Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:3570

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-03-2016
Datum publicatie
13-06-2016
Zaaknummer
CV EXPL 15-21839
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Beveiligingsovereenkomst. Colportage. Geen koop op afbetaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1700
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 4383778 CV EXPL 15-21839

vonnis van: 8 maart 2016

fno.: 393

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

1. [eiser sub 1]

wonende te [woonplaats]

2. [eiser sub 2]

wonende te [woonplaats]

3. [eiser sub 3]

wonende te [woonplaats]

nader te noemen Eisers,

gemachtigde: X.W. Koehoorn (Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer)

t e g e n

de besloten vennootschap Uw Huis Veilig Services B.V.

gevestigd te Almere

gedaagde

nader te noemen: UHV

gemachtigde: voorheen mr. S.R. Brand, thans mr. O.E. De Witt Wijnen

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 10 augustus 2015;
- antwoord met producties en eis in voorwaardelijke reconventie;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie;

- beide partijen hebben voor de zitting producties opgestuurd.
De bij de door de gemachtigde van Eisers tezamen met voornoemde producties toegestuurde schriftelijke reactie is, na schriftelijk bezwaar van UHV, aan gemachtigde teruggestuurd.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 16 december 2015 waarbij zijn verschenen: [eiser sub 1] , [eiser sub 2] en [eiser sub 3] , vergezeld door [naam 1] en [naam 2] , als gemachtigden. [naam 3] , manager klantenservice, [naam 4] , statutair directeur van UHV zijn verschenen namens UHV, vergezeld door mr. J.H.N. Vogelensang en mr. O.E. de Witt Wijnen als gemachtigden. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. De gemachtigde van Eisers heeft een pleitnota overgelegd en voorgedragen. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

Op 3 maart 2016 is een fax van mr [naam 1] namens Eisers binnengekomen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1

Eisers zijn consumenten. In de periode tussen 12 februari 2013 en 29 oktober 2013 zijn zij bezocht door vertegenwoordiger van UHV. Eisers hebben elk een overeenkomst met UHV gesloten voor de duur van vijf jaar met betrekking tot de aanschaf en aansluiting van een alarminstallatie in hun woning aansluiting op een meldkamer en onderhoudswerkzaamheden tegen betaling van € 38,95 per maand inclusief installatiekosten ( [eiser sub 3] ), resp.€ 35,95 exclusief installatiekosten ( [eiser sub 1] en [eiser sub 2] ).

1.2

De colportageakte van [eiser sub 3] dateert van 12 februari 2013, de colportageakte [eiser sub 1] dateert van 13 februari 2013 en die van [eiser sub 2] van 29 oktober 2013.

1.3

De overeenkomsten, althans colportageakten, zijn gesteld op invulformulieren die telkens onder meer de volgende tekst bevatten:
Op deze overeenkomst zijn de colportagewet alsmede de algemene voorwaarden van toepassing
Klant gaat een overeenkomst aan met UwHuisVeilig voor de dienstverlening van de alarmcentrale van G4S Beveiliging B.V., ten behoeve waarvan UwHuisVeilig een beveiligingssysteem levert en installeert onder de navolgende bepalingen/voorwaarden
1. Uw Huis Veilig levert en installeert een basis beveiligingssysteem bij koper, ten
behoeve van het abonnement op de alarmcentrale G4S. Het basisbeveiligingssysteem bestaat uit (…)
2. Klant gaat voor de (…) periode een maandelijkse verplichting betalingsverplichting aan met UwHuisVeilig., waarvoor UwHuisVeilig een beveiligingssysteem levert en de klant de dienstverlening ontvangt van de alarmcentrale van G4S. Tussentijds beëindigen van het abonnement op de alarmcentrale is enkel mogelijk tegen betaling van de resterende maandtermijnen. (…)
8. 3. Voor het installeren wordt eenmalig € 229,00 bij klant in rekening gebracht, behalve wanneer de klant kiest voor optie van 5 jaar á € (..) per maand (…) Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Uw Huis Veilig van toepassing. Koper heeft kennisgenomen van deze voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord.
(….) De klant in geïnformeerd dat het een overeenkomst betreft voor een minimale duur van 12 of 60 maanden,welke termijn duidelijk is aan de hand van de aangekruiste keuze op deze overeenkomst.(..)

1.3

De colportageaktes van Eisers bevat voorts aan de voorzijde onder de kop Algemene Voorwaarden de bepaling
Klant is geïnformeerd over de mogelijkheid om deze overeenkomst uiterlijk op de achtste(8) dag na dagtekening te kunnen annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren op bovenstaand adres of per mail op so@uwhuisveilig.nl. (..).

1.4

Op de overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

1.5

Bij e-mail van 2 november 2013 schrijft [eiser sub 1] aan UHV onder meer:
Ik zat vandaag even op de website van jullie en zag dat jullie nu partner zijn securitas. Ik heb op 13 februari 2013 een contract getekend (..) .Volgens mij heb ik nu het recht om het contract te beëindigen. Jullie leveren namelijk niet meer de veiligheid van G4S waarvoor ik getekend heb. (..)

1.6

Bij e-mail van 11 november 2013 antwoord UHV aan [eiser sub 1] :
(..) hierbij delen wij mede dat de dienstverlening ongewijzigd blijft en dat overstappen niet voor u mogelijk is aangezien u een contract heeft voor 60 maanden met de dienstverlening van G4S (..)

1.7

Bij e-mail van 22 juni 2015 schrijft [eiser sub 1] aan UHV onder meer:
Wij hebben een alarm installatie van jullie. Maar we maken er geen gebruik meer van. (…) Ik hoop dat er iets te regelen valt. Jullie mogen de installatie terug hebben.

1.8

[eiser sub 1] heeft bij brief van 1 juli 2015, [eiser sub 2] bij mail van 14 juli 2015 en [eiser sub 3] bij mail van 20 juli 2015 UHV medegedeeld dat de overeenkomst(en) nietig zijn op grond van de Colportagewet en dat zij een bedrag van € 1.194,35, resp. € 1.262,31 en € 1.317,70 onverschuldigd hebben betaald en UHV gesommeerd tot terugbetaling van de bedragen die Eisers, tot de data waarop zij de overeenkomsten hebben opgezegd, hebben betaald, te verhogen met rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Vordering in conventie

2. Eisers vorderen dat de kantonrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis
primair: UHV te veroordelen tot betaling binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis van hetgeen onverschuldigd betaald is,
aan [eiser sub 1] € 1.194,35, vermeerderd met € 216,77 aan buitengerechtelijke kosten, en met de wettelijke rente vanaf de datum van betaling door [eiser sub 1] ;
aan [eiser sub 2] € 1.262,31, vermeerderd met € 229,11 aan buitengerechtelijke kosten en met de wettelijke rente vanaf de datum van betaling door [eiser sub 2] ;

aan [eiser sub 3] € 1.317,70, vermeerderd met € 239,16 aan buitengerechtelijke kosten en met de wettelijke rente vanaf de datum van betaling door [eiser sub 3] ;

subsidiair: vernietiging van het in de overeenkomsten opgenomen annuleringsbeding (of een daarmee gelijk te stellen “bepaalde tijd” beding en contractsduur) en UHV te veroordelen tot betaling van hetgeen na datum opzegging onverschuldigd betaald is;
om op bovengenoemde gronden aan [eiser sub 1] binnen zeven dagen na betekening het dit vonnis terug te betalen het bedrag van € 744,80, vermeerderd met de wettelijke rente, steeds vanaf de datum van betaling door [eiser sub 1] en tot betaling van € 135,18 aan [eiser sub 1] aan buitengerechtelijke kosten;

Indien een der bovenstaande vorderingen wordt toegewezen;
UHV te veroordelen tot het demonteren van alle geplaatste zaken, zodat Eisers kunnen overgaan tot afgifte, op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 200,00 per week te verbeuren vanaf één maand na de betekening van dit vonnis, tot een maximum van € 10.080,00;

voor recht te verklaren dat UHV vanaf de datum van het te wijzen vonnis niets meer van Eisers te vorderen heeft;
UHV te veroordelen tot betaling van de proceskosten en de nakosten.

3. Eisers stellen dat zij op grond van de met UHV gesloten overeenkomsten de volgende bedragen aan UHV hebben betaald:
[eiser sub 1] € 1.194,35
[eiser sub 2] € 1.262,31

[eiser sub 3] : € 1.317,70

4. Aan hun vordering leggen Eisers ten grondslag dat de colportageovereenkomsten en de daaraan gekoppelde onderhoudsovereenkomsten koop-op-afbetaling betreffen, die aan de volgende, met nietigheid bedreigde, gebreken lijden:
UHV heeft in strijd met artikel 7A:1576 lid 2 BW de door Eisers te betalen koopprijs voor het alarmsysteem niet in de overeenkomst vermeld;

UHV heeft in strijd met colportage niet aan alle vormvoorschriften voldaan en in strijd met artikel 24 lid 2 aanhef en onder b van de Colportagewet (Cw) jo. artikel 1 onder b Het Besluit akten van colportageovereenkomsten in de overeenkomsten niet de model opzegbrief onder het handtekeningsveld opgenomen.

5. Volgens Eisers hebben de colporteurs hen misleid, althans bedrogen, door misleidende en agressieve handelspraktijken toe te passen. De colporteurs hebben Eisers bang gemaakt door de indruk te wekken dat Eisers en hun kinderen gevaar liepen en dat een alarmsysteem van UHV daarin verandering kon brengen.

6. Aan Eisers is voorts voorgehouden dat het aangeboden product gratis zou zijn, terwijl thans blijkt dat dat er wel degelijk kosten aan zijn verbonden. Aan Eisers is ten onrechte voorgehouden dat van hen geen andere tegenprestatie werd verlangd dan dat zij UHV bij derden zouden aanbevelen. UHV heeft misbruik gemaakt van de omstandigheid dat sommigen van Eisers tot een kwetsbare groep van consumenten behoren.

7. Tevens hebben de colporteurs het -in strijd met de waarheid- doen voorkomen of Eisers een bijzonder voordeel of een prijs ten deel was gevallen, te weten een gratis alarminstallatie, die alleen op dat moment beschikbaar was. De colporteurs hebben ook doen voorkomen dat zij buurtbeveiligers waren en samenwerkten met de politie. Ook daardoor zijn Eisers misleid.

8. Voorts is de overeengekomen contractduur van vijf jaar in strijd met de op grond artikel 6:237 sub k BW van toegestane termijn van één jaar en roepen Eisers de vernietiging in van dit annuleringbeding, ook wel “bepaalde tijd” beding genoemd.

9. De conclusie van Eisers is dat de overeenkomsten nietig zijn, dat hetgeen zij op grond van de overeenkomsten hebben betaald, onverschuldigd is betaald en dat UHV de door ieder van hen betaalde bedragen, dient terug te betalen, danwel dat de bedongen contractsduur van meer dan een jaar vernietigd dient te worden, met terugbetaling van hetgeen na datum opzegging onverschuldigd door Eisers is betaald.

Verweer in conventie, eis in voorwaardelijke reconventie

10. UHV voert verweer tegen de ingestelde vorderingen van Eisers.

10. Allereerst betwist UHV met Eisers overeenkomsten van koop op afbetaling te hebben gesloten. Eisers zijn een overeenkomst tot dienstverlening van de alarmcentrale G4S of Securitas overeengekomen, ten behoeve waarvan UHV een beveiligingsinstallatie levert en installeert. Consumenten kunnen kiezen uit verschillende meldkamer abonnementen. UHV biedt een optie om een meldkamerabonnement af te sluiten voor de duur van een jaar, waarbij de consument naast maandelijks betaling een eenmalig bedrag van € 899,00 voor het alarmsysteem dient te voldoen. UHV biedt ook een overeenkomst aan voor de duur van vijf jaar met een gratis beveiligingssysteem. De maandelijkse bedragen van het eenjarig contract en het vijfjarig contract zijn gelijk, zoals blijkt uit de overgelegde tarievenlijst. Daaruit blijkt dat de gratis alarminstallatie ook daadwerkelijk gratis is. UHV biedt deze gratis aan bij een vijfjarig contract als loyaliteits voordeel aan de klant. Het verdienmodel van UHV ziet op het aansluiten van grote aantallen klanten voor de meldkamer en het mogen leveren van aanvullende diensten, voor langere termijn, waardoor de inkooptarieven dalen en er pas winst wordt gemaakt in het laatste jaar van de overeenkomst.

10. UHV betwist dat haar colporteurs zich tegenover Eisers van oneerlijke, misleidende of agressieve handelspraktijken hebben bediend. Eisers zijn eerst bezocht om te informeren of zij geïnteresseerd waren in een alarmsysteem. Toen dat het geval bleek is een afspraak met hen gemaakt voor een vrijblijvend gesprek waarin het aanbod van UHV is toegelicht. Eisers hebben ieder in vrijheid besloten op de hen passende wijze op het aanbod in te gaan en daarbij is geen druk op hen uitgeoefend noch is een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. UHV ontkent dat haar colporteurs de indruk zouden hebben gewekt dat Eisers prijswinnaars waren. De colporteurs hebben zich ook nooit voorgedaan als buurtbeveiligers, op de bedrijfskleding van de colporteurs is bovendien de bedrijfsnaam van UHV danwel Securitas duidelijk zichtbaar. Het is Eisers steeds duidelijk gemaakt dat het de bedoeling van UHV was om een overeenkomst met hen aan te gaan, waarbij hen kosteloos een alarmsysteem werd verstrekt bij het aangaan van een vijfjarig contract en zij vervolgens zouden betalen voor de dienstverlening van de alarmcentrale.

Beoordeling in conventie en voorwaardelijke reconventie

13. Tussen partijen staat vast dat de vertegenwoordigers van UHV Eisers thuis hebben bezocht om met hen te spreken over het sluiten van de onderhavige overeenkomsten en dat het initiatief daartoe van UHV is uitgegaan. Daarom acht de kantonrechter de Colportagewet (Cw) op de onderhavige overeenkomsten van toepassing.

13. Artikel 24 lid 2 onder a. Cw bepaalt dat de colportageakte op straffe van nietigheid van de overeenkomst moet vermelden dat en op welke wijze de consument de overeenkomst kan ontbinden. De in de Colportagewet opgenomen afkoelingsperiode van 8 dagen na dagtekening van de overeenkomst heeft tot doel de consument te beschermen tegen het risico dat voortvloeit uit de specifieke omstandigheid dat de overeenkomst buiten de verkoopruimten wordt gesloten. Een dergelijke overeenkomst wordt immers gekenmerkt door het feit dat het initiatief tot de besprekingen in de regel van de handelaar uitgaat en de consument zich op generlei wijze op deze huis-aan-huisverkoop heeft voorbereid door met name de prijs en de kwaliteit van de verschillende beschikbare aanbiedingen te vergelijken. Teneinde gebruik te kunnen maken van zijn recht op ontbinding van de overeenkomst dient in de akte duidelijk worden aangegeven dat en op welke wijze de consument desverlangd ontbinding van de overeenkomst kan bewerkstelligen. Deze informatieverplichting strekt tot doel de consument te informeren over zijn of haar recht tot herroeping van de overeenkomst gedurende een afkoelingsperiode van acht dagen.

13. Nu op de voorzijde van de overeenkomst is opgenomen dat de overeenkomst binnen 8 dagen geannuleerd kan worden, in een duidelijk leesbaar lettertype, het adres van UHV alsmede het e-mailadres waar de consument zijn mededeling aan kan richten staan vermeld en UHV onbetwist heeft gesteld dat Eisers voor het aangaan van de overeenkomst mondeling op de hoogte zijn gesteld van hun herroepingsrecht, is naar het oordeel van de kantonrechter voldaan aan de wettelijke informatieplicht op de voet van artikel 24 lid 3 Cw. Het enkele feit dat de akte niet aan het wettelijk vereiste formaat voldoet en de overeenkomst geen model opzeggingsbrief bevat doet daar niet aan af. Doorslaggevend voor de beoordeling of de akte aan de wettelijke vereisten voldoet is immers of de consument voldoende voorgelicht is over zijn recht de overeenkomst te herroepen. Aan die verplichting heeft UHV naar het oordeel van de kantonrechter voldaan, zodat deze overeenkomsten niet wegens strijd met die bepaling nietig zijn.

13. Vaststaat dat Eisers de overeenkomst niet binnen 8 dagen hebben ontbonden, zodat thans nog moet worden beoordeeld of haar vordering op een van de andere aangevoerde gronden kan slagen.

13. Eisers stellen dat zij met UHV een overeenkomst zijn aangegaan met een looptijd van vijf jaar waarbij een gratis alarmsysteem is verstrekt, waarvan de te betalen maandbedragen niet alleen betrekking hebben op de vergoeding van de af te nemen diensten maar ook op afbetaling van de koopprijs van de alarminstallatie. Volgens Eisers blijkt uit het feit dat de overeenkomsten zijn aangegaan voor een periode van 60 maanden en de zogenaamd kosteloos verstrekte alarminstallatie een reële waarde heeft van € 899,00, dat in het termijnbedrag een bedrag van € 14,95 per maand aan afbetaling van de alarminstallatie is opgenomen.

13. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft UHV echter voldoende aannemelijk gemaakt dat door Eisers niet betaald behoeft te worden voor de geleverde alarminstallatie bij het afsluiten van een vijfjarig contract.
Vaststaat dat Eisers bij het aangaan de keuze hadden tussen een éénjarig abonnement, waarbij zij de kosten voor de alarminstallatie van € 899,00 zelf moesten betalen, of een vijfjarig contract waarbij de alarminstallatie gratis werd geleverd. Het termijn bedrag van een eenjarig contract is gelijk aan dat van een vijfjarig contract.
Het enkele feit dat de door UHV beschikbaar gestelde alarminstallatie een waarde heeft van € 899,00 betekent niet dat daarmee is vast te komen te staan dat er sprake is van koop op afbetaling. Het gratis verstrekken van een alarminstallatie betekent immers niet deze geen waarde kan vertegenwoordigen. Bovendien heeft UHV onbetwist gesteld dat zij de alarminstallatie kosteloos aanbieden bij een langdurig contract, omdat zij door de langere tijdsduur en volume inkoop hogere marges hebben en daarmee de kosten van de installatie alsnog terug kunnen verdienen. Mitsdien is er naar het oordeel in de onderhavige overeenkomsten geen sprake van koop op afbetaling als bedoeld in artikel 7A:1576 lid 1 BW.

13. Eisers hebben bij fax van 3 maart 2015 verzocht om in de gelegenheid te worden gesteld om zich uit te laten over de consequenties van de uitspraak van de Hoge Raad voor haar verweer, subsidiair, indien deze gelegenheid niet verleend wordt, pleidooi verzocht. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen wordt dit verzoek van Eisers afgewezen.

13. Nu er geen sprake is van een koop op afbetaling, behoeft de stelling van [eiser sub 3] dat zijn echtgenote op basis van artikel 1:88 BW geen toestemming voor een overeenkomst op afbetaling heeft gegeven geen verdere bespreking meer.

13. Eisers hebben, in het licht van het gemotiveerde verweer van UHV tegen het verwijt dat zij zijn misleid hun stellingen niet nader onderbouwd, zodat daaraan moet worden voorbij gegaan. Het zelfde geldt voor de stelling dat haar niet direct is verteld dat UHV een overeenkomst met haar wilde sluiten. Dat Eisers zijn misleid doordat zou zijn gezegd dat zij een prijs had gewonnen is betwist en verder niet gebleken. Het zelfde geldt voor de – gemotiveerd betwiste – stelling dat de colporteurs zich als buurtbeveiligers zouden hebben voorgedaan.

22. Met betrekking tot het beroep van Eisers op de vernietigbaarheid van de contracttermijn die langer is dan een jaar wegens het onredelijk karakter overweegt de kantonrechter als volgt.

22. In dat verband moet om te beginnen worden opgemerkt dat de in deze procedure bedoelde overeenkomsten strekken tot het geregeld doen van verrichtingen en daarom moet worden gezien als een overeenkomst zoals die is omschreven in artikel 6:236 aanhef en sub j BW. Volgens het bepaalde in artikel 6:237 aanhef en sub k BW brengt dit met zich mee dat de consument bij een contractduur van meer dan een jaar in beginsel de mogelijkheid behoort te worden geboden om de overeenkomst in elk geval na een jaar op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden (grijs beding). De door UHV met Eisers gesloten overeenkomst hebben een minimale duur van 5 jaar en kunnen niet tussentijds worden opgezegd, zodat deze binnen het bereik van voornoemd artikel van de grijze lijst vallen en het derhalve aan UHV is om het vermoeden dat het beding onredelijk bezwarend is te weerleggen.

22. UHV heeft daartoe - onweersproken - aangevoerd dat Eisers bewust een keuze hebben gemaakt voor een contractsduur van vijf jaar, terwijl een éénjarig abonnement ook mogelijk was. Eisers hebben als voordeel voor het aangaan van een langere overeenkomst dan één jaar een beveiligingssysteem ter waarde van € 899,00 kosteloos ontvangen. UHV heeft ter zitting gesteld dat zij alleen bij een langdurig contract alarm installaties alleen kosteloos kunnen aanbieden omdat zij alleen dan winst kunnen maken de winst met name in het laatste jaar van de vijfjarige overeenkomst wordt gemaakt.

22. De kantonrechter is van oordeel dat UHV, gelet op deze onderbouwing van de redelijkheid van de overeengekomen contractsduur door UHV, waartegen Eisers niets hebben aangevoerd, en met name de omstandigheid dat Eisers ook de keuze hadden om een éénjarig contract met UHV aan te gaan en er zelf voor hebben gekozen een vijfjarig contract af te sluiten en zo een gratis alarminstallatie hebben verkregen, de overeengekomen contractsduur van 5 jaar zonder opzegtermijn onder deze omstandigheden niet als onredelijk bezwarend is aan te merken.
Dit houdt in dat Eisers op grond van onderhavige overeenkomst in beginsel niet de mogelijkheid hebben om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Het feit dat Eisers de overeenkomst toch hebben opgezegd, maakt dat niet anders, deze opzegging kan gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in beginsel worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

22. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen worden de vorderingen van Eisers afgewezen.

22. Hetgeen partijen overigens in conventie naar voren hebben gebracht behoeft in het licht van het hiervoor overwogene verder geen bespreking.

22. UHV vordert in voorwaardelijke reconventie, voor het geval de overeenkomsten tussen partijen nietig worden verklaard danwel vernietigd worden, [eiser sub 1] te veroordelen tot betaling van € 1.335,41, [eiser sub 2] te veroordelen tot betaling van € 934,84 en [eiser sub 3] tot betaling van € 1.609,11 wegens onverschuldigde betaling.

22. Nu aan de voorwaarde voor het instellen van deze voorwaarden niet is voldaan, behoeft deze ook geen verdere bespreking meer.

22. Eisers wordt als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten en de nakosten in de hoofdzaak.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie

veroordeelt Eisers in de proceskosten aan de zijde van UHV tot aan deze
uitspraak begroot op € 350,00 aan salaris gemachtigde;

veroordeelt Eisers tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Eisers niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gewezen door mr. drs. K.G.F. van der Kraats, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 maart 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.


In deze zaak is op 8 maart 2016 vonnis gewezen. De UHV heeft bij fax van 16 maart 2016 verzocht het vonnis te verbeteren. De Eisers zijn in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten en hebben dat bij fax van 10 mei 2016 gedaan.
Naar het oordeel van de kantonrechter is er sprake van evident aan te merken kennelijke schrijffouten, die zich lenen voor eenvoudig herstel en als volgt worden verbeterd:

Overeenkomstig het bepaalde in het vonnis van 8 maart 2016 dient voor het hierboven onder rechtsoverweging 15. in plaats van artikel 24 lid 3 Cw, te worden gelezen: artikel 24 lid 2 Cw;

Overeenkomstig overweging 19. van voornoemd vonnis dient in plaats van een fax van 3 maart 2015 te worden gelezen: een fax van 3 maart 2016;

overeenkomstig de beslissing van voornoemd vonnis dient de eerste alinea van de beslissing:

De kantonrechter:


in reconventie

I. veroordeelt Eisers in de proceskosten aan de zijde van UHV tot aan deze uitspraak begroot op € 350,00 aan salaris gemachtigde;

te worden gelezen als:

De kantonrechter:

I. veroordeelt Eisers in de proceskosten aan de zijde van UHV tot aan deze uitspraak begroot op € 350,00 aan salaris gemachtigde;

de griffier de kantonrechter