Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:2758

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
24-02-2016
Datum publicatie
10-05-2016
Zaaknummer
KG ZA 15-1556
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Kort geding, aanbesteding, vorderingen afgewezen.

Wetsverwijzingen
Aanbestedingswet 2012
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2016/421
JAAN 2016/116
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/599523 / KG ZA 15-1556 CB/TF

Vonnis in kort geding van 24 februari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MONDIAL MOVERS B.V.,

gevestigd te Alblasserdam,

eiseres bij dagvaarding van 22 december 2015,

advocaat mr. M.W. Speksnijder te Utrecht,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE AMSTERDAM,

zetelend te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. E. van der Hoeven te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Mondial Movers en de gemeente worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 10 februari 2016 heeft Mondial Movers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. De gemeente heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Mondial Movers: [naam 1] , [naam 2] met mr. Speksnijder,

aan de zijde van de gemeente: [naam 3] en [naam 4] met mr. Van der Hoeven.

2 De feiten

2.1.

Op 5 oktober 2015 heeft de gemeente een openbare Europese aanbestedingsprocedure aangekondigd en gepubliceerd ten behoeve van de opdracht Verhuisdiensten Boedelbeheer (hierna de opdracht). De gemeente wil met één leverancier een raamovereenkomst aangaan voor opdrachten tot het verwijderen van inboedels van de openbare weg die daar door de deurwaarder na ontruimingen zijn geplaatst.

2.2.

De aanbestedingsprocedure is uitgewerkt in een Inschrijfleidraad met kenmerk 28541 Verhuisdiensten Boedelbeheer (hierna de Inschrijfleidraad) en de daarbij behorende aanbestedingsdocumenten. De Inschrijfleidraad is op www.negometrix.nl gepubliceerd. Op de aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) van toepassing.

2.3.

In paragraaf 1.2.1 van de Inschrijfleidraad is bepaald dat het gunningscriterium is de Economisch Meest Verantwoorde (vzr Voordelige) Inschrijving. In paragraaf 1.1.4 staat met betrekking tot de volume van de opdracht voor zover van belang het volgende:

De waarde van de opdracht bedraagt circa 250.000,- Euro per jaar (exclusief BTW). Deze waarde is bepaald aan de hand van de omzetgegevens van 2014. Dit is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. (…)

In paragraaf 1.4 Beoordelingsmethodiek en gunningsprocedure staat voor zover van belang het volgende:

(…)

Beoordeling prijs

1.4.2.

KO

Q: 1.4.2. Voor het onderdeel Prijs dient Leverancier het prijzenblad in te vullen onder de tab “prijslijsten”.

Inschrijver verklaart kennisgenomen te hebben van deze bepaling en conformeert zich hieraan.

Beoordeling kwaliteit

1.4.3.

KO

Q: 1.4.3. Voor het onderdeel kwaliteit is een gunningcriterium opgenomen onder vragenlijst 3. Dit betreft 1 criterium, gericht op schoon vervoer in relatie tot duurzaamheid. Dit criterium vertegenwoordigt € 75.000,- van de totale inschrijfprijs.

Inschrijver verklaart kennisgenomen te hebben van deze bepaling en conformeert zich hieraan.

2.4.

In de hiervoor onder 1.4.3 vermelde vragenlijst 3 staat voor zover van belang het volgende:

(…)

3.2

Gunningswens duurzaamheid

Milieu en vervoer

3.2.1.

KO

Q: 3.2.1. Gemeente Amsterdam werkt aan verbetering van de luchtkwaliteit. Programma Luchtkwaliteit wil het aantal voertuigkilometers beperken en schoon (goederen)vervoer stimuleren. Aangezien het beperken van het aantal gereden kilometers bij onderhavige Opdracht nauwelijks mogelijk is, wordt in deze Aanbesteding ingezet op maximaal gebruik van schoon vervoer. Hieraan is een kwaliteitsscore verbonden, die voor 30% meetelt in de totale score van de inschrijving. In deze vragenlijst (vraag 3.2.2 en verder) dient u aan te geven welk vervoer u inzet voor onderhavige opdracht. Let op: de som van de totale opgave

moet uitkomen op 100%. Voor uw opgave dient u uit te gaan van de volgende uitgangspunten:

(…)

Indien niet aan de inschrijving is voldaan, Leverancier scoort negatief, dan wordt een voorwaardelijke boete opgelegd. (…) Indien aan het einde van het tweede jaar nog steeds niet is voldaan aan de Inschrijving, dan wordt aan de hand van de

eindbeoordeling een boete in rekening gebracht en kan Opdrachtgever besluiten geen gebruik meer te maken van de optie tot verlengen.

De hoogte van de boete wordt bepaald door de waarde die dit onderdeel vertegenwoordigt en de afwijking op het resultaat. Voor deze aanbesteding is als uitgangspunt meegegeven dat het omzetvolume per jaar ca. € 250.000,- bedraagt.

Uw inschrijfprijs is gebaseerd op een prijs per jaar. Het onderdeel kwaliteit weegt voor 30% mee, wat betekent dat de kwaliteit bij inschrijving een waarde van

€ 75.000 vertegenwoordigt. De boete bedraagt 2 keer de waarde van de afwijking. In de bijlage onder deze vraag vindt u een rekenvoorbeeld.

Inschrijver verklaart kennisgenomen te hebben van deze uitgangspunten en conformeert zich hieraan.

Door inkoop gekoppelde bijlagen:

Duurzaam vervoer.pdf (…)

2.5.

In de bijlage Boedelverhuizingen, duurzaamheid en vervoer staat voor zover van belang het volgende:

EMVI voordeel voor inzet schone voertuigen

Naast de prijs, die in deze aanbesteding een belangrijke rol speelt, is er EMVI voordeel van maximaal € 75.000, te behalen die de fictieve inschrijfprijs verder naar beneden kan bijstellen. (…)

In de bijlage worden rekenvoorbeelden gegeven die een toelichting vormen op de wijze waarop de soorten voertuigen in de berekening van de fictieve korting worden meegenomen. Het gaat om de volgende voorbeelden:

2.6.

Uit de als productie 2 aan de zijde van de gemeente overgelegde Nota van Inlichtingen volgt dat over hiervoor opgenomen onderdelen uit de aanbestedingsstukken geen vragen zijn gesteld.

2.7.

Mondial Movers heeft tijdig een geldige inschrijving gedaan. Ook de onderneming Van Riemsdijk Verhuizingen B.V., in dezen handelende onder de naam Van Riemsdijk Top Movers (hierna Van Riemsdijk), heeft op de opdracht ingeschreven.

2.8.

Op 23 november 2015 heeft de gemeente een Resultatenscherm export aan de inschrijvers gestuurd. Hieruit volgt dat de gemeente de inschrijving van Van Riemsdijk als de economisch meest voordelige inschrijving heeft beoordeeld.

Uit de tabel volgt dat de prijs van Van Riemsdijk € 223.825,00 bedroeg en de kwaliteitsscore € 37.500,00. Bij Mondial Movers bedroeg de prijs € 288.500,00 en de kwaliteitsscore € 75.000,00.

2.9.

Op 1 december 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Mondial Movers en de gemeente waarin het hiervoor vermelde Resultatenscherm is besproken en Mondial Movers heeft meegedeeld dat volgens haar bij de beoordeling de gunningssystematiek niet juist is toegepast.

2.10.

Bij e-mail van 2 december 2015 heeft de gemeente aan Mondial Movers meegedeeld dat de opdracht aan Van Riemsdijk wordt gegund.

2.11.

Mondial Movers heeft advies ingewonnen bij [naam 5] , aanbestedingsdeskundige van VdLC publishers (hierna [naam 5] ), die haar standpunt dat sprake is van een onrechtmatige gunningsbeslissing heeft bevestigd.

2.12.

Bij e-mail van 14 december 2015 heeft Mondial Movers dit advies aan de gemeente verstrekt en verzocht de gunningsbeslissing te heroverwegen.

2.13.

Bij e-mail van 18 december 2015 heeft de gemeente aan Mondial Movers meegedeeld dat zij haar gunningsbeslissing niet zal herzien.

3 Het geschil

3.1.

Mondial Movers vordert samengevat - primair de gemeente op straffe van een dwangsom te gebieden de gunning aan Van Riemsdijk in te trekken en om de opdracht, indien zij die nog wenst te vergeven, aan Mondial Movers te gunnen. Mondial Movers vordert subsidiair de gemeente op straffe van een dwangsom te gebieden de gunningsbeslissing aan Van Riemsdijk in te trekken en de opdracht, indien zij die nog wenst te vergeven, opnieuw aan te besteden met inachtneming van (de beginselen van) het aanbestedingsrecht. Tot slot vordert Mondial Movers de gemeente te veroordelen in de kosten van dit geding (inclusief nakosten), te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

Mondial Movers stelt hiertoe het volgende.

De gemeente heeft bij de beoordeling van de inschrijvingen de gunningssystematiek niet conform de aanbestedingsdocumenten toegepast. Dit heeft geleid tot een onjuiste gunningsbeslissing. Subsidiair geldt dat de gunningssystematiek niet op precieze, eenduidige en ondubbelzinnige wijze in de aanbestedingsdocumenten is vermeld. Anders dan in de aanbestedingsdocumenten is vermeld is de score op kwaliteit niet voor 30% meegenomen, maar in het geval van Van Riemsdijk voor 33,5% en in het geval van Mondial Movers voor 26%. De gemeente dient zich te houden aan de gunningssystematiek, waaronder de weging van subgunningscriteria, die zij heeft aangekondigd. Als de gemeente dit niet doet dan wordt in strijd gehandeld met het aanbestedingsrechtelijke transparantie- en gelijkheidsbeginsel. De aanbestedingsdocumenten moeten voorts worden uitgelegd aan de hand van de cao-norm. Het komt daarbij aan op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen van de betreffende bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van de aanbestedingsdocumenten. De bedoelingen van de aanbestedende dienst kunnen daarbij geen rol spelen.

3.3.

De gemeente voert verweer. Hierop wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang van Mondial Movers vloeit voort uit de aard van de vorderingen en is door de gemeente overigens ook niet bestreden.

4.2.

Voorop staat dat de gemeente in een aanbestedingsprocedure als de onderhavige dient te handelen overeenkomstig de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht waaronder het transparantiebeginsel en gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 1.8 en 1.9 Aw 2012.

4.3.

Uitgangspunt is voorts dat aanbestedingsdocumenten moeten worden uitgelegd aan de hand van de cao-norm, die inhoudt dat het aankomt op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen van de betreffende bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van de aanbestedingsdocumenten.

4.4.

In deze zaak dient primair te worden beoordeeld of de gemeente bij de beoordeling van de inschrijvingen is afgeweken van de door haar vooraf bekendgemaakt gunningssystematiek en daarmee in strijd met voornoemde beginselen van het aanbestedingsrecht heeft gehandeld.

4.5.

In deze zaak gaat het om de beoordeling van het subgunningscriterium kwaliteit dat ziet op schoon vervoer in relatie tot duurzaamheid. De score is afhankelijk van het aangeboden wagenpark van inschrijvers. Hoe duurzamer het aangeboden wagenpark, hoe hoger de score. De score op kwaliteit wordt weergegeven in een bedrag. Dit bedrag vormt een fictieve korting op de inschrijfprijs (een EMVI voordeel). Vast staat dat de gemeente de fictieve korting heeft berekend op basis van een maximale korting van € 75.000,00.

4.6.

Volgens Mondial Movers konden inschrijvers er echter op basis van de vooraf aangekondigde gunningssystematiek van uitgaan dat bij het bepalen van de EMVI de aangeboden prijs voor 70% en de aangeboden kwaliteit voor 30% zou worden meegewogen. Dit volgt volgens Mondial Movers uit paragraaf 3.2.1 uit Vragenlijst 3 waarin onder meer in de 1e alinea en in de laatste alinea (zie bij de feiten onder 2.4) respectievelijk de volgende zinsneden zijn vermeld: Hieraan is een kwaliteitsscore verbonden, die voor 30% meetelt in de totale score van de inschrijving en Het onderdeel kwaliteit weegt voor 30% mee, (…).

4.7.

Het standpunt van Mondial Movers dat de aangeboden kwaliteit voor 30% zou meewegen en aan het genoemde bedrag van € 75.000,00 geen, althans slechts een indicatieve waarde toekomt, wordt niet gevolgd. Aannemelijk is te achten dat met inachtneming van het onder 4.3 genoemde criterium de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver kon begrijpen dat het

kwaliteitscriterium maximaal € 75.000,00 van de totale inschrijfprijs vertegenwoordigde. Dit staat immers letterlijk in paragraaf 1.4.3 waarin staat:

Voor het onderdeel kwaliteit is een gunningscriterium opgenomen onder vragenlijst 3. Dit betreft 1 criterium, gericht op schoonvervoer in relatie tot duurzaamheid. Dit criterium vertegenwoordigt

€ 75.000,- van de totale inschrijfprijs.

Mondial Movers heeft verklaard kennisgenomen te hebben van deze bepaling en heeft zich hieraan geconformeerd. Er kan dan ook vanuit worden gegaan dat Mondial Movers deze informatie bij haar inschrijving als uitgangspunt zou nemen. De voorzieningenrechter volgt het standpunt van de gemeente dat Mondial Movers niet uit paragraaf 3.2.1 mocht afleiden dat het kwaliteitscriterium een hoger bedrag kon vertegenwoordigen. In het door Mondial Movers aangehaalde onderdeel van paragraaf 3.2.1. (zie hiervoor onder 4.6) staat weliswaar - zakelijk weergegeven - dat aan het maximaal gebruik van schoon vervoer een kwaliteitsscore is verbonden die voor 30% meetelt in de totale score, maar zoals de gemeente heeft betoogd wordt in dit onderdeel een toelichting gegeven op het waarom van het gebruik van schoonvervoer en hoe het onderdeel kwaliteit zich verhoudt tot het onderdeel prijs. Dit onderdeel dient in samenhang te worden bezien met paragraaf 1.4.3 en het onderdeel in paragraaf 3.2.1 waarin staat: Het onderdeel kwaliteit weegt voor 30% mee, wat betekent dat de kwaliteit bij inschrijving € 75.000 vertegenwoordigt, en dan kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de korting maximaal € 75.000,00 kon bedragen. Het voorgaande wordt nog bevestigd door de tekst in de bijlage boedelverhuizingen, duurzaamheid en vervoer (zie bij de feiten onder 2.5) waarin staat: Naast de prijs, die in deze aanbesteding een belangrijke rol speelt, is er EMVI voordeel van maximaal € 75.000, te behalen en de in de bijlage gegeven rekenvoorbeelden.

4.8.

Dat het bedrag van € 75.000,00 (dat ook in de rekenvoorbeelden terugkomt) - zoals Mondial Movers heeft gesteld - niets anders is dan 30% van de door de gemeente geïndiceerde omzet van € 250.000,00 per jaar, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, ligt gezien het voorgaande niet voor de hand. Er wordt in de aanbestedingsstukken ook geen enkel voorbehoud ten aanzien van het bedrag van € 75.000,00 gemaakt in de zin van een ± teken. Mondial Movers heeft nog aangevoerd dat als de gemeente had willen werken met een maximale korting van
€ 75.000,00 zij niet in de aanbestedingsstukken had moeten opnemen dat kwaliteit voor 30% meeweegt. Daarvoor bestaat dan immers geen aanleiding, aldus Mondial Movers. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het licht van de gehele Inschrijfleidraad de omstandigheid dat in paragraaf 3.2.1 is vermeld dat de kwaliteitsscore voor 30% meetelt in de totale score niet maakt dat Mondial Movers van de door haar gevolgde gunningssystematiek kon uitgaan en dat door deze vermelding de aanbestedingsstukken onduidelijk zijn.

4.9.

Gezien het voorgaande is niet aannemelijk geworden dat de gemeente een onjuiste gunningssystematiek heeft gehanteerd. Ook de subsidiaire stellingname van Mondial Movers dat de gunningssystematiek onvoldoende precies, eenduidig en ondubbelzinnig is, waardoor de gunningssystematiek op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd wordt op grond van het hiervoor overwogene verworpen. Al het overige in dit verband aangevoerde behoeft verder geen bespreking.

4.10.

Mondial Movers zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.429,00,

te vermeerderen met de wettelijke rente.

4.11.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Mondial Movers in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op € 1.429,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.3.

veroordeelt Mondial Movers in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 68,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 februari 2016.1

1 type: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. coll: MV