Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2015:885

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-02-2015
Datum publicatie
20-02-2015
Zaaknummer
EA VERZ 14-1206
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbindingsverzoek. Reorganisatie waarbij unieke functie van werkneemster komt te vervallen en er geen andere functie beschikbaar is.

Tijdens zwangerschap geldt een opzegverbod. Dat staat weliswaar niet in de weg aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst, mits deze niet de reden is voor het ontbindingsverzoek, maar speelt wel een rol bij de beoordeling van het verzoek. De bedoeling van het opzegverbod is om de zwangere vrouw te behoeden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst omdat het vinden vaneen nieuwe arbeidsovereenkomst praktisch onmogelijk is en het voor een gezond verloop van de zwangerschap van belang wordt geacht dat spanning en onzekerheid die met een daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onmiskenbaar is verbonden, zoveel mogelijk wordt vermeden.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op lange(re) termijn, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de bescherming die werkneemster in verband met haar zwangerschap toekomt, maar waarbij ook afdoende duidelijkheid wordt gegeven aan werkgever over de toekomst.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 670
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2015/103
JAR 2015/61
AR-Updates.nl 2015-0164
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 3663561 EA VERZ 14-1206

beschikking van: 11 februari 2015

func.: 515

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Laureate Online Education B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

nader te noemen: Laureate Online Education,

gemachtigde: mr. N.T. Dempsey,

t e g e n

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

nader te noemen: [verweerster]

gemachtigde: mr. L. Sluiter.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Laureate Online Education heeft op 9 december 2014 een verzoek, met producties, ingediend dat strekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

[verweerster] heeft op 20 januari 2015 een verweerschrift, met producties ingediend.

Het verzoek is mondeling behandeld ter terechtzitting van 21 januari 2015. Voorafgaand aan de zitting zijn op 20 januari 2015 namens Laureate Online Education nog stukken ingebracht. Laureate Online Education is verschenen bij [naam 1] en [naam 2], vergezeld door de gemachtigde. [verweerster] is in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben het woord gevoerd, namens Laureate Online Education en [verweerster] mede aan de hand van een overgelegde pleitnota. Na verder debat is een datum voor beschikking bepaald. De griffier heeft aantekeningen gemaakt die aan het dossier zijn toegevoegd.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast.

1.1.

Laureate Online Education is de Nederlandse dochtermaatschappij van Laureate Education Inc, een wereldwijd netwerk van hoger onderwijs.

1.2.

Laureate Online Education verzorgt vanuit Amsterdam, vanuit een aparte divisie Laureate Online Education - met het hoofdkantoor in Baltimore -, de marketing voor en de verkoop en levering van postdoctorale online-programma’s voor de University of Liverpool en de University of Roehampton London

1.3.

[verweerster], geboren op [geboortedatum], is sedert [datum] in dienst van Laureate Online Education, aanvankelijk als copywriter en sinds juli 2012 in de functie van Brand & Communications Manager. Het bruto salaris op basis van een werkweek van 40 uren bedraagt € 4.722,22 per maand exclusief vakantietoeslag.

1.4.

In de functieomschrijving van de functie van [verweerster] is opgenomen, voor zover hier van belang:

you will be responsible for defining and driving a clear Online Institutional Brand & Communication Strategy for each of our partner Universities as well for our Global Unifying Brand Laureate Online Education International. (..) You will be considered the strategic brand expert able helping to maintain brand reputation, development, guidelines and tone of voice and have accountability for measuring ROI of these efforts. (..)

1.5.

In een brief van 28 oktober 2014 heeft Laureate Online Education aan [verweerster] een gesprek van 28 oktober 2014 tussen [verweerster] en [naam 2] bevestigd waarin aan [verweerster] is meegedeeld dat zij overtallig is. In de brief is opgenomen, voor zover hier van belang:

The purpose of the meeting was to inform you that as a consequence of the transition of the Public Relations function to the US coupled with the decline in the Liverpool business that you primarily support your position as Brand & Communications Manager has become redundant. Unfortunately no other suitable position is available for you within the Company and as such, the Company has concluded that a termination of the employment agreement is unavoidable.

1.6.

Namens [verweerster] is bij brief van 3 november 2014 gereageerd op deze brief en daarin is twijfel geuit over het verval van haar functie en is het opmerkelijk genoemd dat er geen vervangende functie voor haar voorhanden is. Ten slotte is namens haar in de brief van 3 november 2014 aan Laureate Online Education meegedeeld dat [verweerster] zwanger is.

1.7.

[verweerster] heeft zich op 3 november 2014 ziek gemeld.

1.8.

In een verklaring van de verloskundige van 17 november 2014 is meegedeeld dat [verweerster] op 15 juni 2015 haar baby verwacht.

Verzoek

2. Laureate Online Education verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen in de zin van een verandering in de omstandigheden van zodanige aard dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen billijkheidshalve zo spoedig mogelijk behoort te eindigen. Laureate Online Education stelt hiertoe het volgende. Als gevolg van een aantal ontwikkelingen in de business en de organisatie van Laureate Online Education is zij tot de conclusie gekomen dat de functie van Brand & Communication Manager onvoldoende toegevoegde waarde heeft in haar organisatie. Deze unieke functie bestaat enkel in het Institutional Marketing Team van UoL. Een groot deel van de werkzaamheden die aanvankelijk bij deze functie hoorden, zijn inmiddels verplaatst en gecentraliseerd. De overige werkzaamheden worden bij andere Institutional Marketing Teams door anderen erbij gedaan of kunnen beter volledig ondergebracht worden bij andere teams. Als gevolg hiervan komt de unieke functie van [verweerster] te vervallen en is zij boventallig geworden. Er zijn geen mogelijkheden om [verweerster] te herplaatsen, aldus Laureate Online Education. Ter terechtzitting heeft Laureate Online Education een vergoeding aangeboden van afgerond € 12.750,00 bruto.

Verweer

3. [verweerster] betwist dat er gewichtige redenen voor ontbinding zijn in de door Laureate Online Education bedoelde zin, en verzet zich tegen de ontbinding. [verweerster] verzoekt voor het geval de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden, de datum van ontbinding te bepalen op een datum die niet gelegen is voor 1 november 2015 en om een vergoeding toe te kennen van € 25.000,00 bruto. [verweerster] voert daartoe allereerst aan dat het verzoek moet worden afgewezen vanwege het bestaan van een opzegverbod tijdens zwangerschap. Verder betwist [verweerster] dat haar functie is komen te vervallen, bestrijdt zij dat het een unieke functie is en ontkent zij dat herplaatsing niet in redelijkheid van Laureate Online Education gevraagd kan worden.

Beoordeling

4. De eerste vraag die moet worden beantwoord is of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

5. Tussen partijen is niet in geschil dat [verweerster] op dit moment zwanger is. Tijdens de zwangerschap geldt een opzegverbod. Laureate Online Education heeft gesteld dat de zwangerschap van [verweerster] niet de reden is dat zij om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt. Dit is door [verweerster] niet weersproken. Hoewel het opzegverbod tijdens zwangerschap niet meebrengt dat ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode onmogelijk is, zal deze omstandigheid wel in het oordeel over de verzochte ontbinding moeten worden meegewogen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de strekking van deze bepaling is, om de zwangere vrouw te behoeden voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst omdat het vinden van een nieuwe arbeidsovereenkomst praktisch onmogelijk is en het voor een gezond verloop van de zwangerschap van belang wordt geacht dat spanning en onzekerheid die met een daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst onmiskenbaar is verbonden, zoveel mogelijk vermeden wordt.

6. Het gaat hier in de kern om een door Laureate Online Education gewenste herschikking van de werkzaamheden die door [verweerster] werden verricht. In zijn algemeenheid heeft een werkgever de vrijheid om een dergelijke beleidskeuze te maken, zoals terecht door Laureate Online Education is opgemerkt. Dat zij deze keuze in het onderhavige geval in redelijkheid niet heeft kunnen maken, is door [verweerster] niet aannemelijk gemaakt. Laureate Online Education heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de branding activiteiten op een andere wijze binnen de organisatie belegd worden, terwijl de werkzaamheden op het terrein van de communicatie grotendeels extern zijn belegd. Dat Laureate Online Education goede redenen voor deze herschikking heeft, is afdoende naar voren gekomen.

7. Ook is door Laureate Online Education aannemelijk gemaakt dat de functie van [verweerster] een unieke functie binnen Laureate Online Education is. In het overgelegde personeelsoverzicht komt slechts één Brand & Communication Manager voor en door [verweerster] is niet nader toegelicht welke van de andere in de lijst voorkomende functies vergelijkbaar zijn met de huidige functie van [verweerster].

8. Ten slotte is in dit geding niet aannemelijk geworden dat [verweerster] herplaatsbaar is en een andere functie binnen Laureate Online Education beschikbaar is. Laureate Online Education heeft aannemelijk gemaakt dat de door de haar genoemde vacatures geen passend alternatief voor [verweerster] zijn, afgezien van de functie van copywriter, de functie die [verweerster] eerder heeft uitgeoefend, maar waarvan zij heeft aangegeven deze thans niet te willen. Dat er nog andere mogelijkheden bij Laureate Online Education zijn om [verweerster] te plaatsen, is in dit geding niet aannemelijk geworden. Onbestreden is gebleven dat [verweerster] samen met Laureate Online Education concreet gekeken heeft naar alternatieven en dat deze toen niet zijn gevonden en ook in dit geding is op geen enkele wijze door [verweerster] toegelicht welke mogelijkheden bij Laureate Online Education voorhanden zijn.

9. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, de belangen van beide partijen afwegend, is er aanleiding de arbeidsovereenkomst niet eerder dan per 1 november 2015 te ontbinden, zoals subsidiair door [verweerster] is verzocht. Daarbij wordt enerzijds rekening gehouden met de bescherming die [verweerster] in verband met haar zwangerschap toekomt en wordt haar huidige positie op de arbeidsmarkt afdoende gewogen, maar wordt ook afdoende duidelijkheid gegeven aan Laureate Online Education over de toekomst. In dit verband verdient opmerking dat Laureate Online Education geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de door [verweerster] voorgestelde datum van 1 november 2015, anders dan dat zij in het algemeen heeft betoogd dat de ontbinding op de gebruikelijke korte termijn dient plaats te vinden en subsidiair dat dit gevolgen moet hebben voor de aan [verweerster] toekomende vergoeding.

10. Met betrekking tot de vergoeding geldt dat de omstandigheden van het geval in beginsel een neutrale vergoeding rechtvaardigen, zoals ook door Laureate Online Education bij gelegenheid van de zitting is aangeboden. Voor zover door [verweerster] aanspraak wordt gemaakt op een vergoeding waarbij de c-factor op twee wordt gesteld, wordt zij daarin niet gevolgd. [verweerster] heeft geen feiten of omstandigheden aangedragen die een dergelijke vergoeding rechtvaardigen. De enkele omstandigheid dat het verzoek is behandeld ten tijde van haar zwangerschap kan niet als een dergelijke omstandigheid worden opgevat. Ook wordt Laureate Online Education gevolgd in haar opmerking dat de latere ontbindingsdatum gevolgen moet hebben voor de hoogte van de vergoeding. Normaal gesproken zou de ontbinding uiterlijk per 15 maart 2015 hebben plaatsgevonden. Nu de arbeidsovereenkomst niet eerder dan per 1 november 2015 wordt ontbonden, ziet de kantonrechter geen aanleiding om tegen die datum aanvullend nog een vergoeding aan [verweerster] toe te kennen, waarbij er van wordt uitgegaan dat [verweerster] na de bevalling tot 1 november 2015 zal worden vrijgesteld.

11. Het vorenstaande betekent dat het verzoek als na te melden zal worden toegewezen. Nu geen vergoeding wordt toegekend, is er geen aanleiding Laureate Online Education de gelegenheid te geven het verzoek in te trekken. Er is aanleiding de proceskosten als na te melden te compenseren.

BESLISSING

De kantonrechter:

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen per 1 november 2015;

compenseert de proceskosten tussen partijen aldus dat ieder partij de eigen proceskosten draagt;

wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. E. Pennink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.