Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:9142

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
16-12-2015
Datum publicatie
18-12-2015
Zaaknummer
13/701577-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 52-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden waarvan 3 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 140 uur voor verduistering in dienstbetrekking, medeplegen van witwassen en diefstal, meermalen gepleegd en het medeplegen van telen van hennepplanten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VERKORT VONNIS

Parketnummer: 13/701577-14

Datum uitspraak: 16 december 2015

Verkort vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres:

[adres] ,

feitelijk verblijvende op het adres:

[adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit verkort vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 2 december 2015.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie,

mr. P.C. Velleman, en van wat verdachte en zijn raadsvrouw, mr. G.J.M. van Spanje, naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging op de zitting – ten laste gelegd dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 maart 2010 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk een zitbank en/of een of meer houten plank(en) en/of fietsnieten en/of een bladblazer en/of een vlaggenmast en/of een accuboormachine en/of aggregaat en/of een of meer gebruiksgoeder(en) (zoals schoonmaakdoeken en/of papier en/of afzetlint), in elk geval enig(e) goed(eren), dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan Stadsdeel Nieuw West, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welk(e) goed(eren) verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als technische dienst medewerker, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

(artikel 321/322 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij in of omstreeks de periode van 9 februari 2012 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan [adres] ) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer 89, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

(artikel 3 Opiumwet juncto 47 Wetboek van Strafrecht)

3.

hij in of omstreeks de periode van 13 augustus 2013 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer voorwerp(en) en/of geldbedrag(en), te weten een of meer auto's (merk Volkswagen Golf en/of Mercedes Benz en/of Mini Cooper) en/of twee, in elk geval een of meer, snorfiets(en) (merk Vespa) en/of een speedboot en/of een boot met trailer en/of drie, in elk geval een of meer, horloge(s) (merk Rolex) en/of een geldbedrag van 9.310 euro en/of een geldbedrag van 37.000 euro, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van een of meer van bovenomschreven voorwerp(en) en/of geldbedrag(en), gebruik heeft gemaakt, terwijl hij en/of een of meer van zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat een of meer van bovenomschreven voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

(artikel 420 bis/quater juncto 47 Wetboek van Strafrecht)

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2014 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening heeft weggenomen vijf, in elk geval een of meer, fiets(en) (merk Azor en/of Sparta Pick Up en/of Cortina), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5] , in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

(artikel 310/311 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2014 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, vijf, in elk geval een of meer, fiets(en) (merk Azor en/of Sparta Pick Up en/of Cortina) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door diefstal, in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof(fen).

(artikel 416/417bis juncto 47 Wetboek van Strafrecht)

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1.

Standpunt verdediging

Verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat hij destijds ambtenaar was, zodat hij niet in dienstbetrekking heeft verduisterd.

4.2.

Oordeel rechtbank

4.2.1.

Overwegingen

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:

Dat verdachte destijds als ambtenaar was aangesteld en dus niet beschikte over een arbeidsovereenkomst, doet niet af aan het feit dat hij in dienstbetrekking was.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:

Nu de echtgenote van verdachte wist van de aanwezigheid van de wietplantage in hun gezamenlijke woning, zij de hennepplanten ook wel eens verzorgd heeft en zij meedeelde in de opbrengst daarvan, hebben verdachte en zijn echtgenote dit feit tezamen en in vereniging gepleegd.

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde:

Vast staat dat de wietplantage contant geld heeft opgeleverd, zodat aannemelijk is dat de aangetroffen contante geldbedragen van misdrijf afkomstig zijn, althans met van misdrijf afkomstig contant geld zijn vermengd. Aldus is het contante geld witgewassen net als de horloges van verdachte en zijn echtgenote, aangezien die deels met contant geld zijn aangeschaft. Het contante geld en de horloges komen dan ook voor verbeurdverklaring in aanmerking. Dit geldt echter niet voor het geld op de bankrekening en de overige goederen, aangezien de overige goederen door middel van bankoverschrijvingen zijn betaald en niet blijkt dat de verduisterde goederen of de gestolen fietsen giraal inkomen hebben opgeleverd of dat opbrengsten van de wietplantage op een bankrekening zijn gestort. Dat verdachte en zijn echtgenote door inkomsten uit strafbare feiten contant in hun dagelijkse uitgaven hebben kunnen voorzien, waardoor zij meer konden sparen op hun bankrekening , maakt dit niet anders. Daarbij is de boot in 2008 aangeschaft, toen nog geen sprake was van illegale inkomsten.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde:

Dat verdachte de fiets van [naam 5] heeft gestolen kan niet bewezen worden verklaard.

4.2.2.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 1 maart 2010 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, opzettelijk een zitbank en houten planken en een bladblazer en een vlaggenmast en een accuboormachine en aggregaat en gebruiksgoederen (zoals schoonmaakdoeken en papier en afzetlint), die toebehoorden aan Stadsdeel Nieuw West, en welke goederen verdachte uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking als technische dienst medewerker onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

2.

in de periode van 9 februari 2012 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk heeft geteeld (in een pand aan [adres] ) 89 hennepplanten;

3.

in de periode van 13 augustus 2013 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander, voorwerpen en een geldbedrag, te weten horloges (merk Rolex) en een geldbedrag van 9.310 euro, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, terwijl hij en zijn mededader wisten dat bovenomschreven voorwerpen en geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

4.

in de periode van 1 maart 2014 tot en met 18 maart 2014 te Amsterdam, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen fietsen (merk Azor en Sparta Pick Up en Cortina), toebehorende aan [naam 1] en [naam 2] en [naam 3] en [naam 4] .

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

5 Het bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Indien tegen dit verkort vonnis hoger beroep wordt ingesteld, worden de door de rechtbank gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort vonnis. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort vonnis gehecht.

6 De strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de door hem onder 1 tot en met 4 bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en de verbeurdverklaring van al hetgeen onder verdachte in beslag is genomen.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich jarenlang structureel en op grote schaal goederen van zijn werkgever Stadsdeel Nieuw West toegeëigend. Daarbij biedt het dossier aanknopingspunten voor de veronderstelling dat meer is verduisterd en over een nog langere periode dan ten laste is gelegd. Verdachte heeft op schaamteloze wijze van zijn werkgever gedurende meerdere jaren vele, vooral dure, gebruiksgoederen verduisterd. Van tenminste een goed heeft verdachte bekend dit goed op Marktplaats te koop te hebben aangeboden. Om meer goederen zich te kunnen toe-eigenen heeft verdachte voorgesteld om de verhuizing van de gemeentewerf zelf uit te voeren in plaats van uit te besteden en van die gelegenheid gebruik gemaakt om wagenladingen goederen van de gemeente bij zijn eigen woning te lossen. Verdachte heeft het door zijn werkgever in hem gestelde vertrouwen op grove wijze beschaamd en zijn werkgever - en daarmee de gemeenschap - grote schade toegebracht en het aanzien van ambtenaren in het algemeen geschaad. Alleen al daarom acht de rechtbank de oplegging van een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden, ook indien bij de technische dienst een cultuur zou (hebben) bestaan waarbij het niet zo nauw werd genomen met gemeentelijke eigendommen. Geleid door geldelijk gewin en een luxe leven, heeft verdachte jarenlang hennep geteeld en de opbrengsten daarvan witgewassen. Ten slotte heeft verdachte zich bezig gehouden met de diefstal van fietsen. Dit alles terwijl er bij verdachte en zijn huisgenoten geen sprake was van financiële problemen.

Beslag

De inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten: het contante geld en het kostbare Rolexhorloge, die aan verdachte toebehoren, worden verbeurd verklaard en zijn daarvoor vatbaar, aangezien die voorwerpen geheel of grotendeels uit de baten van het onder 2 bewezen geachte zijn verkregen.

De rechtbank zal zich onthouden van een beslissing met betrekking tot beslagitem 11 (1.00 STK Horloge ROLEX Submariner goednr 4723438), aangezien dit horloge ook op de beslaglijst van de zoon van verdachte staat vermeld en kennelijk aan de zoon van verdachte toebehoort, terwijl de zoon van verdachte wordt vrijgesproken van het hem ten laste gelegde en het horloge aan hem wordt teruggegeven.

De kennelijk aan de gemeente toebehorende goederen dienen ten behoeve van de rechthebbende bewaard te worden en de overige goederen dienen aan verdachte te worden teruggegeven.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22b, 22c, 22d, 33, 33a, 47, 57, 310, 321, 322 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3 en 11 van de Opiumwet.

10 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

1.

Verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft, meermalen gepleegd;

2.

Medeplegen van handelen in strijd met een in artikel 3, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, strafbaar gesteld bij artikel 11, lid 1, van de Opiumwet;

3.

Medeplegen van witwassen;

4.

Diefstal, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 3 maanden, van deze gevangenisstraf niet tenuitvoergelegd zal worden, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 140 uren, met bevel, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 70 dagen.

Verklaart verbeurd:

12 1.00 STK Horloge

ROLEX seadweller 4723440

15 Geld Euro

- 44x50 4723439

16 Geld Euro

- 7x100 4723441

17 Geld Euro

- 11x10 4723442

18 Geld Euro

- 53x20 4723443

19 Geld Euro

- 1x10 4723448

20 Geld Euro

- 107x20 4723449

21 Geld Euro

- 17x50 4723450

Gelast de teruggave aan verdachte van:

2 1.00 STK Personenauto

MERCEDES M1 350 Kl: grijs 4724662

3 1.00 STK Scooter f091ff

PIAGGIO C38 4724676

5 1.00 STK Kentekenbewijs Kl: Groen

Deel 1a

4724665

6 1.00 STK Kentekenbewijs Kl: Groen

Deel 1b

4724666

8, 27 1.00 STK Horloge

ROLEX 4723424

9, 29 1.00 STK Horloge

BREITLING Bentley Goednr 4723428

10, 30 1.00 STK Horloge

PANERAI radiomir goednr. 4723429

28 1.00 STK Horloge

BREITL. BENTLEY

4723426

32 1.00 STK niet te definieren goederen

BULGARI

4783235; geldklip

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

22 1.00 STK Boormachine

METABO accu

4723656

23 1.00 STK Boormachine

METABO POWERGR. Accu

4723659n+ flashlight

24 7.00 BL Tie wrap

-

4723677

25 2.00 STK Bouwmateriaal

-

4723682 hijsbanden

Dit vonnis is gewezen door

mr. R.H.C. Jongeneel, voorzitter,

mrs. J. Knol en A.B.M. Wijnveldt, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. S.L. Slaats, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 16 december 2015.