Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:9494

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-11-2015
Datum publicatie
05-01-2016
Zaaknummer
C/13/583153 / HA RK 15-69
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoekschrift tot verkoop in beslag genomen aandelen en certificaten. Bewijsopdracht dat certificaten niet meer tot vermogen beslagene behoorden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/26
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/583153 / HA RK 15-69 en C/13/583969 / HA RK 15-86

Beschikking van 26 november 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[verzoekster] ,

gevestigd te [plaats] ,

verzoekster in beide zaken,

advocaat mr. P. Bavelaar te Amsterdam,

tegen

1 [belanghebbende 1] ,

belanghebbende in beide zaken,

2. de stichting

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR KINGSLANE,

gevestigd te Amsterdam,

belanghebbende in de zaak met rekestnummer HA RK 15-69,

3. de vennootschap naar Duits recht

[belanghebbende 3] ,

gevestigd te [plaats] , Bondsrepubliek Duitsland,

belanghebbende in de zaak met rekestnummer HA RK 15-69,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KINGSLANE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

belanghebbende in de zaak met rekestnummer HA RK 15-86,

advocaat mr. J. Witvoet te De Bilt.

Verzoekster in beide zaken zal hierna worden aangeduid als [verzoekster] .

[belanghebbende 1] , belanghebbende in beide zaken, zal hierna worden aangeduid als [belanghebbende 1] .

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het op 13 maart 2015 door de griffie ontvangen verzoekschrift in de zaak met rekestnummer HA RK 15-69, met bijlagen;

 • -

  het op 13 maart 2015 door de griffie ontvangen verzoekschrift in de zaak met rekestnummer HA RK 15-86, met bijlagen;

 • -

  de verweerschriften ex artikel 474g Rv van [belanghebbende 1] in beide zaken, met bijlagen;

 • -

  het “verzetschrift” van [belanghebbende 3] , in de zaak met rekestnummer HA-RK 15-69, met één bijlage;

 • -

  de tussenbeschikkingen van 11 juni 2015 waarin in de beide zaken een mondelinge behandeling is bepaald;

 • -

  het proces-verbaal van de gezamenlijke mondelinge behandeling van 21 augustus 2015, met de daarin vermelde gedingstukken;

 • -

  de brief van 25 augustus 2015 van de zijde van [belanghebbende 1] , met bijlagen;

 • -

  de brief van 30 september 2015 van de zijde van [verzoekster] .

2 De feiten

2.1.

[verzoekster] heeft op 29 september 2011 een lening van EUR 3.465.064,-- (hierna: de lening) verstrekt aan de vennootschap naar Duits recht, German Development Group GmbH&Co.KG (hierna: GDG), gevestigd te Düsseldorf, Duitsland. In GDG wordt middellijk (via persoonlijke vennootschappen) deelgenomen door een aantal participanten, waaronder [belanghebbende 1] , via zijn persoonlijke vennootschap Kingslane B.V. (hierna: Kingslane). De aandelen in Kingslane zijn gecertificeerd.

2.2.

De lening had een looptijd van twee jaar, te rekenen vanaf 9 september 2011 en diende derhalve uiterlijk op 9 september 2013 te zijn terugbetaald aan [verzoekster] . GDG, [belanghebbende 1] en nog drie participanten in GDG hebben zich hoofdelijk aansprakelijk verklaard voor de terugbetaling van de lening. De lening is nog niet terugbetaald.

2.3.

[verzoekster] heeft op 25 september 2013, ter voldoening van haar vordering, onder meer conservatoir beslag gelegd op de aandelen in Kingslane en op de certificaten van deze aandelen, ten laste van [belanghebbende 1] .

2.4.

Deze rechtbank heeft bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 7 januari 2015 onder meer GDG en [belanghebbende 1] hoofdelijk veroordeeld tot terugbetaling aan [verzoekster] van de lening ad EUR 3.465.064,--, met rente en kosten. [verzoekster] heeft het vonnis aan [belanghebbende 1] en aan Stichting Administratiekantoor Lane (hierna: Stichting AK Lane) laten betekenen.

3 De verzoeken

3.1.

De verzoekschriften strekken ertoe te bepalen, uitvoerbaar bij voorraad, dat en binnen welke termijn tot verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen en certificaten van aandelen in het kapitaal van Kingslane zal worden overgegaan en op welke wijze en onder welke voorwaarden deze verkoop zal dienen plaats te vinden.

3.2.

[verzoekster] legt aan haar verzoek ten grondslag dat zij over een executoriale titel jegens [belanghebbende 1] beschikt en dat zij gerechtigd is om ter voldoening van haar vordering op [belanghebbende 1] zich te verhalen op zijn vermogensbestanddelen, waaronder begrepen de aandelen en certificaten van aandelen die [belanghebbende 1] houdt in Kingslane. Op grond van artikel 474g Rv doet [verzoekster] thans voornoemd verzoek. [verzoekster] heeft er voorts op gewezen dat er tot nu toe niets is betaald, en dat zij alleen EUR 100.000,-- heeft verkregen door uitwinning van een beslag op een bankrekening.

4 Het verweer

4.1.

[belanghebbende 1] voert verweer als volgt. GDG is in hoger beroep gegaan van het vonnis van 7 januari 2015 en hierop moet niet worden vooruitgelopen door verlof te verlenen tot verkoop van de aandelen /certificaten. Hij houdt minder dan 10% van de aandelen in Kingslane, zijnde 180 aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 1,--. De overige ruim 90% van de aandelen worden gehouden door Stichting AK Lane; dat zijn de gecertificeerde aandelen. De certificaten heeft hij echter overgedragen aan [belanghebbende 3] en deze behoren derhalve niet meer tot zijn vermogen.

5 De beoordeling

5.1.

Het vonnis van 7 januari 2015 is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. [belanghebbende 1] kan in deze procedure geen schorsing van tenuitvoerleging van genoemd vonnis vorderen. Op grond van artikel 351 Rv moet een dergelijke vordering bij incident in het hoger beroep worden ingesteld.

In de zaak met rekestnummer HA RK 15-86

5.2.

Partijen zijn het erover eens dat het beslag op de aandelen slechts 180 aandelen met een nominale waarde van EUR 1,-- omvat. Het financiële belang van [verzoekster] bij executie van deze aandelen is vrijwel nihil. [verzoekster] heeft gesteld dat zij desondanks belang heeft bij verkrijging van de aandelen in Kingslane omdat zij dan als aandeelhouder inzicht kan krijgen in de financiële positie van [belanghebbende 1] . Dit belang maakt het verzoek van [verzoekster] echter niet toewijsbaar, omdat verhaalsbeslag hiervoor niet is bedoeld. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

5.3.

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

In de zaak met rekestnummer HA RK 15-69

5.4.

Uit bladzijde 1 van het register van certificaathouders blijkt dat [belanghebbende 1] de certificaten hield vanaf 1 september 2009. Na de mondelinge behandeling is [belanghebbende 1] is opgedragen om bewijs te leveren van de door hem gestelde overdracht van de certificaten, door het overleggen van de notariële akte en eventuele andere stukken waaruit de overdracht blijkt van de certificaten van aandelen Kingslane door [belanghebbende 1] aan [belanghebbende 3] .

5.5.

Naar het oordeel van de rechtbank is de “akte van overdracht” d.d. 19 april 2011 die [belanghebbende 1] bij akte heeft overgelegd, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting van de geloofwaardigheid ervan door [verzoekster] en het ontbreken van enige titel /reden voor overdracht in de akte, onvoldoende bewijs van de stelling dat de certificaten ten tijde van de beslaglegging niet (meer) tot het vermogen van [belanghebbende 1] behoorden. [belanghebbende 1] wordt daarom nader bewijs opgedragen van de stelling dat de certificaten ten tijde van de beslaglegging, op 25 september 2013, niet (meer) tot zijn vermogen behoorden. Bij gebreke van overtuigend bewijs zal het verzoek van [verzoekster] worden toegewezen.

6 De beslissing

De rechtbank:

in de zaak met rekestnummer HA RK 15-69

6.1.

verwijst de zaak naar de (interne) rekestenrol van 17 december 2015 voor het leveren van bewijs door [belanghebbende 1] als omschreven onder 5.4;

6.2.

houdt alle overige beslissingen aan;

in de zaak met rekestnummer HA RK 15-86

6.3.

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Dudok van Heel, bijgestaan door mr. S.E Vlaanderen-Schüttenhelm, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 november 2015.