Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:9680

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-12-2015
Datum publicatie
19-01-2016
Zaaknummer
c103357
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Intieme benadering van een ex-cliente leidt tot ontslag op staande voet van een in een afkickkliniek werkzame therapeut; verzoek vernietiging ontslag afgewezen omdat sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/161
AR-Updates.nl 2016-0061
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

clusternummer: c103357

beschikking van: 30 december 2015

func.: 178

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker,

nader te noemen [verzoeker] ,

gemachtigde: mr. M.J. Jongste,

t e g e n

Solutions Center B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verweerder,

nader te noemen Solutions,

gemachtigde: mr. P.S. Jonkers.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[verzoeker] heeft een verzoekschrift met negen producties ingediend houdende een verzoek om een opzegging van de arbeidsovereenkomst door Solutions op grond van een dringende reden te vernietigen. Daarbij heeft [verzoeker] zowel ten gronde als bij wege van voorlopige voorziening gevorderd dat Solutions zal worden veroordeeld om [verzoeker] op straffe van een dwangsom toe te laten tot het werk en aan [verzoeker] zijn salaris vanaf de ontslagdatum, vermeerderd met wettelijke verhoging, te betalen.

Solutions heeft op 3 december 2015 een aantal producties ingediend, op 7 december 2015 een verweerschrift tevens zelfstandig verzoek met een productie. Op 8 december 2015 heeft [verzoeker] nog drie producties ingediend.

Op 9 december 2015 is de zaak mondeling behandeld. Verschenen zijn partijen, [verzoeker] in persoon met zijn gemachtigde, Solutions bij gemachtigde. Tevens is aan de zijde van Solutions verschenen de bij haar werkzame psychiater [psychiater] . Partijen hebben het woord gevoerd, [verzoeker] aan de hand van een overgelegde pleitnota.

Beschikking is bepaald op heden.

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

Solutions is een afkickkliniek met een vestiging te Rotterdam. [verzoeker] is op [datum] in dienst getreden bij Solutions als [functie] in de functie van behandelcoördinator, tevens werkt hij als aftercare counselor. Feitelijk werkt hij reeds als zzp-er sinds 2004 voor Solutions. Zijn werkzaamheden betreffen het als therapeut verlenen van nazorg aan cliënten van Solutions die op dat momen reeds intensief wegens verslavingsproblemen zijn behandeld.

1.2.

Een van de cliënten van [verzoeker] , hierna te noemen mevrouw K, is op deze wijze negen maanden door [verzoeker] behandeld. Dit traject is begin 2015 geëindigd waarna mevrouw K bij Solutions is uitgeschreven. [verzoeker] heeft mevrouw K voor verdere behandeling doorverwezen naar een andere therapeut buiten Solutions [therapeut] . Mevrouw K is vanaf dat moment gaan deelnemen aan zogeheten ex client meetings. Tijdens deze meetings trad [verzoeker] op als gespreksleider.

1.3.

Op 30 augustus 2015 heeft mevrouw K [verzoeker] per sms voorgesteld om als [verzoeker] in Rotterdam zou zijn, ergens een kopje koffie te gaan drinken. [verzoeker] is daarop ingegaan. Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 1 september 2015 in een cafe. Daarbij heeft in zoverre intiem contact plaatsgevonden dat [verzoeker] en mevrouw K elkaar een aantal malen hebben gekust.

1.4.

Nadat mevrouw K de ontmoeting met haar nieuwe therapeut heeft besproken, heeft laatstgenoemde het voorval gemeld bij Solutions. Vervolgens heeft de advocaat van Solutions, mr. Jonkers, na voorafgaand telefonisch contact [verzoeker] bij brief van 14 september 2015 op staande voet ontslagen. De door mr. Jonkers in de ontslagbrief opgegeven reden betrof - samengevat - grensoverschrijdend gedrag tegenover een cliënte en een schending van de vertrouwensrelatie cliënt/behandelaar.

1.5.

Hierop heeft [verzoeker] per e-mail geantwoord en daarin geschreven - samengevat - dat hij de gang van zaken onbetamelijk vindt, aangezien hij voorafgaand aan het ontslag niet is gehoord en er geen nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Hij verzoekt intrekking van dit besluit om alsnog overleg te hebben. Hierop heeft mr. Jonkers geantwoord dat Solutions geen aanleiding ziet om haar standpunt te wijzigen. Voorts schrijft mr. Jonkers dat [verzoeker] zelf de feiten waar het ontslag op is gebaseerd tijdens een telefoongesprek met hem heeft bevestigd.

Verzoek

2. Aan zijn verzoek en vorderingen legt [verzoeker] ten grondslag – kort weergegeven – dat geen sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. [verzoeker] erkent dat zijn gedrag richting mevrouw K achteraf minder verstandig is geweest, maar hij had ingeschat dat er zeven maanden na beëindiging van de behandeling gelijkwaardig contact mogelijk was. Zijn intenties jegens mevrouw K zijn steeds zuiver geweest. Hij wijst erop dat door het ontslag andere cliënten worden gedupeerd, dat het voor hem persoonlijk zeer ingrijpend is en dat hij vermoedt dat de eigenlijke reden voor het ontslag is gelegen in het feit dat Solutions toch al van hem af wilde in verband met reorganisatie-plannen.

Verweer

3. Solutions heeft in haar verweerschrift voor de inhoud van haar verweer verwezen naar de door haar overgelegde producties en ter zitting mondeling verweer gevoerd. Zij heeft daarbij vastgehouden aan het gegeven ontslag en de daaraan ten grondslag gelegde reden. Daarnaast heeft zij gewezen op een ander vergelijkbaar voorval waarbij [verzoeker] was betrokken, dat haar bekend is geworden en heeft dit voorval mede aan het door haar gedane voorwaardelijke verzoek tot ontbinding ten grondslag gelegd.

Beoordeling

2. Beoordeeld zal moeten worden of het gegeven ontslag rechtsgeldig is gegeven. Is dat het geval dan volgt daaruit dat de overige vorderingen van [verzoeker] niet toewijsbaar zijn.

3. Als erkend staat vast dat, hoewel het voorstel tot een ontmoeting van mevrouw K is uitgegaan, [verzoeker] meteen bij de aanvang van het gesprek in het café is gaan spreken over zijn persoonlijke gevoelens voor mevrouw K, waarna het tussen deze beiden tot een intiem contact is gekomen als beschreven onder 1.3. Aanvankelijk heeft mevrouw K hierop niet negatief gereageerd zoals blijkt uit een overgelegde transcriptie van per sms gevoerde gesprekken tussen haar en [verzoeker] , maar na enkele dagen is zij hierop teruggekomen en heeft zij – kort gezegd – [verzoeker] zijn gedrag verweten en kwalijk genomen.

4. Solutions verwijt [verzoeker] dat deze in het contact met mevrouw K grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond en de vertrouwensrelatie met haar heeft geschonden.

5. Geoordeeld wordt dat, zeker nu het initiatief tot het intieme contact bij [verzoeker] heeft gelegen, [verzoeker] hiermee als professional ruimschoots over de schreef is gegaan, iets wat hem terecht door Solutions wordt verweten. Zijn verdediging dat zijn behandeling van mevrouw K reeds zeven maanden daarvoor was geëindigd overtuigt niet. Immers na die behandeling is mevrouw K de door [verzoeker] geleide ex client meetings gaan bezoeken waardoor de relatie behandelaar/cliënt, misschien niet in formele zin maar wel feitelijk, grotendeels in stand bleef. In zijn verzoekschrift schrijft [verzoeker] dat hij zich rekenschap had gegeven dat er sprake kón zijn van een ongelijke machtsverhouding. Hij schatte echter in dat zeven maanden na de behandeling een gelijkwaardig contact mogelijk was. Dat wil zeggen dat ook in zijn eigen visie [verzoeker] vanuit zijn persoonlijke gevoelens intieme toenadering tot mevrouw K heeft gezocht in de inschatting dat dit zonder emotionele schade voor mevrouw K mogelijk was, maar dus zonder dat daar zekerheid over bestond. Die inschatting bleek vervolgens onjuist en de emotionele schade bij mevrouw K is het daarvan voorzienbare gevolg. Het verwijt dat [verzoeker] moet worden gemaakt is dat hij met zijn toenaderingspoging het risico heeft genomen dat het voor mevrouw K niet goed uit zou pakken. Dat betekent dat met zijn handelen [verzoeker] de belangen van zijn (ex)-client ondergeschikt heeft gemaakt aan persoonlijke gevoelens en verlangens die hij op dat moment in verband met haar voelde opkomen. Dat dit voor Solutions onacceptabel is valt te begrijpen. De bij Solutions werkzame psychiater [psychiater] heeft in dat verband ter zitting toegelicht dat de behandeling in een verslavingskliniek is gericht op het leren stellen en handhaven van grenzen en dat Solutions daarom [verzoeker] zijn grensoverschrijdend gedrag jegens mevrouw K zo ernstig aanrekent.

6. Gelet op het bovenstaande wordt geoordeeld dat Solutions een dringende reden had om [verzoeker] op staande voet te ontslaan. Dat daarmee wellicht een aantal cliënten van [verzoeker] wordt gedupeeerd, zoals [verzoeker] aanvoert, is geen reden om daar anders tegenaan te kijken. Die schade is toe te rekenen aan [verzoeker] die met zijn gedrag jegens mevrouw K Solutions voor het blok heeft gezet.

7. Dit betekent dat het verzoek tot vernietiging van het ontslag wordt afgewezen.

8. Daaruit vloeit voort dat de diverse door [verzoeker] ingestelde vorderingen worden afgewezen en dat niet toegekomen wordt aan een beslissing op het voorwaardelijk door Solutions ingestelde verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, nu dit is ingediend voor het geval dat de kantonrechter van oordeel zou zijn dat geen sprake is van een dringende reden.

9. Hoewel het de beslissing niet anders maakt kan [verzoeker] worden gevolgd in zijn klacht met betrekking tot de wijze waarop het ontslag aan hem is meegedeeld. De zaak is na de onder 1.4 bedoelde melding meteen in handen gelegd van de advocaat van Solutions die een telefonisch gesprek met [verzoeker] heeft gevoerd en vervolgens schriftelijk ontslag heeft verleend. De leiding van Solutions vond het kennelijk zelf niet nodig nog een gesprek met [verzoeker] te hebben.

10. Als in het ongelijk gestelde partij wordt [verzoeker] in de proceskosten van Solutions veroordeeld. Nu het ingediende verweerschrift beperkt is gebleven tot een verwijzing naar ingediende producties worden deze beperkt tot een bedrag van € 200,00 aan salaris gemachtigde.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst het verzoek en de vorderingen van [verzoeker] af.

veroordeelt [verzoeker] in de proceskosten van Solutions, tot op heden begroot op € 200,00 aan salaris gemachtigde.

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.H.J. Konings, kantonrechter en op 30 december 2015 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter