Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:8952

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
12-11-2015
Datum publicatie
15-12-2015
Zaaknummer
CV EXPL 15-10228
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst voor een alarminstallatie met diensten die aan de deur is gesloten. De Colportagewet(oud) is van toepassing omdat de ovk uit 2012 dateert. De overeenkomst wordt nietig bevonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2543
NJF 2016/71
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 4083065 CV EXPL 15-10228

vonnis van: 12 november 2015

fno.: 854

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[opposante]

wonende te [plaats]

opposante in conventie, eiseres in reconventie

nader te noemen: [opposante]

gemachtigde: [naam 1]

t e g e n

de besloten vennootschap Securitas Direct B.V.

gevestigd te Geldrop

geopposeerde in conventie, verweerster in reconventie

nader te noemen: Securitas

gemachtigde: [naam 2]

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • -

  oorspronkelijke dagvaarding van 6 oktober 2014;

 • -

  tussenvonnis van 27 november 2014;

 • -

  verstekvonnis van 5 maart 2015;

 • -

  verzoekschrift in verzet van 21 april 2015;

 • -

  beschikking van 4 mei 2015, waarbij is bepaald dat de procedure in de stand waarin zij zich bevindt, wordt voortgezet volgens de regels die gelden voor de dagvaardingsprocedure;

 • -

  exploot van 18 mei 2015, tevens eis in reconventie met producties;

 • -

  antwoord in oppositie, tevens antwoord in reconventie met producties;

 • -

  repliek in oppositie, tevens repliek in reconventie;

 • -

  dupliek in reconventie;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[opposante] is met Securitas begin juli 2012 een overeenkomst aangegaan waarbij Securitas zich heeft verbonden om aan [opposante] als abonnee een alarmdienst met basispakket te leveren (hierna: de Overeenkomst).

1.2.

De alarmdienst is op 11 juli 2012 geïnstalleerd, zo blijkt uit de door [opposante] overgelegde schriftelijke bevestiging (hierna: de Overeenkomst).

In de Overeenkomst staat: “We bedanken u voor uw interesse. Datum 2 / 7 / 2012 Sales [nummer] ”. In de Overeenkomst staat ook: “De klant heeft volgens de consumenten wetgeving een bedenktijd van acht dagen na ondertekening van deze overeenkomst. (…)”.

[opposante] heeft in het vakje met de kop ‘Ja ik wil een bestelling plaatsen’ haar handtekening gezet. De datum van ondertekening is daarbij niet ingevuld.

In het vakje ‘gespreide betaling’ staat: “ik kies ervoor om het alarmsysteem in (met de hand ingevuld) 3 (max 3) maandelijkse termijnen te betalen (…)”, waaronder de handtekening staat van [opposante] . Ook hier is de datum niet ingevuld.

1.3.

[opposante] is bij verstekvonnis van 5 maart 2015 veroordeeld tot betaling van € 142,70 aan verschuldigd abonnementsgeld en € 40,00 aan buitengerechtelijk kosten, alsmede in de proceskosten.

1.4.

[opposante] is in verzet gekomen van het verstekvonnis bij verzoekschrift van 21 april 2015.

Vordering

in conventie

2. [opposante] vordert om haar te ontheffen van de veroordeling, uitgesproken bij vonnis van 5 maart 2015.

3. [opposante] voert daartoe aan, samengevat en zakelijk weergegeven, dat Securitas niet ontvankelijk is in haar oorspronkelijke vordering, omdat zij geen ‘cedent’ is en dus geen rechten tegen [opposante] geldend kan maken. Voorst stelt zij dat sprake is van een nietige koop op afbetaling en van schending van de colportagewetgeving.

in reconventie

4. [opposante] vordert

 1. primair dat Securitas bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van € 1.666,66 aan hoofdsom;

 2. subsidiair om het annuleringsbeding in de Overeenkomst te vernietigen en te verklaren voor recht dat de overeenkomsten met Securitas rechtsgeldig zijn opgezegd en Securitas niets meer van [opposante] te vorderen heeft;

 3. voorwaardelijk (bij toewijzing van het in reconventie gevorderde) Securitas te veroordelen om alle geplaatste zaken te demonteren, op straffe van een dwangsom.

in conventie en in reconventie

d. Securitas in de proceskosten en de nakosten te veroordelen.

Verweer in conventie en in reconventie

5. Securitas heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat [opposante] in het verstekvonnis heeft berust, dan wel te laat is met haar verzet. Op haar overige weren zal in het hierna volgende nader worden ingegaan.

Beoordeling

In conventie

6. De kantonrechter is van oordeel dat het verzet tijdig is. Het verstekvonnis is betekend op 25 maart 2015, terwijl [opposante] bij verzoekschrift van 21 april 2015 verzet heeft aangetekend. Dat is binnen de termijn van vier weken die de wet geeft voor het doen van verzet. Hoewel zij de procedure niet juist heeft ingeleid, heeft [opposante] dit na de beschikking van 4 mei 2015 hersteld met een exploot van betekening voor de rolzitting van 8 juni 2015. Daarmee wordt de procedure voorgezet in de stand waarin zij zich bevond zodat het verzet als tijdig kan worden beschouwd. Dat [opposante] in het verstekvonnis heeft berust, zoals Securitas heeft aangevoerd, kan niet worden vastgesteld.

7. [opposante] heeft onvoldoende onderbouwd waarom volgens haar Securitas niet ontvankelijk is in haar vordering. Dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven aan een incasso- en deurwaarderskantoor, maakt niet dat Securitas de vordering niet meer kan instellen. Van cessie van de vordering is geen sprake.

8. Van koop op afbetaling, zoals [opposante] heeft aangevoerd, is in dit geval geen sprake. Uit de overgelegde overeenkomst blijkt dat [opposante] gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de factuur voor het geleverde basispakket en de fotodetector in drie termijnen te betalen. Dat er een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, kan hieruit niet worden opgemaakt. Het verweer op dit punt slaagt daarom niet.

9. Volgens [opposante] zijn de regels van de Colportagewet geschonden. Er is sprake van colportage in de zin van de Colportagewet (oud) als iemand in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een consument tracht te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst door een persoonlijk bezoek. [opposante] heeft aangevoerd – en dit is door Securitas niet betwist - dat de overeenkomst met [opposante] naar aanleiding van een persoonlijk bezoek aan haar van een colporteur die handelde namens of op initiatief van Securitas tot stand is gekomen. Nu deze overeenkomst dateert uit 2012, is de Colportagewet (oud) van toepassing.

10. Op grond van artikel 24 lid 1 van de Colportagewet is voor een overeenkomst die door colportage tot stand is gekomen op straffe van nietigheid vereist, dat door of namens de bij de overeenkomst betrokken partijen een akte (in twee gelijkluidende exemplaren) wordt ondertekend, die voldoet aan de eisen van artikel 24 lid 2 Colportagewet en van het Besluit inhoud en dagtekening akten van colportageovereenkomsten (hierna: het Besluit). [opposante] heeft aangevoerd dat aan de hier bedoelde vormvoorschriften voor de akte niet is voldaan en de overeenkomst daarom nietig is.

11. De door [opposante] overgelegde schriftelijke overeenkomst voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 24 lid 2 Colportagewet en het Besluit. Het geschrift, dat afwijkt van het voorgeschreven model, bevat onvoldoende informatie voor [opposante] met betrekking tot haar recht om de overeenkomst te ontbinden. Zo is niet op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in het stuk opgenomen dat [opposante] de overeenkomst kan ontbinden en hoe zij dat vervolgens moet doen. Weliswaar zijn onderaan de overeenkomst, de naam en het adres van Securitas vermeld, daarmee is echter nog niet voldoende duidelijk aan wie [opposante] een mededeling die tot doel heeft de overeenkomst te ontbinden moet sturen. Ook is niet duidelijk op welke datum de termijn van 8 dagen in gaat, nu de datum waarop [opposante] de overeenkomst heeft ondertekend niet is ingevuld. Hieruit volgt dat de overeenkomst op grond van artikel 24 van de Colportagewet nietig is. [opposante] is daarom de door Securitas gevorderde abonnementskosten niet verschuldigd.

12. Nu de hoofdvordering niet wordt toegewezen, zullen ook de nevenvorderingen worden afgewezen en wordt Securitas als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van [opposante] belast, behoudens de kosten van het processtuk waarmee dit verzet is ingesteld en het exploot.

In reconventie

13. In conventie is geoordeeld dat de overeenkomst tussen partijen nietig is, zodat daarmee tevens kan worden geoordeeld dat [opposante] haar betalingen aan Securitas onverschuldigd heeft gedaan. [opposante] vordert een bedrag van € 1.666,66 van Securitas, als zijnde onverschuldigd betaald. Securitas heeft de hoogte van het gevorderde bedrag niet betwist, zodat dit zal worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de eerst dienende dag van deze verzetprocedure, te weten 8 juni 2015.

14. Het subsidiair door [opposante] gevorderde behoeft daarmee geen bespreking meer.

15. Ten slotte dient de voorwaardelijke vordering van [opposante] te worden beoordeeld, aangezien de primaire vordering in reconventie zal worden toegewezen en daarmee de voorwaarde voor deze vordering is vervuld. Tegen deze vordering heeft Securitas zich niet verweerd anders dan dat er volgens haar geen sprake is van een nietige overeenkomst. Nu in het voorgaande is vastgesteld dat dat wel het geval is, ligt deze vordering voor toewijzing gereed. Voor toewijzing van een dwangsom ziet de kantonrechter onvoldoende aanleiding, nu het in het belang van Securitas is om haar eigendommen zo spoedig mogelijk bij [opposante] op te halen.

16. Bij deze uitkomst van de procedure zal Securitas in de proceskosten aan de zijde van [opposante] en in de nakosten als hierna te melden worden veroordeeld, behoudens de kosten van het processtuk waarmee dit verzet is ingesteld en het exploot.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

vernietigt het verstekvonnis van 5 maart 2015 door de kantonrechter van deze rechtbank, onder zaak-/rolnummer 3533353 CV EXPL 14-30056 tussen partijen gewezen;

veroordeelt Securitas in de kosten van de procedure, met uitzondering van de explootkosten, aan de zijde van [opposante] tot op heden begroot op € 60,- aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

In reconventie

veroordeelt Securitas tot betaling aan [opposante] van:€ 1.666,66, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 juni 2015 tot aan de voldoening;

veroordeelt Securitas tot het demonteren van alle door haar bij [opposante] geplaatste zaken, zodat [opposante] kan overgaan tot afgifte van deze zaken;

veroordeelt Securitas in de kosten van het geding tot op heden aan de zijde van [opposante] begroot op € 300,- aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Securitas tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Securitas niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

wijst af het meer of anders gevorderde.

In conventie en in reconventie

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

Aldus gewezen door mr. I.H.J. Konings, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 november 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.