Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:3558

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-05-2016
Datum publicatie
13-06-2016
Zaaknummer
KK EXPL 16-514
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding. Arbeid. Werknemer wordt sinds 1995 uitgezonden naar Hong Kong. Oude werkgever verkoopt de onderneming middels aandelentransactie. Verkrijgende werkgever mag niet eenzijdig de expat vergoedingen en woonkosten vergoeding stopzetten en werknemer betalen op basis van “lokaal contract”.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2016-0657
AR 2016/1660
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht - team kanton

zaaknummer: 5000308 KK EXPL 16-514

vonnis van: 24 mei 2016

func.: 245

Vonnis van de kantonrechter in het kort geding

v a n :

[eiser]

wonende te [plaats]

eiser, nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. F.M. Luijkx

t e g e n:

de besloten vennootschap Gibson Innovations B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam

gedaagde, nader te noemen: Gibson

gemachtigde: mr. N. Mauer

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 19 april 2016 - met producties - heeft [eiser] een voorziening gevorderd. Voorafgaand aan de zitting hebben partijen nadere stukken ingezonden.

Ter terechtzitting van 10 mei 2016 is de zaak mondeling behandeld. [eiser] is verschenen, vergezeld door zijn gemachtigde. Gibson is verschenen bij [naam 1] en de gemachtigde.

Beide partijen hebben een toelichting verstrekt, mede aan de hand van overgelegde pleitnota’s. [eiser] heeft nog twee producties ingebracht, welke door de kantonrechter zijn geaccepteerd, nu reeds eerder vergelijkbare stukken waren ingebracht en het betrekkelijk eenvoudige stukken betrof. De kantonrechter heeft vragen gesteld. Van het besprokene zijn aantekeningen gemaakt, die in het dossier zijn opgenomen.

Vonnis is bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. Als uitgangspunt in dit geding geldt het navolgende:

1.1.

[eiser] , die de Britse nationaliteit bezit, is op 1 juni 1995 bij de besloten vennootschap Philips International BV (verder Philips) in dienst getreden. De laatste arbeidsovereenkomst dateert van 9 april 2003. [eiser] heeft nooit in Nederland gewerkt; hij is door Philips steeds uitgezonden naar achtereenvolgens Hong Kong, Singapore en Frankrijk.

1.2.

Per 1 januari 2006 is [eiser] door Philips opnieuw uitgezonden naar Hong Kong. Sindsdien werkt hij onafgebroken bij Philips Electronics Hong Kong Ltd (verder: Philips Hong Kong) in de functie van creative director. Er is geen arbeidsovereenkomst gesloten met deze laatste vennootschap, maar het salaris c.a. wordt door Philips Hong Kong aan [eiser] betaald.

1.3.

In het kader van de tweede uitzending van [eiser] naar Hong Kong hebben partijen per 1 januari 2006 een zogenoemde Expatriation Agreement (verder de expat overeenkomst) gesloten. In de expat-overeenkomst is een rechtskeuze voor Nederlands recht en de rechtbank Amsterdam opgenomen.

1.4.

In de expat-overeenkomst van [eiser] zijn op zijn dienstverband van toepassing verklaard de (uitgebreide) Standard Expatriate Conditions van Philips (verder: de expat conditions). Artikel 9 van de expat conditions bepaalt:
When your assignment ends and you return home, you will no longer be subject to the Philips expatriate conditions, and as such your employment conditions will again be governed via your existing home country employment contract.

1.5.

De uitzending van [eiser] naar Hong Kong was initieel voor drie jaar, tot 31 december 2008. In oktober 2008 heeft Philips [eiser] (per e-mail) bevestigd dat de uitzending werd verlengd tot 31 december 2010. In september 2010 is op dezelfde wijze [eiser] een verlenging bericht tot 31 december 2012. Bij mail van 22 augustus 2012 is de overeenkomst nogmaals verlengd tot 31 december 2013. Daarna is de uitzending stilzwijgend voortgezet.

1.6.

De honorering van [eiser] in Hong Kong is (laatstelijk) vastgesteld aan de hand van de jaarlijks herziene Expatriate Reward Package Changes (verder de expat vergoedingen). Via een omrekeningssysteem wordt het home base salary (het salaris dat [eiser] zou ontvangen, als hij in Nederland zou werken) naar een gelijkwaardig salaris naar de maatstaven van Hong Kong. Daartoe ontvangt [eiser] een cost of living adjustment (de COLA), een expat allowance and location allowance, een home currency entitlement (een wissel-garantie) en een housing / location allowance (verder housing allowance, een woonkosten-vergoeding).

1.7.

De diverse expat vergoedingen voor [eiser] bedroegen in 2015 € 5.486,00 netto per maand (HKD 51.153,00), terwijl de woonlasten van [eiser] (via de housing allowance) werden voldaan tot een bedrag van € 8.351,60 per maand (HKD 71.000,-). Tezamen bedroegen de expat vergoedingen € 13.837,- netto per maand.

1.8.

In 2013 is de onderneming van Philips Hong Kong overgedragen aan WOOX Innovations, welke vennootschap zou worden overgenomen door Funai Electric Co Ltd. Bij brief van 30 augustus 2013 heeft de heer Vaartjes, CEO van WOOX, [eiser] in dat verband als volgt bericht:
[…]
We would like to inform you about the implications for you as an expatriate. Provided deal closure per September 29, 2013, your expatriate assignment agreement with Philips, and the related expatriate conditions, will be transferred to WOOX Innovations.
Your expatriate conditions as applicable in the Philips Expatriate Policy, and in your expatriate agreement, will be no less favorable with WOOX Innovations as with Philips. WOOX Innovations will observe these conditions till the end of your planned expatriate assignment (max December 31st 2015). It has also been agreed that, opposed to the Philips Expatriate Policy, the expatriate and location allowances will not end of be reduced before the current agreed planned end date of the expatriate assignment.
Ultimo six months before your planned expatriate assignment end date with WOOX Innovations, the management will decide after close consultation with you whether:
(a) to continue your current assignment with WOOX Innovations in Hong Kong based on either WOOX International expatriate or local employment conditions or;
(b) you enter into a new role with WOOX lnnovations in a new host country or your home country based on either WOOX International expatriate or local employment conditions, or
(c) you will be repatriated and return to WOOX Innovations in your home country, where in case no suitable employment is available, your employment with WOOX Innovations will be ended according to the then applicable home country laws, regulations and fair practices.

1.9.

In juni 2014 is Gibson via een aandelentransactie eigenaar van WOOX Innova-tions geworden. In verband daarmee heeft WOOX destijds in een algemene powerpoint-presentatie de medewerkers geïnformeerd dat “de expatriate overeenkomsten” zouden eindigen per 31 december 2015.

1.10.

In de loop van november 2015 hebben [eiser] en Gibson voor het eerst met elkaar gesproken over de arbeidsvoorwaarden van [eiser] . Gibson heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat de expat conditions per 31 december 2015 een einde namen, waarna [eiser] op lokale condities bij Gibson werkzaam zou (kunnen) zijn. Dit zou voor [eiser] verlies van zijn housing allowance inhouden en een verlaging van de diverse expat vergoedingen van HKD 51.153,- per maand naar HKD 27.500,- (totaal) per maand.

1.11.

Bij e-mail van 16 november 2015 heeft [eiser] een voortzetting van het dienstverband op lokale vergoedingen geweigerd. Zijn e-mail stelt:
As previously indicated in our contract discussion and brief chat, I will regretfully not be taking up your offer of a localized employment contract from Jan 1st. We can discuss further on what options we still have moving forward.
Given the rather unfortunate timescale, a number of things such as housing become very urgent to resolve in the short term, so let’s follow up to see what is the best way forward.

1.12.

Gibson heeft [eiser] aangeboden de expat vergoedingen met twee maanden voort te zetten tot 1 maart 2016. Dit is vastgelegd in een overeenkomst gedateerd op 24 november 2015. Gibson heeft daarbij gesteld:
Further to our conversation […] we are offering to extend your Hong Kong expatriate assignment for 2 months from Jan 1, 2016 till Feb 29, 2016. […] Following the end of your expatriate assignment, your employment with our company will come to an end. The company and yourself shall reach a settlement agreement separately upon your employment termination. […]

1.13.

Op 16 december 2016 heeft [eiser] deze overeenkomst getekend.

1.14.

Begin 2016 heeft Gibson te kennen gegeven de expat overeenkomst met [eiser] niet verder te zullen verlengen. Gibson heeft op 29 januari 2016 in Nederland een ontslagvergunning ten name van [eiser] aangevraagd. [eiser] heeft in die procedure verweer gevoerd. De procedure loopt nog.

1.15.

Gibson heeft per 16 maart 2016 de expat vergoedingen van [eiser] stop gezet en heeft tot 1 april 2016 de huur voor [eiser] voldaan. [eiser] heeft vervolgens per 1 april 2016 met zijn gezin zijn woonruimte verlaten. Zijn inboedel is op kosten van Gibson opgeslagen.

1.16.

[eiser] verricht nog steeds dezelfde werkzaamheden voor Gibson in Hong Kong.

Vordering

2. [eiser] vordert als voorziening - samengevat - veroordeling van Gibson tot doorbetaling van de expat vergoedingen vanaf 16 maart 2016 tot het einde van de arbeidsovereenkomst en gedurende de tijd dat [eiser] in Hong Kong werkzaamheden voor Gibson verricht, passende woonruimte te bieden, althans aan [eiser] de maandelijkse huurpenningen tot het bedrag van € 8.351,60 te betalen, alles verhoogd met de wettelijke verhoging als bedoeld in artikel 7:625 BW van 50% en de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid althans de dag de dagvaarding.
Alles met veroordeling van Gibson in de kosten van de procedure.

3. [eiser] stelt - verkort weergegeven - dat hij door de rechtsvoorgangster van Gibson naar Hong Kong is uitgezonden op de expat voorwaarden. Nu hij daar nog steeds dezelfde werkzaamheden verricht, is Gibson gehouden de arbeidsvoorwaarden na te leven, die bij de overgang van onderneming voor [eiser] golden. Daaronder de expat vergoedingen en de housing allowance.

4. Gibson kan zich - volgens [eiser] - niet eenzijdig aan haar contractuele verplichtingen onttrekken. De expat agreement geldt inmiddels voor onbepaalde tijd en kan slechts eindigen indien het dienstverband eindigt dan wel indien [eiser] een uitzending elders (of werk in Nederland ) wordt aangeboden. De tijdelijke verlening tot 1 maart 2016 heeft [eiser] getekend onder grote druk en betekent niet dat hij af heeft gezien van aanspraken na deze datum.

5. Zo de expat overeenkomst is geëindigd per 1 januari 2016 of 1 maart 2016, is de onderliggende arbeidsovereenkomst - eveneens voor onbepaalde tijd - dat niet en heeft [eiser] uit dien hoofde op basis van artikel 7:616 jo 7:627 BW recht op zijn gebruikelijke vergoedingen.

6. Doordat Gibson nog slechts het Nederlandse basisloon betaalt, waar men in het extreem dure Hong Kong niet van kan leven, is [eiser] in financiële moeilijkheden geraakt. Bovendien heeft hij geen woonruimte meer. [eiser] heeft recht en belang bij continuering van de expat vergoedingen vanaf 16 maart 2016 en de housing allowance van 1 april 2016, zonder welke hij in Hong Kong niet in het onderhoud van zijn gezin kan voorzien.

Verweer

7. Gibson voert allereerst aan dat de zaak te complex is om in kort geding te worden behandeld en meent dat de vorderingen van [eiser] reeds daarom moeten worden afgewezen.

8. Daarnaast voert Gibson - kort gezegd - aan dat de expat overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is en dat dus boek 7 BW (de titels betreffende de arbeidsovereenkomst) niet van toepassing is. De expat overeenkomst is geëindigd per 1 maart 2016 en dit is geen beëindiging waarvoor de bepalingen van de reguliere arbeidsovereenkomst gelden. De expat overeenkomst is een arbeidsvoorwaardenpakket en de bepalingen van boek 7 BW zijn niet van toepassing.

9. De expat-voorwaarden zijn ook niet de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden ex artikel 7:616 ev. BW en de ketenregeling van artikel 7:668a BW is niet op de arbeidsvoorwaarden van toepassing. Er is ook geen sprake van een opgewekt vertrouwen, nu [eiser] heel goed wist, getuige de brief van 30 augustus 2013 en de berichten nadien, dat de expat vergoedingen gekoppeld waren aan zijn uitzending en dat deze uitzending op enig moment, niet later 31 december 2015, zou eindigen. Ook is geen sprake van een eenzijdige wijziging en de Mammoet/Stoof-jurisprudentie is dan ook niet van toepassing.

10. Tot slot stelt Gibson dat [eiser] heeft ingestemd met het einde van de expat vergoedingen, nu hij de overeenkomst van 24 november 2015 heeft getekend.

Beoordeling

11. In dit kort geding dient te worden beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen, dan wel of de vordering van [eiser] in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd.

Spoedeisendheid

12. Als meest verstrekkende verweer voert Gibson aan dat [eiser] niet-ontvankelijk is in zijn vordering, nu de zaak niet geschikt is om beslist te worden in kort geding. Dit verweer van Gibson zal worden gepasseerd. De zaak moge wat gecompliceerder zijn dan een doorsnee kort geding, de feiten en omstandigheden op basis waarvan de kantonrechter haar oordeel moet geven, zijn voor het overgrote deel niet in geschil en er is geen reden waarom de kantonrechter zich geen oordeel kan vormen over het toepasselijke recht. Daar geldt dat haar beslissing ook niet meer dan een voorlopig oordeel over het geschil tussen partijen behelst.

Aard expat overeenkomst

13. Met Gibson is de kantonrechter voorts van oordeel dat de expat overeenkomst met de daaraan gekoppelde expat vergoedingen, niet meer zijn dan arbeidsvoorwaarden op basis waarvan [eiser] door de rechtsvoorgangster van Gibson naar Hong Kong is uitgezonden. De onderliggende arbeidsovereenkomst is door [eiser] gesloten met Philips en die arbeidsovereenkomst is - voor zover de kantonrechter weet - nog niet opgezegd en dus nog steeds in stand.

13. In het kader van die arbeidsovereenkomst tussen [eiser] en de rechtsvoorgang-ster van Gibson gesloten arbeidsvoorwaarden kunnen echter door Gibson - die aan deze arbeidsvoorwaarden gebonden is - niet zonder instemming van [eiser] en dus eenzijdig gewijzigd worden.

Expat vergoeding en housing allowance

15. De vraag rijst daarmee of deze arbeidsvoorwaarden met instemming van [eiser] zijn gewijzigd, door ondertekening van de overeenkomst van 24 november 2015, waarin is opgenomen een verlaging van de expat vergoedingen per 16 maart 2016 en het verlies van de housing allowance per 1 april 2016.

15. De kantonrechter acht dat niet het geval. Weliswaar heeft [eiser] de overeen-komst van 24 november 2015 op 16 december 2015 getekend, maar gelet op zijn eerdere e-mail van 16 november 2015 wist Gibson dat [eiser] niet bereid was op de lokale voorwaarden voor Gibson werkzaamheden te verrichten en dat [eiser] vast hield aan zijn bestaande arbeidsvoorwaarden. Nu Gibson dreigde de vergoedingen op zeer korte termijn - namelijk al per 1 januari 2016 - stop te zetten, had [eiser] geen andere keuze dan te tekenen, waarbij Gibson [eiser] er niet op heeft gewe-zen dat zij voor het verlangen van de vergoedingen [eiser] instemming nodig had en dus niet rechtens de mogelijkheid bezat de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te verlagen.

15. Daarbij komt dat Gibson - zonder nadere verklaring - is afgeweken van de in de brief van haar rechtsvoorgangster van 30 augustus 2013 vastgelegde termijn van 6 maanden (zie rov 1.8: “Ultimo six months before your planned expatriate assignment end date with WOOX Innovations, the management will decide after close consultation with you whether: …”) en pas zeer kort voor de geplande einddatum van de expat overeenkomst met [eiser] over de voorwaarden van verlenging heeft gesproken. Daardoor heeft Gibson [eiser] voor het blok gezet en hem op een termijn van enkele weken geconfronteerd met een aanzienlijke en onredelijke achteruitgang in zijn inkomen, waardoor [eiser] niet meer in de kosten van zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin kon voorzien. Van de toegezegde “close consultation” door Gibson met [eiser] is feitelijk geen sprake geweest.

15. Tot slot geldt dat [eiser] tot heden niet door Philips is gerepatrieerd en hij nog steeds dezelfde werkzaamheden voor Gibson verricht.

15. Tegen deze achtergrond wordt het eenzijdig verlagen van de expat vergoedingen en het stopzetten van de housing allowance door Gibson niet alleen niet mogelijk, maar ook niet redelijk geacht.

15. Dit alles betekent dat de vorderingen van [eiser] worden toegewezen. Het gaat daarbij om het bedrag van € 5.486,- netto per maand aan expat vergoedingen en
€ 8.351,60 netto per maand aan housing allowance en zal Gibson tot betaling van deze bedragen veroordeeld worden vanaf de stopzetting per 16 maart 2016 resp. 1 april 2016 tot aan het einde van de uitzending van [eiser] naar Gibson in Hong Kong. De wettelijke verhoging zal worden toegewezen, voor zover verschuldigd en beperkt tot 10%. De wettelijke rente zal eveneens - voor zover verschuldigd - worden toegewezen vanaf de dag der opeisbaarheid.

15. Gibson wordt in het ongelijk gesteld en wordt daarom veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van [eiser] . Voor een vergoeding van de werkelijke kosten, zoals door [eiser] gevraagd, ziet de kantonrechter geen aanleiding.

BESLISSING

De kantonrechter:

Veroordeelt Gibson tot betaling aan [eiser] te voldoen maandelijks de expatriate emolumenten als volgt:
- € 5.486,- netto aan expatriate vergoedingen vanaf 16 maart 2016 tot aan het einde van de uitzending van [eiser] naar Gibson in Hong Kong;
- € 8.351,60 netto aan housing allowance, vanaf 1 april 2016 tot aan het einde van de uitzending van [eiser] naar Gibson in Hong Kong;
beide vermeerderd met de wettelijke verhoging beperkt tot 10% en de wettelijke rente, voor zover verschuldigd, vanaf de dag der opeisbaarheid tot aan die der voldoening;

veroordeelt Gibson in de kosten van het geding aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op
€ 400,00 aan salaris van haar gemachtigde,
€ 417,00 aan griffiegeld,
€ 99,53 aan dagvaardingskosten, alles voor zover verschuldigd inclusief BTW;

veroordeelt Gibson tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Gibson niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander indien van toepassing inclusief BTW;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr M.V. Ulrici, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 mei 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.

Griffier Kantonrechter