Zuidoost aan de Paasheuvelweg, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel sectie M nummer 347, ter grootte van vierendertig are en vijftig centiare en 604, ter grootte van drie are en drieëntwintig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond staande opstallen van een bedrijfsgebouw met parkeerterrein en toebehoren, plaatselijk bekend Paasheuvelweg 39 te Amsterdam Zuidoost ;

(hierna: de kantoorpanden) aan AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. voor een prijs van € 11.300.000,-- k.k.

2.2.

Aan het verzoek liggen de volgende feiten ten grondslag.

2.2.1.

Verzoekster heeft op 2 april 2002 onder hypothecair verband van (onder meer) de kantoorpanden een geldlening van in hoofdsom ƒ 75.000.000,--

(€ 34.033.516,21) verstrekt aan verweersters sub 1, 2, 3 en 4.

Verweerder sub 5 heeft zich borg gesteld tot een bedrag van ƒ 7.000.000,--

(€ 3.176.461,50). Verweerders sub 1, 2, 3 en 4 zijn in gebreke gebleven aan hun verplichtingen uit deze geldlening te voldoen. Verzoekster heeft uit dien hoofde per 29 augustus 2016 een bedrag van € 13.793.257,72 opeisbaar van verweerders sub 1, 2, 3 en 4 te vorderen en wenst haar hypothecaire rechten uit te winnen.

2.2.2.

Verzoekster heeft taxatierapporten van de kantoorpanden overgelegd, waarin de totale executiewaarde wordt gewaardeerd op € 8.780.000,-- en de totale onderhandse verkoopwaarde op € 11.790.000,--, beide (deels) in verhuurde staat.

2.3.

Nadat verweerders ter zitting verweer hebben gevoerd, heeft FS NL Holdings B.V. meegedeeld een hoger te willen doen. Voorafgaand aan de zitting had zij al een waarborgsom van € 1.500.000,-- gestort bij de notaris. Daarop heeft AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. eveneens meegedeeld in dat geval een hoger bod te willen doen. Vervolgens heeft [gevolmachtigde] , thans in hoedanigheid van gevolmachtigde van Belgrave Estates B.V., namens Belgrave Estates B.V. meegedeeld dat indien ter zitting biedingen kunnen worden gedaan, zij ook mee zou willen bieden. Tegen dit laatste heeft verzoekster bezwaar gemaakt, omdat Belgrave Estates B.V. geen serieuze partij is en zij evenmin een waarborgsom heeft gestort of bankgarantie heeft gesteld.

2.4.

Na een korte schorsing van de zitting heeft de voorzieningenrechter Belgrave Estates B.V. niet toegelaten tot het doen van een (hoger) bod ter zitting.

Hierna hebben zowel FS NL Holdings B.V. als AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. een aantal biedingen gedaan. Uiteindelijk heeft FS NL Holdings B.V. met een bedrag van € 12.150.000,-- het hoogste bod gedaan.

2.5.

De zaak is hierna pro forma aangehouden om verzoekster in de gelegenheid te stellen om met FS NL Holdings B.V. een nieuwe koopovereenkomst te sluiten.

2.6.

Bij brief van 27 september 2016, ingekomen ter griffie op 28 september 2016, heeft verzoekster een nieuwe koopovereenkomst overgelegd en haar verzoek gewijzigd, in die zin dat zij thans verzoekt om de kantoorpanden onderhands te mogen verkopen aan FS NL Holdings B.V., dan wel nader te noemen meester, voor een prijs van € 12.150.000,-- k.k.

3 de beoordeling

3.1.

Verweerders hebben (aanvankelijk) verzocht om het verzoek af te wijzen, omdat zij de kantoorpanden wilden herfinancieren voor een bedrag van

€ 11.400.000,--, derhalve € 100.000,-- meer dan het bod van AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. Gelet op het ter zitting gedane hogere bod van € 12.150.000,-- behoeft dit verweer geen verdere bespreking meer.

3.2.

Nadat FS NL Holdings B.V. ter zitting kenbaar had gemaakt een hoger bod te willen doen en AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. in dat geval eveneens hoger zou willen bieden, deelde [gevolmachtigde] mede dat hij in dat geval namens Belgrave Estates B.V. ook mee wilde bieden.

Belgrave Estates B.V. is echter niet toegelaten tot het doen van biedingen ter zitting. [gevolmachtigde] , eveneens gevolmachtigde van verweersters sub 1, 2, 3 en 4, is al geruime tijd op de hoogte van het opeisen van de geldlening medio april 2012 en het uiteindelijk door verzoekster op 9 juni 2016 ingezette executietraject. Anders dat FS NL Holdings B.V. en AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. had zij voorafgaand aan de zitting nog geen waarborgsom gestort bij de notaris of een bankgarantie gesteld. Gelet op het grote financiële belang in deze kwestie had dit wel op de weg van Belgrave Estates B.V. gelegen. Daarbij is eveneens in ogenschouw genomen dat verweerders tot aan de onderhavige uitspraak nog voor lossing kunnen zorgdragen.

3.3.

Een verzoek als het onderhavige is toewijsbaar als voldoende aannemelijk is gemaakt dat van de voorgestelde onderhandse verkoop een betere opbrengst is te verwachten dan van een openbare verkoop. Het gewijzigde verzoek voldoet aan dit criterium en zal derhalve worden toegewezen. Dat in de nieuwe koopovereenkomst thans ook een nader te noemen meester is opgenomen die nog niet eerder ter sprake is gekomen, doet aan de hoogte van het bod niets af. Nu ook verzoekster hiermee heeft ingestemd, zal hier verder niet op worden ingegaan.

3.4.

Het oorspronkelijke bod van AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. van

€ 11.300.000,-- wordt, gelet op het voorgaande, afgewezen.

3.5.

Er is geen aanleiding voor een kostenveroordeling.

4 de beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst het oorspronkelijke verzoek ten aanzien van AG Aachen Arkaden Coöperatieve U.A. af;

bepaalt dat de verkoop van de kantoorpanden onderhands zal geschieden aan FS NL Holdings B.V., dan wel nader te noemen meester, voor een prijs van € 12.150.000,-- k.k. conform de overeenkomst van 27 september 2016;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door C.J.J. Buys, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober 2016.

coll: