Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:4197

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-07-2016
Datum publicatie
11-07-2016
Zaaknummer
CV EXPL 15-35149
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht, non-conformiteit. Iphone van € 799,00 die na acht maanden niet meer op wil starten is non-conform. Richtlijnconforme uitleg van artikel 7:21 BW brengt dan met zich mee dat Apple een nieuw toestel aan koper moet verschaffen, zij kan niet met een refurbished toestel volstaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2016/201
AR 2016/1978
TvC 2017, afl. 4, p. 183 met annotatie van mw. prof. mr. dr. V. Mak
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 4677931 CV EXPL 15-35149

vonnis van: 8 juli 2016 (bij vervroeging)

fno.: 8622

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: [gemachtigde]

t e g e n

de besloten vennootschap Apple Retail Netherlands B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Apple

gemachtigde: mr. D.F.H. Stein

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de dagvaarding van 4 december 2016 met producties;

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in (deels voorwaardelijke ) reconventie met producties,

- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens van repliek in conventie met productie,

- de conclusie van dupliek in conventie. Ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld heeft Apple geen conclusie van repliek in reconventie genomen.

Vervolgens is een tussenvonnis gewezen en een datum bepaald voor vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[eiseres] heeft op 17 december 2014 van Apple een Iphone 6 plus 16 GB (verder: de Iphone) gekocht voor € 799,00 inclusief BTW. De koopprijs heeft zij betaald.

1.2.

Deze telefoon kon op 12 augustus 2015 niet meer opgestart worden.

1.3.

[eiseres] heeft zich vervolgens tot Apple gewend. De telefoon bleek niet meer te repareren. Apple heeft [eiseres] vervolgens een zogeheten refurbished toestel met dezelfde specificaties aangeboden.

1.4.

[eiseres] heeft dit toestel niet geaccepteerd en meermalen schriftelijk aan Apple kenbaar gemaakt dat enkel een nieuw toestel als vervanging zal worden geaccepteerd. Apple heeft even zo vaak gereageerd en daarbij laten weten dat wat haar betreft vervanging door een refurbished toestel tegemoet komt aan de rechten van [eiseres] .

1.5.

De gemachtigde van [eiseres] heeft vervolgens bij brief van 1 september 2015 de koopovereenkomst ontbonden.

vordering en verweer in conventie

2. [eiseres] vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

primair: veroordeling van Apple tot vervanging van het defecte toestel door een nieuw toestel van hetzelfde model;

subsidiair: voor recht te verklaren dat de koopovereenkomst per 1 september 2015 ontbonden is, danwel deze alsnog te ontbinden, met veroordeling van Apple tot betaling van € 799,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de zestiende dag na de uitspraak en met veroordeling van [eiseres] tot teruggave van het toestel aan Apple;
primair en subsidiair: veroordeling van Apple in de proceskosten, waaronder de nakosten.

3. [eiseres] legt hieraan ten grondslag dat artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek (BW) Apple in een geval als dit verplicht de non-conforme Iphone te vervangen door een nieuw exemplaar. Met een hersteld tweedehands toestel hoeft zij geen genoegen te nemen, aldus [eiseres] .

4. Apple voert verweer tegen de vorderingen. Zij voert aan dat de vraag of sprake is van non-conformiteit moet worden beoordeeld naar het moment waarop de Iphone is geleverd. Nu deze op dat moment goed functioneerde beantwoordde deze aan de overeenkomst. Het defect valt wel binnen de contractuele garantieregeling van Apple. Op basis daarvan bestaat recht op vervanging door een refurbished Iphone. Op het verweer zal bij de beoordeling, voor zover van belang, nader worden ingegaan.


vordering en verweer in reconventie

5. In reconventie vordert Apple dat zij van haar garantieverplichtingen zal zijn bevrijd als [eiseres] niet binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis een vervangend toestel zoals in de garantievoorwaarden omschreven accepteert. In voorwaardelijke reconventie vordert Apple veroordeling van [eiseres] tot betaling van een bedrag van € 799,00, aangezien bij ontbinding de ongedaanmakingsverplichtingen over en weer niet in evenwicht zijn. Apple moet dan immers € 799,00 betalen, terwijl zij een waardeloze telefoon retour ontvangt.

beoordeling in conventie en reconventie

6. De eerste vraag die beantwoord moet worden is of de Iphone aan de overeenkomst beantwoordt. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat niet het geval. Van een Iphone van € 799,00 mag een koper verwachten dat deze niet al na acht maanden onherstelbaar defect is, gelet op haar eigen garantieregeling van een jaar is ook Apple die mening toegedaan. Dat de Iphone op het moment van aflevering functioneerde staat aan dit oordeel niet in de weg. Afwijkingen van hetgeen is overeengekomen kunnen zich immers – soms geruime tijd – na aankoop van een zaak openbaren. Nu Apple niet heeft betwist dat het defect is veroorzaakt door een gebrek aan de Iphone zelf, is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW. Dat [eiseres] daarbij niet het bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW toekomt, zoals Apple nog heeft aangevoerd, doet niet terzake, nu de kantonrechter gezien het vorengaande aan bewijslevering niet toekomt.

7. Vervolgens is de vraag wat het gevolg is van deze non-conformiteit. Partijen zijn het er over eens dat reparatie van de Iphone niet meer mogelijk was. Apple meent wel, zo begrijpt de kantonrechter, dat zij een aanbod tot vervanging heeft gedaan dat voldoet aan artikel 7:21 lid 1 onder c. BW. Vraag is dan wat wordt bedoeld met “vervanging van de afgeleverde zaak” zoals in die wetsbepaling opgenomen. Meer concreet is in dit geval de vraag of de Iphone moet worden vervangen door een nieuw exemplaar zoals op het moment van aankoop, zoals [eiseres] stelt, of dat kan worden volstaan met een refurbished exemplaar dat tenminste vergelijkbaar is met de staat van de Iphone op het moment waarop deze kapot ging, zoals Apple aanvoert.

8. Voor een antwoord op die vraag dient voornoemde wetsbepaling te worden uitgelegd conform de richtlijn waarop deze gebaseerd is. Dat is Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Over de voor onderhavige casus relevante bepalingen heeft het Hof van Justitie in het arrest Quelle van 17 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:231) onder meer overwogen:

Ingeval de verkoper een niet-conform goed levert, voert hij de verbintenis die hij bij de verkoopovereenkomst is aangegaan, niet correct uit en moet hij dus opkomen voor de gevolgen van de slechte uitvoering van die verbintenis. Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet-conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.

9. Naar het oordeel van de kantonrechter kan dit niet anders begrepen worden dan dat vervanging van een nieuw gekochte zaak die non-conform blijkt te zijn, dient plaats te vinden door aan de koper een nieuw exemplaar te verstrekken.

10. Nu Apple dat ondanks ingebrekestelling is blijven weigeren, heeft [eiseres] de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. Zij kan dan ook geen nakoming van die overeenkomst meer vorderen en haar primaire vordering is niet toewijsbaar. Wel toewijsbaar is de subsidiair gevorderde nakoming van de ongedaanmakingsverplichtingen. Dat geldt dus ook voor haar eigen ongedaanmakingsverplichting, nu zij dit vordert terwijl die vordering is gegrond op de wet.

11. De contractuele garantie van Apple kan aan het vorenstaande niet afdoen, nu deze niet ten nadele van [eiseres] kan afwijken van de bepalingen uit het BW waarop [eiseres] zich beroept.

12. De vordering in reconventie van Apple is niet toewijsbaar nu nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst gezien het vorengaande niet meer met succes kan worden gevorderd.

13. Nu de conclusie is dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden, komt de kantonrechter ook toe aan de door Apple voorwaardelijk ingestelde vordering in reconventie. Ook deze is niet toewijsbaar. Dat Apple een defecte – en in haar woorden “waardeloze” – Iphone terug geleverd krijgt, terwijl zij aan [eiseres] € 799,00 terug moet betalen, is de consequentie van haar niet correcte nakoming van de koopovereenkomst. Artikel 6:278 BW waar zij zich op beroept, is niet bedoeld om dit te corrigeren. Artikel 6:278 is bedoeld om te voorkomen dat met behulp van de figuur van ontbinding, op onaanvaardbare wijze ten koste van de tegenpartij kan worden gespeculeerd, bijvoorbeeld door te wachten met het vorderen van nakoming van de ongedaanmakingsverbintenis, terwijl het gekochte in de tussentijd wel gebruikt wordt en in waarde daalt. Daarvan is hier geen sprake.

14. De wettelijke rente is toewijsbaar als verzocht.

15. Nu Apple grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in de proceskosten in conventie en reconventie worden veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

in conventie:

verklaart voor recht dat de tussen partijen gesloten koopovereenkomst op 1 september 2015 is ontbonden.

veroordeelt Apple tot betaling aan [eiseres] van € 799,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de zestiende dag na heden;

veroordeelt [eiseres] tot teruggave aan Apple van de Iphone;

veroordeelt Apple in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op:
exploot € 99,98
salaris € 200,00
griffierecht € 78,00
-----------------
totaal € 377,98
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Apple tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Apple niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

in reconventie:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Apple tot betaling van de proceskosten, begroot op € 100,00 aan salaris gemachtigde;

in conventie en reconventie:

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Aldus gewezen door mr. C.W. Inden, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 juli 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.