Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2016:1321

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
04-03-2016
Datum publicatie
14-03-2016
Zaaknummer
EA VERZ 15-1351
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Samenvatting: Werknemer GmbH is tevens statutair bestuurder BV. Opzegging arbeidsovereenkomst met GmbH is nietig: geen toestemming UWV en geen dringende reden. Ontslag als bestuurder van de BV van latere datum in deze procedure niet aan de orde.

Voorwaardelijk ontbindingsverzoek wordt afgewezen. D-grond: Geen beoordelings- of functioneringsgesprekken gevoerd, niet vast komen te staan dat targets zijn gesteld die gehaald moesten worden en onvoldoende gebleken dat er gelegenheid tot verbetering is gegeven. G-grond: geen verstoorde arbeidsverhouding, nu werknemer ook na opzegging met onverminderde inzet is blijven werken, zonder dat dit tot noemenswaardige fricties heeft geleid. Geen objectief gerechtvaardigde reden. Verzoek werknemer om hem op te nemen in shares-program afgewezen, omdat daarvoor onvoldoende grond is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/741
AR-Updates.nl 2016-0268
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

Clusternummer: 103474

zaaknummer: 4693709 EA VERZ 15-1351 en 4778739 EA VERZ 16-77

beschikking van: 4 maart 2016

func.: 854

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

[verzoeker]

wonende te [woonplaats]

verzoeker tevens verweerder

nader te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. J.A.M. Janssen, LLM.

t e g e n

de besloten vennootschap naar Duits recht Dreamlines GmbH

gevestigd te Hamburg

verweerster tevens verzoekster

nader te noemen: Dreamlines GmbH

gemachtigde: mr. W.A. van Overbeek de Meyer

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Zaaknummer 4693709 EA VERZ 15-1351

[verzoeker] heeft een verzoek gedaan, ontvangen op 17 december 2015, primair om de opzegging van de arbeidsovereenkomst op 30 november 2015 door Dreamlines GmbH te vernietigen. Subsidiair heeft [verzoeker] verzocht te verklaren voor recht dat de arbeidsovereenkomst met Dreamlines GmbH door de opzegging niet op 29 februari 2016 eindigt.
Daarnaast heeft [verzoeker] een verzoek gedaan om Dreamlines GmbH te veroordelen tot betaling van het aan [verzoeker] toekomende salaris ad € 8.333,00 bruto per maand, vanaf 1 maart 2016 tot aan de dag dat het dienstverband zal zijn geëindigd.

[verzoeker] heeft ook een verzoek gedaan om Dreamlines GmbH te gebieden [verzoeker] op te nemen in het Virtual Share Program III en, in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verklaren voor recht dat [verzoeker] kwalificeert als ‘Good Leaver’.

Dreamlines GmbH heeft een verweerschrift ingediend.

Zaaknummer 4778739 EA VERZ 16-77

Dreamlines GmbH heeft bij (voorwaardelijk) tegenverzoek, ontvangen op 28 januari 2016, verzocht om, voor zover de opzegging (al dan niet in hoger beroep) wordt vernietigd, de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] te ontbinden wegens ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen arbeid en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

[verzoeker] heeft een verweerschrift ingediend en (voorwaardelijk, dat wil zeggen indien de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden) verzocht om Dreamlines GmbH te veroordelen om aan hem een transitievergoeding te betalen en een billijke vergoeding van € 75.000,00, met de bepaling dat hierin de ESOP-vergoeding niet is verdisconteerd.

Op 4 februari 2016 is de zaak mondeling behandeld. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting hebben partijen nog stukken ingediend.

Beschikking is in beide verzoeken bepaald op heden.

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de stukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Dreamlines GmbH is een organisatie die reizen, waaronder cruises, organiseert en aanbiedt.

1.2.

[verzoeker] , geboren [geboortedatum] , is op [datum] voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Dreamlines GmbH in de functie van [functie] . [verzoeker] oefende de werkzaamheden uit in Amsterdam. Het salaris bedroeg laatstelijk € 8.333,33 bruto per maand, exclusief overige emolumenten.

1.3.

Op 7 februari 2014 is Dreamlines Nederland B.V. opgericht, van welke vennootschap [verzoeker] statutair bestuurder is.

1.4.

Bij brief van 30 november 2015 heeft Dreamlines GmbH de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] opgezegd tegen 29 februari 2016. De opzeggingsbrief bevat geen gronden voor de opzegging.

1.5.

Op 29 januari 2016 is [verzoeker] bij besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering van Dreamlines Nederland B.V. ontslagen als statutair bestuurder, tegen uiterlijk 1 mei 2016.

Verzoek van [verzoeker] (zaaknummer 4693709 EA VERZ 15-1351)

2. Aan zijn verzoek legt [verzoeker] ten grondslag – kort weergegeven – dat geen sprake is van instemming met het gegeven ontslag, noch van een rechtsgeldige opzegging. Het ontslag heeft zonder toestemming en zonder (dringende) reden plaatsgevonden.
De opzegging is dan ook in strijd met de artikelen 7:671 en 671 a Burgerlijk Wetboek.

3. Dreamlines GmbH verweert zich tegen het verzoek. Zij voert primair aan dat de kantonrechter niet bevoegd is, omdat het een ontslag van een statutair directeur betreft, waarvoor geen toestemming nodig is. Het ontslagbesluit van 30 november 2015 is inderdaad niet rechtsgeldig genomen, zo voert Dreamlines GmbH aan, omdat het in strijd is met de wet en de statuten van de vennootschap. Inmiddels is de opzegging wel correct gerealiseerd. Met het vennootschapsrechtelijk ontslag van [verzoeker] als statutair directeur komt per 1 mei 2016 tevens een einde aan de arbeidsovereenkomst. Dreamlines GmbH wijst op de onlosmakelijke link tussen de arbeidsovereenkomst en de positie van [verzoeker] als bestuurder en op de regels die de Hoge Raad daarover in de arresten van 15 april 2005 heeft vastgelegd. Voor zover de kantonrechter wel bevoegd is, verzoekt zij de arbeidsovereenkomst voor zover vereist te ontbinden.

Beoordeling

4. Partijen zijn het er over eens dat bij de beoordeling van beide verzoeken Nederlands recht van toepassing is en de rechter te Amsterdam bevoegd is, nu de werkzaamheden van [verzoeker] hoofdzakelijk in Amsterdam plaatsvonden. In het navolgende zal daarom worden uitgegaan van Nederlands recht.

5. Aangezien het verzoek van [verzoeker] is gericht op vernietiging van de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst op 30 november 2015 door Dreamlines GmbH, is de kantonrechter bevoegd hierover te oordelen. Het (latere) ontslag van [verzoeker] als statutair directeur van Dreamlines Nederland B.V. is thans niet aan de orde.

6. Het gaat in deze zaak allereerst om de vraag of de opzegging door Dreamlines GmbH moet worden vernietigd en of Dreamlines GmbH moet worden veroordeeld tot doorbetaling van loon.

7. Uit artikel 7:681 lid 1, onderdeel a BW volgt dat de kantonrechter op verzoek van [verzoeker] de opzegging van de arbeidsovereenkomst door Dreamlines GmbH kan vernietigen, indien Dreamlines GmbH heeft opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW. Naar het oordeel van de kantonrechter is de opzegging van de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig. Dreamlines GmbH heeft voor de opzegging geen toestemming verzocht aan het UWV als bedoeld in artikel 7:671a BW. Gesteld noch gebleken is dat er een dringende reden is, op grond waarvan Dreamlines GmbH onverwijld heeft opgezegd. Van instemming van [verzoeker] met de opzegging is geen sprake. Het verzoek van [verzoeker] tot vernietiging van die opzegging zal daarom worden toegewezen.

8. Omdat de opzegging wordt vernietigd, duurt de arbeidsovereenkomst voort en heeft [verzoeker] recht op loon. Het verzoek van [verzoeker] tot loonbetaling vanaf 1 maart 2016 zal daarom eveneens worden toegewezen.

9. Het verzoek om Dreamlines GmbH te gebieden [verzoeker] op te nemen in het Virtual Share Program III, door [verzoeker] ook wel als ESOP-regeling aangeduid (hierna te noemen: ESOP), zal worden afgewezen, nu de grondslag daarvoor ontbreekt. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst is over toetreding van [verzoeker] tot ESOP niets opgenomen. Uit het (door [verzoeker] overgelegde) reglement van ESOP blijkt dat er door de Management Board, na goedkeuring door de Advisory Board, ‘Virtual Shares’ kunnen worden toegekend, ook aan een werknemer, en dat dit op basis van een ondertekende afzonderlijke overeenkomst (Allocation Letter Agreement) geschiedt. Een schriftelijke overeenkomst hierover ontbreekt echter. Ook een goedkeuring door de Advisory Board en een toekenningsbesluit van de Management Board ontbreken. [verzoeker] heeft aangevoerd dat hem diverse malen is toegezegd dat hij in ESOP zou worden opgenomen en verwijst naar e-mailcorrespondentie hierover met [naam 1] [naam 2] en [naam 3] . Dreamlines GmbH betwist dat van een (onvoorwaardelijke) toezegging tot deelname sprake is. De kantonrechter acht de overgelegde e-mailcorrespondentie onvoldoende om op basis daarvan het verzoek toe te wijzen, mede gezien hetgeen daarover is vastgelegd in het reglement van ESOP.

10. Nu Dreamlines GmbH grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in de proceskosten aan de zijde van [verzoeker] worden veroordeeld.

Verzoek van Dreamlines GmbH (zaaknummer 4778739 EA VERZ 16-77

11. Dreamlines GmbH verzoekt (voorwaardelijk) de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] te ontbinden primair wegens ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen arbeid en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Dreamlines GmbH legt aan het verzoek ten grondslag dat [verzoeker] gebrekkige prestaties leverde en niet als een sterk bestuurder overkwam. Hij zou targets hebben gemist, maatregelen niet tijdig hebben doorgevoerd, de tijdige samenstelling en promotie van cruisepackages hebben tegengewerkt en desgevraagd de key targets van de Nederlandse entiteit niet hebben verschaft. Van pro actief leiderschap is geen sprake, aldus Dreamlines GmbH. Dit heeft gezorgd voor een gebrek aan vertrouwen dat zodanig is, dat van Dreamlines GmbH in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

12. Nu de opzegging van 30 november 2015 wordt vernietigd zal het ontbindingsverzoek van Dreamlines GmbH worden beoordeeld. Dreamlines GmbH heeft nog aangevoerd dat door het ontslag van [verzoeker] als bestuurder van GmbH Nederland B.V. ook een einde komt aan de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] als werknemer van Dreamlines GmbH, maar nu dit ontslagbesluit door [verzoeker] in een afzonderlijke procedure wordt aangevochten, staat dit een beoordeling van het ontbindingsverzoek niet in de weg.

13. Ter onderbouwing van de ongeschiktheid van [verzoeker] heeft Dreamlines GmbH verklaringen overgelegd van [naam 1] , de managing director van Dreamlines GmbH, en van [naam 4] , de ‘chairperson of the Advisory Board van Dreamlines GmbH’. Deze verklaringen zijn na indiening van het ontbindingsverzoek, namelijk op 1 en 2 februari 2016, opgesteld. Hoewel [naam 1] verklaart dat hij geregeld zijn ontevredenheid over diens prestaties met [verzoeker] heeft besproken, wordt dit door [verzoeker] uitdrukkelijk betwist. Hij wijst op diverse door hem overgelegde e-mails waaruit blijkt dat er alleen maar volle tevredenheid over zijn functioneren bestond. Hij weerspreekt dat hem duidelijke targets zijn gesteld, waaraan hij in november 2015 behoorde te voldoen. Hij voert aan dat Nederland de op een na hardst groeiende vestiging in 2015 is geweest, onder verwijzing naar door hem overgelegde cijfers. Dreamlines GmbH heeft verzocht om nog te mogen reageren op de door [verzoeker] kort voor de zitting overgelegde cijfers. De kantonrechter ziet daartoe geen aanleiding, nu deze cijfers bij het oordeel over het functioneren van [verzoeker] niet worden betrokken. De kantonrechter stelt vast dat verslagen van functionerings – en/of beoordelingsgesprekken, waarbij de kennelijk bij Dreamlines GmbH bestaande ontevredenheid met de prestaties en het functioneren van [verzoeker] zijn besproken, ontbreken. Onvoldoende is vast komen te staan dat aan [verzoeker] targets zijn gesteld en dat aan het behalen van die targets de voortzetting van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is gesteld. Verder blijkt ook onvoldoende dat – als [verzoeker] al zou zijn aangesproken op tegenvallende prestaties – hij in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren.

14. Ter onderbouwing van het bestaan van een verstoorde arbeidsverhouding heeft Dreamlines GmbH aangevoerd dat het vertrouwen in het functioneren van [verzoeker] bij management en investeerders is weggevallen en hij inmiddels als bestuurder van Dreamlines Nederland B.V. is ontslagen en geschorst. [verzoeker] heeft daar tegen ingebracht dat hij nog heel goed in staat is zijn werk voor Dreamlines GmbH als Country Head Niederlande te blijven doen, ook als hij geen bestuurder van Dreamlines Nederland B.V. meer is. Er zijn voorbeelden van andere vestigingen waar dit ook zo gaat. Overigens zal hij ook zijn ontslag als statutair bestuurder van Dreamlines Nederland B.V. aanvechten, in een aparte procedure. De kantonrechter oordeelt dat van een verstoorde arbeidsrelatie, zodanig dat van Dreamlines GmbH niet kan worden gevergd de arbeidsrelatie te laten voortduren, niet kan worden gesproken. Daarvoor is relevant dat [verzoeker] , ondanks de opzegging in november 2015, zijn werkzaamheden met onverminderde inzet tot 29 januari 2016 is blijven doen, zonder dat dit tot (noemenswaardige) fricties aanleiding heeft gegeven. Het enkele feit dat [verzoeker] als bestuurder van Dreamlines Nederland B.V. op 29 januari 2016 is ontslagen en geschorst, maakt nog niet dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding met Dreamlines GmbH. Dreamlines GmbH heeft deze grond onvoldoende gemotiveerd. Een objectief gerechtvaardigde reden voor de gestelde verstoorde arbeidsverhouding is niet gegeven.

15. De kantonrechter is dan ook met [verzoeker] van mening dat Dreamlines GmbH de gronden voor de verzochte ontbinding onvoldoende heeft onderbouwd, zodat het verzoek zal worden afgewezen. De in dit kader gedane (voorwaardelijke) tegenverzoeken van [verzoeker] behoeven geen behandeling meer.

16. De proceskosten van [verzoeker] komen voor rekening van Dreamlines GmbH, omdat zij ongelijk krijgt.

BESLISSING

De kantonrechter:

Ten aanzien van het verzoek van [verzoeker] (4693709 EA VERZ 15-1351)

vernietigt de opzegging van de arbeidsovereenkomst;

veroordeelt Dreamlines GmbH tot betaling aan [verzoeker] van het aan hem toekomende salaris ad € 8.333,00 bruto per maand, vanaf 1 maart 2016 tot aan de dag dat het dienstverband zal zijn geëindigd;

veroordeelt Dreamlines GmbH in de proceskosten van [verzoeker] , tot aan deze uitspraak begroot op € 78,00 aan griffierecht en € 400,00 aan salaris gemachtigde, totaal € 478,00, voor zover van toepassing inclusief btw;

veroordeelt Dreamlines GmbH tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening heeft plaatsgevonden en Dreamlines GmbH niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan de veroordeling heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het anders of meer verzochte af.

Ten aanzien van het (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek van Dreamlines GmbH (4778739 EA VERZ 16-77)

I. wijst het verzoek af;

II. veroordeelt Dreamlines GmbH in de proceskosten van [verzoeker] , tot aan deze uitspraak begroot op € 200,00 aan salaris gemachtigde;

III. verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.H.J. Konings, kantonrechter en op 4 maart 2016 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter