Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:6607

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-09-2016
Datum publicatie
17-10-2016
Zaaknummer
CV EXPL 16-14473
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Waternet vordert afsluiting van levering van drinkwater kleinverbruiker – afwijzing i.v.m. strijd Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater van 17 april 2012.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2016/314
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5051657 CV EXPL 16-14473

vonnis van: 27 september 2016

fno.: 569

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de stichting Stichting Waternet

gevestigd te Amsterdam

eiseres

nader te noemen: Waternet

gemachtigde: R.W.H. van Dijk

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [plaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  dagvaarding van 25 april 2016 met producties;

 • -

  antwoord;

 • -

  instructievonnis;

 • -

  repliek met producties;

 • -

  dupliek met producties;

 • -

  akte waarin Waternet reageert op laatstgenoemde producties;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Waternet levert water aan het perceel gelegen aan de [straat] te [plaats] , het woonadres van [gedaagde] .

1.2.

Waternet heeft in de periode 2 september 2014 tot en met 29 december 2015 facturen ter zake van waterlevering aan [gedaagde] gezonden voor een bedrag van € 345,17.

1.3.

[gedaagde] heeft deze facturen onbetaald gelaten.

1.4.

In de schriftelijke aanmaningen c.q. herinneringen die Waternet aan [gedaagde] heeft gezonden is de volgende standaardtekst opgenomen:
‘Schuldhulpverlening’
‘Als u de facturen niet kunt betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor schuldhulpverlening. Een uitgebreide toelichting vindt u op de website ww.nvvk.eu’

1.5.

Bij brieven van 23 december 2015 en 18 januari 2016 heeft de incassogemachtigde [gedaagde] schriftelijk gesommeerd om voornoemde facturen te voldoen en daarbij, onder andere € 40,00 aan incassokosten in rekening gebracht.

1.6.

Artikel 3 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 april 2012, houdende regels met betrekking tot het afsluiten van kleinverbruikers van drinkwater (Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater) – hierna de Regeling – luidt:
1 Indien een kleinverbruiker niet binnen de gestelde termijn voldoet aan een eerste vordering tot betaling door de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, zendt die eigenaar ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering daaromtrent aan die kleinverbruiker.
‘2 De eigenaar van een drinkwaterbedrijf:
a. wijst de kleinverbruiker bij die herinnering op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening
b. biedt bij die schriftelijk herinnering aan om met schriftelijke toestemming van de kleinverbruiker diens contactgegevens, diens klantnummer en informatie over de hoogte van diens schuld aan een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening te verstrekken, tenzij de kleinverbruiker geen natuurlijk persoon is, en
c. vermeldt bij de schriftelijke herinnering dat de kleinverbruiker niet wordt afgesloten indien hij een medische verklaring als bedoeld in artikel 6, onderdeel d. overlegt, onverlet de omstandigheden genoemd in de onderdelen a tot en met c van dat artikel.’

1.7.

Artikel 4 van de Regeling luidt:
‘De eigenaar van een drinkwaterbedrijf spant zich in om in persoonlijk contact te treden met de kleinverbruiker teneinde deze te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen, en om uitsluitsel te krijgen over het al of niet geven van toestemming als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder b.’

1.8.

Artikel 6 van de Regeling luidt:
‘De eigenaar van een drinkwaterbedrijf beëindigt de levering van drinkwater aan een kwetsbare consument niet, tenzij:
a. De kwetsbare consument daarom verzoekt
b. er sprake is van fraude of misbruik door de kwetsbare consument
c. de onveiligheid van de installatie beëindiging van de levering noodzakelijk maakt, of
d. er sprake is van wanbetaling en de kwetsbare consument niet binnen een redelijke termijn een verklaring van een arts, niet zijnde de behandelend arts van de betrokkene, kan overleggen waaruit de zeer ernstige gezondheidsrisico’s die ontstaan door het afsluiten van drinkwater blijkt.’


Vordering en verweer

2. Waternet vordert dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 345,17 aan hoofdsom;
b. € 43,44 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 6,80 aan rente, berekend tot en met 21 april 2016;
d. rente over € 345,17 vanaf 21 april 2016;
e. de proceskosten.
Tevens vordert Waternet – kort gezegd – afsluiting van [gedaagde] van de levering van Waternet op kosten van [gedaagde] , begroot op € 70,00, en ex artikel 558 RV de daartoe noodzakelijke ontruiming van het woonadres van [gedaagde] .

3. Waternet stelt daartoe – kort gezegd – dat [gedaagde] de facturen ter zake van waterlevering aan haar adres niet heeft voldaan, ondanks sommatie daartoe door de gemachtigde, waaronder brieven van 23 december 2015 en 18 januari 2016 waarin [gedaagde] een termijn van 14 dagen is vergund om te betalen zonder bijkomende kosten, ingaande twee dagen na de brief. Waternet geeft uitvoering aan de Regeling, door actief te proberen in contact te komen met afnemers om betalingsachterstanden te voorkomen en/of te beëindigen.

4. [gedaagde] voert gemotiveerd verweer en voert – kort gezegd – aan dat zij de betalingsachterstand erkent maar dat zij bezwaar maakt tegen de gevorderde afsluiting van drinkwater. Zij verkeert in financiële problemen. Op haar loon was beslag gelegd. Thans ontvangt zij een ziektewetuitkering, waardoor zij nog maar 70% van haar loon ontvangt. [gedaagde] heeft een voorstel gedaan tot een betalingsregeling van € 35,00 per maand. Dat voorstel is afgewezen. Zij heeft een depressie, de reden waarom zij thans niet kan werken. Zij heeft geruime tijd geen post, waaronder die van Waternet geopend.

5. De overige stellingen en verweren komen voor zover van belang bij de beoordeling aan de orde.

Beoordeling

6. [gedaagde] erkent de verschuldigdheid van de hoofdsom. Deze is toewijsbaar, evenals de daarover gevorderde, onvoldoende bestreden rente.

7. De vordering ter zake de buitengerechtelijke kosten wordt afgewezen nu uit de brieven genoemd onder 1.5, anders dan Waternet stelt, blijkt dat de in artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek genoemde termijn niet is geboden.

8. Financiële onmacht ontheft [gedaagde] niet van haar betalingsverplichting. Voor een betalingsregeling dient [gedaagde] zich te wenden tot Waternet dan wel haar gemachtigde, aangezien de kantonrechter Waternet niet kan verplichten met betaling in termijnen genoegen te nemen. Daarbij wordt het verweer van [gedaagde] dat zij een voorstel heeft gedaan tot het overeenkomen van een betalingsregeling gepasseerd gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan van Waternet en nu dit overigens ook niet uit het dossier valt af te leiden.

9. In de aanmaningen van Waternet is niet opgenomen de aan een herinnering c.q. aanmaning gestelde eisen als opgenomen in artikel 3 onder b en c van de Regeling. Tevens is niet gebleken dat Waternet dan wel de gemachtigde getracht heeft persoonlijk contact (telefonisch contact/persoonlijk contact aan de balie of aan de deur) te zoeken met [gedaagde] als bedoeld in artikel 4. In de toelichting op de Regeling is opgenomen dat deze inspanningsverplichting in het leven is geroepen nu veel wanbetalende afnemers hun post niet meer openen, zoals in het geval van [gedaagde] . Nu gesteld noch gebleken is dat Waternet ter zake van [gedaagde] de procedure heeft gevolgd als beschreven in voormelde artikelen 3 en 4 van de Regeling, een enkele verwijzing naar deze regeling zonder nadere toelichting over de invulling daarvan door Waternet voldoet niet, en gesteld noch gebleken is dat één van de voorwaarden van artikel 6 zich heeft voorgedaan (voor zover het artikel 3 lid c betreft) zal de vordering die betrekking heeft op onderbreken van de drinkwaterlevering worden afgewezen.

10. Bij deze uitkomst, waarbij met name heeft meegewogen het niet volledig informeren van de kantonrechter ter zake van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten, worden de proceskosten gecompenseerd als hierna te melden.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Waternet van:

- € 345,17 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 april 2016 tot aan de voldoening;

- € 6,80 aan rente;

compenseert de proceskosten in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt:

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. M.P.A.M. Fruytier, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 september 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.